05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 46
ސަންލޭންޑް ހިލްމީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު ހުސެއިން ހިލްމީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 7
ނާޒިމަށް ދެމިލިއަން ދޭން ސަންލޭންޑް ހިލްމީއަށް ޖެހިއްޖެ

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ސަންލޭންޑް ހޮޓެލްސްގެ އެއް ހިއްސާދާރު ހުސެއިން ހިލްމީގެ މައްޗަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016
ވެކޭޝަންސް އެކްްސްޕޯގައި ސަންލޭންޑުން ޕްރޮމޯޝަނެއް

އާޓް ގެލަރީގައި މާދަމާ ފަށާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުންނަ ސަންލޭންޑް ޖާނީސްގެ ސްޓޯލްގައި އަގުހުރި އިނާމުތައް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.