25 މާޗް

March 25, 2017 1
ފައިސާ ދޭ ނަމަ ޓްވިޓާގެ ހާއްސަ މެންބަރަކަށް

ވިޔަފާރިތަކަށާއި ޓްވިޓާގައި ނުފޫޒު ގަދަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ފައިސާ ދީގެން ބައިވެރިވެވޭ ހާއްސަ މެމްބަޝިޕެއް އިހްތިޔާރެއް ދިނުމަށް ޓްވިޓާއިން ވިސްނަން ފަށައިފި އެވެ.

March 25, 2017 4
އެންޑްރޮއިޑް "އޯ": ރިންގްޓޯން ބަދަލުކުރުން މެޓައެއް

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް އަހަރު ދެކޮޅު ބަދަލުނުކުރިއަސް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ. އަދިވެސް މި އުޅެނީ އެންމެންގެ ފޯނުތަކަށް އެންޑްރޮއިޑް 6.0، "މާޝްމެލޯ" ނައިސްގެންނެވެ....

23 މާޗް

March 23, 2017 1
ގެލަކްސީ އެސް8: ހޭ ވެސް އަހާނުލައި ރިފަންޑްކޮށްދީފާނެ

ބަޔަކު މި ކަހަލަ ކަމެއް ކުރި ވާހަކަ ދުވަހަކު ވެސް ނާހަމެވެ. "މާކެޓިން ސްޓަންޓް"އެއް ނަމަވެސް މިއީ ކަސްޓަމަރުން އެ އާލާތެއް ގައި ހުރުމަށް، އެންމެ އެދޭނެ ސިފަ އެވެ؛ ވީ ކީއްތޯ ވެސް...

March 23, 2017 1
އެޕަލް އިން ރަތްކުލައިގެ ފޯނެއް ނެރުނީ ކީއްވެ؟

ގަދަ ރަތްކުލައިގެ އައިފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރެ އެޕަލް އިން ވަނީ އެންމެން ސިއްސުވާލައިފަ އެވެ. "ޕްރޮޑަކްޓް ރެޑް" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ފޯނު 7 ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން، އެއިޑްސްއާ...

22 މާޗް

March 22, 2017
ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް މަތިންދާބޯޓުގައި މަނާކުރަނީ

މަތިންދާބޯޓުގައި މީހުން ތިބޭ ޖާގައަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން އެމެރިކާއިން ދާދި އަވަހަށް މަނާކޮށްފާނެ އެވެ. މެދުއިރުމަތީ ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކަށް ޓެބްލެޓް އަދި ޕްލޭސްޓޭޝަން ޕޯޓަބަލް ފަދަ ގޭމް މެޝިންތައް އެރުވުން ވެސް މަނާވާނެ އެވެ. މި އުސޫލު ހިނގާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެފްރިކާ ބައްރުގެ ބައެއް...

21 މާޗް

March 21, 2017 4
ގެލަކްސީ އެސް8 ގައި "ފޭޝަލް ރިކޮގްނީޝަން"

ގެލަކްސީ ނޯޓް ހަތެއްގެ ސަބަބުން ސެމްސަންގް ވިޔަފާރި އަށް ވަނީ ހިޔަނި އެޅިފަ އެވެ. އެކަމުން ސަލާމަތްވެ، އިންވެސްޓަރުންނާއި ހިއްސާދާރުންގެ އިތުބާރު އަނބުރާ ހޯދުމަށް މި ވަގުތަށް ސެމްސަންގަށް އޮތް ވަސީލަތަކީ ގެލަކްސީ އެސް8 އެވެ. މާކެޓްގައި ނުފޫޒުގަދަ އާލާތަކަށް އެސް8 ވާން ޖެހެނީ މި ސަބަބަށްޓަކަ އެވެ. ސެމްސަންގް ފޯނަކަށް ދުވަހަކު ވެސް...

20 މާޗް

March 20, 2017 3
އައިފޯނުން ދާރަ ދުއްވާލީމަ ރީއްޗެއް ނޫން

އައިފޯނަށް މި އަހަރު 10 އަހަރު ފުރޭ އިރު، އައިފޯނަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ކޮޅުންލާކަށް ނެތެވެ. އާ އައިފޯނު ހުންނާނީ އެވެނި މިވެނި ގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނެ އެއް ބަޔަކު އޮލަ ވާހަކަތަކުގައި އަވަދިނެތިފައި ވާއިރު، އައިފޯނު ހުންނާނެ ގޮތް ކުރެހުމުން ދެއްކުމަށްޓައި ވެސް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެ ވެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 2
އެންޑްރޮއިޑަށް އެހެން ރަހައެއް

ގޫގުލް "އައިއޯ" ކޮންފަރެންސް ފެށެން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. އަހަރުގެ މި ހިސާބުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގޫގުލް "އައިއޯ" ކޮންފަރެންސް އޮވެ އެވެ. ބޭނުމަކީ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި، މަޝްވަރާކުރުމެވެ. ގޫގުލްގެ އުފެއްދުންތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ޑިވެލޮަޕަރުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 3
އައިފޯނު ޗާޖަރަކުން ކަރަންޓުގައި ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ފެންވަރަށް ބާތު ޓަބުގައި އޮވެ، ޗާޖަށް ޖަހާފައިވާ އައިފޯނެއް ބޭނުންކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަރަންޓުގައި ޖެހި އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 4
އެންމެ މޮޅު ޗައިނާ ފޯނަކީ ކޮބާ؟

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ޗައިނާ ކުންފުނިތަކުގެ ހައިސިއްޔަތު ހާމަކަން ބޮޑެވެ. އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގަށް އެ އަށް ވުރެ ބޮޑު އުނދަގުލެއް ނެތެވެ. އެއްއިރެއްގައި އެޕަލް ޗައިނާގައި ރަސްކަންކުރި ނަމަވެސް މިހާރު އެ ބާރެއް ނެތެވެ. ސެމްސަންގް ވެސް އުޅެނީ ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެންނެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 8
ފޯނެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

މިފަހަރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނަމެވެ. އޮތީ ސުވާލެކެވެ. މީހެއްގެ ފޯނެއް މަގުމަތީގައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ ނަމަ އެއާ މެދު އަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

15 މާޗް

March 15, 2017 4
މިފަހަރު އައިފޯނުގެ ނަމަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ

އައިފޯން 8 އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކައެއް އަޑުއަހާލަމާ ހިނގާށެވެ. އެ ވާހަކަތައް ފަހުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އައިފޯނު 8 މާކެޓަށް ނެރުމުން އޭގެ ހަގީގަތް އެނގި، މުޅިން ސާފުވާނެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 5
ކީއްކުރާ ފިންގަޕްރިންޓް ސްކޭނާއެއް؟

ސްމާޓްފޯނުތަކުން ފިންގަޕްރިންޓް ސްކޭނާ އުވާލަން އުޅޭ ވާހަކަ އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ސެމްސަންގް ފޯނުތަކުގައި ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާ ދެން ނުހިމަނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ...

March 14, 2017 1
ގެލެކްސީ އެސް8 އަކީ މިއީ ކަމަށް ވެދާނެ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް8 ދައްކާލާ ދުވަސް ކިތަންމެ ކައިރި ވެފައި ވިޔަސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެސް ކެތްނުވާނެ މީހުން ތިބޭނެ އެވެ. އެހެންވިއްޔާ މިއީ ބަލައިލަން ބޭނުންވެގެން ތިޔަ އުޅޭ...

13 މާޗް

March 13, 2017 5
ފޯނަށް އަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކަކީ ކޮބާ؟

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އެކި މީހުން ބުނާނީ އެކި އެޕްލިކޭޝަންގެ ނަމެވެ. ފޯނު ކިތަންމެ މޮޅުވެފައި އަގު ބޮޑު ނަމަވެސް، ފަރިތަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ނެތް ނަމަ، ކުރި ޚަރަދު ވެސް ނުލިބުނީ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 2
ޗާޖުކުރަން ނުޖެހޭ ސްމާޓް ގަޑިއެއް

މި އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު އޮތް "ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ" ގައި، ވަރަށް މުހިންމު އެކައްޗެއް ތައާރަފުކުރި އެވެ. އެއީ "މެޓްރިކްސް ޕަވާވޮޗް" އެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގް ސީއައިއޭއަށް ދުލެއް ނުކުރާނެ

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އިން މީހަކަށް ފާރަލާން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، އޭނާ ގެންގުޅޭ ޓީވީ އަށް ވަދެގަތުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް އަދި ސްމާޓް ޓީވީ ފަދަ މޮބައިލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން ހެކްކުރުމަށްޓަކައި ސީއައިއޭ ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް ކަމަށް ބުނެ "ވިކިލީކްސް" އިން...

08 މާޗް

March 08, 2017 3
ޕިކްސެލް 2 ގައި ހެޑްފޯނު ޖެކެއް ނީންނާނެ

ކަންތަކާ ޖެހުނީ އެވެ. އެޕަލް ފަހަތުން ގޫގުލް ދުވަން ފެށީ އެވެ. ދެން ފެންނާނީ ބާކީ ތިބި މީހުން ގޫގުލް ފަހަތުން ދުވާ ތަނެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017
އައިފޯނު 8 އަށް ޓައިޕް-ސީ ވާގަނޑެއް

އައިފޯނު 8 އާ ބެހޭ ގޮތުން މިހިރީ ހައްތާ ވެސް ދަންކަން ހުރި ވާހަކަ އެވެ. ދެން ނެރޭ އައިފޯނަކީ ކަންތައް ވެ ނިމޭއިރު، އައިފޯނު 8 އަށް ނުވެ ވެސް ދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017
އައިފޯނު 6ގެ 32 ޖީބީގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރެފި

އައިފޯނު 6 އެޕަލް އިން 2014 ގައި ނެރުނުއިރު ކަމެއް އުނިވެފައިވެ އެވެ. ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެއީ ގަސްދުގައި ކުރި ކަމަކާ އެވެ. އައިފޯނު 6ގެ 32ޖީބީ ފޯނެއް ނުނެރެ އެވެ. ނެރުނީ 16ޖީބީ، 64ޖީބީ އަދި 128ޖީބީ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017
ޖީމެއިލަށް ލިބޭ އެޓޭޗްމަންޓް ސައިޒު ބޮޑުކޮށްފި

ޖީމެއިލުން މީގެ ކުރިން 25އެމްބީ އަށް ވުރެ ބޮޑު އީމެއިލް އެޓޭޗްމަންޓެއް އެހެން އެކައުންޓަކަށް ނުފޮނުވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ ސައިޒް ބޮޑު ނަމަ އެ އެޓޭޗްމަންޓެއް ޖީމެއިލަކަށް ވެސް ނުލިބެ އެވެ. މާނަ އަކީ ޖީމެއިލް ބޭނުންކުރާ މީހާއަށް ވެސް އެ އެޓޭޗްމަންޓެއް ނުލިބުމެވެ.

March 05, 2017
އައިފޯނު 8 ގައި ޔޫއެސްބީ ޓައިޕް-ސީ ޕޯޓެއް؟

އައިފޯނު 8 ގައި ލައިޓްނިން ޕޯޓެއް ނުހުންނާނެ އެވެ. ލައިޓްނިން ފޯޓް ދޫކޮށް އެޕަލުން ޔޫއެސްބީ "ޓައިޕް-ސީ" ޕޯޓަށް އައިފޯނު ބަދަލުކުރަނީ އެވެ. މިއީ އައިފޯނު އަށަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު...

March 05, 2017 4
ފޯނެއްގައި އެންމެ މުހިންމު ފީޗާ އަދިވެސް ސުމެއްގައި

ޖަނަވާރުން ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ސްމާޓްފޯނަށް ބެޓެރީ އުފައްދަނީ އެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ދުނިޔެ އަދި ދެކެފައި ނުވާހާ ގިނައިރު ބާރު ހިފަހައްޓާ...

04 މާޗް

March 04, 2017
މޮޓޮރޯލާ މަރުކާ އަށް ލެނޮވޯ ސަމާލުވަނީ

މޮޓޮރޯލާ މޯބިލިޓީގެ މިލްކުވެރިއަކީ ލެނޮވޯ އެވެ. ލެނޮވޯއަކީ ޗައިނާ ކުންފުންޏެކެވެ. ލެނޮވޯއިން މޮޓޮރޯލާ މޯބިލިޓީ އަމިއްލަކުރީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ކުރިން މޮޓޮރޯލާ މޯބިލިޓީގެ...

March 04, 2017 4
40 އަލި އަހަރަކީ ކިހާ ދުރެއް؟

ދުނިޔެއާ 40 އަލި އަހަރު ދުރުގައި، ތަރިއެއް ވަށައި އެނބުރޭ 7 ޕްލެނެޓެއް ފަލަކީ އިލްމުވެރިންނަށް ފެނި އެކަން މި ވަނީ ހާއްސަ ކަމަކަށް ވެފަ އެވެ. ނާސާ ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ ދުނިޔެ ކަހަލަ އަދި...

02 މާޗް

March 02, 2017 4
ހަނދަށް ގެންގޮސްދީބަލަ!

ޖައްވީ ޓޫރިޒަމް ފެށުމަށް މަހުޖަނުން ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. ޖައްވުގައި ފިނިބުރު ޖަހާލައި، ހަނދުގައި ކޮފީއެއް ބޯލަން އެދޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ވެސް ދިގުވަނީ އެވެ. "ސްޕޭސްއެކްސް" ކޯޕޮރޭޝަނުން...

March 02, 2017
ޔޫޓިއުބުން ދުވާލަކު އެއް ބިލިއަން ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯ

ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރާ މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއް ބިލިއަން ގަޑިއިރުގެ ވީޑިއޯއަށް ވުރެ ގިނައިން ބަލާ ކަމަށް ޔޫޓިއުބުން ބުނެފި އެވެ.