23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 42
ޒިޔަތު ވެސް އެއްބަސްވުމަކުން ދައުވާތަކަށް އިއުތިިރާފް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ހިންގިއިރު އެތަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ދައުލަތާ އެކު ޕްލީ ބާގެއިން އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި 32 ދައުވާ އަށް އެއްބަސްވެ ޖޮއިންޓް ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 3
އިސްތިއުނާފު ނުކޮށްފިނަމަ، ހައްދުގެ އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ

މަރަން ހުކުމް ކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ ހައްދާއި ތައުޒީރު ކުރުމުގެ ހުކުމްތައް އަމިއްލައަށް އިސްތިއުނާފް ނުކޮށްފި ނަމަ އެ ހުކުމުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަން މަތީ ކޯޓުތަކަށް އިތުރަށް ހުށަހެޅުމެއް ނެތި، އެ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 8
ޖަމީލް ވަކިކުރި މައްސަލަ ކޯޓަކަށް ނުބެލޭނެ: ދައުލަތް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު އެ މަަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެެފި އެވެ.

November 19, 2020 16
އެޗްޑީސީން ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ގޯސްކޮށް

ވިލާ ގްރޫޕްްގެ ޗެއާމަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދަރިކަނބަލަކަށް ހުޅުމާލޭން ކުއްޔަށް ދިިނުމަށް ފަހު، އެޗްޑީސީން އަތުލި ދެ ބިން...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 24
ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެންމެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 10
ދީބާޖާގެ ބަދަލާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް ނޯންނާނެ: ދައުލަތް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީބާޖާއަށް ދޭން ޖެހޭ މިންވަރު 174 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްގެން އެއްވެސް ކަހަލަ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިނުވާނެ ކަމަށް، ދައުލަތުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 48
ޔާމީނަށް ލުއި ދެވޭނީ ކޯޓު މަރުހަލާ ނިމުމުން: ރައީސް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އެއްވެސް ޑީލެއްގެ ދަށުން ދޫކުރުމަކީ ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ލުޔެއް ދެއްވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމެވޭނީ ކޯޓު މަރުހަލާތައް ނިމުމުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 11, 2020 4
ޔައުގޫބްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ހޯމަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ މެންބަރު ކަމުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އިއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 11, 2020 16
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޮޑު ބަދަލެއް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަނާޅަނީސް، ގާނޫނުތައް އަމިއްލައަށް ބާތިލް ކުރުމާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންގޮސް، މައްސަލަތައް ބެލުން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 14
ސަލްޓަންސްއިން 110 މިލިއަން ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ސަލްޓަންސް ކުންފުނިން މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ ގެނައި ދެ ލޯންޗެއްގެ އަގު އޮޅުވައިލި މައްސަލައިގައި 110 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކޮޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 22
ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނި: މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން އެދެފި

ހަބް ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކަން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދޭން...

November 08, 2020 3
ފަރުކޮޅު އެއާޕޯޓު ހެދުމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ށ. ފަރުކޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 5
މުސާރަ ކުޑަކުރި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ބައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުޑަކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

November 04, 2020 8
"ވާނުވާ" ލާޒިމް ކަމަށް މާނަ ކުރުމަކީ ހެއްވާ ކަމެއް

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މީހުން ބަންދުކުރަން ލާޒިމްވާ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނު މާނަކުރުމުން ހެއްވާ ނަތީޖާތަކެއް ނިކުމެދާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް...

November 04, 2020 10
މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ވެއްދޭނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމަކީ ރާއްޖެއަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނީ މާ ބޮޑު ބަހުސްތަކެއް ނެތި، ސާފުކޮށް...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 8
"ބަދަލުގެ މިންވަރު އެއް އަހަރަށް ލިމިޓް ނުކުރެވޭނެ"

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލު ނަގައިދޭ މިންވަރު އެއް އަހަރަށް ލިމިޓް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 26
ޖަމީލް ވަކިކުރި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މި މަހު ފަށަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 01, 2020 9
ޖޫރިމަނާތައް މާ ބޮޑުވާ ނަމަ ކުޑަކުރަން ޖެހޭނެ:ހައިކޯޓު

މަދަނީ މުއާމަލާތްތަކުގައި ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ކޯޓުތަކުން ނަގައިދޭ ޖޫރިމަނާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަ އެ އަދަދު ކޯޓުތަކުން ކުޑަކުރަން ވާނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 2
ތިހާމް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ރިއާސީ ލޯންޗް "ފިނިފެންމާ" ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖަލަށްލި ސިފައިން މީހެއް ކަމަށްވާ އަހްމަދު ތިހާމްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް، ފަނޑިޔާރުންގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކަށް ފަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 9
ޔައުގޫބްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒު ކުރުމަށް ފަހު އެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް...

October 27, 2020 7
ސުޕްރީމް ކޯޓު ވެބްސައިޓަށް އާ ޑޮމެއިންއެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑޮމެއިން ބަދަލުކޮށް އެ ވެބްސައިޓުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ފަސޭހަވާނެ ގިނަ ފީޗާތަކާ އެކު އަލުން ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 4
"ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމުން ގޯސް"

ދައުވާ ލިބޭ މީހާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހައި ކޯޓުން ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 22
ޔައުގޫބު މަޖިލީހަށް ދިއުން ހުއްޓުވަން އަމުރެއް ނުދިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އޭނާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ މެންބަރު ކަމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިފައި ވިޔަސް އެ އަމުރު ނެރެދެވެން...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 12
މާލީ ފައިދާއަށް ގާނޫނީ ދާއިރާއަށް ވަނުމަކީ ގޯސްކަމެއް

ވަކީލުންނަކީ ހަމައެކަނި މާލީ ތަނަވަސްކަން ހޯދަން ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 6
އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ރައީސާއި ނައިބުު ރައީސްގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހަ މަހަށް ކުޑަކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 64
ފަނޑިޔާރުން ރަތަށް: މިއީ ކުޅިވަރެއް ނޫން!

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" ގޮއްވައިލި މައްސަލައިގައި ޖަލަށްލި ސިފައިންގެ މީހާއާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ދައުލަތުގެ ސްޓޭންޑް ބަދަލުވުމުން ފަނޑިޔާރުންގެ ހޫނު ސުވާލުތަކެއް ކޮށް، ދައުލަތުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު ފަނޑިޔާރުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

October 14, 2020 25
ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ދޭން އެންގި ގޮތެއް ނޭނގޭ: ދައުލަތް

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓްއަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރީ ކޮން ހިސާބުތަކަކަށް ބިނާކޮށް ކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި...

October 14, 2020
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސެނެޓުން ސުވާލު

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 14) - އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި އެމީ ކޯނޭ ބެރެޓުގެ ނަން ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާއާ ސެނެޓުން ވަރުގަދަ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 4
ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދަމާ

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

October 13, 2020 10
ޔައުގޫބުގެ މައްސަލަ އަންނަ ހަފުތާއަށް ފަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިފައިވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ...

October 13, 2020 8
ގޮނޑި ނުގެއްލޭ މަނާ ކަންކަމަށް އަދަބެއް ނެތް!

ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދުނު އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 6
ރައީސްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ފަށަނީ

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

October 11, 2020 10
ޔައުގޫބްގެ މައްސަލަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލި ދާންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް...