21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 24
ނުވަ މަހަށް ފަހު ސަލްޓަން ޕާކު އަލުން ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގައި ހުންނަ ސަލްޓަން ޕާކު މިދިޔަ މާޗު މަހު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، މިއަދު ފަތިހު އަލުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އާންމުންނަށް ސަލްޓަން ޕާކު މި ހުޅުވީ ނުވަ މަހަށް ފަހު އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 47
ސަލްޓަން ޕާކު ފަޅުވެ، އަޅާނުލެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ!

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ބޮޑަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރި އެއް ތަނަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ސަލްޓަން ޕާކުގައި ހެދި ވިންޓަ ތީމް ޕާކެވެ. އެތަން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރީ ރާއްޖެއަށް ސްނޯ ފައިބައި، ފިނި މޫސުމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭނެ ފަދަ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 108
ސަލްޓަން ޕާކަށް ނަން ބަދަލުކުރުމުން މުއިއްޒުގެ ނުރުހުން

ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަން، އެތަނަށް ކުރިން ކިޔަމުން އައި ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމާ އެކު ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 19
އުސްގެކޮޅުގައި ކެފޭ ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަނީ

ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުންނަ ތާރީހީގެ، އުސްގެކޮޅުގައި ކެފޭއެއް ހަދަން 13 އަހަރަށް، އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައިިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައި އެޓާނީޖެނެރަލް އޮފީހަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 40
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބަހައްޓަނީ

ތާރީހީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ސަލްޓަން ޕާކުގައި އަލުން ބަހައްޓަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 106
ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަން އަލުން ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަމަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީގެ ސަލްޓަން ޕާކް ތަރައްގީކޮށް "ރަސްރަނި ބަގީޗާ"ގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިޔަސް އެތަނަށް އަލުން ކުރީގެ ނަން ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 40
މިނިވަން 50ގެ ލެޑް ގަސްތައް ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލާފައި

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން މާލެ ޒީނަތްތެރިކުރި އިރު ބޮޑު އަގުގައި ގެނައި ލެޑް ގަސްތައް، ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ނެތި ސިޓީ ޕާކުގައި ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 96
ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ވަންނަން ބިދޭސީން އަތުން 75ރ.

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބިދޭސީން ވަންނަން 75ރ. އަދި ހަފުތާ ބަންދުގައި ނަމަ 100ރ. ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 64
ބައި ގަރުނުގެ "ލޭންޑް މާކް"ގެ ނިމުން!

އިއްޔެ ރެއާ ހަމައަށް އެއީ "ސަލްޓަންޕާކެ"ވެ. ރާއްޖޭގެ، ހާއްސަކޮށް މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ލޭންޑް މާކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ފަންސާހަކަށް އަހަރު ސަލްޓަން ޕާކު ވެފައި ވަނީ މުޅި މާލޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނަމަށެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ޗާޓުތަކުގައި ވެސް ސަލްޓަން ޕާކަކީ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނަމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ، އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހާ ގުޅިފައިވާ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 33
ޑިސެމްބަރުގައި ރާއްޖެއަށް "ފިނިމޫސުން" އަންނާނެ:ރައީސް

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް ރޭ ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި އަލަށް ހަދާ ވިންޓާ ކޯނާ އެކު ރާއްޖޭގައި ވެސް ފިނި މޫސުން ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 102
ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބިދޭސީން ވަންނަން ފީއެއް ނަގާނެ

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، ހިތްގައިމު ބަދަލުތަކާއެކު މިރޭ ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބިދޭސީންނަށް ވަދެވޭނީ ޓިކެޓް ގަނެގެން ކަމަށާއި އެކަމަކު ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ވަދެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 21, 2017 42
ސަލްޓަން ޕާކު "ރަސްރަނި ބަގީޗާ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފި

ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ސަލްޓަން ޕާކު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

August 21, 2017 37
ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، މިރޭ ހުޅުވަނީ

މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާކު، ސަލްޓަން ޕާކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ނަން ބަދަލުކޮށް މިރޭ ރަސްމީކޮށް އެތަން ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 51
ރިހި ފައިސާފޮތިތަކެއް ސަލްޓަން ޕާކުން ފެނިއްޖެ

ކުރީ ޒަމާނުގައި ބޭނުންކުރި ރިހި ފައިސާފޮތިތަކެއް ސަލްޓަން ޕާކުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 46
ސަލްޓަން ޕާކު ނިމޭއިރު ވަރަށް ހިތްގައިމުވާނެ: މުއިއްޒު

ސަލްޓަން ޕާކު ހުޅުވުން ލަސްވަނީ ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ކަމަށާއި އެތަން ނިމޭއިރު، ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަނަކަށް ވެސް ވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 12
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލި މައްސަލަ ކޯޓަަށް!

މާލޭގައި ހުރި ޒަމާންވީ ތަންތަން ރޫޅާލައި އެކި ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރަނީ މާލޭގެ ތާރީހު އޮޅުވާލަން ކަމަށާއި ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލައި މާލެއިން ބޭރަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރާނެ ކަަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝަމާއު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 46
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލުން: ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

އެއީ މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އެއް މިސްކިތެވެ. އެއީ ޓޫރިސްޓުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ އެންމެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބިނާ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ގައުމީ ކުތުބުހާނާ އާއި ދާރުލްއާސާރު ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެތަންތަން ބޭނުންކޮށްގެން ސަލްޓަން ޕާކް ތަރައްގީ ކުރެވެން އޮއްވައި ޒަމާންވީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލައި "ކުދިކުދި...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 1
ޕާކް ނުހުޅުވި ލަސްވަނީ ބައެއް ތަކެތި ބޭރުން ގެންނާތީ

އަލިކިލޭގެފާނު މަގުގައި ހުރި ސިޓީ ޕާކް ތަރައްގީކޮށް ނުނިމެީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ގެންނަން ޖެހޭ ބައެއް ތަކެތި ގެނައުމުގައި ލަސްވާތީ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 12
އުސްގެކޮޅު ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އާކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުންނަ އުސްގެކޮޅު ޗިލްރަން ހެރިޓޭޖް ޕްލާޒާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކޮށް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ހިންގުމަށް އެޑްވޮކޭޓިން ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) އަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 8
ދިރާގު ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ، އެއީ ޕާކުގެ ބައެއް

ދިރާގުގެ އޮފީސް ކުރިން ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ ކަމަށާއި އެ ތަނަކީ ސަލްޓަން ޕާކުގެ ބައެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 6
ސިޓީ ޕާކް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބޮޑު ބައި ނިމިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ޖިހާދު ކުރެއްވި ބޮޑުތަކުރުފާނު ބޭނުންކުރެއްވި ކަޅުއޮއްފުންމި ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން ހެދި އޮޑިއާއެކު ތަރައްގީކުރާ ސިޓީ ޕާކްގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ކަޅުއޮށްފުންމި މާލޭ ސިޓީ ޕާކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކަޅުއޮށްފުންމިއަކީ ޕޯޗުގީޗުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ރާއްޖެ މިނިވަން ކުރުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ބޭނުން ކުރެއްވި އަނގަމަތީ މަސްއޮޑިއެއް. އެ އޮޑި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ގޮތަށް، މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން، މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން އޮޑިއެއް ބަނދެފައިވަނީ މިނިވަން 50 ފާހަގަ ކުރުމަށް. މި އޮޑި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭގައި ހުންނަ...