20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018
ޖީމެއިލް "ކޮންފިޑެންޝަލް މޯޑް": ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ގޫގުލް އިން ޖީމެއިލް ލޭއައުޓަށް މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ކޮންފިޑެންޝަލް މޯޑް" ހިމެނެ އެވެ. އެއިރު މި ބަދަލު ގެނެސްފައި ވަނީ ހަމައެކަނި ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޖީމެއިލަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކަށް ވެސް "ކޮންފިޑެންޝަލް މޯޑް" އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018
މިއީ ޒަމާނީ، ސްމާޓް ފޮއްޓެއް

ކިތަންމެ ދިގު ދަތުރަކަސް ކުރު ދަތުރަކަސް ހިފައިގެންދާ ފޮށީގެ ސަލާމަތާ މެދު މިހާރު ކަންބޮޑުވާ މީހުން ގިނައެވެ. ސަލާމަތީ ގޮތުން އެއާޕޯޓުތައް ކިތަންމެ ވަރުގަދަކޮށްފައި ހުއްޓަސް، ފަސިންޖަރުންގެ ފޮށިތަންމައްޗާ މެދު ވިސްނާނީ ފަސިންޖަރުންނެވެ. އެހެން ބަޔަކު އެކަމާމެދު ވިސްނާކަށް ބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ. ދަތުރުވެރިން އެހާ ވެސް ގިނައެވެ....

August 18, 2018 1
ކަނޑުއަޑީގެ ސްކޫޓަރެއް

ފަތަން ނޭނގޭ މީހުން ކަނޑުއަޑީގެ ރީތިކަމުން ހިތް އުފާކުރަން ބޭނުން ނަމަ ކޮންމެވެސް ވަސީލަތެއްގެ ބޭނުންހިފަން ޖެހިދާނެއެވެ. ޓްރައިޑެންޓް ސްކޫޓާއަކީ މިފަދަ މީހުންނަށް ކަމުދާނެ...

August 18, 2018
އޯޓިސްޓިކް ކުދިންނަށް ޚާއްސަ އައިނެއް

ތަފާތު ބަލިބަލީގެ މީހުންނަށް މުޖުތަމައަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައި އެކި ކަހަލަ އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މި ދަތިތަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 1
އެޕަލް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް މަހު ފީ ނަގަނީ

އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުގައި ހުރި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ގަނޑުކޮށް އެއްފަހަރު އަގުދެއްކުމުން އަމިއްލަވާ ގޮތަށް ހުރި އެޕްތަކަށް އަގުނަގާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، އެއީ މަހު ފީ ދައްކަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކަކަށް ހަދަން ޑިވެލޮޕަރުންގެ ކިބައިން އެޕަލް އެދެފި އެވެ. ބޭނުމަކީ އެޕަލް އަށް ފައިސާ ލިބެން ހުރި ގޮތްތައް އިތުރުކޮށް އަދި އެއީ ދާއިމަށް...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018
ޕިކްސެލް ފޯނުތަކުގައި ފާސްޓް ޗާޖިން މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ

ގޫގުލް "ޕިކްސެލް އެކްސްއެލް" ފޯނުތައް ފާސްޓް ޗާޖްކުރުމުގައި ކޫސަނި މައްސަލަތައް، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދިމާވެ އެވެ. "ޕިކްސެލް/އެކްސްއެލް 2016" ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް އުޅެނީ ކަންތައްގަނޑެއް ލައިގަނެގެންނެވެ. އެންޑްރޮއިޑް 9 ޕައި އަށް އަޕްޑޭޓްކުރުމުން ފާސްޓް ޗާޖްނުވާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

August 15, 2018 1
ފިނިހޫނުމިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭ އެނދެއް

ފުރިހަމަ ނިންޖަކީ ފައިދާހުރި ކާނާ އާއި ކަސްރަތާ އެއްވަރަށް އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އާންމުކޮށް އިންސާނެއްގެ ހަޔާތުގެ 30 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރަނީ ނިދުމުގައެވެ....

August 15, 2018
ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަ ރޮބޮޓެއް

ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގަ އާއި އެކުވެރިޔެއްގެ ގޮތުން ގޭގައި ރޮބޮޓެއް ގެންގުޅުމުގެ ތަސައްވުރަކީ 21 ވަނަ ގަރުނު އައުމުގެ މާ ކުރީން މި ގަރުނާމެދު މީހުން ދެކެމުން އައި ތަސައްވުރެކެވެ....

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018
ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުފެއްދުމުގެ ޝަރަފް ސެމްސަންގް ބޭނުން

ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފުކުރާ ބަޔަކަށް ސެމްސަންގް ވެ އެވެ. ފަތްޖެހޭ ސްމާޓްފޯނަކާ ދިމާއަށް ކުންފުނިތައް މިސްރާބުޖަހާފައި ވާއިރު، ފަށްޖެހޭ ސްމާޓްފޯނެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފައްދާ ބަޔަކަށް ވާން ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ޝައުގުވެރިވެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 2
އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ ފޯރި މާ ގަދަ

ސާވޭކުރަނީ ހާލަތު ދެނެގަންނާށެވެ. ކަމެއް ހިނގާ ގޮތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އަށް ދާ ގޮތް ބަލާށެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި، އެއް ފަޅިން އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ކުޅޭއިރު، އަނެއް ފަޅިން ކުޅެނީ އައިފޯނުތަކެވެ. މި ދެ ބައިން ކުރެ ފޯރިގަދައީ ކޮންބައެއްގެ މެދުގައިތޯ ބެލުމަށް ޕީސީ މެގުން ކުރި ސާވޭއެއްގައި، އައިފޯނު މޮޑެލްތަކަށް އޮންނަ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9: އެންމެ ތަފާތީ ކުލަތައް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ދެން އޮތީ ނޯޓް 8 ގައި ނެތް ކަމެއް، ނޯޓް 9 ގައި ހުރިތޯ ބެލުމެވެ. ބަލާބެލުމަށް ދެ ފޯނުގައި ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށް ހީވި ނަމަވެސް، ދެ ފޯނު ފަރަގުވާން ޖެހެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ޚާއްސަ ޑިވައިސެއް

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިނަ މީހުން މިހާރު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޑިވައިސެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައެވެ. ބޭނުމަކީ އެމީހެއްގެ ކުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް އަމިއްލައަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމެވެ. އުތުރު އަޔަލަންޑްގައި 2007ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ސްޓެޓްސްޕޯޓްސްއަކީ ކުޅިވަރު...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 1
މަދިރި މަރާ ކޮއްޓެއް؛ ވަހެއް ވެސް ނުދުވާނެ

މަދިރިއަކީ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް މަގުފަހިކުރާ ސޫތްޕެކެވެ. ރާއްޖޭގައިވެސް މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ޑެންގީ ހުމަކީ ވަރަށް އާންމު ބައްޔެކެވެ. އަދި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިބަލީގެ ނުރައްކާވެސް ވަކި ކުޑައެއް ނޫނެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ފޯނުން ޖީޕީއެސް ކަނޑާލަނީ

އެ ވަގުތަކު އެ މީހަކު ހުރި ތަން އަންގައިދޭ "ލޮކޭޝަން ސާވިސަސް" ބޭނުންހިފޭ ގޮތަށް، މިލިޓަރީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖީޕީއެސް ނުޖައްސަން އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ ޕެންޓަގަން އިން...

August 09, 2018 1
ކުދިން ސްކްރީނަށް ބަލަން ހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ހައްލެއް

ޑިޖިޓަލް ސްކްރީނަށް ބެލުމުގެ ހޭދަކުރާ ވަގުތު ގިނަވުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. ކުޑަކުދިން މިކަމުން ސަލާމަތްކުރުން މިއީ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. ކޮންމެ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިޔަކަށް...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 1
ބިއްލޫރި ތަޅުންގަނޑެއް، ކޮންކްރީޓަށް ވުރެ ވަރުގަދަ

އުސް އިމާރާތްތަކަށް އަރައި ތިރި ބަލައިލުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ކުޅަދާނަކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ރަށުތެރޭގެ ރީތި މަންޒަރުތައް ފެންނާނެހެން ހަދާފައިވާ އުސް އިމާރާތްތައް ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ހުރެއެވެ. މިފަދަ ތަންތަނަކީ ފަތުރުވެރިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ތަންތަނެވެ. މީގެ ތެރޭން ވެސް އެންމެ ޚާއްސަ އެއް އިމާރާތަކީ...

August 08, 2018 1
އެންޑްރޮއިޑް "ޕީ" އަށް ނަންކިޔައިފި

އެންޑްރޮއިޑް 9.0 ނެރެފި އެވެ. ކޯޑް ނަމަކަށް އެންޑްރޮއިޑް "ޕީ" ކިޔައިގެން އުޅެފައި، މިހާރު ވަނީ ނަން ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ "އެންޑްރޮއިޑް ޕައި" އެވެ. ގޫގުލް މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން...

