04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 41
ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅަން: މީރާ

ދައުލަތަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް މީރާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 62
މީރާ؛ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ވެގެން ނުވާނެ!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމިއްލަ ކުންފުނި، ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ފްރީޒް ކުރީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަރަށް ކުއްލިއަކަށެވެ. އެއާއެކު 5،000 ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ބިޔަ ކުންފުނި ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 11
އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރާ މައްސަލާގައި މީރާ އެއްޗެއް ނުބުނި

ވިލާ ޝިޕިން އަދި ޔޮޓް ޓުއާސްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 8
މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް މީރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 18
ކޮލަމް 27: އަތް ނުލެވޭހާ ބޮޑު އަގެއް ކިޔަމާ!

ވިލިމާލޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވި ވާހަކަ އަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމެވެ. އޭނާގެ ވިސްނުމަކީ ސިނގިރޭޓް ފޮއްޓެއްގެ އަގު 100ރ. އަށް ބޮޑުކުރުން ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ އެއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު އަގެކެވެ. ބޮޑުވެގެން ގޮސް އޭގައި އަތް ނުލެވޭ ވަރުގެ އަގެކެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެ ވަބާއިން މީހުން...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 1
މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ބީޕީޓީ އަދި ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަދު އިތުރުވެ، މިިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު މީރާއަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 8
40،000 ނުލިބޭ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 40،000 ރުފިޔާ އަށް މަދު ނަމަ، ވަކި ފަރުދުންނާއި ޑީމްޑް ޕާޓްނަޝިޕްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރީޓީ (މީރާ)...

February 02, 2017 7
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ރިކޯޑް އަދަދެއް ލިބިއްޖެ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބި، އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސް ފައިސާ ބަލައިގަތް މަހަކަށް މިދިޔަ މަސް ވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 16
ފާރުގެ އަގު ހޯދާނީ މެކްސިކޯގެ މުދަލުގެ ޓެކްސް އިން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 27) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ރާނާ ފާރުގެ އަގު ހޯދާނީ މެކްސިކޯ އިން އެތެރެކުރާ މުދަލުން 20 ޕަސެންޓުގެ ޓެކްސްއެއް ނަގައިގެން ކަމަށް...

January 27, 2017 14
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދައްކައިދޭތީ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ!

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް އަށް ވާ ބައި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭތީ، ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ބައެއް...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 12
ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ބީޕީޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ

އަހަރަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަދު ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ)ގެ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 6
ބީޕީޓީ ދެއްކޭނެ ލުއި އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދީފި

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ) ދެއްކުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށް، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުން ވެސް އަންނަ ހަފްތާގައި އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 5
ކުދި ވިޔަފާރިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެ

އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ) ގެ ބަޔާނާ އެކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 8
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލުޔެއް ދީފި

އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ފައިސާ ލިބޭ ނުވަތަ ހޭދަކުރާ ތާރީހެއްގައި އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުތައް ހިމެނެމުގެ އިހްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 16
ބިދޭސީންގެ ފައިސާ މީހަކު ގެންދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނުދައްކަން، ބިދޭސީންގެ ފައިސާ އެހެން މީހަކު ލައްވައި ބޭރަށް ގެންދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމައި، ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިއްޔެ އިސްލާހު ގެނެސްފި...

January 17, 2017 2
އެމެރިކާ މީހަކު 300،000 ފައިސާފޮތިން ޓެކްސް ދައްކައިފި

އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މޮޓޯ ވެހިކަލްސް (ޑީއެމްވީ)ގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން، މީހަކު އޭނާގެ 3000 ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް ބިލެއް 300،000 ފައިސާފޮތިން...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 3
އަހަރު ނިމުނު އިރު މީރާ އަށް 14.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެ، މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޮރިޓީ (މީރާ) އަށް ޖަމާކުރި ޖުމްލަ އާމްދަނީ 14.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 5
ބީޕީޓީއިން އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ނެގުން ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ޓެކްސް ނަގާއިރު އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން، ޓެކްސް ފައިސާގެ ބައެއް ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް (އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ނެގޭ ގޮތަށް) އޮތް އޮތުން އުވާލަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 14
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަގާ ފައިސާ އަށް ޓެކްސް ނަގަނީ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނަގުދު ފައިސާ ނަގާ ނަމަ ރެމިޓެންސް ނަގަން ފަށަން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު...

January 03, 2017 3
ޖީއެސްޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޖީއެސްޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
އޮންލައިން ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ

ބޭރުގެ އޮންލައިން ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކުން ވިތުހޯލްޑިން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

December 29, 2016 4
20-30 މިލިއަނުން ވެސް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަހަރަކު 20-30 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް ޖީއެސްޓީގެ ބަޔާނާ އެކު އައުޓްޕުޓް ޓެކްސް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 3
މީރާ އިން މިދިޔަ މަހު 1 ބިލިއަން ބަލައިގަނެފި

ޓޫރިޒަމުން ނަގާ ޓެކްސްތަކާއި ފީތަކުން ލިބުނު މިންވަރު އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް 1.01 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 26
އޭޑީސީގެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރު އަދި ބިދޭސީންގެ އަތުން 25 ޑޮލަރު ނެގުމުގެ ބިލު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 3
ޓީޖީއެސްޓީ ދައްކަން ޖެހޭނީ ލައިސަންސް އޮތް ނަމަ: މީރާ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީއެސްޓީގެ ބޭނުމަށް ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސް ނުވަތަ އެހެން ލިޔުމަކަށް ކަމަށް މީރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 05, 2016
ޕާޓްނަޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ހިންގާ އުސޫލަށް ލުޔެއް

ޕާޓްނަޝިޕް ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް، އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ހިންގާ ވިޔަފާރި މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ...

December 05, 2016 1
29 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެފި

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 5) - ހަތަރު މީހުން ހިމެނޭ އިންޑިއާގެ އާއިލާއެއްގެ އާމްދަނީން 29 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް ނުދައްކާ ކަމަށް އެ މީހުން ސަރުކާރަށް އަންގައިފި އެވެ.