08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019
ސްވިމިން ރެފްރީ ސިރާރަށް ހާއްސަ ޝަރަފެއް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެތުމުގެ ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ ފީނާ އިން ބަލައިގަންނަ މުބާރާތެއްގެ ރެފްރީކަން ކުރި ފުރަތަމަ ދިވެހި ސްވިމިން ރެފްރީގެ ޝަރަފް، އިންޓަނޭޝަނަލް ރެފްރީ އަދި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ހަސަން ސިރާރަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ފެތުންތެރިން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފެތުމުގެ އިވެންޓުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ތިން ފެތުންތެރިޔަކު ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 60
ފަތާ ޓްރެކް: ފުރަތަމަ ސަލާމަތްކުރަން ޖެހެނީ ނަޖިހުން!

މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އިންޓަ ސްކޫލް ސްވިމިން ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ފަތަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ލޮނު ބޮމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާގެ ކަރުތެރެ އާއި ކަންފަތް އިންފެކްޓްވީ އެވެ. އެންޓިބަޔޮޓިކް ދީގެން އެކުއްޖާއަށް ޑޮކްޓަރުން ފަރުވާ ދިންއިރު ޑޮކްޓަރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އެ...

02 މެއި

May 02, 2019 3
ފަތާ ޓްރެކް ފުންކުރާތީ އެތަން ބަންދުކޮށްފި

މާލެ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 2
ކުޅިވަރުން ނުފުއްދުނު ވައުދަކީ ޕޫލްގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ކުޅިވަރު ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލްނުވި ހަމައެކަނި ކަމަކީ ސްވިމިން ޕޫލެއް އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން ކަމަށާއި އެކަން ނުވީ ހަމަޖެހުނު ބިމުގެ މައްސަލަ އާބިޓްރޭޝަނުގައި އޮތުމުން ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ތިމާވެށީގެ ފެތުން: އަޒުކާ ބުނަނީ ވަރަށް ސަޅި ކަމަށް!

ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއްގެ ހުނަރު އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ދާހިއްލާތީ ކުޅެން ދާން ބޭނުންނުވީ އެވެ. އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ދޭއްގައި ކިޔެވިއިރު އޭނާ ފެތުމުގެ ތެރެއަށް ވަނީ ދާނުހިއްލާ ކުޅިވަރެއްގައި އުޅެން ބޭނުންވާތީ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 3
ފަތާ ޓްރެކް ފުންކުރާތީ މޫދަށް އެރުން މަނާކޮށްފި

މާލޭ ފަތާ ޓްރެކަށް ޖަމާވެފައިވާ ކުނިތައް ނަގައި ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ، އެތަނަށް މޫދަށް އެރި އުޅުން ވަގުތީގޮތުން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 16
ފަތާ ޓްރެކުގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ: ސަޖަން

ގައުމީ ފަތާ ޓީމު ފަރިތަކުރުމަށާއި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން މޫދަށް އެރެން ބޭނުންކުރާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ގައުމީ ފެތުންތެރިއާ އަދި ސަރަހައްދީ މުބާރާތަކުން ރާއްޖެ އަށް މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދީފައިވާ އައިމިނަތު ސަޖަން ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017
ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސްވިމިން ޓީމަށް ކުރިއެރުން

ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސްވިމިން ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ސްވިމިން ޓީމުން ރެކޯޑްތަކެއް އާކޮށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ތިނަދޫގައި ސްވިމިން ޓްރެކެއް އަޅައިފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ގދ. ތިނަދޫގައި އެޅި ސްވިމިންޓް ޓްރެކް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 16
އޮލިމްޕިކްސްގައި ސަޖަން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮލިމްޕިކްސްގެ އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާ އާމިނަތު ސަޖަން އާކޮށްފިއެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 2
އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ފަހުރެއް: ސަޖަން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންމެ އެތުލީޓަކަށް ވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ފަހުރެއް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އޮލިމްޕިކްސްގެ ތަޖުރިބާއާ އެކު ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ހޯދަން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ސަޖަން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 1
ސަޖަން އާއި ނިޝްވާން އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިވަނީ

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ފެތުމުގެ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ ދެ ފެތުންތެރިން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ސަޖަން އާއި ނިޝްވާން އިބްރާހިމް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި އެވެ.