30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
ލިތިއަމް-އޮކްސިޖަން ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި

ސައުތު ކޮރެއާ ސައިންސްވެރިން، ލިތިއަމް-އޮކްސިޖަން ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. ސައިންސް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި، ދުރު ރާސްތާ މަންޒިލްތަކަށް ބެޓެރީ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރުމުގައި މިއީ ނުހަނު ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017
ޗައިނާގައި ފުޅާވަމުންދާ އިންޓަނެޓް ނެޓްވޯކްގައި އެޕަލް

މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު 4ޖީ ނެޓްވޯކް އޮތީ ޗައިނާގަ އެވެ. ޗައިނާގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން އަނދާޒާކުރަން އުނދަގޫވާ މިންވަރަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިންޓަނެޓް އާބާދީ އަތުނުޖެހޭ މިންވަރަށް އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި، 4ޖީ ނެޓްވޯކް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
ވަޓްސްއެޕްގެ މެސެޖުތައް މިހާރު ސިރީ ކިޔައިދޭނެ

އެޕަލް ޑިވައިސްތަކަށް ވަޓްސްއެޕް "އަޕްޑޭޓް"ކޮށްފި އެވެ. ވަޓްސްއެޕަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ، ވަޓްސްއެޕް މެސެޖްތައް ސިރީ ލައްވައި ކިޔުއްވުމެވެ. ބުނެލަން ޖެހެނީ މިހެންނެވެ. ވަޓްސްއެޕްގައި ހުރި މެސެޖްތައް ކިޔައިދީބަލާށޭ ބުނުމުން ސިރީ އެކަން ކުރާނެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017
ނުބައި މެއިލްއެއް ފޮނުވިގެން އެޕަލް އިން މާފަށް އެދެފި

އެޕަލް އިން މާފަށް އެދި "އައިކްލައުޑް" ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެޕަލް އިން މާފަށް އެދުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންވި ކަމެކެވެ. އެ ސިޓީ އަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަލާމާތް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އެޕަލް އިން މާފަށް އެދޭނީ އެ ކަމަކަށް އެޕަލް އިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންނުޖެހޭ ނަމަ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 3
އެޕަލް މިހާރު ވިސްނަނީ ޖައްވަށް ދާން

ޖައްވަށް ސެޓެލައިޓެއް ފޮނުވުމަކީ އެޕަލް އިން ވަރަށް ކުރާ ހިތުން އުޅޭ ކަމެކެވެ. އެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބޮއިން އަށް ވެސް ދައުވަތު ދީފަ އެވެ. ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށް، މަސައްކަތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ވެސް ބޮއިން އިން ކޮށްފާނެ ކަމެކެވެ. ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު އެޕަލް އިން 1000 ސެޓެލައިޓް ޖައްވަށް...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 2
އެސް8 ޕްލަސް އަދި އެސް8: ތަފާތުތަކަކީ ކޮބާ؟

މިއިން ފޯނެއްގައި އަތްޖައްސާލާކަށް އަދި ނުލިބެ އެވެ. އެހެންކަމުން ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އެއްޗެއް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ބޭނުންކުރި މީހުން ދައްކާފައި ހުރި ފަރަގުތައް މި ތަނުގައި ނަކަލުކޮށްލާނަމެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
"ފައިންޑް މައި އައިފޯން" އަށް ފެނުނީ ބޮޑު ވަގެއް

މައުރަޒު، ކާނިވާ އަދި މަގުމަތީ ބާޒާރު ފަދަ މީހުން ގިނައިން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި ވައްކަމުގެ ހާދިސާތައް އިތުރަށް ހިނގަ އެވެ. މި އޮތީ ވެސް އެކަހަލަ ހާދިސާއެކެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި އޮތް ފެސްޓިވަލަކުން މީހަކު 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްމާޓްފޯން ވަގަށް ނެގި ވާހަކަ އެވެ. އެއީ ވައްކަންކުރަން ސްމާޓް މީހެއް ނަމަވެސް، ސްމާޓް...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 2
ވަޓްސްއެޕުން މުހިންމު ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުން ފޯނު ނަންބަރު ބަދަލުކުރުމުން، ކޮންޓެކްޓް ލިސްޓްގައިވާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އެނގޭނެ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

