24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 1
ގެލެކްސީ ފޯލްޑް: 1،989 ޑޮލަރުގެ ފޯނު އޭޕްރީލްގައި

ފަތްޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ފޯނެއް އުފައްދަން ސެމްސަންގުން 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރި މަސައްކަތަށް ފަހު މި ވަނީ އޭގެ ނަތީޖާ ދައްކާލައިފަ އެވެ. މިއީ މެދުން ފަތްޖަހާލާފައި އޮންނައިރު އާދައިގެ ފޯނެއް އަދި ހުޅުވާލުމުން ޓެބްލެޓަކަށް ފުދޭ ފޯނެކެވެ. ފެންވަރުގެ ގޮތުން ފާޑު ކިޔަން އަދި މާކެޓްގައި އަޅާކިޔާނެ މި ފެންވަރުގެ، މިކަހަލަ ފޯނެއް ނެތެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ނައިކީގެ ސްމާޓް ބޫޓް ފެޅި، ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނައިކީން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ސްމާޓް ބޫޓަށް އަރައިގެން ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ބޫޓް ފަޅައިގެން ގޮސް، އޭނާގެ ފަޔަށް އަނިޔާވި މައްސަލާގައި ނައިކީ އަށް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 2
ކެރެލާ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ރޮބޮޓެއް ނެރެފި

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓްގައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ރޮބޮޓެއް ނެރެ، އޭގެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 2
އެޕަލް އަށް ހުކުމަކުން ނުރެކެވޭނެ: ކުއަލްކޮމް

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ކޮމިޝަނުން، މާޗް 26 ގައި، އެޕަލް އަށް ހުކުމްކުރާނެ އެވެ. އެޕަލް އަށް ހުކުމް އަންނަ ގޮތަކުން އެއީ ހިތާމަވެރި ޚަބަރަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. މައްސަލަ ކުރި އަށްދާ ގޮތުން ބޮޑަށް ބެލެވެނީ، އައިފޯނުގެ ބައެއް މޮޑެލްތައް އެމެރިކާ އަށް އެތެރެނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެތެރެކޮށްފައި ހުރި އެ މޮޑެލްތަކުގެ އައިފޯނުތައް...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 5
"ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަ" ސާޗްކުރުމުން ފެންނަނީ ޕާކިސްތާނު ދިދަ

ގޫގުލްގައި "ބެސްޓް ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަ އިން ދަ ވޯލްޑް" ޖެހުމުން ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ދިދައިގެ ފޮޓޯ ފެންނަ ގޮތް ވެއްޖެ އެވެ.

February 19, 2019
ވާވޭ އަށް ހުރި ދަތިތަކުން ސެމްސަންގް ފައިދާނަގަނީ

ގައުމުތައް 5ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯކަށް ބަދަލުވާންވެފައި ވާއިރު، 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އެންމެ ފަރިތަ ކުންފުންޏަކީ ޗައިނާގެ ވާވޭ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން ވާވޭ އަށް...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 1
އެޕަލް ވެސް އައިފޯނެއް ފަތްޖަހަނީ

އައިފޯނުތައް ފަތްޖެހޭ ދުވަސް ކައިރިވެއްޖެ އެވެ. މަސްރަހުގައި ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، ފަތްޖެހޭ އައިފޯނެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއް، އެޕަލް ވަނީ ވެފަ އެވެ. ޑިޒައިން މަރުހަލާއިން ފެށިގެން ހާޑްވެއާ އަދި ސޮފްޓްވެއާ ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 2
ޝޯމީގެ ފޯން ޝިޕްމަންޓެއް ފޭރިގެންފި

އިންޑިއާގައި، އެ ގައުމުގައި މަގުބޫލު ޝޯމީ މަރުކާގެ ފޯނުތަކެއް އަރުވައި ބަރާކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ލޮރީއެއް ލޫޓުވައިފި އެވެ.

February 17, 2019 9
އަންހެނުންނަށް ފާރަލާ އެޕެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

އަންހެނުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅެމުން އަންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އަންހެނުން އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ޓްރެކް ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މޮބައިލް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 2
ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގައި ތިން ފޯނެއް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 ތައާރަފްކުރުން ބޯމަތިވެފައި ވާއިރު، ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގައި ތިން ފޯނެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. ސެމްސަންގްގައި ވާނުވާ ދަންނަ މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި، ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގައި ހިމެނޭ ފޯނުތަކަކީ "ގެލަކްސީ އެސް10"، "ގެލަކްސީ އެސް10 ޕްލަސް" އަދި "ގެލަކްސީ އެސް10އީ" އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
ގޫގުލް ޗިޕް ޑިޒައިންކުރަނާނެ މީހުން ހޯދަނީ

ގޫގުލް އަށް މައިކްރޮޗިޕް އިންޖިނޭރުން އެބަ ހޯދަ އެވެ. ބޭނުމަކީ ގޫގުލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް ބޭނުންވާ ޗިޕްތައް އަމިއްލަ އަށް ޑިޒައިންކުރުމެވެ. ގޫގުލްގައި މިހާރު ވެސް މައިކްރޮޗިޕް އިންޖިނޭރުން މަސައްކަތްކުރެ އެވެ. އެއީ މި ސިނާއަތުގައި ފުންނާބު އުސް ފަންނީ މާހިރުންނެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އެއީ ކުއަލްކޮމް، އިންޓެލް، ބްރޯޑްކޮމް އަދި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ވާވޭ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައިލެންޑްގައި ޓެސްޓްކުރަނީ

