28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 12
ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިހާރު ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބި މަގާމްތަކަށް ދިވެހިން ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 23
"އަންނަ އަހަރު ގެންނަ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު މަތިވާނެ"

ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ދަށްކަމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް ލިބޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު ގެންނަ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު، ކުރީ އަހަރުތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް މަތިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 64
ޕްރިންސިޕަލުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ބުނިތާ ދެ އަހަރު

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރި ފަދައިން ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ވެސް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނިތާ ދެ އަހަރު ވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު، މުސާރަ ބޮޑުނުކޮށްދޭތީ ބައެއް ޕްރިންސިޕަލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލްގެ ގުޅުން

ސްކޫލްތަކަކީ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނަކަށް ވީ ހިނދު، މި ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ޓީޗަރުންނާއި ސްކޫލްގެ އެހެނިހެން...

November 27, 2016 2
އެންމެ މުހިންމީ ބަސް އެނގުން

ބަހަކީ އިންސާނުން އެކެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރުތައް ލިޔުމުންނާއި އަނގަ ބަހުން އަނެކާއާ ޙިއްސާ ކުރުމަށާއި ކަންކަމުގެ އިރުޝާދު ދިނުމަށާއި އިރުޝާދު ލިބިގަތުމަށާއި އިންސާނާ ދުނިޔެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ޓީޗަރުންގެ ދުވަަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ފުއްޕާހަމާއި އެކި ކަހަލަ ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތައް މިއަދު ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. ސަޕްރައިޒްތަކާއި ޕާޓީތައް ދެމުން އަންނައިރު ޓީޗަރުންނަށް ޗޮކުލެޓާއި މާބޮނޑި ފަތަ...

October 05, 2016 4
ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި ބްރޯޑްޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖުތަކުގެ މަހު ފީ އިން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ޕްލޭންތަކެއް ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 29
ޓީޗަރުން ސަލާމްބުނަނީ ބަލިވެގެން: މިނިސްޓްރީ

ބ. ކެންދޫގައި ޓީޗަރުން ސަލާމް ބުނަނީ ބަލިވެގެން ކަމަށާއި އިއްޔެ ޖެހުނު މައްސަލަ މިހާރު ހައްލުވެއްޖެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 33
ކެންދޫ ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ސްކޫލު ބަންދުކޮށްފި

ބ. ކެންދޫ ސްކޫލު ޓީޗަރުން ގިނަގިނައިން ސަލާމް ބުނާ ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށުގެ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ސްކޫލުގައި މިއަދު ހެނދުނު ތަޅު އަޅުވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 65
"ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ"ގެ މަރުން ސިހުމެއް!

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރު މުހައްމަދު ނިޝާމް، 31، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ އިއްޔެ ހަވީރު ފަހެއް ޖެހިއިރު ދަނޑުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅެނިކޮށެވެ. އޭގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން މުޅި ރަށް ސިއްސުވާލީ އޭނާގެ މަރުގެ ހަބަރުންނެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 4
ގިޔާސުއްދީނުން ރަންވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑުތަކެއް

ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނަ ހޯދި 554 ދަރިވަރުންނަށް ރޭ އެވޯޯޑު ދީފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 10
3000 ޓީޗަރުންގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ޑިގްރީ ފެންވަރަށް 3000 ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރަން، ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީއާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 2
"ފަސް އަހަރުތެރޭ ޓީޗަރުން ޑިގްރީއަށް ތަމްރީނުކުރެވޭނެ"

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 11
"އާ މަންހަޖާ އެކު ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި"

ތައުލީމީ އާ މަންހަޖާ އެކު ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބަދަލު އަދިވެސް އަންނަމުން ދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 2
ކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރި ޓީޗަރަކަށް އޭނާ ކުރިން ހުރި ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 2
ސްކޫލުތައް ހަފުތާއަކަށް ބަންދުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއްގައި މިއަދު ވަނީ ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ޓެސްޓަށް ފަހު ރިޕޯޓް ފޮތް ދީފަ އެވެ. ދެން ސްކޫލު ހުޅުވާނީ މި މަހުގެ 19 ގަ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 2
ޕާކިސްތާނުގެ ޓީޗަރު މަރާލި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 4) - ޕާކިސްތާނުގައި ކައިވެނީގެ ހުށަޙެޅުމަކަށް އިންކާރު ކުރި 18 އަހަރުގެ ޒުވާން ޓީޗަރުގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯކޮށް މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 26
"ނުރައްކާތެރި ތުހުމަތެއް"ގައި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ކުނަހަންދު އަށް ރޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންތަކެއް އަރައި، އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016 4
މުސްލިމް ކިޔަވާ ކުދިން ޓީޗަރުންނާ ސަލާމްކުރަން ޖެހޭ

ޒިއުރިކް (މެއި 26) - ކްލާސް ގަޑި ފެށޭ އިރާއި ނިމޭ ގަޑީގައި މުސްލިމް ކިޔަވާ ކުދިން ވެސް ޓީޗަރުންނާ ސަލާމްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ސްވިޒަލެންޑުގެ ސަރަހައްދީ އިދާރާއަކުން ނިންމައިފި އެވެ.