20 އެޕްރީލް

April 20, 2018
އީސީޖީ ބެލޭ ހެދުމެއް އުފައްދަނީ

ތިމާގެ ދުޅަހެޔޮކަން ވަގުތުން ވަޒަންކުރެވޭނެ އެކި އާލާތްތައް މިހާރު ވަރަށް ގިނައެވެ. ލޭގެ ޕްރެޝަރު ހުރި ވަރަކާއި ހަކުރު ހުރި މިންވަރެއް ގޭގައި ތިބެގެން މިހާރު ބަލައިލެވެއެވެ....

April 20, 2018 1
ފިޓްބިޓް މިފަހަރު ހުރިހާ އުމުރަކަށް

ސްމާޓް ގަޑީގެ ދުނިޔޭގައި ނަން ހިނގާ ފިޓްބިޓްގެ އާ ގަޑި ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ނެރުނު "އަޔޮނިކް" އަށްވުރެ ވާސާ، ބަލައިލަން ރީތިވެފައި...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018
ޕްލާސްޓިކް ހަލާކުކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ދެނެގެންފި

މައިކްރޮވޭވް، އެކްސްރޭ، ޕޭސްމޭކާ އަދި ޕެނިސިލީން އުފެދިވައި ވަނީ، ސައިންސްވެރިން ކޮންމެވެސް އެހެން އީޖާދެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކުންވެ. އިންސާނިއްޔަތަށް ފައިދާ ހުރި މި ފަދަ ގިނަ އުފެއްދުންތައް ވުޖޫދުވެފައި ވަނީ މުޅިހެން އެކްސިޑެންޓުންނެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018
ޒެޑްޓީއީ އަށް ކުއަލްކޮމް ޗިޕް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

އެމެރިކާގައި އުފައްދާ މުދަލާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ޒެޑްޓީއީ އިން އީރާނަށާއި ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ވިއްކިކަން ވަނީ ސާބިތުވެފަ އެވެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގައި އުފައްދާ...

April 18, 2018 1
ސްމާޓް އުޅައެއް؛ އެހީއަށް ގޮވާނީ އަމިއްލައަށް

އެކަނި މަގުމަތީ އުޅޭއިރު ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެތީ ހުންނަންޖެހެނީ ފާރަވެރިވެގެންނެވެ. މި ކަމަށް ހާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާ، އަތުކުރީ ގަޑި އާއި އުޅާ މިހާރު ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުރެއެވެ....

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 1
މައިކްރޮސޮފްޓް ސްޓޯރުން އިންސްޓަގްރާމް ބޭރުކޮށްލައިފި

މައިކްރޮސޮފްޓް ސްޓޯރުން އިންސްޓާގްރާމް ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެ އެޕްލިކޭޝަންގައި މައްސަލައެއް އުޅޭތީއެއް ނޫނެވެ. އިންސްޓަގްރާމަކީ ފޭސްބުކް މެނޭޖްމަންޓުން ހިންގާ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވާތީއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި މައިކްރޮސޮފްޓަށް ލިބުނު ޖާގަ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ތަމްސީލުކުރާނެ ވިންޑޯޒް ފޯނެއް...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 އަށް ކޯޑްނަމެއް؟

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 9 ވީ ތަނެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެނގެނީ އާދަކާދައިގެ މަތިން ނޯޓް 9 މި އަހަރު ނެރޭނެ ކަމެވެ. ނޯޓް 9އާ ބެހޭ ގޮތުން އިވޭ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު، މި މަރުކާގެ ފޯނުތައް...

April 16, 2018
އެޕަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލީކްކުރާ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 3
ޑްރޯނެއް ހަދައިގެން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ރިކޯޑެއް

އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޑްރޯނެއް އީޖާދުކޮށްގެން ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

April 15, 2018 3
ޓެލެގްރާމް މަނާކުރަން ރަޝިޔާ އިން އަމުރުކޮށްފި

މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅައި، ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، ރަޝިއާގައި އެ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018
ލޫލޫ: ފާޚާނާ ތަށިން ވަސް ކަނޑުވާލާނެ

ފާޚާނާއަކީ ކިތަންމެ ސާފުކުރިޔަސް ނުތާހިރު ތަނެކެވެ. އެކަކު އެކަނި ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާއަކަސް، ބައެއް ފަހަރު ދުވާ ވަހަކުން އަމިއްލައަށްވެސް ލަދުގަނެއެވެ.

