22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 2
އެޗްޑީއެފްސީން ސުކޫކާއި ބޮންޑު ވިއްކަން ފަށައިފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އިން ސުކޫކާއި ބޮންޑު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 1
އެޗްޑީއެފްސީން ސުކޫކް ވިއްކަން ނިންމައިފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އިން އަނެއްކާ ވެސް ސުކޫކް ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 17
ދަރަނި 43 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް، ބޮންޑު ވިއްކަނީ

މި އަހަރު ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ދަރަނި 43 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭއިރު، ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ސުކުކް ވިއްކައިގެން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހޯދުމަށް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 2
އެޗްޑީއެފްސީ ސުކުކް: އިންވެސްޓްކުރަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެ އާއްމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލްކަން އިތުރުވަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ގެދޮރު ގަތުމަށާއި އިމާރާތްކުރުމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އިސްލާމިކް އުސޫލުން ދޫކުރާ ފެސިލިޓީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމުންނެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 5
އެޗްޑީއެފްސީން 150 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސުކުކް ވިއްކަނީ

ގެދޮރު ގަތުމަށާއި އިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އިން 150 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސުކުކް ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 17
ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް ސޮވަރިން ސުކުކް ވިއްކަން ފަށަނީ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އަދި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޯދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް ސޮވަރިން ސުކުކް ވިއްކަން މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 13
1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ބޮންޑާއި ސުކުކް ވިއްކަނީ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބޮންޑާއި ސުކުކް ވިއްކައިގެން 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.