15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
ޝިއުރީ: ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން

އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަވީ އުމުރުން 13 އަހަރުގައި ވޯލްޑް ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރަން އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ އަށް ދިޔަ ހިސާބުންނެވެ. އެ މުބާރާތުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން އެ ފަހަރު ވާދަކުރި އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔަކީ އޭނާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ގައުމީ ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންކަން ފަސް އަހަރު ހޯދި އެވެ. މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ނެގި...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 5
ޓީޓީގެ އިންތިހާބު އަލީ ރަޝީދު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ވާދަވެރިކަމަށް ފެނުނު ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް)ގެ އިންތިހާބުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ތޯހާ ސަލީމް ބަލިކޮށް މިހާރުގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 6
ޓީޓީގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން

މާދަމާ ބާއްވަން ތާވަލު ކޮށްފައިވާ ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އަމުރަކަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ) އެދުނަސް ސިވިލް...

September 07, 2020 16
ޓީޓީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެތަ؟ އަލިބެ ބުނަނީ ދޮގެއް ކަމަށް

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބުގެ މައްސަލައިގައި އެސޯސިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ) ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 24
ޓީޓީ ސަސްޕެންޑްވެދާނެތީ މިނިސްޓަރުގެ ކަންބޮޑުވުން

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) އިން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރުގެ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ މައްސަލައިގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 24
ޓީޓީގެ ލީޑާޝިޕަށް އައްޔަ/ޝިއުރީގެ ޕެއާ ކުރިމަތިލައިފި

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ރައީސަކަށް، މިހާރުގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) އަދި ނައިބަކަށް ކުރީގެ ޓީޓީ ޗެމްޕިއަން އިބްރާހިމް ޝިއުރީގެ ޕެއާ ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 30
ތިން އަހަރު ޓީޓީ ކުޅެގެން ދީމާ ފްލެޓެއް މިލްކުކޮށްފި

ގައުމީ ފެންވަރުގައި މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅެން ފެށި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އަށް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު ފައިސާ އިން އޭނާ އަށް މައިންބަފައިން ފްލެޓެއް ގަނެދީފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ޝައްފާން އެއް ވަނައިގައި: ފެންނަނީ ވާދަވެރިކަން

ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން މޫސާ މުންސިފް އަހުމަދު މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ ހޯދީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި 10 ވަނަ ފަހަރަށެވެ. އެހެންވެ ފެންނަ ފެނުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ޓީޓީ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަމެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު، އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އޮންނަ ގައުމީ މުބާރާތުން ބޭރަށް ނަޒަރު...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ދުނިޔޭގެ ޓީޓީގެ ރައީސްގެ ތައުރީފާއި ހިތްވަރު ރާއްޖެއަށް

ޗުއްޓީއަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) ގެ ރައީސް ޖަރުމަނުގެ ތޯމަސް ވައިކަޓް ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އަށް ތައުރީފްކުރައްވައި، މި ކުޅިވަރުގައި ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރުދެއްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ސިންގަލްސް އިން ރަފާ އާއި ދީމާ ކުއާޓާ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އިވެންޓުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އާއި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ޑަބަލްސްގެ ކުއާޓާ އިން ނާކާމިޔާބު

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އިވެންޓުގެ އަންހެން ޑަބަލްސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އާއި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ ޕެއާ އަދި މިކްސް ޑަބަލްސް ބައިން...

December 04, 2019
ރަނގަޅު ފެށުމަކާ އެކު ދީމާ އާއި ރަފާ އުއްމީދުގައި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އިވެންޓްގައި އަންހެން ޓީމަށް މި ފަހަރު ލޯ މެޑަލް ލިބުމަކީ ރަނގަޅު ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކާ މެދު ބޮޑު...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 1
އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ޓީމު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ބަލިވި ނަަމަވެސް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް...

December 03, 2019 1
ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށް އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ސެމީ އަށް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގައި މިއަދު ޕާކިސްތާންގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި ރާއްޖޭން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 5
އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުގެ ފޯކަސް ދެ ވަނަ މެޗަށް

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވަރުގަދަ އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް ޓީމުގެ މައިގަނޑު ފޯކަސް އޮތީ މާދަމާ ޕާކިސްތާން އަތުން މޮޅުވެ ސެމީ އަށް ދިއުމެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 19
ކިޔެވުމާއި ކުޅިވަރުގެ ޗެމްޕިއަން: ހަމަ ނަމޫނާއެއް

ގައުމު ފަހުރުވެރިކޮށް އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އޭނާ ދިޔައީ މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވަމުން އަންނަ ސީއެޗްއެސްއީއަށެވެ. ކުރިމަތީގައި އޮތީ ސްކޫލް އިމްތިހާނެވެ. އެއަށް ފަރިތަކޮށް، ދެން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ އިންޑަނޭޝިއާގައި އިއްޔެ ފެށި އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) މުބާރާތަށެވެ. ތައުލީމީ ކުޅިވަރުގައި ޗެމްޕިއަނަކަށް ވި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 7
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ ރަފާ!

އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމަކީ ހަގީގީ އޯލްރައުންޑަރެކެވެ. ކިޔެވުމާއި ކުޅިވަރުގައި ވެސް އޭނާ އަކީ އެއް ނަމްބަރެވެ. ކުޅިވަރުގައި އޭނާގެ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދިނީ ދާދި ފަހުން ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ޓޭބަލް ޓެނިހުން ރާއްޖެ އަށް ދެ ރަން މެޑެއްޔާއި ރިހި މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދީގެންނެވެ. ކިޔެވުމުގެ މަރުހަލާގައި...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 4
ދީމާ އަށް އައްޑޫ ކައުންސިލުން ހާއްސަ ޓްރޮފީއެއް

މިދިޔަ މަހު މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑެލް ހޯދައި ދިން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ފާތުމަތު ދީމާ އަލީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އޭނާ އަށް ހާއްސަ ޓްރޮފީއެއް ދީފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 5
ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލީ ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ގޮތުގައި: ކޯޗު

ނިމިގެން ދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން އުއްމީދުކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ދިވެހި އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިން ހޯދީ، އުނދަގޫ ހާލަތްތަކާ، ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލައިގެން ކަމަށް ހެޑްކޯޗު އިންޑިއާގެ އަމިތު ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 23
ސިންގަލްސް ރަން މެޑަލް ހޯދައި ދީމާ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އަތުން 4-1 ސެޓުން މޮޅުވެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ވިމެންސް ސިންގަލްސް ރަން މެޑަލް ހޯދައި ރާއްޖޭގެ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

July 27, 2019 23
ރަފާ އާއި ދީމާ ފައިނަލަށް! ރަނާއި ރިހި ވެސް ކަށަވަރުވެއްޖެ!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ވިމެންސް ސިންގަލްސް ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އާއި އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ޖާގަ ހޯދުމާ އެކު އެ އިވެންޓުން ރާއްޖެ އަށް...

July 27, 2019 4
ރާއްޖޭގެ ހަ ކުޅުންތެރިޔަކު ޓީޓީގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް

މޮރިޝަސްގައި ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އޯޕަން ސިންގަލްސް ބައިގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނާއި ފިރިހެން ދެ...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 24
ދީމާ: މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ގުރުބާނީގެ އަގު ރަނުން!

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު މެލޭޝިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ވާހަކަތައް ނޫސްތަކަށް އެރުމާ އެކު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަން ފެށީ އޭނާ ތަމްސީލްކުރާނީ ލަންކާ ކަމަށާއި ކާމިޔާބީއާ ހަމަޔަށް ދެވެން ވެސް އޮންނާނީ އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި...

25 ޖުލައި

July 25, 2019 3
"މިއަދު އެންމެ ބާރަށް ވިކެނީ ޓީޓީ ބޯޅަޔާ ރެކެޓާޔޯ!"

"މިއަދު ކުޅިވަރު ސާމާނު ފިހާރަތަކުން އެންމެ ބާރަށް ވިކެނީ ޓީޓީ ބޯޅަޔާ ރެކެޓާޔޯ! އެތެދެއްތަ؟"

July 25, 2019 10
ރަފާ: ޕްރެޝަރުގައި ކުޅެން މިވަރެއް ނެތް!

ރިޔޫނިއަންގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަން ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓުން އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައިރު، ބޯޓުމަތިން ރާއްޖޭގެ ކިޓުގައި...

24 ޖުލައި

July 24, 2019 24
ރަނާއި ރިހިން ޖަރީވެ އަންހެން ޓީޓީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ކެޓަގަރީގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ މުއީނާ މުހައްމަދާއި ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލްގެ ޕެއާ ސީދާ ހަތަރު ސެޓުން...

July 24, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: ޓީޓީގެ އަންހެން ދެ ޕެއާ ވެސް ކުއާޓާއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމާއި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ ޕެއާ އަދި މުއީނާ މުހައްމަދާއި ފާތިމަތު...