03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 4
މިއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް: ނިޒާމްބެ

އަހަރުން އަހަރަށް ވަރުގަދަ ކުރަމުން އަންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބްގެ ކޯޗުކަން އޭނާ އަށް ލިބުމަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ވެސް ލިބުނު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 3
ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް: ފަހު މެޗުން ބަލިވެ ޓީސީ ކަޓައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ ޝެއިހް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ލާއޯސްގެ ޔަންގް އިލެފަންޓް އެފްސީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް: ޓީސީގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ ޝެއިހް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި އިއްޔެ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ފުރަތަމަ މެޗުން ޗިޓަގޮން އަތުން ޓީސީ ބަލިވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި އިއްޔެ ފެށި ޝެއިހް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮން އަބަހާނީ އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ އާއި މޯހަން ބަގާން އެއް ގްރޫޕަކަށް

ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާ ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސި ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 15
ދަރަނި ނުދެއްކިއްޖެއްޔާ ޓީސީ ފުޓްބޯޅައިން ނުފެންނާނެ!

ކްލަބުގެ ދަރަނިތައް އަންނަ ސީޒަން ފެށެން ވާއިރަށް އަދާނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އަންނަ ސީޒަނަށް ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއް ނުނެރޭނެ ކަމަށް ކްލަބުގެ އިސްވެރިޔެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު ނަޝީދު (ޑޭވް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް، އީގަލްސް-ގްރީން އެއްވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތިން ވަނަ އަށ އެރި އިރު، މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ދެ ވަނައިގައި މަގާމް ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ޓީސީ އާއި ފޯކައިދޫ އަށް ޕޮޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ށ، ފޯކައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ދެ ޓީމު ވެސް ޕޮއިންޓަކުން...

September 23, 2019 1
ހާލަތުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރަން: ޓީސީ

މާލީ ގޮތުން ޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަންނަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 24
ޓީސީ އާއި ވިކްޓްރީގެ ކޯޗުން އިސްތިއުފާދީފި

މާލީ މައްސަލަތަކާ ހެދި ޓީމުގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) އާއި މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް އެންމެ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ތައްޔާރުވި ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާދަމް މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
ޓީސީން ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕުގައި މި އަހަރު ވެސް ވާދަކުރާނެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕުގެ މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި ރާއްޖޭގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ޓީސީ އަލުން ހަތަރު ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އަލުން ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

August 09, 2019 2
ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ކެތްތެރިވާން އެބަޖެހޭ: އާތީ

ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކަންތައްތައް ނުދިޔަސް ޓީސީ ކުޅުންތެރިން ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ކެތްތެރިވާން އެބަޖެހޭކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 7
ބްރޭކަކަށް ފަހު ބްރޭކެއް، ކޯޗުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު މި އަހަރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖޫން މަހަށް ތާވަލުކުރީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. ސީޒަނުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށައިގެން އަދި ތިން މަސް އެއްކޮށް ފުރިހަމަނުވެ އޮއްވައި ލީގު ދެ ވަނަ ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ފުރަތަމަ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 1
ޓީސީ އަތުން ދަ ގްރާންޑޭ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ގްރާންޑޭ އަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު އޮތީ ޓީސީ އަށް: އާތީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗުގައި ދަ ގްރާންޑޭއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު ބޮޑީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 1
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސައުދީ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަށް

އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތެއްގައި ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 12 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއްގައި މިއަދު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 2
ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މުނޯޒް ޓީސީ އަށް

ކުރިން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ސްޕެއިނުގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒް ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 3
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަަނަ އަށް މިއަދު ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
ބޮޑު މެޗުގެ ކުރިން އާތީގެ ތައުރީފު މާޒިޔާ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) މާޒިޔާ އަށް ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 6
ޓީސީން ފަހު ވަގުތު ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ފަހު ވަގުތު އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިރޭ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 2
ޓީސީ އާއި ގްރީން މެޗު: ސަމާލުކަން ދަގަނޑޭ އަށް!

މިދިޔަ އަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދިއިރު އެންމެ ހިއްސާ ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔަކީ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އެވެ. މި ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބަދަލުވެ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅެމުން އަންނަ ދަގަނޑޭ އަށް ދެ މެޗުން ޖެހުނީ އެއް ގޯލެވެ. ގްރީން ޖޯޒީގައި ދަގަނޑޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...