08 ޖުލައި

July 08, 2020 1
ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި މަނާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކަކީ އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް އެ ގައުމުން ކުރިން ވެސް ބުނެފައި ވަނިކޮށް އެ އެޕް އެމެރިކާގައި މަނާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެމެރިކާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020
ފޯނު ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދޭ ވަޔަލެސް ޗާޖަރެއް

މިއީ ތިޔަ ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯނުތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދޭ ވަޔަލެސް ޗާޖަރެކެވެ. ސަމާސާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މި ޑިވައިސް އުފައްދާފައި ވަނީ ސެމްސަންގުންނެވެ. އެކަމަކު، މިއީ ހަމައެކަނި ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދޭ އާލާތެއް ނޫނެވެ. ބަލާބެލުމަށް ފޮއްޓެއް ސިފަކުރެވޭ މި ޗާޖަރުގެ ތެރެ އަށް ލީ ކޮންމެ އެއްޗެއް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށްދެ...

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުމުން ގެއްލުން ބިލިއަނުން

އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެ އެޕްގެ ވިޔަފާރިން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ގޫގުލް އިން ސްމާޓް އައިނު ކުންފުންޏެއް ގަނެފި

ސްމާޓް އައިނު އުފައްދާ ކެނެޑާގެ ކުންފުނި "ނޯތު" އެމެރިކާގެ ގޫގުލް އިން ގަނެފި އެވެ.

July 04, 2020 4
ޓިކްޓޮކް އިންޑިއާއާ އެކު މަޝްވަރާގައި

ޓިކްޓޮކްގެ ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް އިންޑިއާގައި އެ އެޕް މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޓިކްޓޮކް...

03 ޖުލައި

July 03, 2020 1
އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވަ ތަރުޖަމާކޮށްދޭ "އަންގިއެއް"

އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭނުންކުރާ ސައިންސް ލެންގްއޭންޖް ނުވަތަ އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވަ ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްދޭ "އަންގިއެއް" އެމެރިކާގެ ސައިންސްވެރިންގެ...

July 03, 2020
ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ: އަދި ދައްކާލެވެން އޮތީ ފޮޓޯއެއް

މިއީ ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އޮންނާނެ ގޮތެވެ. މިއީ ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ ސިފަކުރެވޭ ގޮތެވެ. މަޝްހޫރު ފޯނުތަކުގެ ޑިޒައިނާ ބެހޭ ގޮތުން، ފޯނުތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އެއްޗެއް...

01 ޖުލައި

July 01, 2020
މޫނުގައި އަތްލެވެން އުޅޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ޑިވައިސްއެއް

"ވައިބްޕްރޯ" ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބާޒާރަށް ނެރޭ އިރު، އަގަކީ 111 ޑޮލަރު.

30 ޖޫން

June 30, 2020 7
އާ އައިފޯނަށް ޗާޖަރާއި ހެޑްސެޓް ވަކިން ހޯދަންޖެހިދާނެ

އެޕަލް އަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބެނީ އައިފޯނު ވިޔަފާރިންނެވެ. އައިފޯން އަދި އައިފޯނާ ގުޅިފައި ހުރި ވަސީލަތްތަކަށް އެ ކުންފުނިން އެހާ ފަރުވާތެރިވާ ސަބަބަކީ މިއީ...

June 30, 2020
ފޯނު ނެތަސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭ ޑިވައިސްއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ސިންގަޕޫރުގައި "ޓްރޭސް ޓުގެދާ" ކިޔާ މޮބައިލް އެޕެއް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިރު، ސްމާޓްފޯނު ބޭނުންނުކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޑިވައިސެއް...

29 ޖޫން

June 29, 2020 17
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހޫނުވަމުންދާ ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލައި ކެމްޕޭންތަކެއް ވެސް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު...

June 29, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންވަނީ

ހަތަރު ފިހާރައެއް ފިޔަވައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނުގައި ހިންގާ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް، އޮންލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ޓިކްޓޮކް ކަހަލަ ފީޗާއެއް ޔޫޓިއުބަށް

ޓިކްޓޮކަކީ 15 ސިކުންތުގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމެވެ. ޔޫޓިއުބުން މިހާރު ވަނީ އެކަން ކުރަން ނިންމައި، އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

June 28, 2020 2
ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރަށް ފާހާނާއެއް ޑިޒައިންކުރަނީ

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަށް ހާއްސަ ފާހާނާއެއް ޑިޒައިންކުރަން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