April 14, 2018
މި ބޮކިތަކުން ބޭނުން ޑިޒައިނެއް ހެދޭނެ

މިހާރަކަށް އައިސް އެކި ފާޑުފާޑުގެ ބޮކި ލިބެން ހުރެއެވެ. ބޭނުން ސައިޒަކުން ނުވަތަ ކުލަޔަކުން ބޮކި ވިއްކަން ހުރެއެވެ. ބޮކީގެ އެކި ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވީ...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018
ނާބޮކްސް: ލެޕްޓޮޕްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ

މަސައްކަތްތަކަށް ފީލްޑަށް ނުވަތަ ބޭރަށް ނުކުންނައިރު އަގުބޮޑު ލެޕްޓޮޕް ހިފައިގެން ދާން ޖެހުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯނެގުމާއި ވީޑިއޯކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ލެޕްޓޮޕްގެ ބޭނުން ކޮންމެ ފަދަ ތަނެއްގައި ވެސް ކުރަންޖެހިދާނެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
ކުޑަކުދިންގެ ރައްކަލަކަށް، ޑޮލްފިން އެލާމް

ބައެއް ކުދިންނަކީ ކަމެއް މަނާކޮށްފި ނަމަ އެކަމެއް ކޮންމެހެން ވެސް ކުރާހިތްވާ ކުދިންނެވެ. އަޖުމަބަލައިލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ނަމަވެސް ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތްގޮތް މައިންބަފައިން ވިސްނާނެއެވެ. ކުދިންނަށް ނަސޭހަތްދޭން ތިބޭނެ ބަޔަކީ ވެސް އެއީއެވެ. އެހެންވިޔަސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ނަމަ ގެއްލުން ކުޑަވާނެއެވެ.

April 12, 2018 1
ދޮރުފާރަވެރިޔަކަށް ރަނގަބީލެއް

ގެ އާއި ގޯތިތެރޭގައި ހުންނަ އެއްޗެހި ވަގަށް ގެންދަނީ ރަނގަޅަށް ނުބެލެއްޓޭތީ އެވެ. އެކަމަކު ރެއާއި ދުވާލު 24 ގަޑިއިރު ފޯރިއަކަށް ވެސް ނުހުރެވޭނެތާ އެވެ. ނެސްޓް ބްރޭންޑުގެ ހެލޯ ވީޑިއޯ...

April 12, 2018 7
އިރަށް ކުރާ ފުރަތަމަ ދަތުރު

އިރަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވުމަށް ނާސާ ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. ނާސާ ބުނާ ގޮތުގައި، އަންނަ ޖުލައި 31 ގައި، "ޕާކާ ސޯލާ ޕްރޯބް" ބިމުން ފުރާނެ އެވެ. މަންޒިލަކީ އިރު ނަމަވެސް، ހަލާކުނުވެ އިރަށް...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 2
އިންޓެލް ދޫކޮށް އެޕަލް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް

މެކް ކޮމްޕިއުޓަރުތައް ހިންގަން ކުރިން ބޭނުންކުރި މޮޓޮރޯލާ ޕަވާޕީސީ ޗިޕްތައް ދޫކޮށް، އިންޓެލް ޗިޕްތަކަށް އެޕަލް ބަދަލުވީ 2006 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ އަށް ފަހު މެކްބުކް ޕްރޮ، އައިމެކް އަދި އެ ނޫން ޑިވައިސްތަކުގައި ވެސް އިންޓެލް ޗިޕް ހާޑްވެއާ އެޕަލްއިން ބޭނުންކޮށްފައިވެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
ސްޓްރޯކް ޖެހުނުވަރު ބަލަން ހާއްސަ ޑިވައިސް އެއް

ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުން އަވަސްވެއްޖެ ނަމަ ބަލީގެ އުނދަގޫތައް ކުޑަކުރެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ބަލިބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދޭނީ ބަލިޖެހުނުކަން ޔަގީންކުރެވިގެންނެވެ.

