10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018
ދުނިޔަވީ މަންފާ ހޯދުމުގައި ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުން

އިންސާނާ އާއި ﷲއާ ދެމެދު އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުމަކީ އިންސާނުން ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުމުގެ ގުޅުމެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މައިދާންތަކެއްގައި އޭނާގެ އެންމެހާ ބަސްތަކާއި އަމަލުތަކާއި ފިކުރުތަކާއި ޖަޒުބާތުތައް ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާ އަދި ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ ގޮތަށް އޮތުމެވެ. މިފަދަ ޝާމިލު ގޮތެއްގައި އަޅުވެތިވުން މާނަ...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 1
އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި އިންތިޒާމުތައް އޮންނަން ޖެހޭނެ

އިސްލާމީ މުޖުތަމައު ވާން ޖެހޭނީ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމައަކަށެވެ. އަދި މި އިންތިޒާމުތަކަށް އެންމެން ބޯލަނބާ މުޖުތަމައަކަށެވެ. ދެބަސްވުންތަކާއި އަރާރުންތަކާއި ތަޅާފޮޅުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިގޮތަށް މުޖުތަމައު އިންތިޒާމް ކުރާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ...

20 ޖުލައި

July 20, 2018 2
އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަސްދަރުތަކުގެ އިތުބާރު

އާދަމްގެފާނުން ފެށިގެން މުޙައްމަދުގެފާނާ ހަމައަށް ﷲ ފޮނުއްވެވި އެންމެހާ ނަބީންނާއި ރަސޫލުން މީސްތަކުންނަށް އަންގަވައިދެއްވަމުން ގެންދެވީ މައިގަނޑު އެއްކަންތައްތަކެވެ. ގޮވާލައްވަމުން ގެންދެވީ އެއް ދީނަކަށެވެ. އެއީ އިސްލާމް ދީނެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018 4
މުޖުތަމައުގެ މުހިންމު ސިފަތަކެއް: އިސްރާއު ސޫރަތުން

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަލްއިސްރާއު ސޫރަތުގެ 23 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން އެސޫރަތުގެ 37 ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް މާތްﷲ ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވަނީ އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގައި ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ހުރުން ލާޒިމު ވެގެންވާ ވަރަށް މުހިންމު ސިފަތަކެކެވެ. މި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަމަކީ މުސްލިމުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެކެވެ. އަނެއްބައި...

14 ޖޫން

June 14, 2018 4
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޤުރްއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ.

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލްޙިޖްރު ސޫރަތުގެ 9 ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ، އެ ޤުރްއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާ ހުށީމެވެ." މި އާޔަތުގައި، ޤުރްއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބަޔާން ކުރައްވާފައި...

12 ޖޫން

June 12, 2018 18
އައްރަހްމާން ސޫރަތުގައިވާ ތަކުރާރުތަކުގެ ހިކުމަތް

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އައްރަޙްމާން ސޫރަތަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރިކަމާއި ހުސްޠާހިރުވަންތަކަން ހާމަވެގެންދާ އެއް ސޫރަތެވެ. ޖުމްލަ 78 އާޔަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ، މި މަދަނީ ސޫރަތުގެ ތަރުތީބަކީ 55 އެވެ. މި ސޫރަތުގެ މައުޟޫއަކީ ކައުނުގައިވާ، ﷲގެ ނިޢުމަތްތަކާއި ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރެއްވުމެވެ....

10 ޖޫން

June 10, 2018 3
ސޫރަތުލް ފާތިޙާގެ މާތްކަމާއި ފައިދާތައް

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އަކީ ޤުރްއާން ފެށެން އޮންނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ސޫރަތެވެ. އެއީ ހަތް އާޔަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސޫރަތެކެވެ. އަލްފާތިޙާގެ އިތުރުން މި ސޫރަތަށް ދެވިފައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި އުއްމުލް ކިތާބު، އުއްމުލް ޤުރްއާން، އައްސަބްޢުލް މަޘާނީ، އަލްޙަމްދު، އަލްވާފިޔާ، އައްޝިފާ ފަދަ ނަންތައް ހިމެނެ އެވެ. މި...

18 މެއި

May 18, 2018 28
މަގުމަތިން ރޯދަ ވީއްލަން އެހީތެރިވެދޭނެ މީހުން ހޯދަނީ

މަގުމަތިން ދާ މީހުންނަށް ރޯދަ ވީއްލާ ތަކެތި ބަހާނެ މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 4
މުޖުތަމައުން އިސްލާމީ ސަމާޙަތު ފެންނަން ޖެހޭ

ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަ އަދި އަދުލުވެރި ގޮތުގައި އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ މުހިންމު އަސާސްތަކެއްގެ މަތީ މުޖުތަމައު ބިނާ ކުރުމަށް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅަ އެވެ. މި އަސާސްތައް ބިނާވެފައިވަނީ މި އަސާސްތަކާ ގުޅޭ ވަރަށް މަތިވެރި އުސޫލުތަކެއް މުޖުތަމައުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން މުޖުތަމައުގައި...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 3
އެންމެ މުހިންމީ އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުން

މުސްލިމުން އެއްބައިވަންތަވެ އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅިގެން އުޅުމަށް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅަ އެވެ. ހަމަ މިއާ އެކު އަނެއްކޮޅުން، ދެކޮޅުވެރިވެ ބައިބައިވެގެން އުޅެން އިސްލާމް ދީން ނަފްރަތު ކުރެ އެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ލިބިގެންދާ އެތައް މަންފާތަކެއް ހާސިލު ކުރުމެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 1
މުޖުތަމައުގައި އިހުސާންތެރިކަމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން

އިންސާނުން އެކަކު އަނެކަކާ ނުވަތަ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ދެމެދު އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުމަކީ އަދުލުވެރިކަމާއި އިހުސާންތެރިކަމުގެ ގުޅުމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އައްނަޙްލު ސޫރަތުގެ 90 ވަނަ އާޔަތުގައި، އަދުލުވެރި ވުމަށާއި އިހުސާންތެރި ވުމަށް ﷲ އަމުރު ކުރައްވާ ކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 3
ﷲ އަށްޓަކައި އިންސާނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ހައްގުތައް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދެނެގަނެ އަދާކޮށްދިނުން ލާޒިމުވާ ހައްގުތަކެއް ވެއެވެ. މި ހައްގުތައް އަދާކޮށްދޭން ޖެހެނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ފަރާތަކަށެވެ. އެއީ މާތްﷲ އާއި، އަމިއްލަ ނަފްސާއި، އެހެން އަޅުތަކުންނާއި، އަޅުތަކުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަޚްލޫޤުތަކުންނަށެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 2
އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި ނަބިއްޔާގެ މަންހަޖު

ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ އަކީ މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ އެވެ. ﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާއި އާޚިރަތް ކާމިޔާބު ކުރަން އެދޭ މީހަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ވާކަން ﷲ ވަނީ ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 2
ގައުމިއްޔަތުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވާން ޖެހޭ

އިންސާނުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކާ އެތައް ހައިސިއްޔަތަކުން ގުޅިފައިވާ މަޚްލޫޤުތަކެކެވެ. އިންސާނީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ގައުމީ ނުވަތަ ވަތަނީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އަވައްޓެރިކަމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ތަފާތު ޖަމާއަތްތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ދީނީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އާއިލީ ހައިސިއްޔަތުން އިންސާނުން އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅިފައި ވެއެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018
ފަރުދުންގެ ގުޅުމުގައި ވެސް އަދުލުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުން

އިސްލާމް ދީނަކީ އަދާލަތުގެ މައްޗަށް ގާއިމުވެގެންވާ އަދި އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާ ދީނެކެވެ. ﷲ އަކީ އަދުލުވެރި ރަސްކަލާނގެ އެވެ. ﷲ ގެ ދީނަކީ އަދުލެވެ. ނަބީންނާއި ރަސޫލުން ވަޑައިގެންނެވީ އަދުލުވެރިކަން ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށެވެ. މިހުރިހާ ސަބަބަކަށްޓަކައި އިސްލާމީ މުޖުތަމައާއި އާއިލާތަކުގައި އަދުލުވެރިކަން...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 4
ދޮގާއި ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ފެތުރުމުން ދުރުހެލިވޭ

އަސްލެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތައް މުޖުތަމައުގައި ފެތުރުމަކީ ހެޔޮލަފާ މުޖުތަމައުތަކުގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން މިކަން ފެނިގެން ދެއެވެ. އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތައް ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފެތުރުމަކީ ބައެއް މީހުންގެ އާދައެކެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018
ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް އިސްލާމް ދީން ހުށަހަޅާ މަންހަޖު

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އިންސާނާ ދިރިއުޅެން ޖެހެނީ ކުށްފާފަތަކުން ދުރުހެލިވެ އެހެން މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ ހުރެގެންނެވެ. އެހެންވެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޖަރީމާތަކާ އިސްލާމް ދީން ވަރަށް އިދިކޮޅެވެ. އެއީ އޭގެ ސަބަބުން ފަރުދުންނަށާއި ޖަމާއަތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ގެއްލުން ލިބޭތީ އެވެ. ރައްކާތެރިކުރަން އިސްލާމް ދީން...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 2
މާޔޫސްނުވެ ދިރިއުޅެން އިސްލާމްދީނުން އިރުޝާދު ލިބޭ

ދިރިއުޅުމުގައި އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުން ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރުމަކީ އިންސާނީ ތަބީއަތެކެވެ. މިގޮތުން ބައެއް މީހުން ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކުރާ ޝަކުވާ އެއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް މާޔޫސް ކަމެއް ލިބުމުން ކުރާ ޝަކުވާއަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަކީ އެމީހުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ލިބިފައިވާ ނިއުމަތްތަކާއި...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 9
ކޮންމެ މުސްލިމަކުމެ އެހެން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވާންޖެހޭ

އިންސާނުންގެ މެދުގައި އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ޖަޒުބާތު ދެމިއޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެހެން އިންސާނުންގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި ދިރިނޫޅެވޭ ހިނދު އެހެން މީހުންނާ އެކު ކުރާ މުޢާމަލާތުތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރެވޭނީ މިދެންނެވި ޖަޒުބާތު އޮވެގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017
އިންސާނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުމުގައި ﷲ އަށް އަޅުވެތިވާންޖެހޭ

އިންސާނާ އާއި ﷲ އާ ދެމެދު އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުމަކީ އެކަލާނގެ އަށް އިންސާނާ އަޅުވެތިވުމުގެ ގުޅުމެވެ. އެބަހީ އިންސާނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މައިދާންތަކެއްގައި އޭނާގެ އެންމެހާ ބަސްތަކާއި އަމަލުތަކާއި ފިކުރުތަކާއި ޖަޒުބާތުތައް ﷲ ރުހިވޮޑިގެންވާ އަދި ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާ ގޮތަށް އޮތުމެވެ. އަޅުވެތިވުން މާނަ ކުރަން ޖެހޭނީ މިފަދަ ޝާމިލު...