17 ޖޫން

June 17, 2018 1
އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރިއަރަން ވާވޭ އަމާޒުހިފައިފި

ވާވޭ އިން 200 މިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިއްކަން އަމާޒުހިފައިފި އެވެ. ބޭނުމަކީ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެޕަލް ތިން ވަނަ އަށް ވައްޓާލުމެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާވޭ މިހާރު އޮތި ތިން ވަނައިގަ އެވެ. ސެމްސަންގް އެއްވަނައިގަ އެވެ. އެޕަލް ދެވަނައިގަ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018
ޑްރޯނެއް ނޫން، އުދުހޭ ކެމެރާއެއް

ފޮޓޯ ނެގުމަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ މީހުން ފަރިތަކަމެކެވެ. އަބަދުވެސް މޮޅު ގޮތަކަށް، ފެންވަރު ރަގަޅު ފޮޓޯ ނެގުމަކީ ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އެދުމެކެވެ....

June 15, 2018
އިންސްޓަގްރާމަށް ދިގުކޮށް ވީޑިއޯ ލެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

އިސްޓަގްރާމަށް ލެވޭ ވީޑިއޯކޮޅު ކުރުވެގެން ކުރާ ޝަކުވާތަކަށް މިހާރު ނިމުމެއް އަންނަނީ އެވެ. އިންތިޒާރުކޮށްލަން ޖެހެނީ މި މަހުގެ 20 އާ ހަމައަށެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 2
މި ބައިސްކަލް ވަގަށް ނަގައިގެން ދުއްވަން ނޫޅޭތި

ތަހުޒީބު މުޖުތަމައުތަކުގައި މިހާރު ބޮޑަށް ބޭނުންކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ އިންޖީނު ނުލައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކެވެ. ކަރަންޓުން ދުއްވާ ކާރު އާންމުވަމުން އައިސް މިހާރު ބައެއް...

June 14, 2018 2
ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިނިން އެޕްތައް މަނާކޮށްފި

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ މައިނިން އެޕްތައް، އައިފޯން އަދި އައިޕެޑްގައި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް އެޕަލް އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެޕަލްގެ އެދުމަކީ އައިއޯއެސް ޑިވައިސްތަކުގެ...

13 ޖޫން

June 13, 2018
މެސެޖް ޑިލީޓް ކުރެވޭ ގޮތް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ހަދައިފި

މެސެޖެއް ފޮނުވުމަށް ފަހު، އެ ލިބުނު މީހާގެ ފޯނުން އެ މެސެޖް ޑިލީޓް ކުރެވޭ ގޮތް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ހަދައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018
އެޕަލް އެޕްތައް ގަތުމުގެ ކުރިން އަޖުމަބަލަނީ

އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ކުރިން އަޖުމަބެލުމަށް ނުވަތަ ރަހަބެލުމަށް ފުރުސަތުދިނުމަކީ ވިޔަފާރިވެރިން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެ ގޮތުގައި ގިނަ ފަހަރު އެ އެއްޗެއް ވިކޭ ގޮތްވެ އެވެ.

June 11, 2018
ޔާހޫ މެސެންޖާގެ ބަދަލުގައި އާ އެޕެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

އަންނަ މަހުގެ 17 އިން ފެށިގެން ޔާހޫ މެސެންޖާ ހުއްޓައިލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

June 11, 2018
ތަރުމޯޒު ޑްރޯން

ސާފު ފޮޓޯ ނަގައިދޭ މޮޅު ޑްރޯންތައް މިހާރު ބާޒާރުގައި ވަރަށް ގިނައެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް އުފައްދާ ޑްރޯންތަކަކީ އަގުބޮޑަކަސް ރޭވުމާއި ގެންގުޅުމުގައި ވަރަށް ތަކުލީފު ކުޑަ...

10 ޖޫން

June 10, 2018
އެފްބީ ނޮޓިފިކޭޝަން އިސްޓަގްރާމަށް

އިސްޓަގްރާމް އަޕްގްރޭޑް ކުރަން ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު، ފޭސްބުކް ނޮޓިފިކޭޝަން، އިސްޓަގްރާމަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަދައި، އެ ފީޗާ އާންމުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 10, 2018 1
ލޯގޯއެއްގެ މައްސަލާގައި އެޕަލް ހޫނުފެނަށް

އެޕަލް ދެކޭ ގޮތުގައި ސިރީ އަށް ވުރެ ކުޅަދާނަ "ޑިޖިޓަލް އެސިސްޓެންޓް"އެއް ދުނިޔެއަކު ނެތެވެ. އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަނީ ވެސް އެ އެވެ. އެކަމަކު އެމެޒޯން އެލެކްސާ ބޭނުންކުރާ މީހުން...