June 28, 2020
ކުރީގެ އެއްޗެހި ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރުމާ ދެކޮޅު ފީޗާއެއް

ކުރީގެ ކޮންޓެންޓެއް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރާ ނަމަ އެ އެއްޗަކީ މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ އެއްޗެއްތޯ ވިސްނާލަން ފުރުސަތުދޭ ފީޗާއެއް ފޭސްބުކުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 3
ރަޝިއާ އިން ޓޫރިސްޓުން ޖައްވަށް ފޮނުވަނީ

މިއީ ފިނި ހަނގުރާމައެއް ނޫނެވެ. ޖައްވީ ޓޫރިޒަމެވެ. ޖައްވަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވުމަކީ ރަޝިއާ އަށް އާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރަޝިއާ އިން މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވި އެވެ. ނަމަވެސް، 2010 ގައި ދަތުރުތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. އެއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގައި މީހުން މާ ގިނަވާތީ އެވެ.

June 27, 2020 1
އެމެޒޯން އިން 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ޒޫކްސް ގަނެފި

ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުވާ ކާރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ޒޫކްސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގަކަށް އެމެޒޯން އިން ގަނެފި އެވެ.

June 27, 2020
ވައިބާ އިން ފޭސްބުކް ބޮއިކޮޓްކުރަނީ

ވައިބާ އިން ފޭސްބުކާ ދުރަށް ޖެހި، އެއާ ގުޅުން ހުރި ޚިދުމަތްތައް، ވައިބާ ނެޓްވޯކްގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފޭސްބުކް ނެޓްވޯކް ގައި އިސްތިހާރުކުރުން...

26 ޖޫން

June 26, 2020 2
ވާވޭ އަށް އެމެރިކާގެ އިތުރު ތުހުމަތެއް

ޗައިނާގެ ފޯނު ކުންފުނި ވާވޭގެ މައްޗަށް ކުރިން ވެސް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ބްލެކްލިސްޓަށް ވެސް އެރުވުމަށް ފަހު އެމެރިކާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ވާވޭ އަށް އިތުރު ތުހުމަތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

June 26, 2020 2
އޮލިމްޕަހުން ކެމެރާގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލައިފި

ފޮޓޯ ނަގާ ކެމެރާ އުފެއްދުމުގެ ދިގު ތާރީއެއް އޮތް ޖަޕާނުގެ އޮލިމްޕަސް ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ބްރޭންޑްގެ ކެމެރާގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020
ވަންޕްލަސްގެ އަގުހެޔޮ ފޯނެއް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

ވަންޕްލަސްގެ ފޯންތަކަށް އޮތް މާކެޓް ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އެކި މޮޑެލްތައް މިހާތަނަށް ނެރެފައިވެ އެވެ. ޗައިނާގެ އެ ކުންފުނިން މިހާރު އަންނަނީ އާންމުކޮށް ބާޒާރުން މިހާރު ލިބެން ހުރި ވަންޕްލަސްގެ މޮޑެލްތަކަށް ވުރެ އަގުހެޔޮ ފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރުމުގެ ތައްޔާރީތައްވަމުންނެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް "މިކްސާ" ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅިއްޖެ

ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ހާއްސަ މައިކްސޮފްޓްގެ ލައިވްސްޓްރީމިން ސާވިސް "މިކްސާ" ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

June 24, 2020
އެޕަލް އިން ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތުދެނީ

އައިއޯއެސް 14 އަތުޖެހޭ ފަށަށް އަންނަނީ އެވެ. އެންމެ އުންމީދީ ތާރީޚަކީ ސެޕްޓެމްބަރެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް "ޑިވެލޮޕާ ބީޓާ" ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ...

June 24, 2020 1
ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަ ޓިކްޓޮކުން ޕްރޮމޯޓްކުރޭ

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެޕް ޓިކްޓޮކްގައި ހުންނަ ވީޑިއޯތަކުން، ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ކޮންޓެންޓްތައް ދިރާސާކުރާ...

23 ޖޫން

June 23, 2020 1
އެޕަލް ވަޔަލެސް ޗާޖަރުތައް އަލުން އަންނަނީ

އެޕަލް އިން 2017ގައި "އެއާޕަވާ"ގެ ނަމުގައި ވަޔަލެސް ޗާޖިން ޓެކްނޮޖީ މާކެޓްކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޖެހިގެން އައި އަހަރު، އާންމު ވިޔަފާރި އަށް ނެރޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެޕަލް އިން ބޭނުންވި ފެންވަރަށް އަދި ކަނޑައެޅި މިންގަނޑަށް އެކަން ނުވުމުން ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. މިހާރު ދެން ރަނގަޅުވާނީ...

