06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 18
ސުޝްމާ ސްވަރާޖް އަވަހާރަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރަކަށް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި ސުޝްމާ ސްވަރާޖް މިރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 1
އޮޅުވާލައިގެން ކައިވެނިކުރުވި އުޒްމާގެ ފިލްމު ސައިފަށް

އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭން ޕާކިސްތާން މީހަކާ ކައިވެނިކުރުވި އިންޑިއާގެ ޒުވާން އަންހެނެއް ކަމަށްވާ އުޒްމާ އަހުމަދުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 8
ޕާކިސްތާން އެކަހެރިކޮށްލުން ކާމިޔާބުވެއްޖެ: ސްވަރާޖް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 6) - ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު ޕާކިސްތާން އެކަހެރިކޮށްލަން އިންޑިއާ އިން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 7
ސުޝްމާ، ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ މިއަދު...

March 18, 2019 12
ހިލަ އާއި ހިލަވެލީގެ ކޯޓާ އިންޑިއާ އިން އިތުރުކޮށްދީފި

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ހިލަ އާއި ހިލަވެލި އަދި އެހެނިހެން އަސާސީ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ކޯޓާ އެ ގައުމުން ތިން އަހަރަށް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 33
އިންޑިއާ ވައުދުވި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަމުންދޭ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ އަށް ކޮށްދިނުމަށް އެ ގައުމުން ވައުދުވި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާ ގޮތާ މެދު ވަރަށް...

March 17, 2019 31
އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 20
ސުޝްމާގެ ދަތުރުގައި އާ އެއްބަސްވުންތަކެއް

އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެކުލަވައިލާނެ އާ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުުރައްވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 6
ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައަކީ ދާޚިލީ ކަމެއް: އިންޑިއާ

ދުބާއީ (މާޗް 3) - ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރަކީ އިންޑިއާގެ ތަނެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ވާނީ އިންޑިއާގެ ދާޚިލީ ކަމަކަށް ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 15
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ އިން އާ ވިސާ އެއްބަސްވުމެއް

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އިން، އާ ވިސާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބުދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 20
ރައީސް، އަންނަ މަހު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަންނަ މަހު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

November 26, 2018 19
އިންޑިޔާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސޮފްހާއެއް ފެށިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އާ ސަރުކާރާއި އިންޑިޔާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސޮފްހާއެއް މިހާރު ފެށިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 25
އިންޑިޔާއާ ދޭތެރޭ އޮތް އިތުބާރު ހޯދަން ޖެހޭ: ދުންޔާ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާ ދެމެދު އޮތް އިތުބާރާއި އެކުވެރިކަން އަނބުރާ ގެންނަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 64
ވިސާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން އިންޑިއާ އިން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ވިސާ އާއި ވޯކް ޕާމިޓް އާނުކޮށްދޭ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދޭން އެ ގައުމުން ދިވެހި ސަރުކާރުގައި ރަސްމީކޮށް އެދިއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 66
ރާއްޖެއިިން ވިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ އާއި ވޯކް ޕާމިޓް އާނުކޮށްދޭ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް ކެރަލާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޕިނަރަޔީ ވިޖަޔަން އިންޑިޔާ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 10
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ، ގުޅުމެއް ނުކެނޑޭނެ: ޝުޝްމާ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް ބައެއް ފަހަރު ހީނަރުކަމެއް އައި ނަމަވެސް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ނުކެނޑޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޝުޝްމާ ސުވަރާޖް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 1
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގާތްގުޅުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއާއެކު އެކު ބާއްވާ ގާތްގުޅުމާ މެދު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖްއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 30
"އިންޑިއާ އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި"

އިންޑިއާ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017
ޕެރިސް އެގްރީމެންޓް އިންޑިއާ ގަބޫލްކުރީ ފައިސާއަކަށްނޫން

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 5) - ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުގައި އިންޑިއާ އިން ސޮއިކުރީ ފައިސާ އަށް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ހަމައެކަނި ތިމާވެއްޓަށް ޓަކައި ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 9
އިންޑިއާގައި ނައިޖީރިޔާގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ހަމަލާދީފި

އިންޑިއާގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުން އަންނަ ނައިޖީރިޔާގެ ދަރިވަރުންތަކަށް ދިން ހަމަލާގެ "މިނިވަން ތަހުގީގެއް" ހިންގާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖު އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރި ސްވަރާޖް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 20) - އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖުގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 1
އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 10) - އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖުގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ނިއު ދިއްލީގައި މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

December 10, 2016 3
ސުޝްމާ އަށް ކިޑްނީ ދޭން އާދަޔާ ޚިލާފު ޝަރުތެއް!

އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖްގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ ކިޑްނީއެއް ބޭނުންވާކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް އިއުލާން ކުރުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރަން ބޭނުންވި އެވެ. އޭގެ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 2
އިންޑިއާގެ އެތައް ބަޔަކު ސްވަރާޖަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 18) - ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮވެ ޑައިލިސިސް ހަދަމުންދާ ކަމަށާއި ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމަށް ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް އަންގާރަ ދުވަހު ޓްވީޓް ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު އެކަމަނާ އަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރަން ހުށަހަޅަން ފަށައިފި އެވެ.