09 ޖޫން

June 09, 2018 5
އޭސީއަކަށް ވުރެ ރަނގަޅު ފަންކާއެއް

ނުސާފު ވަޔަކީ ހަށިގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަތުރެވެ. އެކަމަކު ވައި ބަންދު ތަންތަނުގައި އުޅުމަކީ ވެސް އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. ހަމުގެ މައްސަލަތަކާއި ނޭވާ ހިއްލުމާއި މިފަދަ ކިތަންމެ ސިއްހީ މުސީބާތްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމެކެވެ. މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ގުދުރަތީ ވައިން ގޭތެރެ ފިނިކުރުމެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018
ހަނދު ވަށައި މުގޯލިއަޅަން މި އަހަރު ނުފޮނުވާނެ

ހަނދު ވަށައި މުގޯލިއަޅަން މި އަހަރު ބަޔަކު ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް ވޯލް ސްޓްރީން ޖާނަލް އިން ބުނެފި އެވެ. އީލޮން މަސްކް އާ ހަވާލާދީ ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި، އެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަސްކުރެވިފަ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
މޫނު ރީތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލޯގަނޑަކަށް

މިޒަމާނުގައި ލޯގަނޑަކީ ވެސް އާދައިގެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އިރެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ފުލޯކު ވާހަކައެއްގައި ލޯގަނޑަށް ބަރޯސާވެގެން އުޅޭ މަންޒަރު ފެނުނަސް މިހާރު އެހެން ވެދާނެ ކަމަކަށް ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މި އިވެނީ އެކަހަލަ އަޑުތަކެކެވެ. މޫނުގެ ހަމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަވާލުކުރާނެ ލޯގަނޑެއްގެ ވާހަކައެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018
ހަށިގަނޑުގެ މިން އަޅަން ހާއްސަ ފީތާއެއް

ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހަމައެކަނި ކައްޓާއަކުން އޮޅުމެއް ނުފިލައެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ސަރުބީ ގިނަ ހިސާބުތައް މިން ނަގައިގެން ބަލަން ބޭނުންވާ މީހުން އުޅޭނެއެވެ. އާދައިގެ ފޫޓު...

June 05, 2018 2
ޒެޑްޓީއީ އަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

އެމެރިކާގައި އުފައްދާ ސްމާޓްފޯން ބައިތައް، ޒެޑްޓީއީ އަށް ވިއްކިދާނެ ގޮތެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް، ޔޫއެސް ކޮމާސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ. އެއީ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯލަނބައި، 1.7...

04 ޖޫން

June 04, 2018
ސްޕޭސްއެކްސް އަށް ވުރެ ކުރިން ބޮއިން މާސް އަށް

ފިނި ހަނގުރާމަ އަދިވެސް ނުނިމެ އެވެ. ވާދައިގެ ރޭސް އަދިވެސް އޮތީ ކުރިއަށެވެ. ފިނި ހަނގުރާމަ އަކީ އެއްއިރެއްގައި ރަޝިޔާ އަދި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަމެވެ. އެ ވާދަވެރިކަން...

June 04, 2018
ސްކޯޝްގެ ރިދަމް24: ހިތުގެ ވިންދު މާ ފުރިހަމަޔަށް

ކަސްރަތުކުރަމުންދާއިރު ހިތުގެ ވިންދު ބަލާ އުޅެނީ މޭމަތީ އަޅާ ކަމަރަކުންނެވެ. އެކަމަކު އެކަން މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ކަމަރު އަޅާލައިގެން މިހާރު ހިތުގެ...

03 ޖޫން

June 03, 2018 2
ޓެލެގްރާމަށް އަމިއްލަ ގައުމު ބޮޑު ބިރަކަށް

އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ޓެލެގްރާމް ބޭރުކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެޕަލް އިން އަދި އެކަމެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަސްމީ ޖަވާބެއް ވެސް ނުދެ އެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، ޓެލްގްރާމް އުފައްދާ ކުންފުނިން އެ އެޕްލިކޭޝަނަށް ފޮނުވާ އަޕްޑޭޓްތައް އެޕަލް އިން ގަސްދުގައި ލަސްކުރި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018
ކާނާ ނުބައިވާ ނަމަ އަންގައިދޭ ސްމާޓް ދަޅު ސެޓެއް

ކާނާ ރައްކާކުރާނެ ދަޅުތަކާއި ފޮށިތައް ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ކާބޯތަކެތި ނުބައިވާކަން ދެނެގަންނާނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނެސްދިނީ ސްމާޓަވެއާ އެވެ. އެމެރިކާގެ އޯވީ...

June 02, 2018
މޮޓިވް ރިންގަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް

ސްމާޓް ގަޑިއަކުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ބޭނުމެއް ފުދޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ މޮޓިވް ރިންގަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އަނގޮޓިއެކެވެ....