22 ޖޫން

June 22, 2020
ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

އަލަށް ސަބްސްކްރައިބްކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ދެމުން ގެންދިޔަ ހަތް ދުވަހުގެ ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

June 22, 2020
ކޮފީން އުފެދޭ ކުނި ބަދަލުކޮށްލަނީ ބައޯފިއުލް އަށް

ކޮފީއާ ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން އަހަރަކު އެތައް މިލިއަން ޓަނުގެ ކުނި އުފެދެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަހަރެމެން ބޯން މި ބޭނުންކުރާ ކޮފީ، ތައްޓާ ހަމައަށް ގެނައުމަށް ކުރަން ޖެހޭ...

21 ޖޫން

June 21, 2020 8
ސެޓެލައިޓްތަކަށް ހަމަލާދީފާނެތީ ޕެންޓަގަން ބިރުން

އެމެރިކާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބާރުގަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހުންނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ގައުމުގަ އެވެ. އެއީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ކަމަށް ވި ނަމަވެސް އެވެ. އެހެން ގައުމެއްގައި ހުރެއްޖެ...

June 21, 2020
ޓިކްޓޮކުން "ކިޔަވައިދޭން" އަމާޒު ހިފައިފި

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް މިހާތަނަށް މަޝްހޫރުވެފައި އޮތީ ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވަން ގެންގުޅޭ ފްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާ އެމެރިކާގެ މީހަކު މި މަހުން...

20 ޖޫން

June 20, 2020
ޓެލެގްރާމަށް ރަޝިއާ އިން އަލުން ހުއްދަ ދީފި

މަނާކޮށްފައި އޮންތަނާ ދެ އަހަރު ފަހުން ޓެލެގްރާމް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަޝިއާ އިން ދީފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 2
އީމެއިލް އެޑްރެސް ކުރުކޮށްލެވޭ ހިދުމަތެއް

މިހާރު ތި ގެންގުޅޭ އީމެއިލް އެޑްރެސް ކުރުކޮށްލަން ބޭނުން ނަމަ އެކަން ކުރެވިދާނެ އެވެ.

June 19, 2020
"ރޮބޮޓް ކުއްތާ" އާންމުކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި

"ރޮބޮޓް ކުއްތާ" އެއްގެ އަގަކީ 74،500 ޑޮލަރު (1,148,045ރ.)

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
އައިބީއެމް އިން "ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން" ހުއްޓާލަނީ

"ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން" ޓެކްނޮލޮޖީ އުފައްދައި އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކުމަކީ އައިބީއެމް އިން ދެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އައިބީއެމް އިން ބުނީ، އިދާރީ ބާރުތަކުން އަދި ތަންފީޒީ ބާރުތަކުން، "ފޭޝަލް ރިކޮގްނިޝަން" ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންހިފަނީ ސުލްހަވެރި މާނައިގައި ނޫން ކަމަށެވެ.

June 18, 2020
އެމެރިކާ އިން ވާވޭ އަށް ކުޑަ ލުޔެއް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާ އަށް ދަތިކުރަން އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ހަސަދަވެރިކަން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނޫނޭ ބުނާ ވަރަށް ހެކި ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ސިނާއަތުގައި،...

June 18, 2020
އޭޑީއެޗްޑީގެ ކުދިންގެ ފަރުވާއަކަށް ވީޑިއޯ ގޭމެއް

ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުވަތަ އެޓެންޝަން ޑެފިސިޓް ހައިޕައެކްޓަވިޓީ ޑިސްއޯޑާ (އޭޑީއެޗްޑީ) ހުންނަ ކުދިންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް...

17 ޖޫން

June 17, 2020
އެޕް ސްޓޯރްގެ އާމްދަނީ އަށް އެޕަލް ބަރޯސާއެއް ނުވޭ

އެޕަލްގެ އެޕް ސްޓޯރަކީ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ވިޔަފާރިއަކަށް ވިޔަސް، އެއިން ލިބޭ އެއްޗަކަށް ކުންފުނި ބަރޯސާނުވާ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

June 17, 2020 3
ފޯނުގެ ވިޔަފާރީގައި ވާވޭ އިން ސެމްސަންގް ވައްޓާލައިފި

ސްމާޓް ފޯނުގެ ވިޔަފާރީގެ ރޭހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.