April 18, 2017 8
ގެލެކްސީ އެސް8 އަށް ވަޅި ހެރިޔަސް ބެޓެރިއެއް ނުގޮވާ

ސެމްސަންގު ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ގެ ބެޓެރީގެ މައްސަލާގައި ގެއްލުނު އިތުބާރު ހޯދަން އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 26
ރޮށި ޕްރިންޓްކުރާ ދުވަސް އަތުވެއްޖެ

ރޮށި ފިހާ މެޝިނެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވުނުތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ މަތިން ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަސް ވެފައި ވަނިކޮށް އަލުން އެ ވާހަކަ ފަށަން މި ޖެހެނީ އަތުޖެހޭ ހިސާބަށް މި އަންނާތީ...

April 17, 2017 1
އަޅަންވީ ބޭހާއި ޒަހަމްގެ ހާލަތު ބުނެދޭ ބެންޑޭޖެއް

ޒަހަމްވުމުން އަޅަންވީ ބޭސް ބުނެދީ އަދި ބޭސް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ މިންވަރު ޑޮކްޓަރުންނަށް ވަގުތުން އަންގައިދޭ "ސްމާޓް ބެންޑޭޖް" އެއް ކުރިއަށް އޮތް 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017
އިހުގެ ފޯނަކަށް ހިތް އެދޭތަ؟

ގިނަ މީހުން ދައްކަނީ ނޮކިއާ ފޯނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ހިތުންނުފިލައިގެން އުޅެނީ އެ ފޯނެކެވެ. ގެންގުޅެން ފަސޭހައީ އެވެ. ޗާޖު ހުސްވެދާނެތީ ވިސްނަން ވެސް ނުޖެހެ އެވެ. ކޯލް އަދި މެސެޖުކުރުން ހަމަ އެއް އަތުންނެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 11
އައިފޯނުގެ ސްކްރީން ފަސޭހައިން ތަޅައިގެން ދަނީ ކީއްވެ؟

ތިޔައީ ވަރަށް ބިރުވެރި ސުވާލެކެވެ. އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ، ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން ޖެހުމެވެ. ވަކި އަސާސަކަށް ބުރަނުވެ ކޮށްފައި އޮތް ސުވާލަކަށް ވުމަކީ ވެސް ބިރެކެވެ. އައިފޯނަކީ ދެރަ އެއްޗެއް ކަމަށް ސިފަކުރުވަން ސުވާލުގައި ބާރުއަޅާފައި ވުމަކީ ވެސް ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ ކަމެވެ. އެހެން ނޫނަސް، ސްކްރީން ނުތެޅޭ ފޯނެއް ހުރޭހެއްޔެވެ؟

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 4
ގެލަކްސީ ނޯޓް 8: އޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ސިފަ

ގެލަކްސީ ނޯޓް 8 ސިފަކުރެވޭ ގޮތް ބަހުސަކަށް ވަނީ އެވެ. ސެމްސަންގުން ދެން ނެރޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ "ބޮޑު" ފޯނަކީ އެއީ އެވެ. އިވޭ އަޑުތަކުގައި ކަމެއް ހުރި ނަމަ، ގެލަކްސީ ނޯޓް 8 އެންމެ ބޮޑަށް ވައްތަރުވާނީ ގެލަކްސީ އެސް8އާ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 3
ވިންޑޯޒް ވިސްޓާ ހުއްޓާލައިފި

ވިންޑޯޒް ވިސްޓާއަށް ސަޕޯޓް ދިނުން އިއްޔެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ވިންޑޯޒް ވިސްޓާގެ އެންމެ ކުރިން ނެރުނު މޮޑިއުލްތަކަށް ސަޕޯޓްދިނުން އޭޕްރީލް 10، 2012 ގައި ހުއްޓާލާފައި ވި...

April 12, 2017 1
މިއީ ހާރެއް އަދި އިއަފޯނެއް

އެއްބަޔަކު ބުނާނީ މިއީ ކަރުގައި އަޅާ ހާރެއްގައި އިއަފޯނެއް ހަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިއީ އިއަފޯނެއް ހާރަކަށް ބަދަލުކޮށްލާފައި ކަމަށް ބުންޏަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ކޮންމެ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 1
އެޕަލް އިން އައިފޯނަށް ގްރެފިކްސް ޗިޕް އުފައްދަނީ

އައިފޯނަށް ބޭނުންވާ "ޖީޕީޔޫ"، (ގްރެފިކް ޕްރޮސެސިން ޔުނިޓް) އަމިއްލަ އަށް އުފައްދަން އެޕަލް އިން ޚިޔާރުކޮށްފި އެވެ. މީގެ ކުރިން އައިފޯނަށް ޖީޕީޔޫ އުފައްދާފައި ވަނީ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް އޯޑަރުދީގެންނެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް ކިޔަނީ "އިމޭޖިނޭޝަން" އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 1
އެންޑްރޮއިޑް އޯ: އަމިއްލަ އަށް ގެއްލޭ ނޮޓިފިކޭޝަންތައް

ގޫގުލުން އަނެއްކާވެސް އެންޑްރޮއިޑަށް އާ ބާބެއް އިތުރުުކުރަން އުޅޭކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މި ވަތުގަށް "އެންޑްރޮއިޑް އޯ" އެވެ. އޯރިއޯ ނޫނީ އޯ އަކުރުން ފެށޭ ކޮންމެވެސް ފޮނި ކާ އެއްޗެކެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017
އައިފޯނަށް ސެމްސަންގުން ހެދީ ފެންވަރު ދަށް ޗިޕްތަކެއް؟

އެޕަލް އަށް އައިފޯނު 6އެސް އުފައްދަން ކުރި މަަސައްކަތުގައި، އެ ފޯނަށް ބޭނުންވާ ޗިޕްތަކެއް އުފައްދަން، ދެ ކުންފުންޏެއް އިޚްތިޔާރުކުރި އެވެ. އެއީ ސެމްސަންގް އަދި "ޓައިވާން ސެމީކޮންޑަކްޓާ މެނޫފެކްޗަރިން ކޯޕޮރޭޝަން" އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 1
ގެލަކްސީ އެސް8: ބްލޫޓޫތު 5 ހިމެނި ފުރަތަމަ ފޯނު

މި އޮތީ އެއްކަލަ ތަން އައިސްފަ އެވެ. އެއް އަތުން އަތްތިލަބަޑި ޖަހާނެ ގޮތް ބުނެދޭން ޖެހިފަ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 2
ސްމާޓްފޯނެއްގައި ހަތަރު ކެމެރާ

މިއީ އަލްކަޓޭލް "ފްލޭޝް" އެވެ. ވިދުވަރެއްހާ ދުވެލި ބާރު ސްމާޓްފޯނެކެވެ. އެކަމަކު އެ ގޮތަށް ކިޔާފައި ހުންނަ ނަންނަމަށް ބަރޯސާކޮށް ގަންނަ ތަކެތީގައި އެ ފެންވަރެއް ނުހުރެވެ. އެކަމަކުވެސް، މި ފޯނުގައި އިން ހަތަރު ކެމެރާއްގެ ސަބަބުން މި ފޯނަށް "ފްލޭޝް" ކިޔަނީ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 4
އައިފޯނު ޑިސްޕްލޭ އޯލެޑަށް ބަދަލުކުރަނީ

އެޕަލް އަށް އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދައި ދިނުމަށްޓަކައި، އެލްޖީ އަދި ޝާޕުން އިންވެސްޓްކުރި އެވެ. އެ ވާހަކަތައް ޚަބަރު ސުރުޚީތަކަށް ވެސް އެރި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017
އިންޓަނެޓަށް އެންމެ ގިނައިން ވަންނަނީ އެންޑްރޮއިޑުން

އިންޓަނެޓަށް ވަންނަން މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކެވެ. ގަބޫލުކުރަން ދަތި ނަމަވެސް، ހަގީގަތަކީ މިއީ އެވެ. އެހެން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމަކަށް އޮތް ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުން، މި ކަން ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ ނަމަ، ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ވެސް ބުނެދީފާނަމެވެ.