15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 33
ޓެކްސީ ދުއްވުމުގެ ނިޒާމް ހަމައަކަށް އެޅުވުން

އާއްމު ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި އެންމެ އުނދަގޫ، އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް އެއް މިނިސްޓުރީ އަކީ ޓުރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓުރީ އެވެ. އެ ތަނުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންމި އަސް ފާޑުކިއުން ނުއަންނާނެ ގޮތެއް ނުއޮންނާނެ އެވެ. އެ މިނިސްޓުރީއާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ، މި ސަރުކާރުގައި ހިންގުމުގެ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 137
ހެލްމެޓް މަޖުބޫރުކޮށް، ޓެކްސީގައި މީޓަރު ހަރުކުރަނީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާއިރު ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރުކޮށް، ޓެކްސީތަކުގައި މީޓަރު ހަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާ ގޮތަށް ހަދަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 71
ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދޭ އަގުތަކާއި ޓެކްސީގައި މީޓަރު ހަރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާވޭއެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 190
ޓެކްސީ އަގާ ބެހޭ ފޯރަމް: ދެކޮޅުން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް

ޓެކްސީ ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ފޯރަމްގައި ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންނާ ދެމެދު ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

January 08, 2019 23
ޒަހަމްވެފައި ތިބޭ މީހުން ޓެކްސީއަށް އަރުވަން ފަސްޖެހޭ

ޒަހަމްވެފައި ތިބޭ މީހުން ޓެކްސީތަކަށް އަރުވަން މަދުން ނަމަވެސް ފަސްޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 08, 2019 21
ގައުމީއެމްބިއުލާންސް ތައާރަފުކޮށް ހިދުމަތް ރަނގަޅުކުރަނީ

އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރަން ގައުމީ އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 104
ގައިން ލޭ އަންނާތީ ޓެކްސީތަކަށް އަރުވަން ދެކޮޅުހަދައިފި

އަނިޔާވެފައި ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ ގައިން ލޭ އަންނާތީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމަށް ބައެއް ޓެކްސީތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 126
ބޮޑުއަގުގައި ޓެކްސީކުރުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާ ހިލާފަށް ބޮޑު އަގުގައި ދަތުރުކުރާ ޓެކްސީތަކުގެ ޑްރައިވަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 27
ޓެކްސީ ބޯޑުން ފީ ނެގުން އުވާލައިފި

ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ދައްކަން ޖެހޭ 50،000 ރުފިޔާގެ ފީ ނެގުން، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018
މަކުނު ލައްވައި "ބަސް ދުއްވުމުން" ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގައި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ބަހެއްގައި ޑްރައިވަރަކު، ބަހުގެ ހުންގާނު މައްޗަށް މަކުނެއް އަރުވައިގެން އެސޮރު ލައްވައި "ބަސް ދުއްވި" މައްސަލައެއްގައި ޑްރައިވަރު ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 137
އަގުބޮޑުކޮށް ދަތުރުކުރާ ޓެކްސީތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރަނީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް މާލެއިން ހުޅުމާލެ އަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން މާލެ އަށް ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރަކަށް 40ރ. އަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ނަގާ ޓެކްސީއާ ދޭތެރޭ މިއަދުން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 82
މާލޭގެ ޓެކްސީތަކުން ހުޅުމާލޭގެ އުސޫލުތައް ފުނޑާލައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވާލުމާ އެކު މާލޭގެ ގިނަ ޓެކްސީތަކެއް ހުޅުމާލެއަށް އަރައި ޓެކްސީ ހިދުމަތް ދިނުން "ހަމައިން ނައްޓާލައިފި" ކަމަށް ބުނެ، ހުޅުމާލޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ކަންބޮޑުވުން...

September 11, 2018 113
ޓެކްސީ އަގަށް ތައުރީފު އެކަމަކު ޑްރައިވަރުން ޝަކުވާގައި

ސިނާމާލެ ބްރިޖް އާއްމު ދަތުރުފަތުރަށް ހުޅުވާލުމާ އެކު ބައެއް ޓެކްސީތަކުން މާލެ- ހުޅުމާލެ ދަތުރަކަށް 100ރ. އާއި 200ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއް ނަގަން ފެށި އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 136
މާލެ-ހުޅުމާލޭގެ ޓެކްސީ ދަތުރެއްގެ އަގު 40ރ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގޭނެ އަގަކީ 40ރ. ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 25
ޓެކްސީ ބޯޑަށް ނަގާ 50،000 ރ. އުވާލާނަން: އިބޫ

ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި ދައްކަން ޖެހޭ 50،000 ރުފިޔާގެ ފީ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރެއްގައި އުވާލާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 25
"ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ އެއްބާރުލުން ވެސް ބޭނުން"

މާލޭގެ ޓްރެފިކް ހައްލުކުރަން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ވެސް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އެދިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 62
ޓެކްސީ ގަވައިދަށް ޑްރައިވަރުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި

ޓެކްސީ ދަތުރެއްގައި ފަސިންޖަރަކު ކާރުގައި އިންދާ އެހެން ދަތުރެއް ނަގައިގެން އެ ކާރަކަށް ފަސިންޖަރަކު އެރުވުން މަނާ ކުރުމުން ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންތަކެއް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 76
ދަތުރެއްގެ ތެރޭގައި އިތުރު މީހަކު ކާރަށް އެރުވުން މަނާ

ޓެކްސީ ދަތުރެއްގައި ފަސިންޖަރަކު ކާރުގައި އިންދާ އެހެން ދަތުރެއް ނަގައިގެން އެ ކާރަކަށް އެހެން ފަސިންޖަރަކު އެރުވުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 7
އަމާނާތްތެރިކަން ބޮޑު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް

މިޒަމާނުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމަކީ ވަރަށް މަދު ބައެއްގެ ކިބާގައި ހުންނަ ސިފައެކެވެ. އޭގެ އަގު ވަޒަންކުރާ މީހުން ވެސް އެހާމެ މަދެވެ. ޓެކްސީ އަށް އަރާފައި އަތުގައި އޮންނަ ފޯނު ނުވަތަ ދަބަސް ފަދަ އަގުބޮޑު އެއްޗެއް ބާއްވާފައި ބޭއްވޭ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އަދި ގިނަ ފަހަރަށް މިފަދަ އެއްޗެހި އަލުން އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދެނީ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 17
ޑްރައިވަރެއްގެ ދީލަތި އެހީ ނުވެސް ދަންނަ ކުއްޖަކަށް!

މިޒަމާނުގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީ ދިރިއުޅުމެކެވެ. ބޭނުމެއް ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް އެހީތެރިވާން އިސްނަގަނީ ވަރަށް މަދު ބައެކެވެ. އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ދައްކަން އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިޔާގެ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖަކު މިފަހަރު...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 20
ކުއްޖަކާ "ބެހުނު" ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނެ، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 39
އައިޕެޑެއް ހިފައިގެން ފިލި ޑްރަައިވަރަކު ހޯދައިފި

ޓެކްސީއެއްގައި މީހަކަށް ބާއްވާފައި ދެވުނު އައިޕެޑެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ފިލި ޑްރައިވަރަކު، ރޭ ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 21
މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެކްސީ އަށް އަރާ މީހުންނަށް އިންޒާރުދީ، ބިރު ދައްކާ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.