27 ޖޫން

June 27, 2019 34
ފްލެޓްތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތެޅެނީ!

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއި ގާކޮށި ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅައިގެންދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 73
ސަމާލުވޭ، ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތެޅެނީ!

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ހުރި އިމާރާތުގައި ޓާޓާ އިން ހަދާފައިވާ ފްލެޓް އިމާރާތުގެ ބައެއް އެޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ދޮރުފަތުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން، އެތާނގައި ފުލުހުންނާއި އެޗްޑީސީގެ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 51
ފްލެޓް އަޅަން ޓާޓާއަށް ދޭންޖެހުނީ މަޖުބޫރުވެގެން:ނިހާން

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން ޖެހުނީ އެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލުގައި 200 މިލިއަނަށްވުރެ...

September 30, 2018 81
ފްލެޓް އަޅަން ޓާޓާއާ އެކު އަލުން އެއްބަސްވުމަކަށް

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން އެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލުގައި 200 މިލިއަން ޑޮލަރު...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 11
ޓާޓާގެ 47 ފްލެޓް ވިއްކައި ނިމިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީ 47 ފްލެޓް ވިކި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 15, 2018 8
ޓާޓާ ފްލެޓަށް އެދޭއިރު ލޯނުގެ ޝަރުތު ހަމަވާން ޖެހިއްޖެ

މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓް ގަންނަން ކުރިމަތިލާއިރު، ބޭންކު ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އިތުރު ފޯމެޓެއް ހަދައި، ކުރިން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 23
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުން ނުވިކި ހުރި 47 ފްލެޓް ވިއްކާލަނީ

އިންޑިޔާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އެޅި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން އިއުލާންކުރި 161 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުވިކި ހުރި 47 ފްލެޓް ވިއްކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު އަލުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 16
ވިއްކާ ފްލެޓްތައް އަދި ހުހެއް ނުވޭ: އެޗްޑީސީ

ޓާޓާ އިން އެޅި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ހުރިހާ ފްލެޓެއް އަދި ނުވިކޭ ކަމަށާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބަ އޮތް ކަމަށް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 2
ޓާޓާ ފްލެޓް ގަންނަން 55 ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ "ގެދޮރު އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމް" ގެ ދަށުން އެކި ބޭންކުތަކުން 55 މީހަކަށް ލޯނު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 27
ޓާޓާ ފްލެޓްތައް އޮންލައިންކޮށް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ވިއްކުން މެދުކަނޑާލި ޓާޓާ ފްލެޓްތައް، އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 10
އެއްވެސް ފްލެޓެއް އަދިއެއް ނުވިއްކަން: އެޗްޑީސީ

ވިއްކުން މެދުކަނޑާލި ޓާޓާ ފްލެޓްތައް، "އަޑިއަޑިން ވަކި ބަޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ" ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 7
މަހެއްވިއިރު ވެސް ފްލެޓް ވިއްކާނެ އިންތިޒާމް ހަމަނުޖެހޭ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން އާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބުނިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވިއިރު ވެސް އެ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވައެއް ނުލި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 40
ފްލެޓް ބީވެ މާޔޫސްވެފައި، ދެން އޮތީ ކޮން ގޮތެއް؟

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ހުންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން، ލިބުނު ފްލެޓު ވެސް އަތުން ބީވެ، ސަރުކާރުން އެ އޮތީީ ބީލަމަށް ލާން ނިންމައިފަ އެވެ. ހުރިހާ ހިތްދަތިކަމެއް އޮތީ، އަހްމަދު ރަޝީދު (އަސްލު ނަމެއް ނޫން)ގެ އާއިލާ އަށެވެ. އޭނާ އަށް އަދިވެސް އޮތް ގޮތަކީ، ލިބޭ އާމްދަނީ ކުއްޔަށް ހޭދަކޮށް ދިރިއުޅުމުގެ ނަމުގައި "ގަނަތެޅުމެ"ވެ....

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 14
ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދާފައި ވަނިކޮށް، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލި ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ގަންނަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 6
ފްލެޓް ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލި ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރި ފްލެޓްތައް ވިއްކުން މެދުކަނޑާލިކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 56
ފްލެޓް ވިއްކުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ވިއްކުން މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން...

December 02, 2017 1
ފްލެޓް ގަތުމަށް ދެ ދުވަސް ކުރިން ކިޔޫ ހަދައިފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކާ ފްލެޓްތައް ގަތުމަށް ދެ ދުވަސް ކުރިން ކިޔޫ...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 10
ޓާޓާ ފްލެޓް ލޯނަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު މުއްދަތެއް

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން އެ ފްލެޓްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 8
ޓާޓާ ފުލެޓުތައް މަހަކު 9700ރ އަށް ދެވޭނެ: ޝިފާ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާގެ އެޕާޓްމަންޓެއް މަހަކު 9،700 ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް ދެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 37
ފައިސާ ނުދެއްކުނު ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވާލަނީ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހެދި ފްލެޓްތަކަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލޯނު ހަމަނުޖެހުނު މީހުންނަށް ކަނޑައެޅި ފްލެޓްތައް ވިއްކާލަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 30
ފްލެޓްގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގައި ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކެތްމަދުވެފައި ތިބީ ބޯހިޔާވަހި ކަމަށެވެ. އަސާސީ އެއްވެސް ހައްގެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދިރިއުޅޭނެ ހިޔާވައްސެއް ލިބުމެވެ. އެ ހައްގު ކަށަވަރު ނުވެ، އަސާސީ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 4
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ހޮވުނު 160 މީހަކު އާ ލޯނު ސްކީމަށް

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ހަމަޖެހިފައިނުވާ 160 މީހަކު އެޗްޑީސީ މެދުވެރިކޮށް އާ ލޯނު ސްކީމަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 95
މި ފަހަރު ފްލެޓް ދޭން މި އުޅެނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟

ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނިދި ނަގާލާފައި، 2014 ވަނަ އަހަރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ދޮށުގައި ކިޔޫޖެހިގެން ތިބި މަންޒަރު މިހާރު ވެސް ހަނދާނަށް އާދެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެއް ބަޔަކު ކިޔޫގައި ޖެހުނީ ކުރީ ރޭގެ މެންދަމެއްހާ އިރެވެ.