25 ޖުލައި

July 25, 2017
އައިފޯން 8 ގަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް އެބަ އޮތްތަ؟

އައިފޯން 8 ގަންނަންޖެހޭ ކިތަންމެ ސަބަބެއް އޮވެދާނެ އެވެ. އައިފޯން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ސަބަބުތައް ކިޔައިދޭން ފަސޭހަވާނެ އެވެ. އައިފޯނު 8 އަށް އަންނަން ހުރި ފީޗާތަކާ ހެދި ވެސް ގަންނަން ބޭނުންވެދާނެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 1
އައިފޯން 9 ހަދަން ފަށައިފި، ލައްވާނީ އެލްޖީ ބެޓެރީ

އައިފޯނު 8 އަދި ނުނެރެ އެވެ. މަސައްކަތްތައް މުޅިން ނިމުނުހެނެއް ވެސް ހިއެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ދުރުނޫން ތާރީޚެއްގައި، އައިފޯން 8 މި އަހަރު ނެރޭނެ އެވެ. އައިފޯން މާކެޓްކުރަން އެޕަލް އިން ގެންގުޅޭ ވައްޓަފާޅި އަކީ އެއީ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 4
މައިކްރޯސޮފްޓުގެ ފައިދާ 5.3 ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް

މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިން ޕްލެޓްފޯމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުމާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް 5.3 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 2
ޝޯމީ ފޯނުތަކަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ

ޝޯމީ ފޯނުތަކަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދައިދޭން ސެމްސަންގް ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޝޯމީ އަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދައިދޭން ސެމްސަންގް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެ އެވެ. އެއީ ވާދަވެރި އެލްޖީ އަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 1
ފޭސްބުކް މެސެންޖާ އާއި ވަޓްސްއެޕާ ވާދަޔަށް ނިކުންނަކީ

އޮންލައިން ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެޒޯން އިން ފޭސްބުކް މެސެންޖާ އާއި އެ ކުންފުނީގެ ވަޓްސްއެޕާ ވާދަކުރުމަށް މުޅިން އާ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައްޔާރުކުރަން...

July 21, 2017 7
ވަންޕްލަސް 5 ގައި ކޫސަނި މައްސަލަތަކެއް

ވަންޕްލަސް 5 ގައި އުޅޭ ނަމަ އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ސިފަކުރެ އެވެ. ސަބަބަކީ އެއިން މައްސަލައަކާ ހެދި ފޯނުގެ ބޭނުން ނުކެނޑުމެވެ. މައްސަލައަކަށް ވާނީ...

19 ޖުލައި

July 19, 2017 1
ކުއަލްކޮމް ބޭނުންވަނީ ކޯޓުން ބޭރު ހައްލެއް

އެޕަލް އިން ބުނަނީ ކުއަލްކޮމް އިން ބުނާ ވަރުގެ ފީއެއް ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ބުނުން ދަމަހައްޓައި، ކުއަލްކޮމް އަށް ދައްކަންޖެހޭ އެތައް ފައިސާއެއް އެޕަލް އިން ވަނީ ހިފަހައްޓާފަ އެވެ. އައިފޯނުގައި ބޭނުންކުރާ ކުއަލްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ލައިސަންސް ފީ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުއަލްކޮމް ތަކުރާރުކޮށް ބުނެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
ޝޯމީ ސްމާޓް އެއާކޮންޑިޝަން އުފައްދަނީ

އަހަރެމެން ޝޯމީ ދަންނަނީ ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހިސާބުން އެ ފިކުރު ދޫކޮށްލަން މި އޮތީ ޖެހިފަ އެވެ. ސްމާޓް އެއާކޮންޑިޝަން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގައި، ޝޯމީ ބަލައިގަތުމަށް އެ ކުންފުނިން އެދެ އެވެ. ސްމާޓް އެއާކޮންޑިޝަން އުފެއްދުމަށްޓަކައި، ޝޯމީ ޚަރަދުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް 8 ގައި ސިފަޖެހެން ފަށައިފި

