08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ބޮޑު ކުރިއެރުކަމާ އެކު ނިޝްވާން ރެކޯޑް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގެ 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިވެންޓުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އަށް ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމަކާ އެކު ފެތުންތެރިޔާ ނިޝްވާން އިބްރާހިމް މުގުރާލައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 20
ޓްރެކް ސަރަހައްދު ނަޖިސްވެ އެތަނަށް އެރުން މަނާކޮށްފި

ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގެ މޫދު ނަޖިސްވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދަށް އެރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
ފެތުންތެރިޔާ ސާޖިނާ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ސާޖިނާ މިއަދު ރިހި މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފި އެވެ.

October 20, 2016
ސްވިމިން ޓީމުން އިތުރު ފަސް މެޑަލް ހޯދައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސްވިމިން ޓީމުން އިތުރު ފަސް ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016
ސައުތު އޭޝިއާ މުބާރާތުން ސާޖިނާ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 50 މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގައި މިއަދު ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާ އައިޝަތު ސާޖިނާ ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް އެ އިވެންޓުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 2
ކަލާސް އެވޯޑުގެ އެއްވަނަ މިފަހަރު ވެސް ނިޝްވާނަށް

ކުޅިވަރުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ދެމުން އަންނަ "ނެސްލޭ މައިލޯ ކަލާ އެވޯޑްސް" ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް، ފެތުންތެރިޔާ ނިޝްވާން އިބްރާހިމް ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 10
ސަޖަންއާ އެކު ރައީސް ވަހީދަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް

ހެނދުނު ވަގުތުގައި އެމަނިކުފާނު ކާރުކޮޅުން ފައިބައިވަޑައިގެން އާއްމުކޮށް ވަންނަވާނީ ކޮންމެވެސް އޮފީހަކަށެވެ. ހުންނަވާނީ ކޯޓްފަޓްލޫންކޮޅުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ހެނދުނު ހެނދުނާ އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވީ، މާލޭ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދަށެވެ. ހުންނެވީ ފެހި ކުލައިގެ ކުޅިވަރު ކިޓެއްގަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 2
ފެތުންތެރިން އޮޅުވާލުމުން އެމެރިކާ އިން މައާފަށް އެދެފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 19) - ބަޑި ޖައްސައިގެން ބިރު ދައްކައި އެމެރިކާގެ ހަތަރު ފެތުންތެރިން އަތުން ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަނެއް ކައިިރިން ފޭރުނު ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލާފައިވާތީ އެމެރިކާގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން އެކަމަށް މައާފަށް އެެދެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 1
ފެލްޕްސް ބަލިކޮށް، ސިންގަޕޫރަށް ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް!

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 13) - އޮލިމްޕިކްސްގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ ކާމިޔާބު އެތުލީޓް އެމެރިކާގެ މައިކަލް ފެލްޕްސް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު، އޮލިމްޕިކްސްގެ ފެތުމުގެ 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިވެންޓުން، ސިންގަޕޫރުގެ ޖޯސެފް ސްކޫލިން ރަން މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016
ރެކޯޑަކާ އެކު ފެލްޕްސް 22 ވަނަ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 12) - އޮލިމްޕިމްސްގެ ފެތުމުގެ 200 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުން ހޯދި ރަން މެޑަލާ އެކު، ޖުމްލަ 22 ރަން މެޑަލް ހަމަކޮށް، އެއް އިވެންޓަކުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ރަން މެޑަލް ހޯދި ފުރަތަމަ ފެތުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް އެމެރިކާގެ މައިކަލް ފެލްޕްސް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 4
ހީޓުގެ ތިން ވަނަ ނިޝްވާން ހޯދައިފި

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ފެތުމުގެ އިވެންޓުގެ ތިިން ވަނަ ހީޓުގެ ތިން ވަނަ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ފެތުންތެރިޔާ ނިޝްވާން...

August 11, 2016 16
އޮލިމްޕިކްސްގައި ސަޖަން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮލިމްޕިކްސްގެ އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާ އާމިނަތު ސަޖަން...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 1
އޮލިމްޕިކްސްގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނީ ސަޖަން

ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުގެ ފުރުސަތު ފެތުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ސަޖަން އަށް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން ދީފި އެވެ.