07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 5
ކަލާފާނުގެ ޓީޗަރުން ވައިބަ ސްޓިކާ ޕެކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުން، ވައިބަ ސްޓިކާ ޕެކެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 21
ކޮންމެ ޓީޗަރަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ޝުކުރަކާއެކު ސިޓީއެއް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަށް، ދުވަހުގެ ހާއްސަ ތަހުނިޔާ އާއި ޝުކުރާއެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީގެ ހާއްސަ ސިޓީއެއް މިއަދު ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 4
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނޯޓުން ހަދިޔާ ބަހައިފި

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ޓީޗަރުންނަށް ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 7
ޓީޗަރުންނަށް ބެލެނިވެރިންގެ ޝުކުރު މާމެލާމެލިން

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ގޭޓު ކުރިމައްޗަށް އެރުމުން ފެނުނީ ބޮޑު މާ ބަގީޗާއެކެވެ. ފިޔާތޮއްޓާއި އޮރެންޖާއި ނޫ ކުލައިގެ އެކި ވަރުގެ މާތަކުން މުޅި ސްކޫލް އޮތީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. ގޭޓުން ވަދެގެންދާ އިރު، ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދެ ފަރާތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ތަފާތު މެސެޖްތައް ލިއެފައިވާ ބޯޑުތަކެވެ. އެ ބޯޑުތަކުގައި ބެލެނިވެރިން...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 138
ޓީޗަރުންގެ ހުރީ ޝަކުވާ، ހައްލު ކޮން އިރަކުން؟

ޓީޗަރެއްގެ އެއް ދުވަހުގެ ޝެޑިއުލުން ފުރަތަމަ ފަށާނަމެވެ. ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރެއް ނަމަ ސްކޫލަށް ދާން ޖެހޭނީ 6:45 ގަ އެވެ. އެ ސެޝަން މެންދުރު 12:15 ހާއިރު ނިމޭނެ އެވެ. އެކަމަކު އެވަރުން ޓީޗަރުންނަށް އަތް ދޫކޮށެއް ނުލެވެ އެވެ. އިތުރު ހަރަކާތެއް އޮތިއްޔާ، އެއަށް ދަރިވަރުން ފަރިތަކޮށްދޭން ޖެހެ އެވެ. އެހެންވެ ބައެއް ފަހަރަށް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 38
ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާ: ސައި ކޮޓަރިއެއް

ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކަކުން އުފާފާޅުކޮށް އަގުވަޒަންކުރަން ފާހަގަކުރާ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި އަހަރު އެންމެ ތަފާތު އެއް ކަމެއް ކުރި ބަޔަކަށް ވާނީ އަމީރު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި ޓީޗަރުންނަށް ދޭ ހަދިޔާތަކާއި މާބޮނޑިތަކާ ތަފާތުކޮށް އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ބެލެނިވެރިން ދިނީ އަބަދަށް...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 8
ރަނގަޅު ތައުލީމަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުން މުހިއްމު

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީޗަރުންނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 04, 2018 19
ޓީޗަރުންނަށް އޮތް ލޯބި ބަންޑުންކޮށްލައިފި

އުމުރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ޓީޗަރެއްގެ އެހ ނުލިބޭ ދިވެއްސަކު މަދުވާނެ އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުން ފެށިގެން އެންމެ ދަށް ފަންތީގެ މަގާމުތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ވެސް...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 4
އަޒުހަރުން ފޮނުވި ޓީޗަރުންނާ މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކޮށްފި

އަލް އަޒުހަރު ޔުނިވަސިޓީން މި އަހަރު ރާއްޖެ ފޮނުވި 14 ޓީޗަރުންނާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 18
ޓީޗަރުން އުޅެނީ ބިރުވެރި މާހައުލެއްގައި: އެމްޑީޕީ

ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބިރުވެރި، މަޖުބޫރު ކުރުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 05, 2017 15
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ސްކޫލުތަކަށް އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. މިކަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކުން މިއަދާއި އިއްޔެ ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ޓީޗަރުންގެ ދުވަަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ފުއްޕާހަމާއި އެކި ކަހަލަ ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތައް މިއަދު ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. ސަޕްރައިޒްތަކާއި ޕާޓީތައް ދެމުން އަންނައިރު ޓީޗަރުންނަށް ޗޮކުލެޓާއި މާބޮނޑި ފަތަ...

October 05, 2016 4
ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޕޯސްޓްޕެއިޑާއި ބްރޯޑްޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖުތަކުގެ މަހު ފީ އިން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ޕްލޭންތަކެއް ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.