20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 2
ފަތްޖެހި ފޯނުގެ ތަފާތު ވައްތަރެއް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގާއި ޗައިނާގެ ވާވޭގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނަކީ މިހާރު މާޒީގެ ތެރެއަށް ގޮސްފައިވާ ވާހަކައެކޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. އެ ދެ ކުންފުނިން އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތައް އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީ، އޭގެ ތަޖުރިބާތައް ވެސް އެތައް ބަޔަކުކޮށްފި އެވެ. ދެ ޑިސްޕްލޭ އެކުލެވޭ އެ ފޯނުތަކަކީ އެކީއަކަށް ހުޅުވައިލުމުން ހެޔޮވަރުގެ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 3
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހި ފޯނާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ސެމްސަންގުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ނެރުނު ފަތްޖެހި ފޯނު ވަރަށް ބަލިކަށި ކަމަށާއި އެ ފޯނުތައް ބޭނުންކުރަން ފަށާތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ހަލާކުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
މައިކްރޮސޮފްޓް މިހާރު ދުވަނީ ވާދަވެރިންގެ ފަހަތުން

މައިކްރޮސޮފްޓަށް މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް އާ ކަމެއް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. ސާފަސް މަރުކާގެ ނޯޓްބުކްތަކަށް ފަހު، ހާޑްވެއާ އަކީ ވެސް އެ މީހުންނަށް އޮޅުކުރަން އެނގުނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓަށް މިހާރު ކުރެވޭހާ ވެސް ކަމަކީ ކޮޕީކުރެވޭތޯ ބެލުމެވެ. ވާދަވެރިންގެ ފަހަތުން ހިނގުމެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 11
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް ބްލޮކް ކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް އެ އެޕްލިކޭޝަން އެ ގައުމުގައި ޑައުންލޯޑް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 3
"ފޯލްޑަބްލް ފޯން" އަކީ ފަތްޖެހިފޯނު

އަަހަރެމެންގެ ތެރެ އަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރުފުވާ، ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބައެއް ތަންތަނާއި ތަކެއްޗަށް ކިޔަން ދިވެހި ނަންތަކެއް ނުހުރެ އެވެ. މި ފަދަ ހާޖަތެއް ޖެހުމުން، އޮތީ އެކަށޭނަ ނަމެއް މުޅިން އަލަށް އުފައްދާށެވެ. މި ގޮތަށް ނަމެއް ހެދުމުން ބައެއް ފަހަރު ބަލައިގަންނަން އުނދަގޫ ނަންތައް ހެދިފައި އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް، (complex) "އެކުވެނި"...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
އެޕަލް އައިފޯނަށް ވާވޭ 5ޖީ މޯޑެމްތައް!

އެޕަލްގެ 5ޖީ އައިފޯނުތަކުގައި، ވާވޭ 5ޖީ މޯޑެމް ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމަށް އެބަ ބުނެ އެވެ. އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ސިފަކުރަން ވެސް ދަތި މަންޒަރަކަށެވެ. އަދި މިއީ އެމެރިކާ ސަރުކާރު ދެކޮޅުހަދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބެލެވެ އެވެ. ނަމަވެސް، 5ޖީ ރޭހުގައި ފަހަތަށް ޖެހެމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެޕަލް އަށް އެ ދެވެނީ ގޮތްހުސްވުމާ ކައިރިއަށެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 16
އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާކުރުން: ރައީސް

މިއީ ޑިޖިޓަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޒަރީއާ އިން މުޅި ދުނިޔެ، ކުޑަކުޑަ އަވަށަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ޒަމާނެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަންފާ، ވީހާ ގިނަ...

April 14, 2019 2
ބަލިނުވެ 10 އަހަރު ރަސްކަން ކުރާނަން: ސެމްސަންގް

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާދަވެރިން ކިތަންމެ ހިތްވަރެއް ކުރިޔަސް، ސެމްސަންގް ބަލިކުނުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
ވަންޕްލަސް 7: ތަފާތު ތިން މޮޑެލްއެއް

ވަންޕްލަސް އަކީ ބާރުގަދަ ފޯނުތަކެއް ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކާ ކުންފުންޏެކެވެ. ވަންޕްލަސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން އޮތް ވާހަކަ އަކީ، އާދަކާދަ އަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 3
ފޭކް އައިފޯނުން ދެ މީހަކު 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި

ހަލާކުވެފައި ހުންނަ "ފޭކް އައިފޯން" އެޕަލްގެ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކަށް ގެންގޮސް އޭގެ ބަދަލުގައި މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރުގެ އާ އައިފޯނު ހޯދި ކަމުގެ ތުހުމަތު، އެމެރިކާގައި އުޅޭ ޗައިނާގެ ދެ...

April 10, 2019
ވާވޭ އަށް ހުރަސްއެޅުމުން ޔޫކޭ އަށް ވާނީ ގެއްލުން

އެމެރިކާ އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ، އެއްވެސް ގޮތަކުން އެ ގައުމަށް...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 3
މޮޒިއްލާގެ ކޮމަން ވޮއިސް އަށް ދިވެހިންގެ އަޑު ހޯދަނީ

އެޕްތަކާއި ވެބަށް ބަސް ދަސްކޮށްދިނުން ނުވަތަ ސްޕީޗް ރިކޮގްނިޝަން އަށް ހާއްސަކޮށް މޮޒިއްލާ އިން ހިންގާ "ކޮމަން ވޮއިސް" ޕްރޮގްރާމަށް ދިވެހި ބަސް އިތުރުކުރުމާ އެކު، ދިވެހި ބަހުން...

April 09, 2019 3
"ސޭފްލީ ރިމޫވް ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވް" ބޭނުންކެނޑެނީ

ޔޫއެސްބީ ޕެންޑްރައިވް، ތަމްބް ޑްރައިވް އަދި ތަންޑާބޯލްޓް ޑްރައިވްތައް ކޮމްޕިއުޓަރުން ނައްޓުވާލުމުގެ ކުރިން، "ސިސްޓަމް ޓްރޭ" އަށް ގޮސް "ސޭފްލީ ރިމޫވް ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވް" އަށް ފިތާލަން...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
ކުއަލްކޮމް އިން އެޕަލް އަށް މަލާމާތުގެ ހަމަލާއެއް

އެޕަލް އަށް 5ޖީ އައިފޯނެއް ނެރެވޭނެ ތާރީޚެއް ބުނަން ނޭނގި، ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން އުޅޭތީ ކުއަލްކޮމް އިން މަލާމާތުގެ ރާގުގައި ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި އެވެ.

April 08, 2019 3
ފޮޓޯގެ ބެކްގްރައުންޑް ފޮހެލަން މާ ފަސޭހަ ގޮތެއް

އެކި ބޭނުންތަކަށް ފޮޓޯތަކުގެ ބެކްގްރައުންޑް ފޮހެލަން ޖެހެ އެވެ. މަޖަލަކަށް ނުވަތަ ސީރިއަސް މަސައްކަތެއްގައި ވެސް މިއީ ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މޮޅު ސޮފްޓްވެއާތަކާއި އެ...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 2
އިންޓަނެޓް ނޫން ހުރިހާ ތަނަކަށް "ޑާކް މޯޑް"

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް އަށް "ޑާކް މޯޑް" އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލް "މެކްއޯއެސް" އަށް ވެސް ޑާކް މޯޑެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ...

April 04, 2019
ވާވޭ ލެޕްޓޮޕްތަކުން ވެސް ޖާސޫސްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނިން އުފައްދާ މޭޓްބުކް ލެޕްޓޮޕްތަކުން މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ރިސާޗަރުންނަށް ފެނުނު، އެ ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އަތުލެވޭ ގޮތަށް ހުރި "ބާގަނޑު" އެއީ ގަސްތުގައި...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019
ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް، އެންޑްރޮއިޑް ކްރޯމް އަށް

ކްރޯމް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ ނެތް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް ނެތެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް ފެކްޓަރީން ނެރޭއިރު، ކްރޯމް ބްރައުޒާ އިންސްޓޯލްކޮށްފައި އިންނަން ޖެހެ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް މޮބައިލް އޮަޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އަމިއްލަކުރުމަށް މި އަށް ވުރެ ވަކި ފަސޭހަ ގޮތެއް ގޫގުލް އަށް ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް 10: ދެން އޮތް ބޮޑު ވާހަކަ

ސެމްސަންގް "ގެލަކްސީ އެސް10"އާ ގުޅިގެން ކުރެވެން ފެށި ބަހުސްތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެސް10ގެ ރީތިކަމާއި ފަރިކަން، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް ފަރި އެވެ. ދެން އޮތީ ގެލަސްކީ...

April 02, 2019 2
އިންޓަނެޓް ކެނޑިއްޖެ ނަމަ ވަގުތުން ބަދަލު ދެނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓާއި ލޭންޑް ލައިން ފޯނުގެ ހިދުމަތް ދޭ ފަސް ކުންފުންޏަކު، އެ ކުންފުނީގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ވަގުތަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަގުތުން ބަދަލުދޭން...

31 މާޗް

March 31, 2019
70 އަހަރުގެ މީހަކު 24 ފޯނުން ޕޯކެމޮން ކުޅެނީ

ޕޯކެމޮން ގޭމް ކުޅުމަކީ އެތައް ބަޔަކު ދެވި ހިފާފައިވާ ކަމެކެވެ. ޓައިޕޭ އަކީ މި ގޭމަށް ފޯރި ހުންނަ މީހުން ވަކިން ގިނަ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައި އޮންނައިރު އޭގެ ތެރެއިން ވެސް...

March 31, 2019
އެޕަލް "އެއާޕަވާ" ޕްރޮޖެކްޓް ކެންސަލްކޮށްފި

އެޕަލް އެއާޕަވާ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެއާޕަވާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ، އައިފޯން، އެޕަލް ގަޑި އަދި އެއާޕޮޑް އެކުއެކީގައި ވަޔަލެސްކޮށް ޗާޖްކުރުމަށް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރި...

30 މާޗް

March 30, 2019
ޒީޓީއީ އަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް

ޗައިނާގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނިތަކަށް މިއީ ބިރު ބޮޑު ދުވަސްވަރެކެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ތަހަންމަލުކޮށްފައި ވަނީ ޒީޓީއީ އަދި ވާވޭ އެވެ. ޒީޓީއީ ބުނާ ގޮތުގައި، 2018 ގައި އެ ކުންފުންޏަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލުން ވަނީ ވެފަ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019
ވާވޭ އިން "ސްމާޓް އައިނު" ރޭންޖެއް ދައްކާލައިފި

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ވާވޭ އިން "ސްމާޓް އައިނު" ދައްކާލައި އެ އައިނު ރޭންޖް ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
ގެލަކްސީ އެސް10: "ޕަންޗް ހޯލް" ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށް

އެޕަލް އައިފޯނުގައި ރީތި ސިފައެއް ނުޖެއްސިގެން އުޅެނިކޮށް، މޫނުމަތިން ބާގަނޑެއް ކަނޑަން ހަދައިގެން، އައިފޯނަށް ލިބުނީ ނިކަމެތިކަމެކެވެ. އައިފޯނުގެ ސްކްރީން މަތީ ކޮޅުން ބޮޑު ތަންގަނޑެއް، ސެންސަރުތައް ވަޅުލަން ޚާއްސަކުރުމުން، އެކަން ވީ ބޮޑު އައިބަކަށެވެ. އެކަހަލަ ބާގަނޑުތަކަށް އެ މީހުން ކިޔަނީ، "ނޮޗް" އެވެ. އަހަރެމެން "ފެންލައިޓް"...

26 މާޗް

March 26, 2019
ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޮ ދައްކާލައިފި، ވަރުގަދަ ކެމެރާއެއް

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އައި، ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޮ މިއަދު ދައްކާލުމާ އެކު އޭގެ ކެމެރާގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެހިއްޖެ އެވެ.

March 26, 2019 1
އެޕަލްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ޓީވީ ޝޯތައް ލޯންޗްކޮށްފި

އެޕަލް އިން އެ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް، އެޕަލް ކާޑުގެ ނަމުގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ މުޅިން އާ ހިދުމަތްތަކާއި ޒަމާނީ ފީޗާތަކާ އެކު މި ކާޑު ނެރުނު...

25 މާޗް

March 25, 2019 2
ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޮ: މުޅި ދުނިޔެ އިންތިޒާރުގައި

"ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޮ" އަދި "ޕީ30" ލޯންޗްކުރާ ތާރީޚަކީ 26 މާޗް ކަމަށް، ވާވޭއިން ކުރި ރަސްމީ ޓްވީޓަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ހަފުލާ އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ޕެރިހުގަ އެވެ.

March 25, 2019
ވިންޑޯޒް ކަލްކިޔުލޭޓަރުގައި "ގްރާފިން މޯޑް" ހިމަނަނީ

މިއީ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންތެރި ފީޗާއަކަށް ވާނެ އެވެ. ވިންޑޯޒް ކަލްކިޔުލޭޓަރުގައި "ގްރާފިން މޯޑް" ހިމަނަނީ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނީ މިކަން ކުރަނީ ގިނަ ބަޔަކު އެދިފައި ވާތީ...