24 ޖުލައި

July 24, 2019 17
ޓެކްސް ނިންމުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގައި ލުޔެއް ދެނީ

ޓެކްސްގެ އަދަދާ މެދު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ލުއިތަކެއް ދޭން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 3
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެޖިސްޓްރާ ވަކިކޮށްފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެޖިސްޓްރާ މާޖިދާ މަޖުދީ އިއްޔެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.