25 ޖުލައި

July 25, 2019 3
"މިއަދު އެންމެ ބާރަށް ވިކެނީ ޓީޓީ ބޯޅަޔާ ރެކެޓާޔޯ!"

"މިއަދު ކުޅިވަރު ސާމާނު ފިހާރަތަކުން އެންމެ ބާރަށް ވިކެނީ ޓީޓީ ބޯޅަޔާ ރެކެޓާޔޯ! އެތެދެއްތަ؟"

July 25, 2019 10
ރަފާ: ޕްރެޝަރުގައި ކުޅެން މިވަރެއް ނެތް!

ރިޔޫނިއަންގައި 2015 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަން ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓުން އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައިރު، ބޯޓުމަތިން ރާއްޖޭގެ ކިޓުގައި...

24 ޖުލައި

July 24, 2019 24
ރަނާއި ރިހިން ޖަރީވެ އަންހެން ޓީޓީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ކެޓަގަރީގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ މުއީނާ މުހައްމަދާއި ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލްގެ ޕެއާ ސީދާ ހަތަރު ސެޓުން...

July 24, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: ޓީޓީގެ އަންހެން ދެ ޕެއާ ވެސް ކުއާޓާއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމާއި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ ޕެއާ އަދި މުއީނާ މުހައްމަދާއި ފާތިމަތު...

23 ޖުލައި

July 23, 2019
މިކްސް އިވެންޓް ކުއާޓާއާ ހަމައިން ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމާއި މުހައްމަދު ޒީސްތު ނަސީމް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 31
ރަން މެޑަލް އެ ހޯދީ ހުރިހާ އުޒުރެއް ބަލިކޮށްފައި!

ކުޅެވެމުން އަންނަނީ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ފައިނަލެވެ. މޮރިޝަސްގެ މައި ޓީޓީ ހޯލުގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ އެ ގައުމުގެ...

July 22, 2019 80
ރައީސް ނެންގެވި ފޯރި އާއި ދެއްވި ހިތްވަރަށް މެޑެއްޔެއް ހައްގު!

މޮރިޝަސް ކުޅުންތެރިޔާ ފޮނުވާލި ބާރު ޝޮޓް ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމްގެ ހާފަށް ވެއްޓުމާ އެކު، ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ރަން...

21 ޖުލައި

July 21, 2019 75
އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި! ސާބަސް!

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ މޮރިޝަސް ވަރަށް ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު 3-5 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމުން...

July 21, 2019 5
އައިއޯއައިޖީ: އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ފައިނަލަށް

ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ގައުމު ކަމަށްވާ މަޑަގަސްކަރައިގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް އިވެންޓުގެ ފައިނަލަށް ގައުމީ...

20 ޖުލައި

July 20, 2019 15
އެއް ވަނައިގެ ގޮތުގައި އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ސެމީ އަށް

ޖޫނިއާ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އާއި އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމްގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު، މުބާރާތުގެ ހޯސްޓް އަދި އެންމެ ފަހު ފަހަރު ރަން މެޑަލް ހޯދި މޮރިޝަސް 3-2 އިން ބަލިކޮށް...

July 20, 2019 13
ދީމާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ: އަބަދުވެސް އެންމެ ގާތުގައި

އަހަރެމެން އެންމެންނަށް ފެންނަނީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ ހުނަރުވެރިކަމެވެ. އޭނާ ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކެވެ. މިހާރު ވެސް އުއްމީދުކޮށްގެން މިތިބީ އިއްޔެ...

12 ޖުލައި

July 12, 2019 13
މުއީނާ ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި!

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާ މުއީނާ މުހައްމަދު ކުރިއަށް އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ފަހު ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 4
އައިއޯއައިޖީ އަށް ތައްޔާރުވާން ޓީޓީ ޓީމު އިންޑިއާ އަށް

މޮރިޝަސްގައި މި މަހު 19 ގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހާއްސަ ތަމްރީންތަކެއް ހެދުމަށް ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ސްކޮޑް އިއްޔެ އިންޑިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 3
ދީމާ ޗައިނާގައި މަތީ ފަންތީގެ ތަމްރީންތަކެއް ހަދަނީ

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި ހާއްސަ ފުރުސަތެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އެ ކުޅިވަރުގެ ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ގައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ނަންޖިންގައި، އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 2
ދީމާގެ ތަމްރީން ހަރަދުތަކާ ސަރުކާރުން ހަވާލުވެއްޖެ

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރާއްޖެ އަށް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިދިން ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ ތަމްރީންތަކުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
އޭޝިއަން ހޯޕްސް މުބާރާތުން ދީމާ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ބައިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ރިހި މެޑަލް ހޯދައި އެ ކުޅިވަރުން ރާއްޖެ އަށް އޭޝިއާގެ މުބާރާތަކުން ފުރަތަމަ މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފާ އެކު، ދުނިޔޭގެ ހޯޕްސް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 6
ދީމާ އޭޝިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް!

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިން ބައިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

May 12, 2019
އަނިޔާވެ ރަފާ ކުޅުމާ ދުރަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ބޯމަތީގައި އޮއްވާ، ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމްގެ ފަޔަށް ހާނިއްކަވެ، ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 7
ޓީޓީ ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމަށް އިންޑިއާ އެކެޑެމީއެއްގެ އެހީ

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީޓީ އެކަޑަމީ ކަމަށްވާ ޕިނޭކަލް އެކަޑަމީއާ އެކު ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
ޓީޓީ ހޯލަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް، އައިއޯއައިޖީގެ ތަމްރީންތައް ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއްގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯލަށް ޖާގަ އާއި ވަސީލަތްތަކުން ބަދަލު ގެނެސް އަލުން އިއްޔެ ހުޅުވައި، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ތަމްރީންތައް ފަށައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
ރަފާ އަށް މިލްކުވިޔަނުދީ ދީމާ ތަށި ހޯދައިފި

ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ތަށި މިލްކުކުރަން ނުކުތް އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް 4-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދައި، ތަށި...

March 14, 2019 3
ޑަބަލްސް ތަށި މުންސިފް، އަލިބެ އަދި ރަފާ އާއި ލައިސާ އަށް

ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން މޫސާ މުންސިފް އަހުމަދާއި އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ) އަދި އަންހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން އައިޝަތު ރަފާ...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 7
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ ދީމާ ހޯދައިފި

ސައުތު އޭޝިއާ ހޯޕްސް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި، ރާއްޖޭގެ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް އެ ކުޅިވަރުން، އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދީފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 13
ޓީޓީ ކުޅޭނެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނެތް!

ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތްތައް ބާއްވާށާއި ޕްރެކްޓިސް ކުރަން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން އެ ކުޅިވަރަށް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަނީ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމު

އިންޑޮނީޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އިވެންޓަށް ރާއްޖޭން ހަމައެކަނި ފިރިހެން ޓީމެއް ފޮނުވާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޓީމުން މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
ލަންކާގެ ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދެ އެވޯޑެއް ދީމާ އަށް

ސްރީ ލަންކާގެ ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ކަލާސް އެވޯޑުގައި އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިއާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ހޯދައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 2
އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާ ދީމާ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް!

ވަށައިގެން ފެންނަން ތިބޭނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިންނެވެ. ކައިރީގައި ހިނގަމުންދާނީ އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ކުރިމަތިލުންތަކެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަހަތުގައި އެހާމެ މޮޅެތި ކޯޗުން އިރުޝާދުދެމުންދާނެ އެވެ. ސްވިޑަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްއެދާ ވޯލްޑް ޓީމް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި، އެ އެންމެންގެ ތެރޭގައި...