20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
އުއްބައްތި މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް

އުއްބައްތި ދިއްލުމަކީ ކަރަންޓު ކެނޑޭ ވަގުތަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ގޭތެރޭގެ މާހައުލު ބަދަލުކޮށްލުމަށާއި ގޭތެރޭން މީރު ވަސް ދުއްވާލުމަށް ވެސް މީހުން އުއްބައްތި ދިއްލާއުޅެއެވެ. އާދައިގެ އުއްބައްތިއެއް ދިއްލައިގެން ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އުއްތައް ފައިބައި ހުޅުކޮޅު ކަނިވެ އެވެ. ބިއްލޫރިތަށީގައި ހުންނަ އުއްބައްތި...

October 20, 2018
ފަތްޖަހައިލެވޭ ބޮތްކެއް

ކަރަންޓު ނެތި ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތަކަށް އެންމެ ކަމުދާނެ އެއް ބޮތްކަކީ ކުވިންއެވެ.

October 20, 2018
އެޕަލްގެ އާ އައިޕެޑް ދައްކައިލުން މި މަހު 30 ގައި

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯން ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ފަހު، އެ ކުންފުނިން އަނެއްކާ ވެސް ކުލަގަދަ ބޮޑު އިވެންޓެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 1
ދަނޑުވެރިކަމުގައި ރޮބޮޓެއް

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ރޮބޮޓުންނަކީ އިރެއްގައި ސައިންސް ފިކްޝަންތަކުން ފެނުނު ޚިޔާލީ ފޮލައެކެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ދަނޑުވެރިޔަކު މިއަދު މިވަނީ އޭނާގެ ދަނޑުގައި ރޮބޮޓުން ލައްވާ ކުރުވި މަސައްކަތުގެ މޭވާ ވިއްކަން ތައްޔާރުވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަރުހަލާގައެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018
ވާވޭގެ 5ޖީ އާ ދުރުވާން އެމެރިކާއިން ކެނެޑާގައި އެދެނީ

ވާވޭ އާ ގުޅުން ހުރި މުވާސަލާތީ އާލާތްތަކަށް އަހުލުވެރިނުވުމަށް، އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރުން ކެނެޑާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވާވޭގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ މެދު، އަލުން ބަލުން ވިސްނައި، ދުރުހެލިވުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

October 18, 2018 1
ބޮޑު ފޯނަކުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުޑަކުޑަ ފޯނަކުން

އާދައިގެ ސްމާޓްފޯންތަކުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ބޭނުމެއް ކުރެވޭ ގޮތަށް، ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ސައިޒުގައި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

October 18, 2018
އިށީންނަ މީހާ ދެނެގަންނަ ސޯފާއެއް

ގޫގްލް އެސިސްޓަންޓާއި އެލެކްސާ އަކީ މިހާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ގިނަ ވަސީލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފީޗާތަކެކެވެ. ދޮރު ތަޅުލުމާއި ބޮކި ދިއްލުމުން ފެށިގެން އެއާކޯންގެ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
"ގޫގުލް ސާޗް" ޗައިނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް

ގޫގުލް ސާޗް އިންޖީން ޗައިނާގައި މަނާކޮށްފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ސަބަބަކީ، އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް، ޗައިނާއިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ގޫގުލް...

October 17, 2018
90ގެ މަގުބޫލު މީޑިއާ ޕްލޭޔަރު "ވިންއެމްޕް" އަންނަނީ

އަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކުރަން ފެށި އިރު، 90ގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މީޑިއާ ޕްލޭޔަރަކީ "ވިންއެމްޕް" އެވެ. އެކި ފާޑުގެ "ސްކިން" ގައި ވަރަށް ނަލަކޮށް ސްކްރީނުން ފެންނަ މި...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018
ޓިމް ކުކް ވިޔަފާރި ދަތުރެއްގައި ޗައިނާގައި

ޓިމް ކުކް ޗައިނާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޓަނެޓް ޚަބަރުތައް ބުނަނީ އެއީ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުކުރަން ކުރައްވާ ދަތުރެއް ކަމަށެވެ. ހަގީގަތަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. އައިފޯނު މަރުކާގައި އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު މޮޑެލްތައް، ޚާއްސަކޮށް "އައިފޯން އެކްސްއެސް"ގެ ވިޔަފާރި ޗައިނާގައި އެހާ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 4
"އަސްލު ކިހިނެއް؟": އުދާސްތައް ބޭރުކޮށްލާ!

ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި ފިކުރުތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް އެހެން މީހުންނާ ފަސޭހަ އިން ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދީފިއްޔާ އެތައް ބައެއްގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ އެވެ.--މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް (އެމްއާރުސީ)ގެ ވިލިމާލޭ ޔުނިޓު، ވިލިޖޯލިން "އަސްލު ކިހިނެއް؟" ތައާރަފްކުރީ މި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޮ: އެންމެ ހަލުވި އެންޑްރޮއިޑް ފޯން

ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޮ އަދި ނުނެރެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ދުވެލި އެންމެ ބާރު ފޯނު ކަމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި އަހަރު އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް ނެރޭ އެންމެ ހަލުވި ފޯނަކީ ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޮ އަށް ވާނެ ކަމަށް "ބެންޗްމާކް" ޓެސްޓްތަކަށް ބަރޯސާކޮށް މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018
ޓައިލްގެ ބެޓެރި ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އާންމުކޮށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ފަސޭހައިން ގެއްލޭ އެއްޗެހީގައި އަޅާނެ ފާހަގައެއް މުހިންމެވެ. އެ އޮތް ތަނެއް ހޯދޭނެ ފާހަގައެކެވެ. މިކަމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު އެކައްޗަކީ "ޓައިލް" އެވެ.

October 10, 2018 1
ޗައިނާ އަށް ޚާއްސަ ގޫގުލް ސާޗް ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކަށް ޗައިނާ ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތެވެ. ގޫގުލް ވެސް އުޅެނީ ޗައިނާ ދޫކޮށްނުލެވިގެންނެވެ. ސަބަބަކީ ގޫގުލުން ކުރަނީ އާންމުންނާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ވުމެވެ....

October 10, 2018 1
ފާޚާނާ ސާފުކުރާ ބުރުސް ސްމާޓްވެއްޖެ

ސާފުތާހިރު ކަމަށް ކިތަންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދިނަސް ފާޚާނާ ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ ބުރުހަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018
ވަންޕްލަސް 6ޓީ އޮކްޓޯބަރު 30 ގައި

ވަންޕްލަސް 6ޓީ އާ ބެހޭ ގޮތުން އަދިވެސް އެނގެނީ ދެތިން ކަމެކެވެ. ޑިސްޕްލޭ ދަށުގައި ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާ އިންނާނެ ކަމާއި 3.5 އެމްއެމް އޯޑިއޯ ޖެކް ނުއިންނާނެ ކަމެވެ. އަދި ވަންޕްލަސް 6 އަށް ވުރެ ބެޓެރީ ބޮޑުވާނެ ކަމެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018
ވައިފައިގެ ބާރު ބުނެދޭން ފަސޭހަ ގޮތެއް ހަދައިފި

ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވައިފައި ރައުޓަރެއް އަދި ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ވައިފައި "އެކްސަސް ޕޮއިޓް" އެކެވެ. ކުރެވެނީ އެއް ބޭނުމެކެވެ. ވަކި މޮޅު ޑިވައިސްއެއް ނޭނގެ އެވެ. އެނގޭހާ ވެސް ކަމަކީ ނަންބަރުތަކަކާއި ޕޮއިންޓްތަކެއް އަދި އިނގިރޭސި އަކުރުތަކެއް ޖަހާފައި ހުންނަ ކަމެވެ. އޭގެ މާނައެއް އާދައިގެ މީހަކަށް ނޭނގޭނެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018
ބައެއް ޑިވައިސްތަކުގައި ކްރޯމް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ

ސްމާޓްފޯން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކީ ގޫގުލް އެންޑްރޮއިޑް އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯނުތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ...

