16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 5
ހަނގުރާމައިން އައި މީހާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް

ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދިވެހި މީހާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 14
ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އައުމުން ހައްޔަރު

ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އައުމުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނާ ގުޅިގެން ޕީޕީއީ އުފައްދަނީ

ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައިންޓިސްޓުންނާއި އާޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން، އަލުން ބޭނުންކުރެވޭ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިިވް އިކްއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ހަނގުރާމަ އަށް ދާންއުޅުނު މައްސަލައެއް އަލުން ބަލަނީ

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވާން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން މީހަކަށް ކުރި ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 3
މަޑުއްވަރީ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ދައުވާ

ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ރ. މަޑުއްވަރީން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 4
ސީރިއާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ކަންކަން އެބަ ބަލާ

ސީރިިއާގައި ތިބި ބައެއް ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 31
ސީރިއާގައި ތިބި ދިވެހިން ހަތް މަސް ތެރޭ ގެންނަނީ

މީހުން މެރުމާއި ބޮން ގޮއްވުން ފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާ ބައިއަތު ހިފައި ސީރިއާ އަށް ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ކުރިއަށް އޮތް ހަތް މަސް ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 24
ސީރިޔާގައި ދިން އިންޓަވިއުއާ އެކު އިމްރާންގެ އިންޒާރެއް

ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ސީރިޔާގައި ހުރި ދިވެއްސަކު، އައިއެސްގެ ޕްރޮޕެގަންޑާ ފަތުރާ މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއަކާ ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންޒާރެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 19
ތުރުކީގެ ބްލެކްލިސްޓްގައި 134 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން 134 ދިވެއްސަކު ތުރުކީ ސަރުކާރުން ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 23
ހަނގުރާމަވެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ސީރިއާ ކަނޑައަޅައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ދެ ޖަމާއަތެއް އިތުރުކޮށް، މުޅި ސީރިއާ އަކީ ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 53
ހަނގުރާމައަށް ދިވެހިން ފޮނުވާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއެއްގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަމުންދާ އަދި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހިންގާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަތްކަށް ދިވެހިން ފޮނުވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިސް މީހަކު މިރޭ...

October 23, 2019 12
ތުރުކީން ދަނީ ސީރިއާގެ ބިމުން ވައްކަންކުރަމުން: އަސަދު

ދިމިޝްގު (އޮކްޓޯބަރު 23) - ތުރުކީން ދަނީ ސީރިއާގެ ބިމުން ވައްކަން ކުރަމުން ކަމަށާއި ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ގެއްލުނު ހުރިހާ ބިމެއް އަނބުރާ ހޯދާނެ ކަމަށް ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ސީރިއާ އިން ފޭބި އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 21) - ސީރިއާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުން ފައިބާ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރު އިރާގުގެ ހުޅަނގުގެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ މާކް އެސްޕާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 4
އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފެށި ހަމަލާތައް ހުއްޓައިލުމަށް ބާރު އަޅަން އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 1
އައިއެސް މީހުން ތިބި ޖަލެއް ކުރުދީން ހުސްކޮށްފި:ތުރުކީ

ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތައް...

October 14, 2019 4
ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުރުދީން ގުޅުނީ ސީރިއާ ސަރުކާރާ އެކު

ބައިރޫތު/އައްމާންް/ ރޮއިޓާސް - ސީރިއާގެ އުތުރު ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވަން ކުރުދީން ސީރިއާ ސަރުކާރާ އެއްބަސްވުމަކަށް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 3
ކުރުދީންގެ މައިރަށަކަށް ތުރުކީ ސިފައިން ވަދެއްޖެ

އަންކާރާ/ބައިރޫތު- ސީރިއާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފެށި ހަނގުރާމައިގައި، ކުރުދީންގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ރައުސުލް އައިންގެ ކޮންޓްރޯލް އަތުލާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 2
ވޮލީ ޓީމަކަށް ހެދިގެން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮލީ ޓީމަކަށް ހެދިގެން ގްރީސް މަގުން ނިއު ޒީލެންޑަށް އެތެރެވާން އުޅުނު ސީރިއާގެ ބަޔަކު ގްރީންސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 1
އަލްގައިދާގެ ލީޑަރުންނަށް އެމެރިކާއިން ވައިގެ ހަމަލާދީފި

އިދްލީބް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ސީރިއާގެ އިދްލީބް ޕްރޮވިންސްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރުންތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް މިސައިލް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
އީރާނުގެ ޑްރޯން ސައިޓަކަށް ހަމަލާ ދިނިން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 26) - ސީރިއާގައިވާ އީރާނުގެ ޑްރޯން ސައިޓަކަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
ހަނގުރާމައަށް ދާންއުޅުނު ކަމަށްބުނެ ކުރި ދައުވާ ބާތިލް

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވާން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން މީހަކަށް ކުރި ދައުވާއެއް ބާތިލްކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 50
ސީރިއާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހިން ގެންނާނަން: ރައީސް

ސީރިޔާގެ ހަނގުރާމަ އަށް ފަހު، އެކި ކޭމްޕްތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ދިވެހިން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަ ގެންދާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.