01 ޖޫން

June 01, 2018 1
ވަންޕްލަސް 6: ފެން ނުވަންނަ ފޯނެއްތަ؟

ފެން ނުވަންނަ ގޮތަށް ވަންޕްލަސް އިން އުފައްދާ ފުރަތަމަ ފޯނަކަށް، ވަންޕްލަސް 6 ވާނެ ކަމަށް ބުނެވުނެވެ. އެކަމަކު އެކަން ޔަގީންކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަދި ނެތެވެ. ވަންޕްލަސް 6 ތައާރަފުކޮށް...

June 01, 2018 1
ފެންބޯން ހަނދާންކޮށްދޭ ފެންފުޅިއެއް

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ފެން ބޯންޖެހެއެވެ. ދުވާލަކު 8 ތަށި ފެން ބޯންޖެހޭ ކަމަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 3
އޮޅާލެވޭ އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ވާވޭ ފޯނުތަކަށް އުފައްދަނީ

ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން މިހާރު ތިބީ ރޭހަކަށް ނިކުމެ އެވެ. ސްކްރީން އޮޅާލެވޭ ފޯނެއް އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ބެލުމަށެވެ. ސެމްސަންގް އުންމީދުކުރަނީ ސްކްރީން އޮޅާލެވޭ ފޯނެއް، އަންނަ އަހަރު މާކެޓަށް ނެރުމަށެވެ. ވާވޭ ބުނަނީ ސެމްސަންގަށް ވުރެ ކުރިން އެކަން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އައިފޯނުގެ އެންއެފްސީ ޗިޕް ހުޅުވާލަނީ

އެޕަލް އިން އައިފޯނުގެ "ނިއާ ފީލްޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން" ނުވަތަ "އެންއެފްސީ" ޗިޕް، ތާޑްޕާޓީ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހުޅުވަލަން އެބަ އުޅެ އެވެ. ޑިވެލޮޕަރުންގެ އިތުރުން ހާޑްވެއާ އުފައްދާ މީހުންނަށް ވެސް ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 2
ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއް ގުޅާލެވޭ ކުޑަކުޑަ އަނގޮޓިއެއް

ދަބަހާއި ޖީބު އޮންނަނީ އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އެކި އާލާތްތަކުން ފުރިފައެވެ. ކޯލްތަކަށް ފޯނާއި ވަގުތު ބަލަން ގަޑި އާއި ކަސްރަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެންގުޅޭ ސްމާޓްގަޑި އާއި ޑޭޓާ...

May 28, 2018 1
ސްމާޓް ގަޑި، ބެޓެރީ އަށް ލުއިވާ ގޮތަށް

ސްމާޓްގަޑިއަކީ ވަރަށް ގިނަ ފީޗާތައް އެކުލެވޭ ގަޑިއެކެވެ. ފިޔަވަޅު ގުނުމުން ފަށައިގެން މޫސުން އަންގައިދޭ ގަޑި ވެސް ހުރެއެވެ. މީގެ ގަޑީގެ އެންމެ ބޮޑު ބަލިފަޔަކީ ބެޓެރީ ބާރު މާ...

27 މެއި

May 27, 2018 4
ޕްލޫޓޯ އަކީ މާސިންގާ ކޮމެޓަކަށް ވެދާނެ

ޕްލޫޓޯ އަކީ އިރުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ނުވަ ވަނަ ޕްލަނެޓެވެ. އެއީ އަހަރެމެން ދަސްކުރި ގޮތެވެ. އެކަމަކު، ސައިންސަށް އައި ކުރިއެރުމެއްގައި ފަލަކީ އިލްމިވެރިން މިހާރު ބުނަނީ، ޕްލޫޓޯ އަކީ ޕްލަނެޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ޕްލޫޓޯ އަށް ވަނީ ޕްލަނެޓެއްގެ ޝަރަފު ގެއްލިފަ އެވެ.

May 27, 2018 1
ސްމާޓްފޯން، ބޮލަށް ތުރާ ނުވާ ގޮތަށް

ސްމާޓްފޯނުގެ ދުނިޔެ ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެއް އެޕުން އަނެއް އެޕުން، އެއް ސައިޓުން އަނެއް ސައިޓުން ފޯނު ހާވަހާވާ ކިތަންމެ އިރަކުވެސް އިނދެވިދާނެއެވެ. ވަގުތު ދާގޮތް ވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. ކަމެއް...

May 27, 2018
ޓައިޕްރައިޓަރު އެނބުރި އަންނަނީ

މިހާރު ޓައިޕްކުރުމަކީ އަތުން ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރިތަކަމެކެވެ. ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކަރުދާހުގައި ގަލަމުން ނަކަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަ މީހުން ފަރިތައީ...