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް އާއިލާގެ ފޯނުތައް މާކެޓަށް ނެރެނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މި ދުވަސްވަރު އެވެ. އެހެންކަމުން، ލަސްތަކެއް ނުވެ ނޯޓް 8 ވެސް އާންމުކޮށްފާނެ އެވެ. އެ މޫސުން ލައިގަންނަނީ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 4
ވަޓްސްއެޕުން މިހާރު ނުފޮނުވޭ އެއްޗެއް ނެތް

މާނަ އޮޅުވާނުލައްޗެވެ. ފޯނު އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ފޮނުވާނީ އެކި ފޯމެޓްގެ ފައިލް އެވެ. ހަމަ އެކަނި ފޮޓޯ ފޮނުވޭ ގޮތަށް ހުރުމަށް ފަހު އެކި ވައްތަރުގެ ފޯމެޓްތައް އިތުރު ކުރަމުން ގޮސް މިހާރު މި ވަނީ އާންމު ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފައިލް ފޮނުވޭ ގޮތް ހަދަައިފަ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017
ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް ސަޕޯޓް ހުއްޓާލައިފި

ސްމާޓްފޯން މާކެޓުން ތަންކޮޅެއް ނަމަވެސް ލިބޭތޯ، މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އެޕަލް އަދި ގޫގުލްއާ އެއް ސަފެއްގައި ވާދަކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި ހުއްޓާލަން ޖެހުމުން، ދަރަޖަ ދަށް ކުންފުންޏެއް ގޮތުގައި ބެލެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 4
އައިފޯން 8 ހަތަރު ކުލައަކުން، ފަހަތުގައި ލޯގަނޑެއް

ލިޕް ލައިނާ އަޅަން ލޯގަނޑު އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ދެން ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. އައިފޯން 8 ފުށުން ޖަހާލުމުން ނިމުނީ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި އައިފޯން 8ގެ ފަހަތް، ލޯގަނޑަކަށް ފުދެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017
އެޕަލް އެއާޕޮޑަށް ބަޔޯމެޓްރިކް ސެންސަރުތަކެއް

އެޕަލް އެއާޕޮޑްގައި ބަޔޯމެޓްރިކް ސެންސަރު އަޅުވަނީ ކީއްކުރަންބާއޭ ހިތަށް އަރާފާނެ އެވެ. ޖަވާބު ވަރަށް ސާދާ އެވެ. އެއީ ބަޔޯމެޓްރިކް ސެންސަރު ބޭނުން ނުކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވެން ނެތް، ފަސޭހަތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިތުގެ ވިންދު ބެލުން އަދި އެއާޕޮޑް ބޭނުންކުރާ މީހާ އެއީ އޭގެ ވެރިޔާތޯ ބެލުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ޕްލާންޓްތަކަށް ހެކަރުން ހަމަލާދެނީ

އެމެރިކާގައި ހަކަތަ އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔުގަ އަށް ހެކަރުން ޝައުގުވެރިވާން ފަށައިފި އެވެ. ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނާ ގޮތުގައި، ހެކަރުން ވަނީ ނިއުކްލިއާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވެސް...

July 09, 2017
ބެޓެރީ ލައްވަން ނުޖެހޭ ފޯނެއް އީޖާދުކޮށްފި

މޯބައިލް ފޯނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ބަރޯސާވެގެން ދިޔައިރު އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައި ވަނީ މާ އަވަހަށް ބެޓެރީގެ ބާރު ހުސްވުމެވެ. އެހެންވެ މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވާނެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 2
ނޮކިއާ 3310 އެއް 2،500 ޑޮލަރަށް