October 07, 2018 1
އާދައިގެ ޕާސްވޯޑް ބޭނުންކުރުން ކެލިފޯނިއާގައި މަނާކުރަނީ

ޑިވައިސްތަކުގައި ހުންނަ ޑިފޯލްޓް ޕާސްވޯޑްތަކާއި އާންމު ޕާސްވޯޑްތައް ބޭނުންކުރުން، އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018
ވަންޕްލަސް 6ޓީ: ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާ ޑިސްޕްލޭ ދަށަށް

ވަންޕްލަސް 6ޓީ ގައި ހެޑްފޯން ޖެކެއް ނުއިނދެ އެވެ. ވަޔަލެސް ޗާޖިން ސަޕޯޓެއް ނުކުރެ އެވެ. ފެން ނުވަންނަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ރަސްމީ މިންގަނޑެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ވެސް މި ފޯނެއް އަތުނެޖެހިގެން ހީވަނީ އެހެން ފަދަ ކަމެއްހެންނެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޗާޖު ނުވާ މައްސަލާގައި ޝަކުވާކުރަނީ

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން އެކްސްއެސް އާއި އެކްސްއެސް މެކްސް ޗާޖުކުރުމުގައި އެކި މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކަމަށް ބުނެ ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

October 03, 2018 2
އައިއޯއެސް 12 ގައި މައްސަލަތަކެއް

"އައިއޯއެސް 12 މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް" އައިފޯނަށް އަޅައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ވަނީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އައިމެސެޖްގައި ވެސް މައްސަލަ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ބައިސްކަލު ބައްތި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްފި

ކަސްރަތަށް ބައިސްކަލު ދުއްވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް މިހާރު އާންމުވަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ރަށް ވަށައި ބުރު ޖެހުން ފިޔަވައި ބައިސްކަލުގައި މާ ބޮޑު ކަމެއް މި ކުޑަކުޑަ ގައުމުގައި ކުރެވޭކަށް ނޯވެއެވެ. އެކަމަކު ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައި ތަފާތެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018
ސެކިޔުރިޓީ ކެމެރާތަކަށް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް

ސެކިޔުރިޓީ ކެމެރާ ބަހައްޓަނީ ވައްކަންކޮށްފާނެތީ، އެ މީހަކު ދެނެގަތުމަށެވެ. އަނިޔާވެރި އަމަލެއްކޮށްފާނެ ތަނެއްގައި، އެ ބަޔަކު ދެނެގަތުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ސެކިޔުރިޓީ ކެމެރާ...

October 01, 2018 1
މި ބުރުހުން ދަތްއުނގުޅަން ހޭދަވާނީ ހިނދުކޮޅެއް

އާންމު ސާފުތާހިރުކަމަށް ދުވާލަކު ކިހާ ވަގުތެއް ބޭނުންވޭހެއްޔެވެ؟ ޚާއްސަކޮށް، އަނގައިގެ ސާފުތާހިރުކަމަކީ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވައެވެ. ވީއިރު...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018
ގޫގުލް އިން އެޕަލް އަށް 9 ބިލިއަން ޑޮލަރު

އެޕަލް އިން ކޮށްދޭ ވަރަށް ކުޑަ ކަމަކަށް، ގޫގުލް އިން ނުވަ ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. މި މުއާމަލާތާ ގުޅޭ ގޮތުން، ދެ ކުންފުނިން ކުރެ ކުންފުންޏަކުން، އެއްވެސް ވަރަކަށް...

September 30, 2018 1
ކަރަންޓު ނެތަސް މި ކޫލަރުން ފިނިވާނެ

ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓަންވާ ފިނިހޫނުމިނުގައި ނުބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެ ފީވަނީ މަދެއްކޮށްނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މިއީ ބިލިއަނުން ބިލިއަނުން ބޮޑެތި ގެއްލުންވާ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018
އަލިގަދަ، ކޮންމެ ހާލަތަކަށް ކަމުދާ ބައްތިއެއް

ކުއްލި ހާލަތަކާ ދިމާވުމުން އަތުގައި ހުންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ތަކެތީގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރިން ޖާގަ ހޯދާނެ އެއް އާލާތަކީ ޓޯޗެވެ. އާދައިގެ ކުދި ޓޯޗުތަކަކީ ކުދި ބޭނުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޓޯޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު ކާރިސާގެ ހާލަތަކަށް ބޭނުންވާނީ ވަރުގަދަ، އިތުބާރު ހިފޭވަރުގެ ޓޯޗެކެވެ.