20 މެއި

May 20, 2020
ވޮލްމާޓްގެ "އޯން ޓެބްލެޓް" ގެ އާ ދެ ވާޝަނެއް ނެރެފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިޓެއިލް ކުންފުނި ވޮލްމާޓުން "އޮން ޓެބްލެޓް" ގެ ދެ ވާޝަނެއް ނެރެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020
އަބަދު ހެޑްފޯން އަޅައިގެން ނޫޅޭތި

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ވަގުތު ހެޑްފޯނު ޖަހައިގެން އުޅޭތީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 1.1 ބިލިއަން މީހުންގެ ކަންފަތަށް އެކި ކަހަލަ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 3
ކީ ސްޓޭޖް ހަތަރަކާ ހަމައަށް ފޮތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރަނީ

ސްކޫލްތަކުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1-4 އަށް ކިޔަވައިދޭ ބައެއް ފޮތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 1
ސެމްސަންގްގެ ބުކް ފްލެކްސްއަށް އާ ކޮމްޕިއުޓަރެއް

ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ (ސީއީއެސް) 2020 އަށް ކުންފުނިތައް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މިއީ ސީއީއެސް 2020 ގައި، ސެމްސަންގުން މައުރަޒުކުރަން ތައްޔާރުކުރާ ލެޕްޓޮޕެކެވެ. ސެމްސަންގުން ބުނަނީ މިއީ ތަފާތު ރަހައެއް ތަޖުރިބާކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ކަމަށެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
ފޯނުން ޓައިޕްކުރަން މިހާރު ވަރަށް ފަރިތަ، ހަލުވި

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޓައިޕިން ސްޕީޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލުވިވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 75
ޓެބްލެޓް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ! ބޮޑު އިސްރާފެއް!

ކުރީ ސަރުކާރުން ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން ގެނައި ޓެބްލެޓްތައް ބޭނުން ނުކުރެވި ބޮޑު އިސްރާފަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 56
154 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓެބްލެޓް، އިސްްރާފެއް ބާ؟

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރި އެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ބޮޑު ހަރަދެއް ވެސް ކުރި އެވެ. އެކަމަކު ޓެބްލެޓުތައް ބޭނުން ނުކުރެވި މިހާރު ބޭކާރުވެފައިވާ...

17 މާޗް

March 17, 2019 3
އެންޑްރޮއިޑް އަދި ވިންޑޯޒް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު: ވާވޭ

އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ، ވާވޭ އަށް ދަތިކުރަންކުރާތީ، ވާވޭ އަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެންޑްރޮއިޑް އަދި ވިންޑޯޒް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 32
ދަރިވަރަކަށް ބަދުއަހުލާގީ މަންޒަރެއް ފެނިގެން ފުލުހަށް

ކަލާފާން ސްކޫލުގެ ކްލާހެއްގެ ތެރޭގައި، ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދެނިކޮށް ދަރިވަރަކަށް ބަދުއަހުލާގީ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 10
ސްކޫލުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިސީޓީ) އަކީ ތައުލީމީ މަންހަޖުގައި ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އާ ސަރުކާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
ފޯނަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވޭ ޓެބްލެޓެއް ޝޯމީން އުފައްދައިފި؟

ފަތްޖަހައި ލެވޭ ފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރެން ސެމްސަންގުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނިކޮށް، ޗައިނާގެ ޝޯމީ އިން، ސްމާޓް ފޯނަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވޭ ޓެބްލެޓެއް އުފައްދައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018
އަހަރަކަށް ފޯނާ ދުރުވެގެން 100،000 ޑޮލަރު ހޯދި ދާނެ

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ ނުލައި މިހާރު ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ސިކުންތެއް ވެސް ހޭދަކުރުމަކީ ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވީމާ އަހަރު ދުވަހަށް ފޯނާއި ޓެބްލެޓް ގުރުބާންކޮށްލެވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 2
ޓެބްލެޓަކަށް ވުރެ ހުސް ފޮށިގަނޑެއް ވެސް މާ ރަނގަޅު

ކުރީ ޒަމާނުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅެން ބޭނުންކުރި އެއްޗެހީގެ ފައިދާ ހައި-ޓެކް ގެޖެޓްތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ކަމަށް އެމެރިކަން އެކެޑެމީ އޮފް ޕީޑިއެޓްރިކްސް (އޭއޭޕީ)ގެ އާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 63
އަންނަހަފުތާގައި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރާނެ

އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 25
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރާނީ ޓެބްލެޓަކުން ނޫން

އަންނަ މަހު 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ، ޓެބްލެޓް މެދުވެރިކޮށް އިއުލާން ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުހަލާ އަށް އެއްވެސް ތަފާތެއް ނާންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 26
ޓެބްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން މިލަންދޫ ކުދިންނަށް އަންގައިފި

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރި ޓެބްލެޓްތައް އަނބުރާ ސްކޫލާ ހަވާލުކުރުމަށް އެ ތަނުން އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

August 02, 2018 12
ސްކޫލުތަކުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 8
ދަރިވަރުންނަށް އަދި ޓެބްލެޓް ބަހައެއް ނުނިމޭ

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދެ ވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނި ކަމުގައި ވިއަސް އަދިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހައި ނުނިމޭ ކަމަށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 6
ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އިރު، ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 18
ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓްތައް ބަހަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 15
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހައި ނިންމައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކުރަން ޓީޗަރުންނަށް ދޫކުރާ ޓެބްލެޓްތައް ޓީޗަރުންނާ ހަވާލުކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.