12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 138
އަގުބޮޑުކޮށް ދަތުރުކުރާ ޓެކްސީތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރަނީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް މާލެއިން ހުޅުމާލެ އަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން މާލެ އަށް ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރަކަށް 40ރ. އަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ނަގާ ޓެކްސީއާ ދޭތެރޭ މިއަދުން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 82
މާލޭގެ ޓެކްސީތަކުން ހުޅުމާލޭގެ އުސޫލުތައް ފުނޑާލައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވާލުމާ އެކު މާލޭގެ ގިނަ ޓެކްސީތަކެއް ހުޅުމާލެއަށް އަރައި ޓެކްސީ ހިދުމަތް ދިނުން "ހަމައިން ނައްޓާލައިފި" ކަމަށް ބުނެ، ހުޅުމާލޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ކަންބޮޑުވުން...

September 11, 2018 113
ޓެކްސީ އަގަށް ތައުރީފު އެކަމަކު ޑްރައިވަރުން ޝަކުވާގައި

ސިނާމާލެ ބްރިޖް އާއްމު ދަތުރުފަތުރަށް ހުޅުވާލުމާ އެކު ބައެއް ޓެކްސީތަކުން މާލެ- ހުޅުމާލެ ދަތުރަކަށް 100ރ. އާއި 200ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއް ނަގަން ފެށި އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 136
މާލެ-ހުޅުމާލޭގެ ޓެކްސީ ދަތުރެއްގެ އަގު 40ރ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގޭނެ އަގަކީ 40ރ. ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
ދިރާގު ޕޭއިން ޓެކްސީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން 1،500ރ

ދިރާގު ޕޭ އިން ޓެކްސީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން 1،500ރ. އަނބުރާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 18
ޓެކްސީތަކަށް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސީތަކަށް ފަސޭހަކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 7
ޓެކްސީއަށް ފޯނުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް އުރީދޫން ހަދައިފި

އުރީދޫގެ މޮބައިލް މަނީ، އެމްފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން 1414 ޓެކްސީ ސެންޓަރުގެ ޓެކްސީތަކަށް ފޯނުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު މިއަދު ހަމަޖައްސައިިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 48
ޓެކްސީ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް، އެކަމަކު ޝަކުވާ

މާލޭގައި ޓެކްސީއެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމެކެވެ. މިއީ އިއްޔެ ނުވަތަ މިއަދު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެތައް އަހަރެއް ވީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މި ކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ނުހޯދި ދިޔައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 23
ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ހަރުކަށި އުސޫލުތަކާއެކު ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ގަވާއިދު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 8
ސައިކަލް ޓެކްސީގެ އަގު ހެޔޮވާނެ: މިނިސްޓްރީ

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތަށް ބޭނުންކުރާނީ މާލޭގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކަހަކަ ސައިކަލް ކަމަށާއި ހިދުމަތް ދޭނީ ޖީބަށް ލުއި އަގެއްގައި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.