11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ވަންޕްލަސްގެ 5ޖީ ފޯނުތައް އަގުބޮޑުވާނެ

ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް 5ޖީ ފޯނުތައް ތައާރަފުކުރާއިރު، އެ ތަނުގައި ވަންޕްލަސް ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، 5ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކަށް ފައްކާކޮށް، އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯނެއް އުފައްދާ ބަޔަކަށް އެ މީހުން ވާނެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 6
ވާވޭ ދެކެ އެމެރިކާ ޖެހިލުންވަނީ ކީއްވެ؟

ވާވޭ އަކީ ޗައިނާ ކުންފުންޏެކެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް އުފެއްދުމެވެ. އާންމުން ދަންނަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ވާވޭ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ސްމާޓްފޯން އުފައްދަން ފެށި ފަހުންނެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާވޭ މިއަދު ހިއްސާކުރަނީ ދެެވަނަ ކުންފުނީގެ މަގާމެވެ. މި މަގާމުގައި ކުރިން އޮތީ އެމެރިކާގެ އެޕަލް އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 1
އެޖް ބްރައުޒާ އާކުރާތީ މޮޒިއްލާ ދެރަވެއްޖެ

އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ މާކެޓްގައި ކުރިން ކުރި ވެރިކަން އަނބުރާ ހޯދަން މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެހެންކަމުން، މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ނަމުގައި މިހާރު ހުރި ބްރައުޒާތައް އެއްފަރާތްކޮށް، މުޅިން އާ ކޯޑް އިންޖީނަކަށް ބަރޯސާކުރާ ބްރައުޒާއެއް އުފައްދަން އެ މީހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
އެޕަލް އިން 2020ގެ ކުރިން 5ޖީ އައިފޯނެއް ނުނެރޭނެ

އެޕަލް އިން 5ޖީ އައިފޯނެއް ތައާރުފުކުރުން ލަސްކުރުމުން ވާދަވެރިންނަށް ވާނީ ފައިދާ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ލަސްކުރުން ނޫން ގޮތެއް މި ވަގުތު އެޕަލްއަކަށް ނެތެވެ. ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުންނެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 2
ގޫގުލް އިން އެންޑްރޮއިޑް ދޫކޮށްލަނީ

ގޫގުލް އިން، މި އަހަރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި، އެންޑްރޮއިޑް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ. މި ގޮތަށް ޚަބަރުތައް ފެތުރެން މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ، ގޫގުލުން އިން އެހެން މޮބައިލް އެޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް އުފައްދާކަން ކަށަވަރުވެފައި ވާތީ އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި، ގޫގުލް އިން އުފައްދާ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 37
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރަން އެދެފި

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސައެންސް ވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް، ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލަށް އިއްޔެ ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

December 04, 2018
އައިފޯނު ޔޫއެސްބީ-ސީ އަށް ބަދަލުކޮށްފާނެތަ؟

އެޕަލް ކުންފުނިން ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި ނެތް ނަމަ، މިއީ އެއްވެސް މީހަކަށް ޖަވާބުދޭން އެނގޭ ސުވާލެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިސްނައި، ފެންނަ އެއްޗެއް ބުނަން...

December 04, 2018
ސެމްސަންގްގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނަގައިފި

ފަތްޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރާ ސްމާޓް ފޯނުގެ ނަކަލެއް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާލައި އަންނަ އަހަރު އެ ޒާތުގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރޭނެކަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އާ އައިކަންތަކެއް

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް އަށް ވުރެ ވެސް، މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ވިންޑޯޒް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި އަދި އެޕަލް މެކްތަކުގައި ވެސް، އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރެ އެވެ. އައިފޯން، އައިޕެޑް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުގައި ވެސް އޮމާންކަމާ އެކު އޮފީސް ހިނގަ އެވެ. އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތައް...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ފުރަތަމަ 3ޑީ ޕްރިންޓެޑް ސައިކަލު ދައްކާލައިފި

އަހަރެމެން ބޭނުން ކުރާ އަސާސީ ވަރަށް ގިނަ އެއްޗިއްސަށް ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް މިހާރު އަންނަނީ ހީނުކުރާ ކަހަލަ މިންވަރަކަށެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މިއީ ސައިކަލްތަކަށް ލޯބި...

December 01, 2018
ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ފޯނާ ދުރުވާން އިގުރާރެއް

ލަންޑަންގެ އަންހެން ކުދިންގެ ސްކޫލަކުން، އެތަނުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ފޯނާ ދުރުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އެކަމަށް އިގުރާރުވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 1
ވާވޭގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ނިއު ޒީލެންޑުން ބަލައެއް ނުގަތް

ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބަލައިނުގަތުމަށް ނިއު ޒިލެންޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

November 29, 2018 2
ފޯނު ހަވާލު ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ކެއުމެއް

އަތުގައި 24 ގަޑިއިރު އޮންނަ ފޯނާ ހެދި މިހާރު ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އައިސްފަ އެވެ. ކައިރީގައި މީހަކު އިނަސް، އެ މީހަކަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން...

November 29, 2018 2
ސްމާޓްފޯނެއްގައި 16 ކެމެރާ، ފަހަތުގައި އެކަނި

ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކުރުން ވެސް މި އޮތީ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމަކަށް ވެފަ އެވެ. ފަސް ކެމެރާ ފޯނެއް އުފެއްދުމުގައި ނޮކިޔާ އުޅެނިކޮށް، 16 ކެމެރާގެ ފޯނެއް އުފައްދަން އެލްޖީ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 2
ޗައިނާގެ އައިފޯނުން ޓެކްސް ނަގަން ޖެހިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޓެކްސް ނެގުމުގައި މިހާތަނަށް އައިފޯން އިސްތިސްނާ ކޮށްފައި އޮތަސް ވެސް، ޗައިނާގައި އުފައްދައިގެން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ އައިފޯނުތަކުން 10 ޕަސެންޓް ނުވަތަ 25 ޕަސެންޓްގެ ޓެކުހެއް ނަގަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 6
މާސް އަށް ވުރެ ކުރިން ހަނދަށް

އިންސާނުން މާސް އަށް ފޮނުވަން ކުންފުނިތަކުން ތެޅިގަތެއް ކަމަކު، އެއީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ކިތަންމެ ބަޔަކަށް އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމުގައި ކުރަން ހުރި އުނދަގޫ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން، އާންމުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ވާހަކަތަކެއް މީގެ ކުރިން ނާސާ ވެސް ނުދައްކަ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 15
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަން ޓެކް ކައުންސިލެއް

ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް "ޓެކް ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލެއް އުފައްދަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 9
އަހަރެމެންނަށް 5ޖީ މާނަކުރެވެނީ ކޮން ގޮތަކަށް؟

މި ދެކެވެނީ 5ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކްތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. މުޅި ދުނިޔެ މިސްރާބު އޮތީ 5ޖީ އަށެވެ. ދުނިޔޭގެ މޮބައިލް އިންޓަނެޓް ގުޅުންތަކަށް، އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި، ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
އަލި ހެޔޮވަރުކުރަން ޑިވައިސްތަކަށް ދަސްކޮށްދެނީ

އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުގެ ސްކްރީން ދިއްލޭ މިންވަރު ހެޔޮވަރުކުރެވެނީ އެ ޑިވައިސްއެއް އޮންނަ މާހައުލަކަށެވެ. އެ ތަނެއް އަލިގަދަ ނަމަ، ސްކްރީން އަލިގަދަވެ އެވެ. އަދި އަލި ފަނޑު މާހައުލެއް ނަމަ، ސްކްރީން ވެސް ފަނޑުވެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
ވާވޭ ބޭނުންވަނީ 5ޖީ ފޯނުތައް ފަތްޖަހާލެވޭ ވަރު ކުރަން

ސްމާޓްފޯނުތައް 5ޖީ އަށް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ 5ޖީ ފޯނެއް އުފައްދާނެ ކުންފުންޏެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. މަސްރަހުގައި ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، ސެމްސަންގް އޮތީ ކުރީގަ އެވެ. ވާވޭ ދެވަނާގަ އެވެ. ވަންޕްލަސް އަދި އެޕަލް އޮތީ ދާދި އެއް ހިސާބެއްގަ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 1
ޖީމެއިލްގެ އާ ލޭއައުޓު ހުތުރު، އެކަމަކު ބަދަލުކުރެވޭނެ

އާ ކަންތައްތަކަށް ފަރިތަވުމަކީ އުނދަގޫކަމެކެވެ. އެކަމަކު، އެއިން ކަމަކަށް ފަރިތަވެ، އާދަވުމުން، އެ ކަމެއް ކުރެވުން ލަސްކުރެވުނީތީ ދެރަވާ ކަންތައްތައް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް ބުނަން ޖެހެނީ، ގޫގުލް އިން ޖީމެއިލް އަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި ބަދަލުތައް ކަމުދާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް އަދި ވެސް ނުފެންނަ ވާހަކައެކެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 1
ވާވޭގެ އުންމީދަކީ ސެމްސަންގް ވައްޓާލުން

ވާވޭ އަކީ އަޒުމު ވަރުގަދަ ކުންފުންޏެކެވެ. އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރިއެރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ވާވޭ މިހާރު އޮތީ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނައިގަ އެވެ. ވާވޭ އަށް ދެން އޮތް އުންމީދަކީ 2020...

November 18, 2018
ނޭޕާލުގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި ރޮބޮޓް ވެއިޓަރުން

ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ކުރިއެރުމާއި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ އެކު އިންސާނުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ދެއަތް އުރާލައިގެން ތިބޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް ވެސް ހިނގައި...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
5ޖީ ރޭސް ފެށިއްޖެ، އިންޓެލްގެ މޯޑެމް ދައްކާލައިފި

މި އޮތީ 5ޖީ ރޭސް ފެށިފަ އެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކަށް 5ޖީ ގެނައުމަށްޓަކައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ހަމަ އަށް އައީ އެވެ. ނަމަވެސް، އިންޓެލް 5ޖީ މޯޑެމްތައް މާކެޓަށް ނެރޭނެ ތާރީޚެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. ބެލެވެނީ 2019ގެ މެދާ ހިސާބުގައި ކަމަށެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ފޮސިލް ސްޕޯޓް ގަޑިއަށް ސްނެޕްޑްރެގަން

ކުޅިވަރު ކުޅޭ މީހުންގެ މެދުގައި ސްމާޓްގަޑިއަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ. ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބަލަން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ކަމެއް މީގެ ގަޑިއެއް އަތުގައި އޮތް ނަމަ ބަލައިލެވޭނެއެވެ. ހިތުގެ ހިނގުމާއި، ފިޔަވަޅުގެ އަދަދާއި، ކަޑައްތު ކުރެވުނު ދުރުމިން ފަދަ މައުލޫމާތަކީ ކުޅިވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި...

November 13, 2018 2
ފަތްޖަހާލެވޭ ފުރަތަމަ ފޯނު ދައްކާލައިފި

ފަތްޖަހާލެވޭ ފޯނެއް ނެރޭނެކަމަށް ސެމްސަންގާއި އެޕްލް ކުންފުނިން ބުނެ، ހުވަފެންތައް ދައްކަމުންދަނިކޮށް އެންމެ ހަ އަހަރުވީ ކުންފުންޏަކުން އެކަން ކޮށް، ޝަރަފުވެރިކަން ހޯދައިފި އެވެ....

November 13, 2018
ރޮބޮޓުން ޚަބަރު ވެސް ކިޔަން ފަށައިފި

އިންސާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ލުއިކަން ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް އާ ކަމެއްކޮށްފި އެވެ.