23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017
ލޮކޭޝަން ނުޖެއްސިޔަސް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު އޮންނަތަން ބެލޭ

ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވުނަސް، މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސްކަމެކެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް މެދުވެރިކޮށް ގޫގުލްއިން ޖާސޫސްކުރަނީ އެވެ. ދެން އެނޫން ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

November 23, 2017
ގެއްލޭ އެއްޗެހި ދެން ހޯދައިދޭނީ ސެމްސަންގުން

ގެއްލޭ އެއްޗެހި މޯބައިލް ނެޓްވޯކްގެ ތެރެއިން ހޯދޭނެ ގޮތެއް ސެމްސަންގުން ދެނެގެންފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017
ބޯސް އިން މިފަހަރު ހެދީ ކަންފަތަށް ޖަހާ އުނގުރިއެއް

ނިދަން އުނދަގޫވާ ކަހަލަ އަޑުތައް ކަނޑުވާލަދޭ، ކަންފަތަށް ޖަހާ އަރާމު "އުނގުރި"އެއް ކަހަލަ ސްމާޓް އިއަޕްލަގެއް ބޯސް އިން އުފައްދައިފި އެވެ.

November 22, 2017 2
ކަރަންޓް ކާރުތައް މަގުތަކަށް ނުކުންނަނީ

ޕެޓްރޯލް ނުވަތަ ޑީސަލަށް މުޅިން ބަރޯސާވާ ކާރުތައް ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ފްރާންސުން ނިޔަތްގަނެފި އެވެ. މި ބީދައިން ގާނޫނެއް ފާސްކޮށް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 3
ދެން ކޮން އައިފޯނެއް؟

އައިފޯނު 10 ނެރެފި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް އެ ފޯރި ނުކެނޑެ އެވެ. އައިފޯނަށް 10 އަހަރު ފުރޭ އަހަރު ފާހަގަކުރަން، އެޕަލްއިން އައިފޯން 10 ނެރުނުއިރު، އައިފޯން 9 ވީ ތަނެއް ނޭނގެ އެވެ. އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން މީހަކު ވާހަކަދައްކާތީ ވެސް ނުއިވެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 3
ޖަރުމަނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ސްމާޓްވޮޗް މަނާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޖަރުމަނުގައި ސްމާޓްވޮޗް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ޗާލު ކުލަތަކުން ކިތަންމެ ޖަރީކޮށްފައި ހުރި ނަމަވެސް، ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ސްމާޓްވޮޗަކީ ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރަން ރައްކާތެރި އާލާތެއް ނޫނެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ތްރީޑީ ސެންސިން

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި ތްރީޑީ ސެންސިން ހިމަނަނީ އެވެ. އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއާ ހޯދުމަށްޓަކައި ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ވާވޭ، ޝޯމީ އަދި އޮޕޯއިން 2018 ގައި ނެރޭ ފޯނުތަކުގައި އެ ފީޗާ ހިމަނާނެ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 2
ފަޔާފޮކްސް ކުއަންޓަމް: ފަޔާފޮކްސް އަށް ވުރެ ހަލުއި

މޮޒިއްލާއިން ފަޔާފޮކްސް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ ބަދަލުކޮށްލައިފި އެވެ. އެއީ މިހާރު ފަޔާފޮކްސް ކުއަންޓަމް އެވެ. ފަޔާފޮކްސްއާ ދާދި އެއް ގޮތް ނަމަވެސް، މޮޒިއްލާއިން އެދެނީ އެ ގޮތަށް ކިޔުމަށެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017
ދާރަ ނެތް ޑިސްޕްލޭތައް އަގު ހެޔޮ ފޯނުތަކަށް

ދާރަ ނެތް ޑިސްޕްލޭތައް ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ތައާރުފުކޮށްފި އެވެ. އެއީ ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން މި އަހަރު ހާސިލުކުރަން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިއެކެވެ. އެކަން ކުރަން މިހާރު އެންމެންނަށް އެނގެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 11
އައިފޯން 10ގެ ސްކްރީނަށް ރޮނގެއް އަރަނީ

އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު ފޯނު ކަމަށްވާ އައިފޯން 10 ގެ ސްކްރީނަށް ފެހިކުލައިގެ ރޮނގެއް އަރާ މައްސަލައެއް ދިމާވެ ބައެއް މީހުން އެކަމުގެ ޝަކުވާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

November 13, 2017 3
އައިފޯން 10 އަށް ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއް ބޭނުންވޭ

މޮޅު ޑިވައިސްތަކުގެ ފަހަތުން އަބަދު ދުވާ މީހުންނަށް ލަނޑުލިބޭ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ. ފަހުން ހޯދަން މަޑުކުރުމުން ވެސް ކެހިލިބެ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް ބުއްދިވެރީ ކެތްތެރިވުމެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ޓްވިޓާގައި މިހާރު ވަރަށް ދިގުކޮށް ނަން ޖެހޭނެ

ޓްވިޓާގެ މަގުބޫލުކަން ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި 140 ކެރެކްޓާއިން 280 ކެރެކްޓާއަށް ޓްވީޓްތަކުގެ ދިގުމިން ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު ޔޫޒާ ނޭމް ވެސް ދިގުކޮށް ޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އުފެއްދުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނާތީ އިވިއްޖެ އެވެ. ސެމްސަންގް ތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދެނެތިބި މީހުން ބުނާ ގޮތުގަައި، އަސްލާ އެއްގޮތް ނޯޓް 9ގެ މޮޑެލްތަކެއް، އަންނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި ޓެސްޓްކުރަން ފަށާނެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 1
ޓްވީޓްގައި 280 ކެރެކްޓާ ލިޔެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޓްވީޓްގެ ދިގުމިން 140 ކެރެކްޓާގައި ހިފެހެއްޓުން ދޫކޮށްލައި 280 ކެރެކްޓާގެ ޓްވީޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރާނެކަން ޓްވިޓާއިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