August 08, 2018 2
މި ތަރުޖަމާނަށް 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަސް އެނގޭ

ބީރައްޓެހި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކީ ބަސް ނޭނގުމެވެ. ހަތަރެސްފައިން ހަރަކާތްކޮށްގެން ދައްކާ ވާހަކައިން ގިނަ ފަހަރަށް ފުރިހަމަ މާނަ ދޭހަނުވެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 2
ކިޔުރިއޯސިޓީ މާސްގައި 6 އަހަރު

ބިމުން ފުރައިގެން ކިޔުރިއޯސިޓީ މާސް އަށް ދިއުމަށް 253 ދުވަސް ހޭދަވި އެވެ. ނާސާއިން ކިޔުރިއޯސިޓީ ފުރުވާލީ ނޮވެމްބަރު 26، 2011 ގަ އެވެ. ދިގު ރާސްތާއެއް ކަޑައްތުކޮށް މާސް އަށް ފޯރުމަށް ނުވަ...

August 07, 2018 2
ނޯޓް 9 ރިލީޒް ނުކުރަނީސް ހުރިހާ ކަމެއް ހާމަޔަށް

ސެމްސަންގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ތައާރަފްކުރަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 9 ގަ އެވެ. އެކަމަކު ސެމްސަންގަން "އޮޅިގެން" ހާމަކުރެވުނު ބައެއް މައުލޫމާތާ އެކު މި ފޯނުގެ ހުރިހާ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 1
އައިފޯން ލޯންޗުކުރުން ލަސްވެދާނެތަ؟

"ޓީއެސްއެމްސީ" އަށް ވައިރަސް ވަދެއްޖެ އެވެ. މި ކަމާ ކަންބޮޑުވާ މީހަކު އުޅޭ ހެއްޔެވެ؟ އުޅޭނެކަން ކަށަވަރެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
އައިފޯން 10ގެ ނިސްބަތުން އެއް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު

އައިފޯން 10ގެ އަގަކީ 1،000 ޑޮލަރެވެ. މިއީ 64ޖީބީ ފޯނެއް ވަކިން ގަންނަން ލިބޭ އެވްރެޖް އަގެވެ. މި ފޯނު މިސާލަކަށް ބަލައި "ޔޫއެސްއޭ ޓުޑޭ"އިން ވަނީ ހަމައެކަނި އައިފޯން 10 ވިއްކައިގެން އެއް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ ގޮތެއް ބަލަން ހިސާބު ޖަހައިފަ އެވެ. އެކަމަކު މި ބުނަނީ ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް އެޕަލް ވީ ހަމައެކަނި އައިފޯނު...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
ކަސްރަތު ކުރަންޏާ ހޯދަންވީ ސްޓްރާވާ ސަމިޓް

ކަސްރަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަރާބަރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ އެކި ނަންނަމުގައި ހުންނަ އެޕްތަކުންނެވެ. ސްޓްރާވާއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުން...

August 04, 2018 1
ކޮފީ މެޝިނެއް ކަހަލަ ސްމޫތީ މެޝިނެއް

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ކެއުމުގެ ތެރޭގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ހިމެނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ބުއިންތައް ތައްޔާރުކޮށް އުޅެއެވެ. މިގޮތުން އުފައްދާ ސްމޫތީގެ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 9
އެޕަލް ތިން ވަނަ އަށް ވައްޓާލައިފި، ވާވޭ ދެވަނާގައި

ވާވޭ ސްމާޓްފޯނުތައް އެމެރިކާ އަށް ވަނަނުދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ކުރި މަސައްކަތްތަކުން ފައިދާއެއް ނުކުރި އެވެ. ނަތީޖާ އަދި ދައްކަނީ އެހެންނެވެ. ސްމާޓްފޯން ވިޔަފާރީގައި އެޕަލް...

August 02, 2018 1
އިންސްޓަގްރާމުން ސިއްހަތަށް ނުރައްކަލެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ދެވިހިފުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އިންސްޓަގްރާމުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން އެބަ ބުނެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 4
ފްރާންސްގެ ސްކޫލްތަކުގައި ސްމާޓްފޯން މަނާކޮށްފި

ފްރާންސްގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގައި ސްމާޓް ފޯން އަދި އިންޓަނެޓާ ގުޅުން ހުންނަ އެހެން ޑިވައިސްތައް ބޭނުން ކުރުން ދަރިވަރުންނަށް މަނާކުރާ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

August 01, 2018 7
މާސްގައި ގެދޮރު އަޅަނީ

ދުނިޔެ ތޮއްޖެހިއްޖެ އެވެ. ބިމުގައި ޖާގައެއް ނެތެވެ. ޖާގަ އޮތް ތަނަކީ މާސް އެވެ. އެކަމަކު އިންސާނުން އަދިވެސް ތިބީ ދުނިޔޭގަ އެވެ. މާސް އަށް ދެވޭނެ ދުވަހެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. ދެވޭނެ...

