08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016
ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ވަކީލުން ހުވާކުރުން އަންނަ މަހު

ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުން ލަސްވާތީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް 132 މީހަކަށް ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމައި، އެ މީހުން ހުވާކުރުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 9
ބިން ދޫކުރެވޭނީ ލިޔުމުން އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެން: ކޯޓު

ދިރިއުޅުމަށް ގެދޮރު އަޅަން ދޫކުރާ ބިންތައް ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރަންޖެހޭނީ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލިޔުމުން އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 1
އިސްލާމީ ލީޑަރުގެ މަރުގެ ހުކުމަށް މަތީ ކޯޓުން ތާއީދު

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 30) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އެންމެ ބޮޑު އިސްލާމީ ޕާޓީ އަށް ޚަރަދުކުރާ ލީޑަރު މަރަންކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 8
ވަކީލު ކަމުގެ ހުވާ ނުކުރެވި އެތައް ބަޔަކު ކިޔޫގައި!

ރާއްޖެ އާއި ބޭރު ގައުމުތަކުން ކިޔެވި އެތައް ބަޔަކަށް ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުވާ ނުކުރެވި ލަސްވަމުންދާތީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 6
ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ބޮޑެތި ދަރަނިތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ޑީއާރުޕީީން ހަތް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަބް ކޮމްޕެނީއަށް ދައްކަން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 11
"ބޭހެއްގެ ސަބަބުން" ބީރުވި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ޖެހި އިންޖެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން އަޑު އިވުމުން މަހްރޫވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ބަދަލު ހޯދަން އޭނާގެ އާއިލާއިން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 8
ނަބީލްގެ މަރުގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން މާޗް، 2009 ގައި މަޖިދީމަގުގައި ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ ސ. ހުޅުދޫ ލިލީމާގޭ އަބްދުﷲ ފަރުހަދު މަރާލި މައްސަލާގައި ގ. ރީފް މުހައްމަދު ނަބީލް މެރުމަށް ދަށު ކޯޓާއި ހައި...

July 25, 2016 46
މަރުގެ އަދަބު ފަސްކުރަން ކުރި އަމުރު ބާތިލްކޮށްފި

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުން ފަސް ކުރަން ހައި ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލްކޮށް އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 9
އަބުރާ ބެހޭ ގާނޫނު ބާތިލްކުރަން ކޯޓަށް ދާނަން: ޑީޑީ

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި ނަމަ، ބިލު ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ.އިބްރާހިމް ދީދީ (ޑީޑީ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 9
ވަކީލުން ލިބުމުގެ ދަތިކަން އެބަަހުރި: އުއްތަމަފަނޑިޔާރު

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާނޫނީ ވަކީލުން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ އެބަ ހުރި ކަމަށާއި "ދެރަވަރު" މީހުންނަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު...

July 20, 2016
ރައީސާ އަރޯޔޯގެ ކުށެއް ނެތް ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

މެނީލާ (ޖުލައި 20) - ފިލިޕީންސްގެ ކުރީގެ ރައީސާ ގްލޯރިއާ މަކަޕަގާލް އަރޯޔޯގެ ވެރިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމުގެ މައްސަލައިގައި އެ ކަމާނާގެ ކުށެއް ނެތް ކަމަށް އެ...

07 ޖުލައި

July 07, 2016 41
މަރުގެ އަދަބު: ދެކޮޅު އަޑުތަކާއި ނޭނގޭ ކަންކަން

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް ހުސައިން ހުމާމް މަރަން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެމެހެއްޓުމުން ކޯޓުތަކުގެ މަރުހަލާ މިހާރު އެވަނީ ނިމިފަ އެވެ. ދެން އޮތީ އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ރާއްޖޭގައި 60 އަހަރަށް ފަހު އަލުން މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ....

05 ޖުލައި

July 05, 2016 6
މުއްރަތުގެ މަރުގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލު އަހުމަދު ނަޖީބުގެ ގާތިލު އަހުމަދު މުއްރަތު މެރުމަށް ދަށު ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ހުކުމް މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 10
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރަން އީޔޫ އިން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓާލާފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ނުގެނައުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 01, 2016 2
އޮސްޓްރިއާގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ވިއެނާ (ޖުލައި 1) - އޮސްޓްރިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އެ ގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 3
ނާޒިމްގެ މައްސަލަ މުރާޖައާ ކުރުމަށް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލާގައި ފުލުހުން ތައްޔާރު ކުރި ޑީއެންއޭ ރިޕޯޓު މުރާޖައާ ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ނާޒިމްގެ ވަކީލު ހުސްނުއް ސުއޫދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 41
ނަޝީދާއި ނާޒިމަށް އިންތިހާބުން ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމަށް އިއްވި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ގާނޫނީ ފުރުސަތު ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 58
ނަޝީދުގެ ޖަލު ހުކުމް ރަނގަޅު: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެ ހުކުމަކީ އިތުރަށް ޗެލެންޖް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ނިހާއީ ހުކުމެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 29
މަސައްކަތް ހުއްޓާލާނީ ނާޒިމް މިނިވަންކޮށްފައި: އާއިލާ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކުށެއް ނެތް ކަން އެނގޭއިރު ވެސް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން އޭނާ "ރަހީނުކޮށްފައިވާ" ކަމަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ، އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 7
ކޯޓުގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ގާނޫނު ބައްޓަން ކުރަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ގައިޑް ލައިނާ އެއްގޮތަށް އާންމު އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 56
ހުމާމް މަރަން ޖެހޭނީ އެހެން ގާތިލުން ހޯދާފައި: އާއިލާ

މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ މި އެވެ؛ ހުސެއިން ހުމާމަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފިއްޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލަށް ނުވަތަ ގާތިލުންްނަށް މަރުގެ އަދަބު ދެވުނީ ހެއްޔެވެ؟

June 24, 2016 39
ހުމާމް މަރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މަރުގެ ހުކުމް އައިސްފައިވާ ހުސެން ހުމާމް މެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް...

June 24, 2016 10
ނުފޫޒު ފޯރުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އެފަދަ ނިޔަތެއްގައި ޝަރީއަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބަޔާންދީ މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ދީފި...

23 ޖޫން

June 23, 2016 4
ހުމާމްގެ ޝަރީއަތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބާއްވަނީ

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ މަރައިލި މައްސަލައިގައި މެރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ، ހުސައިން ހުމާމް ޝަރީއަތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2016 25
ކޮލަމް އަސްދަނޑި: ނާޒިމް "ފްރޭމް"ކޮށްފި!

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ހަތިޔާރުތަކުން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޑީއެންއޭ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ހާމަކުރަން ފުލުހުން އިއްޔެ ރޭ...

22 ޖޫން

June 22, 2016 8
ހުމާމްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ، ދެން އޮތީ ހުކުމް

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ މަރައިލި މައްސަލައިގައި ހުސައިން ހުމާމް މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފްގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.