21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 1
އެޕަލްގެ އާ ގަޑީގައި ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

އެޕަލް ވޮޗްގައި އަލަށް ހިމެނި ފޯނުކުރެވޭ ފީޗާ ނުވަތަ ސެލިއުލާ ކަނެކްޓިވިޓީގައި ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ހުރިކަން، އެ ފޯނު މާދަމާ ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ފާހަގަވެއްޖެ އެވެ.

September 21, 2017 6
މުސާރަ ޝީޓް ހަދައި ކޮންޓެންޓް ޝެއާކުރަން ދެ ސިސްޓަމެއް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި މުސާރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އޮޓޯމެޓިކުން ނަގައިދޭ ސިސްޓަމަކާއި ކޮންޓެންޓް ޝެއާކުރާ ސިސްޓަމެއް އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

September 21, 2017 1
އައިފޯން 10: "އެޕަލް އޭ11 ބަޔޮނިކް" ޗިޕް

"އެޕަލް އޭ11 ބަޔޮނިކް" ޗިޕް އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ މޮބައިލް ޗިޕެއް މާކެޓްގައި މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށް ވެ އެވެ. މާނަ އަކީ، އައިފޯން 8، އައިފޯން 8 ޕްލަސް އަދި އައިފޯން 10 އަށް ވުރެ ސްޕީޑް ބާރު...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 6
ކުރާ ހޭދަތަކުން ރަނގަޅު ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭ:މުނައްވަރު

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ ހޭދަތަކުން ރަނގަޅު ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2017 1
"ވާވޭ ޕޭ" އެމެރިކާ އަށް

ވާވޭގެ އަމާޒަކީ އެއްވަނަ ދަރަޖަ އެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި، އެއްވަނަ ކުންފުންޏަކީ އެއީ ކަމަށް ވުމަށް ވާވޭ އެދެ އެވެ. އެ އުންމީދުގައި އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރަނީ 2021 އަކީ ސުންގަޑި...

September 20, 2017 1
ވާވޭ، ހުވާވޭ؟ ރަނގަޅީ ހަމަ "ވާވޭ"

މި ނޫހުގައި ލިޔެފައި ހުންނަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބައެއް ޚަބަރުތަކުގައި "ވާވޭ" އޭ ލިޔެފައި ހުންނާތީ އެއީ ކޯއްޗެއްހޭ ކިޔައި ކޮމެންޓްކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ޗައިނާގެ މި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނީގެ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017
އެޗްޓީސީ ގަންނަން ގޫގުލް ބޭނުންވެދާނެތަ؟

އެޗްޓިސީގެ ސްމާޓްފޯން ވިޔަފާރި ގަންނަން ގޫގުލް މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ އެބަ ދެކެވެ އެވެ. މިއީ އިންޓަނެޓް ފޯރަމްތަކުގައި ވަރަށް ފޯރިގަދަކޮށް މިހާރު ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. ސުވާލަކީ، އެޗްޓީސީގެ ސްމާޓްފޯން ވިޔަފާރި ގަންނަން ގޫގުލް ބޭނުންވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 2
ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނަ ޖާގަ ވާވޭ އަށް

ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް އެންމެ ގިނަ ފޯނު ނެރެނީ ސެމްސަންގް އިންނެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެއްވަނަ ކުންފުންޏަކީ އެއީ އެވެ. ދެވަނަ ދަރަޖަ، ދާދިމިދާކަށް ދުވަހާ ޖެހެދެން އޮތީ އެޕަލް އަށެވެ. މާކެޓްގައި ދެވަނަ އަށް މިހާރު ލިސްޓްކުރެވިފައި ވަނީ ވާވޭ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 5
ކޮންމެ ފޯނަކީ ވެސް މޮޅު ފޯނެއް

އެއީ އެ ފޯނެވެ. އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ފޯނެވެ. ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ބުނަނީ އެހެންނެވެ. މިއީ އެންމެ މޮޅު ފޯނެވެ. މިހާތަނަށް ނެރުނު އެންމެ މޮޅު ފޯނެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 3
ސެމްސަންގް ފޯނުތައް 2018 ގައި އޮޅާލާނެ

އެޕަލް އިން އާ އައިފޯނެއް ނެރުމާ ދިމާކޮށް، ސެމްސަންގް އިން މޮޅު ވާހަކައެއް ދައްކައިފި އެވެ. އައިފޯނަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އެޕަލް އިން ކުރާ ކަމެއް ބެލުމަށް މުޅި ދުނިޔެ...

September 13, 2017 18
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ އެކު އާ އައިފޯނުތައް ތައާރަފްކޮށްފި

ފޯނުގެ ކުރިމަތީގައި އެއްކޮށް ސްރީން އިންނަ ގޮތަށް އެޕަލް އިން އުފެއްދި، ފެންވަރުގެ ގޮތުން ތަފާތު ބޮޑު އައިފޯން 10 އާއި އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 7
އައިފޯން 8 އާއި 8 ޕްލަސް އަދި 10 ތައާރަފްކޮށްފި

އެޕަލް އިން އައިފޯން 8، 8 ޕްލަސް އަދި 10 ތައާރަފްކޮށްފި. ކުރީގެ ފޯނުތަކަށް ވުރެ އެތައް ގުނައެއް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަދާފައިވާ މި ފޯނުތަކުގެ އިތުރުން އެޕަލް ވޮޗް ވެސް އިތުރަށް...

September 12, 2017 4
އައިފޯނުގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް "ލީކުވެއްޖެ"

އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާ ދެ ވެބްސައިޓަކަށް، އެޕަލްގެ މުވައްޒަފަކު ފޮނުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ވެބް ލިންކެއްގެ ސަބަބުން، އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މުހިންމު...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 2
ވެސްޓާން ޑިޖިޓަލް އަށް އެޕަލް ބިރުދައްކަނީ

މި އޮތީ އަޑުއަހާލަން ރަނގަޅު ވާހަކައެކެވެ. ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން، އެއް ކުންފުނި އަނެއް ކުންފުންޏަށް ނުފޫޒުފޯރުވައި، ބިރުދައްކާ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 5
އައިފޯން 8 ނޫން، އައިފޯން އެކްސް؟

އެޕަލްގެ އާ ފޯނު ދައްކާލުމުގެ ހަފުލާ މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު އޮންނާނެ އެވެ. މި ހަފުލާގައި ނެރޭ އާ ފޯނަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "އައިފޯން 8" ކަމަށް އާންމުން ނިންމައިގެން ތިބި ނަމަވެސް...

September 10, 2017 2
ގޫގުލް ޑްރައިވް ހުއްޓާލަނީ

ގޫގުލް ޑްރައިވް ހުއްޓާލަން ގޫގުލް އިން ނިންމައިފި އެވެ. ގޫގުލް ޑްރައިވްގެ ގޮތުގައި އެ ޚިދުމަތް، މި އަހަރު ޑިސެމްބަރު 11 އަށް ފަހު ނުލިބޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީކޮށް ގޫގުލް ޑްރައިވް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017
ޝޯމީ އިންޑިއާގައި 25 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިފި

އިންޑިއާގައި ފޯނު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ފެކްޓަރީތައް ބިނާކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް، އިންޑިއާ އަކީ މުހިންމު މާކެޓަކަށް ވާނެ ކަމަށް، ޝޯމީ ބުންޏެވެ. ޗައިނާ މާކެޓަށް ފަރިތަ ޝޯމީ ބުނި ގޮތުގައި، 25 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ސްމާޓްފޯން އިންޑިއާގައި ވިކިއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ޝޯމީ މިހާރު ވެފައި ވަނީ ނުފޫޒު ގަދަ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 4
ޝޯމީ ކަލްކިއުލޭޓާ: ދޫކޮށްލެވެން ނެތް އެޕްލިކޭޝަނެއް

ޝޯމީ "މީ ކަލްކިއުލޭޓާ"އާ ބެހޭ ގޮތުން ކިޔައިދޭން ހަދައިގެން ވާނެ ވަކި މޮޅެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ. ފޯނަށް އަވަހަށް އަޅާށެވެ. ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ލިބެ އެވެ. މުޅިން ހިލެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017
މިފަހަރު ތިން އައިފޯނެއް ދައްކާލަފާނެ