ދުނިޔެ 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް އަހުލުވެރިކުރުވަން އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި، ޗައިނާގެ ވާވޭ ހިމެނެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އަޖުމަބެލުމަށްޓަކައި ތައިލެންޑްގައި ޓެސްޓް މަރުހަލާތަކެއް ހިންގުން ހިމެނެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
އެޕަލް އަށް އަމިއްލަ މޯޑެމްއެއް

އެޕަލް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ "އޭ ސީރީޒް ޗިޕްސެޓް" ޑިޒައިންކުރަނީ އަމިއްލައަށެވެ. އެޕަލް އަށް މި ޗިޕްތައް އުފައްދައިދެނީ ސެމްސަންގް އަދި "ޓައިވާން ސެމީކޮންޑަކްޓާ މެނުފެކްޗަރިން ކޮމްޕެނީ" އިންނެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
ފޭސްޓައިމްގެ ބަގް ހޯދި ކުއްޖާ އަށް އެޕަލްގެ އިނާމެއް

އެޕަލްގެ ފޭސްޓައިމް ސޮފްޓްވެއާގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން، ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެނީސް މައިކް އޮންކުރެވި، ވީޑިއޯ ވެސް ފޮނުވޭ މައްސަލަ ދެނެގަނެ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައި އެމެރިކާގެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަށް އެޕަލް އިން ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 2
ހިމޭން މާހައުލެއް ނެތް ނަމަ ހައްލަކީ މީގެ ފޮއްޓެއް

ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނެއްގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ނަމަ އެންމެ ބޮޑު އުދާހަކަށް ވަނީ އެކަނި އިނދެގެން ސިކުނޑި އަށް ހަމަހިމޭން ވަގުތުކޮޅެއް ހޯދަން ދަތިވުމެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކަމަކާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާލައި، ފިކުރު ހިންގާލަން ބޭނުން ނަމަ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
ގެލަކްސީ އެސް10 ގައި ވައިފައި 6

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10ގެ ބާރުގަދަކަމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. މިއޮތީ ވެސް ގެލަކްސީ އެސް10ގެ ހައިބަތާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. "ވައިފައި 6" އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމުކުރާ ފޯނަކަށް ގެލަކްސީ އެސް10 ވާނެ ކަމަށް އެބަ ބުނެވެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
ސްމާޓްފޯން ވިޔަފާރިއެއް ނުހުއްޓާނަން: އެލްޖީ

އެލްޖީ މޮބައިލް އަށް ފައިދާނުވާތާ ހަތަރު އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. އެލްޖީގެ އެހެން މަރުކާތަކުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ފައިދާ ހޯދިއިރު، ފާއިތުވި އަހަރު ވެސް އެލްޖީ މޮބައިލް އަށް 700 މިލިއަން...

February 06, 2019
ޓްވީޓްތައް އެޑިޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކީ އަބަދުވެސް އޭގައި އެކުލެވޭ ފީޗާތައް މަދުވުމެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޓްވީޓެއްކޮށްލާފައި ދޫކޮށްލާ ފަހުން، އެ ޓްވީޓެއް ދެން އެޑިޓް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
ގޫގުލް ޕްލަސް ބަންދުކުރަނީ

ވާދަވެރިންނާ އެއް ހަމައެއްގައި ހިންގޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކޮށް ގޫގުލް އިން ތައާރުފުކުރި ގޫގުލް ޕްލަސް ދެމެހެއްޓޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެހެންވެ، ގޫގުލް ޕްލަސް އުވާލަަން ނިންމައި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ސަމާލުވުމަށް ގޫގުލުން އަންގައިފި އެވެ. ގޫގުލް ޕްލަސް އެކައުންޓެއް އޮތް ނަމަ ދެން އޮތް އިޚުތިޔާރަކީ، ބޭނުން އެއްޗެއް...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
ވާވޭގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ދައްކައިލުން 24 ގައި

މި މަހު 20 ގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުނި ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ނެރެން ނިންމާފައިވާ އިރު، ޗައިނާގެ ވާވޭގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލަން...

February 03, 2019
ވަންޕްލަސް އިންޑިއާގައި ބާރުގަދަކުރަނީ

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ފޯނުތައް ދަރަޖަކުރެވެނީ ތިން ގިންތިއަކަށެވެ. އެއީ "ބަޖެޓް"، "މިޑް ރޭންޖް" އަދި "ޕްރީމިއަމް" އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019
ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނުގެ އިޝްތިހާރެއް

މި މަސް އެންމެ ހާއްސަވާ އެއް ކަމަކަށްވެގެން ވާނީ ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ރަސްމީކޮށް ނެރުމެވެ. ޓެކް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ސެމްސަންގުގެ މި މަސައްކަތަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރީ އަށް މި މަހުގެ 20 ގައި ނިމުމެއް އަންނާނެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019
އެޕަލް އިން އެމެރިކާގައި އައިފޯނެއް ނުހަދާނެ

އެމެރިކާގައި އައިފޯނު އުފައްދަން ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން އެދެ އެވެ. އެއީ އެކަމަކު އެޕަލް އިން ދުވަހަކު ވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. ސަބަބުތައް ގިނަ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 7
ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި ހެދި ސްމާޓްފޯނެއް އެނގޭތަ؟

ޗައިނާ ނޫން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ސްމާޓްފޯން އުފައްދަ އެވެ. ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފެއްދި ސްމާޓްފޯނެއް ގަންނަން ބޭނުން ނަމަ އެއީ ވާނެ ކަމެއްކަން ކަށަވަރެވެ. އެކަމަކު، ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފެއްދި ސްމާޓްފޯނެއް ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރުވެދާނެ އެވެ.