August 01, 2018
އެޕްލް ވޮޗަށް ނައިކީގެ ޓްރެއިނިން ކްލަބް އެޕް

ކަސްރަތުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް އަމިއްލައަށް އިޚުތިޔާރުކޮށް، ރާވައި، ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނަމަ މިހާރު މިއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޒަމާނެވެ. އެކަމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ސްމާޓްފޯން...

31 ޖުލައި

July 31, 2018
ނިދާ ބޮކި އަތުކުރީގައި

ރޭގަނޑުގެ ކަނުއަނދިރީގައި ގިފިއްޔަށް ދިޔުމުގެ ޒަމާން ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެއެވެ. މިއީ ބޮކިއަލީގެ ޒަމާނެވެ. ހިލަމެއްވީމަ ދިއްލޭ ބޮކި ވެސް މިހާރު އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު އެންމެން ނިދާ ފައިހިލަވަޅު އޮބުމުން ކޮޓަރިތެރެ ދިއްލުމާއި ފެންޑާތެރެ ދިއްލައިގެން އުޅުމަކީ އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެކަމަކަށްވާތީ މިއީ ގިނަ ބަޔަކު މާ ގަޔާވާ...

July 31, 2018
އާ ހޯދުންތަކަށް ވާވޭ އިންވެސްޓްކުރަނީ

އިލެކްޓްރޯނިކް ދުނިޔެ 5ޖީ ރޭހުގައި ވާދަކުރަނީ އެވެ. ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި ބާކީވާން އެއްވެސް ބަޔަކު ނޭދެ އެވެ. ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ އެކު، ކުރި އަށް ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަޖެޓް...

July 31, 2018 2
އިނގިލިކުރިން ހިތުގެ ހާލު އަންގައިދޭ އަންގިއެއް

ޑޮކްޓަރެއް ގާތަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ވެސް، ތިމާގެ ސިއްހަތަށް އަންނަ އެކި ލޮޅުންތައް ދުރާލާ ދެނެގަނެވޭނެ މަގުތައް މިހާރު ވަނީ ފަހިވެފައެވެ. އެކި ނަންނަމުގައި އުފަންވެފައިވާ، އަތުކުރީ...

30 ޖުލައި

July 30, 2018
ހަލާކުނުވާ އޯލެޑް ސްކްރީނެއް

ފޯނު ވެއްޓި މާ ފަސޭހައިން ހަލާކުވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދަން، ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރެ އެވެ. ވެއްޓެން ފެށުމުން ފިޔަފަޅާ ފޯނު ކަވަރެއް ވެސް ދާދިފަހުން...

July 30, 2018 1
ވަންޑްރައިވް އެޕްލިކޭޝަނަށް ފިންގާޕްރިންޓް ތަޅު

މައިކްރޮސޮފްޓް ވަންޑްރައިވް އަކީ ގޫގުލް ޑްރައިވް ކަހަލަ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ބޭނުމަކީ ކޮންމެވެސް އެހެން ތަނެއްގައި، އަމިއްލަ ކޮމްޕިއުޓަރު ނޫން ތަނެއްގައި، ފައިލްތައް ރައްކާކުރުމެވެ....

29 ޖުލައި

July 29, 2018 4
އައިފޯން 10 ނިއްވާލާނީ ކިހިނެއް؟

އައިފޯން 10 ނިއްވާލުމަށްޓަކައި ފިތަންޖެހޭ ފިތްތައް، އެހެން އައިފޯނުތަކާ މުޅިން ތަފާތެވެ. އައިފޯން 10 ގައި "ހޯމް ބަޓަން" ނުއިދެ އެވެ. އަދި އައިފޯން 10 އާ ކުޅުމަށް، ސްކްރީންގައި އިނގި...

July 29, 2018
ވާވޭ ދެކެ ވީއެލްސީގެ ޑިވެލޮޕަރުން ރުޅި އަތުވެއްޖެ

ވާވޭއިން އަލަށް ނެރެގެން އުޅޭ ބައެއް ފޯނުތަކަށް، "ވީއެލްސީ މީޑިއާ ޕްލޭޔާ" ނޭޅޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ވީއެލްސީ ޑިވެލޮޕަރުން ގަސްދުގައި ކުރި ކަމެކެވެ.