އައިފޯން 8 މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ދައްކާލާނެކަން އެޕަލްގެ ދައުވަތާ އެކު މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަަވަރުވެފަ އެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެޕަލް އިން މިފަހަރު އައިފޯން 7 ގެ ދެ މޮޑެލްއެއް ވެސް އާ އައިފޯނާ އެކު ތައާރަފްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 1
އައިފޯން 8 ދައްކާލުން އަންނަ މަހު 12 ގައި؟

އެޕަލްގެ އާ އައިފޯން ފެންނާނެ އިރަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމުގެ ހަފުލާއަކަށް އެޕަލް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން ބުނި ގޮތުގައި ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗް އިވެންޓެއް އަންނަ މަހުގެ 12 ދުވަހު ބާއްވަން އެޕަލް އިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 1
އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން އީރާން އެޕްތައް ބޭރުކުރަނީ

އީރާނުގައި ބޭނުންކުރާހާ އައިފޯނެއް ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފައި ވަނީ ސައްހަ ނޫން މަގުތަކުންނެވެ. އެޕަލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، އެޕަލްގެ އުފެއްދުމެއް އީރާންގައި ނުވިއްކަ އެވެ. އީރާނަށް ޚާއްސަ އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރެއް ނުހުރެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 1
ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ ބާރުގަދަކުރަނީ

ގެލަކްސީ ސްމާޓްފޯނެއް ގެންގުޅޭ ނަމަ، ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ އަށް ކަޅިއަޅައިނުލައި ފަރަކުނުޖެހޭނެ އެވެ. ޒަމާން ފެށުނީއްސުރެ، ގެލަކްސީ ފޯނުތަކުގައި ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ އިނދެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ސްޕޭސްއެކްސްގެ ޖައްވީ ހެދުން

ސްޕޭސްއެކްސް އިން ޖައްވާ ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ލާނެ ހެދުމެއް ޑިޒައިންކޮށް ދައްކާލައިފި އެވެ. ނާސާގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވުގައި ބޭނުންކުރާ ހެދުމަށް ވުރެ، ސްޕޭސްއެކްސްގެ ސްޕޭސްސޫޓް ރީއްޗެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 18
ގެލަކްސީ ނޯޓް 8 އާ އެކު ލައްކަ ސާމާނު ލިބޭނެ

މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުން ފޯނުތަކާ އެކު ހަދިޔާ ބެހުމަކީ އާންމު ހާލަތްތަކުގައި ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުން އަންނާތީ މިހާރު އެބަ ފެނެ އެވެ. ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ފަހު ސެމްސަންގް އިން ވެސް ހަދިޔާ ބަހަން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. މި ފަހަރު މި އޮތީ ގެލަކްސީ ނޯޓް 8އާ އެކު ލިބޭ ހަދިޔާގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ނޯޓް 8...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 9
ސެމްސަންގް ނޯޓް 8 ދައްކާލައިފި؛ އަގު ވަރަށް ބޮޑުވާނެ

މިދިޔަ އަހަރު ސެމްސަންގުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ނޯޓް 7 ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކުގެ ބެޓެރީ ގޮވުމުގެ މައްސަލަޔާ އެކު އެ އުފެއްދުން ހުއްޓާލަން ޖެހި، ކުރިމަތިވި ލަދަށް ފަހު ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އުފެއްދި ނޯޓް 8 އާންމުކޮށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް ހެޑްފޯން

ހެޑްފޯންތައް ވާހަކަދައްކާ ހިސާބަށް އައީ އެވެ. މި ކަހަލަ ވާހަކައެއް އަޑުއެހިން ހެއްޔެވެ؟ ގޫގުލް އިން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ހެޑްފޯނަކީ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭ އާލާތެއް ކަމަށް ބުނާތީ އިވިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017
އެޕަލް ވޮޗް: ޖުމުލަ 15 މިލިއަން ގަޑި ވިއްކާނެ

ސްމާޓްވޮޗް ވިޔަފާރީގައި އެޕަލް އަށް އޮތް ވަރުގެ ފުރުސަތެއް އަދި އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ނެތެވެ. މަސްރަހުގައި ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، ސްމާޓްވޮޗް ސިނާއަތުގައި އެޕަލް ބާރުގަދަކުރާނެ އެވެ. އެ މަންޒަރު މިހާރު ވެސް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ.