31 މާޗް

March 31, 2020
"ވަންޕްލަސް އެކްސް" އަލުން މާކެޓަށް

"ވަންޕްލަސް" އަދި މާ ބޮޑު ކުންފުންޏަކަށް ނުވާއިރު، 2015 ގައި، "ވަންޕްލަސް އެކްސް"ގެ ނަމުގައި ފޯނެއް ނެރުނެވެ. ވަންޕްލަސް އެކްސް އަދި ވެސް ބައެއް މީހުން އެބަ ބޭނުންކުރެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް 5ޖީ މާކެޓަށް

މައިކްރޮސޮފްޓަކީ މިހާރު ފޯނު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ. އެހެންވެ، ސްމާޓްފޯނުތައް 5ޖީ އަށް ބަދަލުކުރާނެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. ސާފަސް މަރުކާގެ ލެޕްޓޮޕްތައް އަދި ޓެބްލެޓްތައް، 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް ފައްކާކުރި ނަމަވެސް، މައިކްރޮސޮފްޓުން ބޭނުންވާ ދަރަޖަ 5ޖީ މާކެޓުން ލިބޭކަށް ނެތެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020
ވާވޭ އިން ނެރޭ ތިން މޮޑެލެއްގެ ފޯނު ދައްކާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތު ޗައިނާގައި މައިތިރިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ވާވޭ އިން ސްމާޓްފޯނުތަކެއް އާ މޮޑެލްތަކެއް ދައްކާލައި، ވިއްކަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020
ޗައިނާގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ފުޅާކުރަނީ

ޗައިނާ ޓެލެކޮމް އިން 75،000 5ޖީ ބޭސް ސްޓޭޝަނުން ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި އެވެ. ޗައިނާ ޓެލެކޮމް އަކީ، ޗައިނާގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ކުންފުންޏެކެވެ. ޗައިނާ ޓެލެކޮމް އިން ރާވާފައި ވަނީ، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 300،000 5ޖީ ބޭސް ސްޓޭޝަން ކޮޅަށް ޖަހައި، ޚިދުމަތަށް ނެރެވޭ ވަރު ކުރުމަށެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ރިލަޔަންސް ޖިއޯގެ ހިއްސާ ފޭސްބުކުން ގަންނަނީ

އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބަނީގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނި ރިލަޔަންސް ޖިއޯގެ ހިއްސާ ގަންނަން މާކް ޒަކަބާގްގެ ފޭސްބުކުން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020
އިތުރު ކުންފުނިތަކަކުން ސްޓްރީމިން ކޮލިޓީ ދަށްކޮށްފި

އިންޓަނެޓަށް ލޯޑްބޮޑުވާތީ، ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން ޕިކްޗާ ކޮލިޓީ ދަށްކުރަން ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން އެދުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ކުންފުނިތަކަކުން މިކަމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 35
އެޕަލްގެ އެޕް ސްޓޯރު ރާއްޖެ އަށް

އެޕަލް އިން މި އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ އެޕް ސްޓޯރުގެ ހިދުމަތް އަލަށް ދޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމަނައިފި އެވެ.

March 24, 2020
ގޫގުލް "އައިއޯ ކޮންފަރެންސް" މި އަހަރު ނުބާއްވާނެ

ގޫގުލްގެ އަހަރީ ކޮންފަރެންސް، "އައިއޯ 2020" މި އަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް މަރުކާތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ބައްދަލުވުންތަކާއި،...

23 މާޗް

March 23, 2020
ކޮވިޑް-19 އަށް ގޫގުލްގެ ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް

މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު ތަހައްމަލުކުރަމުން އަންނަ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގޫގުލް އިން ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
ޓެސްލާ އިން ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ވަރަށް ބާރަށް ފެތެރެމުންދާތީ ބަލިޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވެންޓިލޭޓަރު ލިބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި ވާތީ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ އެހީ އަށް އެދެފި އެވެ.

March 22, 2020 1
ވިންޑޯޒް 10: އެއް ބިލިއަން ކޮމްޕިއުޓަރުގައި

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 10 ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެއް ބިލިއަން ފަހަނައަޅައިފި އެވެ. މިއީ، ކުންފުނި ކިތަންމެ ބާރުގަދަ ނަމަވެސް، ފާހަގަނުކޮށް ދޫކޮށްލެވެން ނެތް ވަރުގެ ބޮޑު...

March 22, 2020 2
ސްމާޓްފޯނުގެ ވިޔަފާރި އަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް

ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ދުވަހަކު ވެސް ދަށަށް ނުދާ މިންވަރަށް، ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
ކްރޯމް ބްރައުޒާ އަޕްޑޭޓްތައް މަޑުޖައްސުވާލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރިގެންފައި ވާއިރު އަދި މި ވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19ގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވަމުން ދާއިރު، "ކްރޯމް ބްރައުޒާ" އަދި "ކްރޯމް އޯއެސް" އަޕްޑޭޓްނުކުރާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެފި އެވެ. އެއީ އެ އަޕްޑޭޓަކީ ކްރޯމް އަދި ކްރޯމް އޯއެސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ތަކުލީފަކަށް ވެދާނެތީ އެވެ.

March 21, 2020
އެންމެ އަގުހެޔޮ ފޯނަށް ވެސް 5ޖީ ދޭނަން: ވީވޯ

ވީވޯ ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ވީވޯގެ ނައިބު ރައީސް، ލިއު ހޮންގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި އަހަރު ނިމޭއިރު އެންމެ އަގު ހެޔޮ ފޯނުތަކަށް ވެސް 5ޖީ...

March 21, 2020 3
ސްޓްރީމިން އަށް ބާރުބޮޑުވެ، އިންޓަނެޓް އޯވަލޯޑް ވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން މިހާރު "ގޭގައި ތާށިވެފައި" ތިބެން ޖެހުމާ ގުޅިގެން ނެޓްފްލިކްސް ކަހަލަ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް ބޭނުންކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ،...

20 މާޗް

March 20, 2020
އެޕަލްގެ އާ އައިޕެޑް ޕްރޯގައި ހާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނިން އަލަށް ނެރޭ އައިޕެޑްގައި ކުރިން ނެތް ހާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

March 20, 2020
ފްރާންސުން އެޕަލް އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

އެޕަލްގެ އުފެއްފުންތައް ފްރާންސްގައި ވިއްކާ ދެ ކުންފުންޏެއްގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ނޯންނަ ގޮތަށް އެއްބަސްވުން ހަދައި، އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް މާކެޓް ރޭޓްތަކަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް...

March 20, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ދޮގު މައުލޫމާތާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ފްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދައުރުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ އިން ވެސް ހާއްސަ...

19 މާޗް

March 19, 2020
ސެމްސަންގުން "އެމެޒޯން ވެބް ސާވިސް" ދޫކޮށްލަނީ

ސެމްސަންގުން އެމެޒޯން ވެބް ސާވިސްތައް ދޫކޮށްލަނީ އެވެ. އެއީ ދެ ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ. ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ ޚަރަދުކުޑަކުރުމެވެ. ދެވަނަ ސަބަބަކީ ސެމްސަންގް ސްމާޓްފޯންތައް އަދި އެހެނިހެން...

March 19, 2020
އެފްބީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް 1،000 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފޭސްބުކްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެތަނުގެ ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 1،000 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅުން ހުރި އެޕްތައް އެޕަލް އިން ބަލަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަދި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް، އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރަށް ލުމުގައި، ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން އެޕަލް އިން ކިޔައިދީފި އެވެ. މި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެޕަލް އިން ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ، ސައްހަކަން ކަށަވަރުވެފައި ނެތް އަދި ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް އެޕްލިކޭޝަނެއް، އެޕް ސްޓޯރުގައި...

16 މާޗް

March 16, 2020 2
ކޮވިޑް-19: އެކަހެރިކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ އެޕެއް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ކަރަންޓީނުކުރަން ޖެހުމާއި އަމިއްލަ އަށް އެކަހެރިވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭން ހާއްސަ މޮބައިލް އެޕެއް ލޯންޗްކޮށް، ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020
ގޫގުލްގެ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން ހިލޭ ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރޭތީ ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ހިންގަން ދަތިވެ ގޭގައި ތިބެން ޖެހިފައި ވާތީ، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގޫގުލް އިން އެ ކުންފުނީގެ ވަރުގަދަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން ޕްލެޓްފޯމް ހޭންގްހައުޓްސް މީޓް ވީޑިއޯ-ކޮންފަރެންސިން ހިލޭ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 15, 2020 6
ގޭޓްސް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ބޯޑުން ވަކިވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި މައިކްރޮފްސޮފްޓްގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމާފައިވާކަން ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ.