November 08, 2017
ކޮންމެ ފޯނެއްގެ ޑިސްޕްލޭ ވެސް އަނދައިފާނެ

"ޑިސްޕްލޭ ބާން-އިން" މާނަކުރަނި އޭގައި ހުޅުހިފުމަކަށް ނޫނެވެ. މި ގޮތަށް ހުންނަ ލަފުޒުތައް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުން، ދޭހަވާ މާނަ، ބުނެދޭން އުޅޭ އެއްޗަކާ ތަފާތުވެ އެވެ. މި...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 3
ވަންޕްލަސް 5ޓީ: އަގަކީ 600 ޑޮލަރު

ވަންޕްލަސްއިން ދެން ތައާރުފުކުރާ ފޯނަކީ "ވަންޕްލަސް 5ޓީ" އެވެ. އެކަން މިހާރު ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. ވަރަށް ބޮޑު އަޖައިބެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ އެ ނަމަށް އިތުރު ބަދަލެއް ދެން ނާންނާނެ އެވެ. ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލުން ވެސް ތިބީ އެ ވިސްނުމުގަ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 4
މިހާ ސްޓައިލްގައި އައިފޯން 10 ގަތް މީހަކު ނެތް

އިންޑިއާގެ ތާނޭގެ ނަވަޕާރާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު އައިފޯން 10 ގަންނަން އަހެއްގައި ކުރި ދަތުރަށް މީޑިއާގެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 10
އައިފޯން 10 އަށް ކަވަރެއް މުހިންމު

އައިފޯން 10 އުފައްދާފައި ވަނީ އެޕަލްގެ ހުރިހާ ހިތްވަރެއް ލައިގެންނެވެ. އައިފޯން 10ގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕްރޮސެސާ އެވެ. އެންމެ ސްމާޓް ކެމެރާ ސިސްޓަމެވެ. އެންމެ ސާފު ސްކްރީނެވެ. އަދި މިހައިތަނަށް ސްމާޓްފޯނެއްގައި ހިމެނި އެންމެ މޮޅު ބިއްލޫރި އެވެ. މާނަ އަކީ އެއީ ފޯނު ކަވަރެއް ބޭނުންނުވާ ފޯނެއް ނޫނެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017
އުރަމަތީ ކެންސަރު ދެނެގަންނަ އާ އީޖާދެއް

ބަލީގެ ކުރީކޮޅު އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ދެނެގަންނަ ރޮބޮޓެއް ހިމެނޭ ނިޒާމެއް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
ޗައިނާ-ފްރާންސް ގުޅިގެން މޫސުމީ ސެޓެލައިޓެއް

ޗައިނާ އާއި ފްރާންސް ގުޅިގެން ޖައްވަށް މޫސުމީ ސެޓެލައިޓެއް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ. ބޭނުމަކީ މޫސުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދަސްކުރުމެވެ. ކަނޑުގައި އޮއިވަރު ހުންނަ ގޮތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމެވެ. ނަގޫރޯޅި އަދި ތޫފާނާ ބެހޭ ގޮތުން ދަސްކުރުމަކީ ވެސް ސެޓެލައިޓުން ހިފާނެ މުހިންމު ބޭނުމެކެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017
އެޕަލް، ކުއަލްކޮމްއާ ނުލައި

އެޕަލް އުޅެނީ ކުއަލްކޮމް ދެކެ ރުޅިއަރައިގަނެގެންނެވެ. ފައިސާގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ ކުންފުނި އަރާރުންވަމުން ގޮސް، މިހާރު އުޅެނީ ކޯޓުގަ އެވެ. އެ މީހުންނަށް ދެން އޮތީ އެ ބައެއްގެ ކުރިމަގު އަމިއްލަ އަށް ޑިޒައިންކުރުމެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
ވެކިއުމް ކްލީނާއިން ހެކަރުން ޖާސޫސްކޮށްފާނެ

ސްމާޓް އިލްކްޓްރޯނިކްސް އަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ އާލާތްތަކަށް ހެކަރުން ވަދެގަނެ އެވެ. އަދި އެއީ ސޮފްޓްވެއާއިން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ އާލާތެއް ނަމަ ވަކިން ފަސޭހަ ވެ އެވެ. އެލްޖީ ސްމާޓް ވެކިއުމް ކްލީނާގައި ވެސް އެ ކަހަލަ ދޯހަޅިކަމެއް ހުރި ކަމަށް "ޗެކް ޕޮއިންޓް ސޮފްޓްވެއާ ޓެކްނޮލޮޖީޒް" ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 7
އައިފޯން 10 ގައި ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާއެއް ނެތް

އައިފޯން 10 ގައި ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާ ނެތްކަން ނޭނގޭ، އެޕަލްގެ ވަފާތެރިއަކު ނެތެވެ. އެޕަލްއިން ބުނީ އައިފޯނަށް ދެން ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނިން ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށެވެ. "ޓަޗް އައިޑީ" ބޭނުންނުކޮށް ވެސް ފަރުޖެއްސިދާނެ ކަމަށެވެ. ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނީ "ފޭސް އައިޑީ" ކަމަށެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 2
ސްމާޓްފޯން ސްކްރީނެއް ދެން ނުތެޅޭނެ

ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. ޚަބަރު ސުރުޚީތަކުގައި އެ ނޫން ވާހަކައެއް މިހާރު މަދެވެ. ސްމާޓްފޯނުތައް ބާރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަން ހުރި އާ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. މި އޮތީ ވެސް އެކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ.