08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 15
"މިހިރީ ރީތި ފަޅުތައް، އަވަހަށް އެރި ފަތާ!"

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފަސޭހަކަމާ އެކު މޫދަށް އެރި ފަތާލެވެނީ 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަށެވެ. ރާއްޖޭގައި 100 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފެތުންތެރިން އުފެދެންޏާ ރާއްޖެ އަށް އެކަން ނުކުރެންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 9
ސްވިޑުން އިން ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް އަކަށް މަރީ

ސްވިޑުން އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް އަކަށް، މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު އަދި ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑު މެމްބަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 6
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް އެއާޕޯޓުގެ އިމާރާތެއްގައި ޖެހިއްޖެ

ސްޓޮކްހޯމް (ނޮވެމްބަރު 29) - އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ފިޔަގަނޑުގެ ކޮޅު ސްވިޑަންގެ ސްޓޮކްހޯމް ގެ އާލަންޑާ އެއާޕޯޓުގެ އިމާރާތެއްގައި ރޭ ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 11
ފިރިހެނަކާ ސަލާމް ނުކުރި އަންހެނަކަށް ކޯޓުގައި ކާމިޔާބު

ސްޓޮކްހޯމް (އޮގަސްޓް 17) - ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނަކާ ސަލާމަތް ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ސްވިޑަންގެ މުސްލިމް އަންހެން މީހާގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކާމިޔާބުވެ އޭނާ އަށް ބަދަލު ދޭން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 21
އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ސްވިޑަން މީހަކު ޖޯކުޖަހަނީ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކާއި ފިލްމްތަކުގައި ހުންނަ ހަމަނުޖެހޭ އަދި ޖޯކް ކަންތައްތަކަށް "ޔޫ އިންޑިއާ ޔޫ ލޫޒް" ގެ ނަމުގައި ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ހަދައިގެން މަލާމާތްކޮށް، ޖޯކް ޖަހާ ސްވިޑްންގެ މީހަކަށް އިންޑިއާގެ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ފަލަސްތީނު މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ހޯދަން ދިގުހިނގުމެއް

ސްޓޮކްހޯމް (ފެބްރުއަރީ 11) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ސްވިޑަންގެ 25 އަހަރުގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ސްވިޑަން އިން ފަލަސްތީނަށް 5،000 ކިލޯ މީޓަރުގެ ހިނގުމެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
ހަރުފަ އާއި މަކުނު ދެކެ ބިރުގަތުމަކީ ތޮބީއީ ކަމެއް

ފައިދިގުމަކުނާއި ހަރުފަ ފަދަ ދިރޭތަކެތި ދެކެ ބިރުގަތުމަކީ ތޮބީއީ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ޅަ އުމުރުގައި ދަސްވާ ކަމެއްތޯ ސައިންސްވެރިން ބަހުސްކުރާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ އިރު، އާ ދިރާސާއެއް ބުނާގޮތުގައި އެއީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އިންސާނުންގެ ޑީއެންއޭގައި ހުންނަ ކަމެކެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 8
ކުނި ބަންދުކުރާ ސިސްޓަމެއް ގެންނަން ބޭރުގެ ބަޔަކަށް

ތިލަފުށީގައި ވޭސްޓް ބޭލިން ސިސްޓަމެއް ގާއިިމު ކުރުމަށް 1.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (27 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ސްވިޑްންގެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
ނޯޑިކް ދަތުރުވެރިންނާ ވެސް އިސްލާމްދީނާ ގުޅުން އޮތް

ސްޓޮކްހޯމް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ނުވަ ވަނަ އަދި 10 ވަނަ ގަރުނުގައި އުޅުނު ނޯޑިކް ގަބީލާތަކުގެ ދަތުރުވެރިންގެ ގަބުރުސްތާނުތަކުން ފެނުނު އެ މީހުން ބޭނުންކުރި ފޮތީގައި އިސްލާމްދީނާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްވިޑަންގެ އުއްޕްސަލާ ޔުނިވާސިޓީގެ ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 4
ޑެންމާކުން ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާގެ ބޯ ފެނިއްޖެ

ކޯޕެންހޭގަން (އޮކްޓޯބަރު 8) - ޑެންމާކުގެ ސަބްމެރިންއެއްގައި ދަތުރަކު ދިޔަ ފަހުން ސްވިޑަންގެ ނޫސްވެރިޔާ ކިމް ވޯލް ގެއްލުނުތާ ދެ މަސް ދުވަސް ފަހުން އޭނާގެ ބޯ ފެނިއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 8
ވަރިއަކީ ވާރުތަކުރާ ކަމެއް: ދިރާސާ

މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވަރިވެފައިވާ މީހުންގެ އަމިއްލަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ގުދުރަތީގޮތުން އެކަން ވާރުތަކުރުން ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017
އަސާންޖް ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލްކޮށްފި

ސްޓޮކްހޯމް (މެއި 19) - ވިކިލީކްސް ބާނީ ޖޫނިއަން އަސާންޖުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ރޭޕުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހުއްޓާލާ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްވިޑަންގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޝަން ޑިރެކްޓަރު މަރިއާން ނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
ބޮބް ޑިލަން އަށް ނޯބެލް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

ސްޓޮކްހޯމް (އެޕްރީލް 2) - އަދަބިއްޔާތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޯބެލް އިނާމް ލިބުނު އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބޮބް ޑިލަން އަށް އެންމެ ފަހުން އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު އަނބުރާދިނުމަށް އަސާންޖް އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 6) - ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ސްވިޑަންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 4
ގަނޑުވަރުގައި ޖިންނި އުޅޭ: ސްވިޑަންގެ ރާނީ

ސްވިޑަންގެ ގަނޑުވަރުގައި ޖިންނި އުޅޭ ކަމަށާއި އެއީ ނާމާން ތަނެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރާނީ ސިލްވިއާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ލިންދެލޯފާ މެދު ޔުނައިޓެޑުގެ ހިޔާލު ބަދަލުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - ބެންފީކާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްވިޑަންގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު ވިކްޓަ ލިންދެލޯފަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބިޑް ނުކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016
ނޯބެލް އިނާމު ލިބުނު ބޮބް ޑިލަންގެ ހަބަރެއް ވެއްޖެ

ސްޓޮކްހޯމް (އޮކްޓޯބަރު 29) - އަދަބިއްޔާތުން މި އަހަރުގެ ނޯބެލް އިނާމް ލިބުނު އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބޮބް ޑިލަންގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ނޯބެލް ކޮމިޓީން ކަންބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ ހަބަރެއް ވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 2
އިކޮނޮމިކްސް އިން ނޯބެލް އިނާމު ހާވަޑުގެ ޕްރޮފެސަރަށް

ސްޓޮކްހޯމް (އޮކްޓޯބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ހާވަޑް ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެމްއައިޓީގެ ދެ ޕްރޮފެސަރަކަށް އިކޮނޮމިކްސް އިން ނޯބެލް އިނާމު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016
ޕަޔެޓްގެ ލަނޑުން ކެމަރޫން އަތުން ފްރާންސް މޮޅުވެއްޖެ

ޕެރިސް (މޭ 31) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް ޖެހި ލަނޑުން 3-2 އިން ކެމަރޫން އަތުން ފްރާންސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.