ނޮކިއާ 3310 އަކީ ވަރަށް އަގު ހެޔޮ ފޯނެކޭ ބުނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެއީ 50 ޑޮލަރަށް ވުރެ ހެޔޮކޮށް ލިބޭ ފޯނެއް ކަމަށް ބުނި ނަމަ އެ ވާނީ އެ ފޯނުގެ އަސްލު އަގު ނޭނގޭ މީހަކަށެވެ. ނޮކިއާ 3310ގެ އަސްލު އަގަކީ 2،500 ޑޮލަރެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 3
އެޕަލް އިން ދެން ދައްކާނީ ކޮން އަޖައިބެއް؟

އެޕަލް ކާރެއް މަގުތަކަށް ނެރުން ވާނީ ވަރަށް ބޮޑު އަޖައިބަކަށެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
ވަންޕްލަސް 5 "ޖެލީ ސްކްރޯލިން": މައްސަލައެއް ނޫން

ވަންޕްލަސް 5 ގައި އުޅެނީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ވަންޕްލަސް ކުންފުނިން ބުނަނީ އެހެންނެވެ. އެކަމަކު ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އެއީ ބޮޑު އުނދަގުލެކެވެ. އެ ކަމާ ޝަކުވާކުރާ މީހުން ހައްތާ ވަނީ ގިނަ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 1
ސެމްސަންގުން ސުޕާ އޯލެޑް ފެކްޓަރީއެއް ބިނާކުރަނީ

ސެމްސަންގުން ޗައިނާގައި ބިނާކޮށްފައި ހުރި ޑިސްޕްލޭ ފެކްޓަރީ، އޭ3 ޕްލާންޓަށް ނުކަތާ ވަރަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަން އޯޑަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އަންދާޒާކޮށްފި އެވެ. އެޕަލް އައިފޯން އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ އެއީ ސެމްސަންގަށް ވެސް އޮބި ނޯންނަ ވަރު ބިޔަ އޯޑަރުތަކަށް ވާނެ އެވެ. ދެމެހެއްޓިނި ގޮތުގައި އޯޑަރުތައް...

03 ޖުލައި

July 03, 2017 16
ހަނދަށް ނުދެވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެ؟

މިއީ އިންޓަނެޓް ފޯރަމްތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ކުރާ ސުވާލެކެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ މިހާ ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނެއްގައި ހަނދަށް ނުދެވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދީފައި ވެސް ހުރެ އެވެ. ގިނަ މީހުން ބުނަނީ ހަނދަށް ދެން ދިއުމަކީ ބޭނުން ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 4
ދުބާއީގެ މަގުތަކަށް ރޮބޮޓް ކާރުތައް

ދުބާއީ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އޮޓަމެޓިކް އުޅަނދުތައް ނެރެނީ އެވެ. ބަލާބެލުމަށް އެއީ ފުރާވަރު ކުދިން މުނިފޫހިފިލުވަން ދުއްވާ ރިމޯޓްކޮންޓްރޯލް ކާރެކެވެ. ނަމަވެސް، އުޅަނދުގައި ގާއިމުކޮށްފައި ހުރި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ބަލާއިރު އެއީ ރޮބޮޓް ފުލުހެކެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 6
އައިފޯންގެ މައްޗަށް އެންޑްރޮއިޑް ކުރި ހޯދި ގޮތް

އައިފޯން ވިއްކަން ފެށިތާ 10 އަހަރު ވީ އެވެ. އެއީ މުޅި ސިނާއަތުގެ ކުރިމަގުގައި ތަފާތު މަންޒަރެއް ކުރަހާލި އުފެއްދުމެކެވެ.

July 01, 2017
ވަޓްސްއެޕް ތިޔަ ފޯނުގައި ދެން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ފޯނެއް ދިވެއްސަކު ގެންގުޅޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެއީ ފޯނަށް ދުވަސްވެ، ހާޑްވެއާ ބާވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ފެންވަރުގެ ފޯނުތަކުގައި ވަޓްސްއެޕް...