14 މާޗް

March 14, 2017 5
ޑްރަގް ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި ޓީޗަރަށް ވަޒީފާ ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ އަށް އެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 6
އެވިޑުން ޓީޗިން މާސްޓާސް ދެ ކޯހެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޓީޗިން މާސްޓާޒް ފެންވަރުގެ ދެ ކޯހެއް އެވިޑުން ރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 6
ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޓީޗަރުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރައިވެޓް އެޑިއުކޭޝަން ކުންފުނި، އެޑިއުކޭޝަން ފަސްޓް (އީއެފް) އާ އެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 55
ޑިގްރީއަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި އޮޅުންތަކެއް!

ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި އޮޅުންތަކެއް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ޓީޗަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017
ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޓީޗަރުގެ ކިޑްނީ ދީފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ކިޑްނީ މައްސަލަ ޖެހި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑައިލިސިސް ހަދަން ޖެހިފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އެއް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރެވުނީތީ އުފާ ކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރަކު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 7
ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަށް އިދާރާތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަށް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 1
ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ޓީޗަރެއްގެ މުސާރަ ސްޓެލްކޯ އިން ދެނީ

ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޓެލްކޯއިން ސްޕޮންސާކޮށްދީފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 35
ރަޖިސްޓަރީ ނުވެ ޓީޗަރުކަން ނުކުރެވޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގައި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނީ ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 7
ކުނަހަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ޓީޗަރު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރު އެ މައްސަލާގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 62
ޓީޗަރަކީ ކާކުކަން ދަރިވަރުންނަށް ފެންނަން ޖެހޭ: އުތެމަ

ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރަކީ ކާކުކަން ދަރިވަރުންނަށް އެނގި، ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މީހަކަށް ވުމަކީ އުނގެނުމަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރަން ކޮންމެހެން އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ އުތެމަ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 52
މޫނުބުރުގާ އެޅި ރަސްދޫ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

އއ ރަސްދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރަކު މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދޭތީ މިއަދު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

January 30, 2017 5
އިނގިރޭސިބަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން އެހީވަނީ

ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރައިވެޓް އެޑިއުކޭޝަން ކުންފުނިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
ޓީޗަރަކު ދަރިވަރެއްގެ އިސްތަށިގަނޑު އުފުރާލައިފި

އިންޑިއާގެ ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ ގިޔާންއޮޑޭ ވިދްޔާމަންދިރްގައި ކިޔަވާ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފީ ނުދެއްކި ކަމަށް ބުނެ ޓީޗަރަކު އެ ކުއްޖާގެ އިސްތަށިގަނޑުން ބައެއް އުފުރާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 12
އަރަބިބަސް ފުޅާކުރަން ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 17 ޓީޗަރުން

ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ފުޅާކޮށް ޔުނިވާސިޓީތަކާއިި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާއި ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް، ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 17 ޓީޗަރުން ފޮނުވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ތަމްރީން ދިނުމަށް އައިޔޫއެމް-އެކްސެލް އެއްބަސްވުމަކަށް

އިސްލާމިކްް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) ގައި ޓީޗިން ހަދާ ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އެކްސެލްް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 12
ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިހާރު ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބި މަގާމްތަކަށް ދިވެހިން ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 23
"އަންނަ އަހަރު ގެންނަ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު މަތިވާނެ"

ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ދަށްކަމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް ލިބޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު ގެންނަ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު، ކުރީ އަހަރުތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް މަތިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 64
ޕްރިންސިޕަލުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ބުނިތާ ދެ އަހަރު

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރި ފަދައިން ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ވެސް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނިތާ ދެ އަހަރު ވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު، މުސާރަ ބޮޑުނުކޮށްދޭތީ ބައެއް ޕްރިންސިޕަލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލްގެ ގުޅުން

ސްކޫލްތަކަކީ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނަކަށް ވީ ހިނދު، މި ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ޓީޗަރުންނާއި ސްކޫލްގެ އެހެނިހެން...

November 27, 2016 2
އެންމެ މުހިންމީ ބަސް އެނގުން

ބަހަކީ އިންސާނުން އެކެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރުތައް ލިޔުމުންނާއި އަނގަ ބަހުން އަނެކާއާ ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި ކަންކަމުގެ އިރުޝާދު ދިނުމަށާއި އިރުޝާދު ލިބިގަތުމަށާއި އިންސާނާ ދުނިޔެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ޓީޗަރުންގެ ދުވަަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ފުއްޕާހަމާއި އެކި ކަހަލަ ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތައް މިއަދު ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. ސަޕްރައިޒްތަކާއި ޕާޓީތައް ދެމުން އަންނައިރު ޓީޗަރުންނަށް ޗޮކުލެޓާއި މާބޮނޑި ފަތަ...

October 05, 2016 4
ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި ބްރޯޑްޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖުތަކުގެ މަހު ފީ އިން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ޕްލޭންތަކެއް ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 29
ޓީޗަރުން ސަލާމްބުނަނީ ބަލިވެގެން: މިނިސްޓްރީ

ބ. ކެންދޫގައި ޓީޗަރުން ސަލާމް ބުނަނީ ބަލިވެގެން ކަމަށާއި އިއްޔެ ޖެހުނު މައްސަލަ މިހާރު ހައްލުވެއްޖެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.