April 10, 2018
އެޕަލް ރަތް އައިފޯންގެ ލިމިޓެޑް އެޑިޝަނެއް ހުކުރު ދުވަހު ނެރެނީ

އެޕަލް ކުންފުނިން މީގެ ކުރިން ވެސް ނެެރެފައިވާ ރަތް ކުލައިގެ އައިފޯންގެ އާ ވާޝަނެއް ލިމިޓެޑް އެޑިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ނެރެން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018
ފޯނު 100 ޕަސެންޓަށް ޗާޖުކުރުން މުހިންމެއް ނޫން

ފުރަތަމަ މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދީބަލާށެވެ. ރޭގަނޑު ނިދަނީ ފޯނު ޗާޖަރަށް ޖަހާފައި ހެއްޔެވެ؟ ފޯން ސަތޭކަ ޕަސެންޓަށް ޗާޖް ކުރަން ކިހާ އިރެއް ވަންދެން ބާއްވަން ހެއްޔެވެ؟ އެއްކޮށް ޗާޖް ވަންދެން ބާއްވާ ކަމަށް ބުނާ ނަމަ ފަހަރެއްގައި އެއީ މައްސަލައެކެވެ.

April 09, 2018 1
ޗުއްޓީ ހަދަން ޖައްވަށް ދާން ތައްޔާރުވޭ

ތަފާތު ކަންކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި ވާހަކަ ވަކިން ހާއްސަ އެވެ. ކަނޑުއަޑީގެ ފަސްތަރީގެ ހޮޓާތަކުގައި ކަނޑު އަޑީގެ ހިތްގައިމުކަން ތަޖުރިބާކޮށްލައި، ކައިބޮއި...

April 09, 2018 2
އަނެއްކާވެސް އެޕަލް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

އެޕަލް ގަޑީގައި ބޭނުންކުރާ ހާޓް ރޭޓް މޮނީޓާ މައްސަލާގައި، އެޕަލްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ކުންފުންޏަކުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަނީ "އޮމްނި މެޑްސްކީ" ކިޔާ...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 1
ހައްޓަށް ފަސޭހަ ލައިފްޖެކެޓެއް

ކަނޑުމައްޗަށް އަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ލައިފްޖެކެޓް އަޅަން ޖެހެއެވެ. ނުވަތަ އިންނަން ޖެހޭނީ ލައިފް ޖެކެޓް އަތުޖެހޭ ހިސާބެއްގައެވެ. އެކަމަކު ކަމެއް ދަމެއް ބޮޑުވާއިރު ލައިފް ޖެކެޓެއް ނޯވެއެވެ. ނުރައްކާތެރި ފައްތަރަކަށް މީހާގެ ހާލަތު ދަނީ މިފަދައިން ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވުމުންނެވެ.

April 08, 2018 2
މިއީ އާދައިގެ ބައްތިއެއް ނޫން

އާންމުކޮށް މި ގެންގުޅޭ ޓޯޗަކީ އަނދިރި ތަނެއްގައި އާދައިގެ ބޭނުމަކު ގެންގުޅެލަން ކަމުދާ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު އެއަށްވުރެ އަލިގަދަ ކުރަންޏާ، އާދައިގެ ބެޓެރީން ދިއްލާ ބައްތިއަކުން...

April 08, 2018 2
ރާޅެއް ނެތަސް މި ބޯޑުގައި "ރާޅާއަޅަންވީ"

ރާޅާއެޅުމަކީ ހުނަރެކެވެ. މި ކުޅިވަރަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބޯޑަކީ އޭގެ މައްޗަށް އެރުމަށާއި އެ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ވަކި ކަހަލަ ތަމްރީންތަކެއް ބޭނުންވާ ބޯޑެކެވެ. މި ބޯޑު އެންމެ...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ވައި ނުޖެހުނަސް މި މަޑި އެރުވިދާނެ

މަޑި ހެދުމާއި ފިރޯށްޓަށް އޮޅާ ރޮދި ހެދުމާއި އޭގައި ފުޅިތޮށިލައި، ތޯޅުވާން ތައްޔާރުކުރުމަކީ ނިކަން ފަރުވާތެރިކަމާއެކީ ބައެއް މީހުން ކޮށް އުޅުނު ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެކަހަލަ ކަންކަމުގެ ޒަމާނެއް ނޫނެވެ. މަޑިއެއް އަރުވަން ޓީވީ އާއި ޓެބްލެޓާއި ފޯނު ދޫކޮށްފަ ޕާކެއްގެ ތެރެއަށް ދަރިން ނެރެލެވުމަކީވެސް ބައެއް ބެލެނިވެރިންނަށް...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ސްނެޕްޗެޓަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް

ދާދި ފަހުން ސްނެޕްޗެޓްގެ މަލަމައްޗަށް ގެނައި ބައެއް ބަދަލުތަކާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، މި އެޕް ބޭނުން ކުރާ ބައެއް މީހުން ރުޅިގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، ސްނެޕްޗެޓުން އާ ފީޗާއެއް އަނެއްކާ ވެސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެއީ ވީިޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ހިދުމަތެވެ. އެކަމަކު ލިމިޓެޑް އަދަދަކާ އެކުގަ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018
ވަރުގަދަ ރައްކާތެރި ފޮއްޓެއް

ދަތުރުމައްޗަށް ނުކުންނައިރު އަގުބޮޑު ގަހަނާ އާއި ފައިސާ ފަދަ ތަކެތި އުފުލާ ނަމަ އެއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ރައްކާތެރިކަމެއް ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމަށް އެކި ފެންވަރުގެ ފޮށްޓާއި...

April 05, 2018 4
އެމެޒޯން އިން ފްލިޕްކާޓް ގަންނަނީ

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް އޮންލައިން ފިހާރަ ކަމަށްވާ ފްލިޕްކާޓް ގަންނަން އެމެޒޯން އިން ހުށަހަޅައިފި އެވ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 2
ބޯޝް ބްރޭންޑުގެ ކުޑަކުޑަ "ޗެއިން ސޯ"

ޗެއިން ސޯ އަކީ ވަރުގަދަ އެއްޗެހި ބުރިކުރަން ހާއްސަ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު މީގެ ކުޑަ އެއްޗެއް ގޭތެރޭގެ އާދައިގެ މަސައްކަތަށް ކިހާ ފައްކާވާނެ ހެއްޔެވެ. "ބޯޝް އީޒީ ކަޓް 12" އަކީ މިނީ ޗެއިން ސޯ އެކެވެ. އެނބުރޭ ދުނި ކީހަކާއެކު ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ކީހުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ދުންޏެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި ހުންނަނީ އެންމެ 4 މިލިމީޓަރެވެ.

April 04, 2018
ކީޒަލް: އިންޓަނެޓުގެ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ

މިއީ ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް އިންޓަނެޓް ލިބެން ހުންނަ ޒަމާނެވެ. ނަމަވެސް އާންމު ތަންތަނުގައި އިންޓަނެޓަށް ވަދެ އުޅޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން ވަރަށް ގިނައެވެ. އެއީ ކޮންމެ...

April 04, 2018
މި ކަށިގަނޑުގެ އަޑު ދެ މޭލު ދުރަށް އިވޭނެ

ކުޅިވަރުތަކުގައި ރެފްރީ ގެންގުޅޭ ކަށިގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ އޭނާގެ އެންގުންތަކަށް ކުޅުންތެރިންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމެވެ. އެހެންވެ މިއީ އެހާ ވަރުގަދަ އަޑެއް އިވޭ އެއްޗަކަށް ނުވިޔަސް އެންމެ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018
އެޕަލް ޕެންސިލަށް ވުރެ އަގުހެޔޮ "ލޮޖިޓެކް ކްރެޔޮން"

ސްކޫލަށްދާ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އެ ކުދިންގެ އިނގިލިތަކަށާއި މިޒާޖާ ގުޅޭ ގޮތަށް ސްޓައިލަސްއެއް އުފައްދައިފިއެވެ. ކުރިންވެސް އައިޕެޑްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެޕަލްއިން "ޕެންސިލް" ވަނީ އުފައްދައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮޖިޓެކް ކުންފުނިން މިފަހަރު މި ނެރުނު ލޮޖިޓެކް ކްރޭޔޮން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018
ސައިން-ޓެކް ކިޑްސް ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތުދީ، މިފަދަ ކުރިއެރުންތަކުގެ ބޭނުން ހިފާނެ ގޮތްތަކާ ގޫޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 1
އެޕަލް، މައިކްރޮލެޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންވަނީ ކީއްވެ؟

ސުވާލުގެ ޖަވާބު ވަރަށް ކުރުކޮށް ބުނާ ނަމަ ހުރިހާ ވެސް އެދުމަކީ ވާދަވެރިކަމެވެ. އެޕަލްގެ ޒާތަކީ އެހެން މީހުންނަށް ކަމުނުކިޔުމެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބޭނުންވާހާ ސާމާނެއް އަމިއްލަ އަށް އުފައްދައި ވިޔަފާރީގެ ނަފާ އިތުރުކުރުމެވެ.