12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 43
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރު އާތިކާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިވިޒަންގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާތިކާ އިބްރާހިމްގެ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގުކުރަމުން ދާތީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން...

November 12, 2019 18
"ޖޭއެސްސީއަށް ހާޒިރުނުވީ ބެލޭނެ މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުމަށް ފަނޑިޔާރު އާދަމް ހާޒިރުވެ ވަޑައިނުގަތީ އެ...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 1
އާދަމް މުހައްމަދުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުންދާ، ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ތާވަލް ކޮށްފި އެވެ.

November 11, 2019 14
އެސްޖީ ވަކިކުރަން އުޅޭ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީގެ އެޖެންޑާއަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 69
ވަކި ވަގުތަކު ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެކަމަށް ނުދެކޭތި: ހިސާން

ވަކި ވަގުތެއްގައި ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވުމަކީ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަތުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 16
"ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީއަށް އިންޒާރެއް ނުދެން"

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ސުލޫކީ މައްސަލައަކަށް ވާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 7
ޝަރީއަތްތައް ލަސްވާ ސަބަބު ހޯދަން ޓާސްކް ފޯހެއް ހަދަނީ

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ލަސްވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ޓާސްކް ފޯހެއް އެކުލަވައިލަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ލަފާ ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު...

November 05, 2019 10
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އިތުރު ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުއްވި ކަމަށް ބުނެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އިތުރު ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 67
ޝަރުއީ ނިޒާމު ޕެރަލައިޒް ކުރަން އެބައުޅޭ: ޑރ. ދީދީ

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމުގެ ބާރު ޕެރަލައިޒް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް...

November 04, 2019 12
މަހާޒް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަންކުރަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިން މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު އެ މަގާމަށް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 1
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

މާދަމާ އަށް ތާވަލްކޮށްފައި އޮތް ސުޕްރީކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 30
ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ ބައެއް ފަނޑޔާރުންނަށް ނާންގާ!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ރޭ ބޭއްވީ އެ ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަނަންވާ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނަށް ދައުވަތު ނުދީ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 11
ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަަން އާދަމް މުހައްމަދަށް ފަހު ފުރުސަތު

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ވަކީލެއް ހަމަޖައްސަން މިއަދު ފަހު ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 15
މަހާޒަށް ދިޔާނާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރަށް ރުހުން ދިނުމާ އެކު، ދިޔާނާ ސައީދު އޭނާއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 30, 2019 4
"އިސްތިއުނާފް މިވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުމެއްނޫން"

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މި ވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
ބަދަލު ހޯދަންކުރި ދައުވާ ބަލައިނުގަތުމުން ހައި ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމާ އެކު، އޭނާގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ބަދަލު ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބަލައިނުގަތުމުން، ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 5
ފަނޑިޔާރު އާދަމްގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 9
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ މައްސަލަ ހުޅުވާލަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލަ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 32
ޖޭއެސްސީ ވަރުގަދަ ހިފުމަކަށް! ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކާއި ސުޕްރީމް ކޯޓާ ދެމެދު ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ކުރިމަތިލުންތަކެއް ނުހިނގާ އެއްވެސް ސަރުކާރެއް ނެތެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނު ފަހުން އެފަދަ އެތައް މަންޒަރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅު އެޅުވުމާއި ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 15
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ގޮވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މަންފާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނާ މެދު ލަސްނުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާ އިން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

October 22, 2019 15
ނަޝީދުގެ ނިންމެވުން ބަދަލުކޮށް ރިޕޯޓު އެޖެންޑާއަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދިޔާނާ ސައީދު އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ...

October 22, 2019 16
މަހާޒާއި ދިޔާނާގެ ތަފާތު ރިޕޯޓެއް! އަލުން ކޮމިޓީއަށް!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދިޔާނާ ސައީދު އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 20
މަހާޒާއި ދިޔާނާގެ ނަން ދިރާސާކުރަން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު، ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު ދިޔާނާ ސައީދު އައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 7
މަހާޒާއި ދިޔާނާގެ މައްސަލަ މާދަމާގެ އެޖެންޑާގައި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުސްވެފައިވާ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ފާތުމަތު ދިޔާނާ ސައީދު އައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ...

October 20, 2019 12
ފަނޑިޔާރު އާދަމްގެ މައްސަލަ ހުޅުވާލަން އެދިވަޑައިގެންފި

ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލާ މައްސަލަ ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 4
އަލީ ހަމީދަށް ކުރާ ދައުވާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފޯނަކުން އެ ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ދެ ބޭފުޅެއްގެ ފޯނަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފާ ކުރި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ދައުވާ ކޮށްފައި...

October 17, 2019 48
މަހާޒާއި ދިޔާނާގެ ނަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ފާތުމަތު ދިޔާނާ ސައީދުގެ ނަން ރައީސް އިބްރާހިމް...