21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 3
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން ޑީޖޭއޭ އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވާތީ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުން ވެސް ދެން އޮންނާނީ އެ ތަނުން ކަމަށް އެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕް ބޮޑުކުށަކަށް ހަދަން ފާސްކޮށްފި

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ބޮޑެތި ކުށްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ލިސްޓަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށާއި ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށްް އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 16
ދަށު ކޯޓުން ޖޭއެސްސީއަށް ފަނޑިޔާރު އަލީ ޝަރީފް

ދަށު ކޯޓުތަކުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ތަމްސީލުކުރައްވާ ފަނޑިޔާރަކަށް، ލ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ ޝަރީފު މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

August 24, 2019 3
ޖޭއެސްސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ދަށު ކޯޓުތަކުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 9
ދަށު ކޯޓުތަކުން ޖޭއެސްސީއަށް ހައިލަމް ވާދަކުރައްވަނީ

ދަށު ކޯޓުތަކުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރު ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ވާދަކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 3
ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު ހޮވާ އިންތިހާބު ޖުލައި 27 ގައި

ބާ ކައުންސިލް އުފެއްދި ގާނޫނާ އެކު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ވަކީލުންގެ ފަރާތުން އިންނެވި މެމްބަރު ލަތީފާ ގާސިމްގެ މަގާމު ގެއްލިފައި ވާތީ އެ މަގާމަށް މެމްބަރަކު ހޮވަން ޖުލައި 27 ގައި އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަން ބާ ކައުންސިލުން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 66
ނަމަނަމަ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާތި!

ރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރައްވާނެ ސަބަބެއް ދުވަހަކު ވެސް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. މިހެން ބުނީމާ މި ދައްކަނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން އެނގޭ ދޯ އެވެ. ފެށުނު ހިސާބުން ލަދު ހުތުރު މަންޒަރެއް ސިފަކޮށްދެވުނީތީ މާފަށް އެދެމެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 15
އުސޫލުގެ ތެރެއިން ނުވަންޏާ ވެސް އުސޫލެއް އޮންނާނެ!

ނިކަން ކުރުކޮށް ބުނަން ހިނގާށެވެ. ރައްޔިތުން ކަމެއް ބޭނުންވީމާ އެ ކަމެއް ނުކުރެވޭ ނަމަ ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް ވެސް އޮންނަން ވާނެ އެވެ. ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތައް ހަދައި އޭގެ މައްޗަށް ދައުލަތެއް ހިންގަން ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރުމުން އޭގައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަންކަން އިސްލާހުކުރެވޭ ގޮތް ނުވާ ނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 1
ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 8
ސިވިލްކޯޓުން 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމައިފި

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ކޯޓުން 2،100 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 57
އުއްތަމަފަނޑިޔާރާ ދެކޮޅަށް ސޮއިކުރޭތޯ ޑީޖޭއޭއިން ބަލަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހެޅުމަށް ގާޒީންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމުގެ އަޑު ފެތުރިފައި ވާތީ، އެކަމުގައި ގާޒީން ބައިވެރިވޭތޯ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޑިޕާޓްމަންޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ކޯޓުތަކަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 8
ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ދަށު ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ކަމަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 2
ހައި ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ހައި ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 10
ސިވިލް ކޯޓުގައި އޮތީ ގިނަ ދުވަސްވީ ތިން މައްސަލައެއް

ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު 3326 މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ތިނަކަށް މަދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 7
ޑިސެމްބަރު މަހާ އެކު، މާލޭގެ ކޯޓުތައް ރިސެސް އަށް

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް، މި ޑިސެމްބަރު މަސް ފެށުމާ އެކު މާލޭގެ ގިނަ ކޯޓުތަކެއް ރިސެސް އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 10
ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 360 މައްސަލަ ނިންމައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ 25 އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގެ ކޯޓުތަކުން 360 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން(ޑީޖޭއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2
ސިވިލް ކޯޓުގެ 30 އަހަރުވީ މުވައްޒަފުންނަށް ފިލާ ދީފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެ ކޯޓަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ހަ މުވައްޒަފަކަށް ޝަރަފުގެ ހަނދާނީ ފިލާ މިއަދު ދީފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 1
ފުރަތަމަ ހަ މަހު ނިންމި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 10
ނުފޫޒު ފޯރުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އެފަދަ ނިޔަތެއްގައި ޝަރީއަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބަޔާންދީ މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ދީފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 3
މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސް އަށް

މާދަމާ އިން ފެށިގެން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ރިސެސް އަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2016 2
ވަކި އަތަކަށް ޖެހިފައިވާ ކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެ: އުއްތަމަ ފަނޑިިޔާރު

ވަކި ފަރާތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އާންމުންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ފަނޑިިޔާރުންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.