21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 15
އެކައުންޓް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހައި ކޯޓުން އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލި މަައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 5
ހުސައިން މަނިކުގެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑެއް ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި ހ. ރެހި ހުސައިން މުހައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު...

September 20, 2020 24
ޔައުގޫބްގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ މެމްބަރުކަމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 21
މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންމެގިނަ މައްސަލަ ނިންމި އަހަރު

މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ތާވަލްކޮށް އަދި މައްސަލަތުގައި އެންމެ ގިނަ ހުކުމް ކުރި އަހަރު ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުދާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 38
ޔައުގޫބުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 54
ޔައުގޫބްގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލުނީތަ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން އޭނާގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމާ މެދު ބޮޑު ބަހުސެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 47
އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރުން: ބެންޗުގެ ސުވާލުތައް ދައުލަތަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހައި ކޯޓުން ދޫކޮށްލި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ވަރުގަދަ ސުވާލުތަކެއް ދައުލަތާއި ފުލުހުންނަށް މިއަދު އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 18
ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ މާދަމާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލަން ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 4
ހައިކޯޓުން ބަލައިނުގަންނަ މައްސަލަ ބަލާ ގޮތަށް ބަދަލު

ހައި ކޯޓުން ބަލައިނުގަންނަ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ އިޖްރައާތަށް އެ ކޯޓުން ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 5
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މުހައްމަދާއި އަލީ ރަޝީދު އައްޔަންކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިިމާއި އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 10
އަލީ ރަޝީދާއި މުހައްމަދު އިބްރާހީމަށް ރުހުން ދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދާއި ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހީމް އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 27
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ޖަމީލްގެ ތައުރީފް

ބީއެމްއެލްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިސް މުވައްޒަފަކަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 30, 2020 31
ބީއެމްއެލްގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް: ކޯޓު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އިސް މުވައްޒަފެއް ކަމަށް ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑަޅައި، އޭނާ އަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން ކުރި...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 4
އަލީ ރަޝީދު، މުހައްމަދު އިބްރާހިމަށް ރުހުން ދީފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދާއި ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 11
އަލީ ރަޝީދާއި ޑރ. މުހައްމަދުގެ ނަން މަޖިލީހަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހުސައިނާއި ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ރުހުން ދިނުމުން އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 10
ސިއްރުން ހެކިބަސް ނެގޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ މަގްސަދު ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ސިއްރުން ހެކިބަސް ނެގޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 53
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލީ ރަޝީދު ހުށަހެޅުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި...

August 06, 2020 20
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލީ ރަޝީދާއި މުހައްމަދު އިބްރާހިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންނާއި ގާނޫނީ ވަކީލް ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރުމާމެދު ލަފައެއް...

26 ޖުލައި

July 26, 2020 14
ބަދަލު ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ: ދީބާޖާ

ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވިޔަސް، އެ ކުންފުންޏަށް އެ އުސޫލުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދޭން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އެންގެވުމަކީ އެ މައްސަލައިގައި ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅުން ކަމަށް ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 2
ސިއްރު ހެއްކަށް ގާނޫނުން ހުރަހެއް ނެތް: ދައުލަތް

ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން ސިއްރުން ހެކިބަސް ނަގަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަށް ހުރަސް ކުރިމަތިވީ ގާނޫނުގެ އެ މާއްދާއާ މެދު ހައި ކޯޓުން ދިން މާނަކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 7
ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު!

މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓަށް އަންގައި، ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 2
ކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާ: ހިސާބު ނަންބަރަކާ ނުގުޅުވޭނެ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ހަބަރުތަކުން މީޑިއާ މި އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ކެކިއަރަނީ އެވެ. އެ ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް، ހާއްސަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ބޮޑެތި އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަތާ 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން މުޖުތަމައުއަށް ދޫވެ އެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ކަމާ...

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ކޯޓުތައް ވެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރި ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުޅިގެން، ޝަރުއީ ކޯޓުތައް ވެސް އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށް، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.