March 15, 2020
އެޕަލްގެ އަހަރީ ކޮންފަރެންސް އޮންލައިންކުރަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީ ސިނާއަތުގައި ބާރުގަދަ ކުންފުނިތަކުން، މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައި ހުރި ހަފުލާތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ ގެނެ އެވެ. އެޕަލް އިން ކޮޮންމެ...

14 މާޗް

March 14, 2020
ވަންޕްލަސް އިން 5ޖީ ތަރައްގީކުރަނީ

ވަންޕްލަސް މަރުކާގައި ދެން އޮތީ "ވަންޕްލަސް 8" އެވެ. ވަންޕްލަސް 8ގެ ހުރިހާ ފޯނެއްގައި 5ޖީ ފެންވަރު ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިހާރު ދެކެވެނީ، 5ޖީ މޮބައިލް ނެޓްވޯލް ވަރުގަދަކޮށް، މި ޓެކްނޮލޮޖީ ހަރުދަނާކުރުމަށް، ވަންޕްލަސް އިން 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރަން ނިންމި ވާހަކަ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
ފީފާ މޮބައިލް އެޕްގެ ބޫޓަކީ އެޑިޑާސް ޖީއެމްއާރް

ފީފާގެ މޮބައިލް އެޕް "ފީފާ މޮބައިލް އަލްޓިމޭޓް ޓީމް" މެދުވެރިކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މީހުންނަށް އަސްލު ދަނޑެއްގައި ކުޅެވޭ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރުވާ ސްމާޓް ބޫޓެއް އުފައްދައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

March 12, 2020
އުދުހޭ ކާރު އުފެއްދުން އިންޑިއާގައި

އުދުހޭ ކާރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުނި ޕީއޭއެލް-ވީގެ ފެކްޓްރީއެއް އިންޑިއާގައި ހަދަން ނިންމައި، މި މަޝްރޫއުގެ އެމްއޯޔޫގައި ހޯމަ ދުވަހު...

March 12, 2020
24 ގަޑިއިރު ފަހުން ޓްވީޓްތައް ގެއްލޭ ފީޗާއެއް

ޓްވީޓްކުރާ ޕޯސްޓްތައް 24 ގަޑިއިރު ފަހުން ނުފެންނަ ފީޗާއެއް ޓްވިޓާ އިން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020
ވަންޕްލަސް 8 މަރުކާގެ ހުރިހާ ފޯނެއް 5ޖީ

ވަންޕްލަސް މަރުކާގެ ދެން ނެރެން ހުރި، ވަންޕްލަސް 8ގެ ހުރިހާ ފޯނެއް، 5ޖީ ސަޕޯޓްކުރާނެ ކަމަށް ވަންޕްލަސް އިން ބުނެފި އެވެ. އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ހިތާމަވެރި ޚަބަރަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ސްމާޓްފޯނެއް 5ޖީ ފެންވަރަށް އުފައްދައި، ލާހިކު އަގެއްގައި ވިއްކުމަކީ އަދި ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ގެޔަށް

މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތް މައިކްރޮސޮފްޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެއީ ގައުމުތަކުގައި، ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖަ އަށް، ކޮވިޑް-19 ފެތުރިގެންފައި ވާތީ އެވެ.

March 10, 2020
ބިލިއަނެއްހާ އެންޑްރޮއިޑް ފޯން ނުރައްކަލުގައި

ސެކިއުރިޓީ އަޕްޑޭޓްތައް ނުކުރާތީ، އެންޑްރޮއިޑް އޯއެސްގައި ހިންގާ ބިލިއަނެއްހާ ފޯން މިހާރު އޮތީ ހެކްކޮށްފާނެކަމުގެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 1
އެޕަލް ގަޑިއެއް ނޫން، މިއީ އޮޕޯގެ ސްމާޓް ގަޑި

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ސްމާޓްފޯން ކުންފުނި، އޮޕޯ އިން އެޕަލް ގަޑިއަކާ އެއް ސިފައެއްގައި ގަޑިއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. މިއީ އެޕަލްގެ ޑިޒައިންތަކަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ އެންޑްރޮއިޑް ގަޑިއެކެވެ.