04 ޖުލައި

July 04, 2020
ކޯޓުތައް ވެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރި ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމާ ގުޅިގެން، ޝަރުއީ ކޯޓުތައް ވެސް އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށް، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 2
ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހެއްގެ ޖަލު ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ށ. މިލަންދޫގައި އުމުރުން 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 47
ހެކި ގޯސްވުމުން ޑްރަގް ބޮޑު މައްސަލައެއް ނާކާމިޔާބު

އޮފީހެއްގެ ތެރެއިން ދެ ކިލޯއަށް ވުރެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފުލުހުން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެކި ގަބޫލު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ދެކޮޅު ހަދައި،...

June 25, 2020 45
ހުކުމާއެކު ގާނޫނީ ހުސްކަމެއް: ފީ ދައްކާނީ ކޮންތާކަށް؟

ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ އެކު. ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ފީތައް ދެއްކޭ މަގު ބަންދުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 25
މީރާ އަށް ދައުވާކުރެވޭނީ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހޯދަން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދައުވާކުރެވޭނީ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހޯދަން ކަމަށާއި ލީޒް ރެންޓް ފަދަ އެހެނިހެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމުގެ ބާރު ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 4
ސިއްރު ހެކީގެ މައްސަލަ: ގިނަ ސުވާލުތައް ދައުލަތަށް

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަކީ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން މިހާރު ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތާ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 12
"ވާނުވާ" ލާޒިމްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ހާލަތްތަކެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ލާޒިމްވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 14
ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނި: ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ނާކާމިޔާބު

އެމްޓީސީސީ އަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 22
ދަރިފުޅު ހަވާލުކުރުން ހުއްޓުވީ ކުރީގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

މަންމަ އަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ހޯދަން 2009 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާ އަށް ކާމިޔާބުވުމުން ވެސް ދަރިފުޅު ހަވާލު ނުކުރުމުން އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް...

June 09, 2020 8
ރައީސާއި ނައިބުގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

ކޮޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ބައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަތައް ކުޑަކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ސުޕްރީމް...

08 ޖޫން

June 08, 2020 64
ދަރިފުޅު ހޯދަން މަންމަ ކޯޓުގައި 11 އަހަރު!

ދަރިފުޅު ހޯދަން މަންމަ އަކު 2009 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި މަންމައާ އެއްކޮޅަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކުރުމުން ވެސް ދަރިފުޅު ހަވާލު ނުކޮށް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފަރާތު މާމަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި މިއަދު ހުކުމްކޮށް މައްސަލަ ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 11
ހައި ކޯޓުން ހަސަން ސައީދުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

ހައި ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިވްކޮށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި، ކުރީގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާ ހަސަން ސައީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމް މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި...

June 07, 2020 3
ހައި ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ވެސް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދައްކަން އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 19
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓުން އުއްމީދުތަކެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ފަހު އާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާކުރެވެންދެން ކުރިމަތީގައި އޮތް ގާނޫނީ ހުސްކަން ފޫބެއްދުން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވި އެވެ. ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް އޮތަސް، ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނައުން ބައެއް މެމްބަރުންނަށް...

02 ޖޫން

June 02, 2020 9
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލައިވްކޮށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެތައް ކަމެއް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ކުރީގެ އާދަތައް ދޫކޮށްލަން ޖެހުނުއިރު، ކުރިން ނުފެންނަ އެތައް މަންޒަރެއް ފެންނަން ވެސް ފަށައިފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެމްބަރުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތެއް...

01 ޖޫން

June 01, 2020 21
ރައީސްގެ މުސާރަ ކުޑަކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާއި ބައެއް މިނިިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުޑަކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް...

June 01, 2020 16
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮންލައިން ޝަރީއަތް: ބައްޕައަށް ހުކުމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މިއަދު ބާއްވައި ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 10
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ލަފައާ އެއްގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައާ އެއްގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ 231 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު، އެ ނިންމުން ފައިނަލް ވާނީ މާދަމާ ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުންނެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 8
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައާ ގުޅިގެން މިރޭ މަޖިލިސް ބާއްވަނީ

ކައުންސިލަރުންގެ އުމުރު ދަންމައިލުމަށް ގާނުނުއަސާސީއަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ލަފާ ދިނުމުން އެ ލަފަޔާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް...

May 29, 2020 57
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ލަފާ ދިނީ ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފާގައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް އަކުރެއް ނުވަތަ ފިއްޔެއް ވެސް ގާނޫނުއަސާސީގެ 12 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާން ކޮޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު...

27 މެއި

May 27, 2020 33
ދައުރާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް އެދެން ފާސްކޮށްފި

އާ ކައުންސިލް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން މިިހާރު ތިބި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލް ރައްޔިތުންގެ...

May 27, 2020 31
"ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ނުޖެހޭ، ހައްލު ހޯދޭނެ"

އާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން މިހާރު ތިބި މެމްބަރުން މަގާމުތަކުގައި ބޭތިއްބުމަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ދެ...

20 މެއި

May 20, 2020 2
އިންސާފު ހޯދުން "ލޮކްޑައުންއެއް" ނުކުރެވޭނެ!

އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތެއް އެންމެންނަށް އިވޭ ގޮތަށް މި ފަހުން ލައިވްކުރި އެވެ. ފަނޑިޔާރުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް އަލަށް އެ ކޯޓުން ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، އެއް ފަނޑިޔާރަކު ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު...

19 މެއި

May 19, 2020 3
އޮންލައިންކޮށް ޝަރީއަތް ބޭއްވުމަކީ ތާރީޚީ ބަދަލެއް:އޭޖީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮންލައިންކޮށް ފަށައި، އަދި ޓްވިޓާ އާއި ޔޫޓިއުބް މެދުވެރިކޮށް އެ ޝަރީއަތްތައް ލަައިވް ކުރަން އެ ކޯޓުން ނިންމުމުން އެޓާނީ ޖެނެރަލް...

May 19, 2020 6
ޝަރީއަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ފަށައިި، ލައިވްކުރަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮންލައިންކޮށް ފަށައި، އަދި ޓްވީޓާ އާއި ޔޫޓިއުބް މެދުވެރިކޮށް އެ ޝަރީއަތްތައް ލަައިވް ކުރަން އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 4
ބަންދުކުރި މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ނުހިނގާނެ

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ނުހިނގާ ގޮތަށް އެ ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 36
ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ފާޑުކިޔުން ސުޕްރީމްކޯޓާއި ޖޭއެސްސީއަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ސާކިއުލާއާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް މިއަދު އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.