22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
ވީޗެޓް އެމެރިކާގައި މަނާކުރުން ހުއްޓުވައިފި

ޗައިނާގެ ޓެންސެންޓުން ހިންގާ ވީޗެޓަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ބުނެ އެމެރިކާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު މަނާކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް ކޯޓުން އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

September 22, 2020
ބައިޓްޑާންސްގެ ސަބްސިޑަރީއަކަށް "ޓިކްޓޮކް ގްލޯބަލް"

ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން އޮރޭކަލް ކޯޕަރޭޝަނާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމާ އެކު، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސްގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި "ޓިކްޓޮކް ގްލޯބަލް"...

September 22, 2020
އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ކެމެރާއިން ބަލަނީ!

މިއީ ސޯޝަލް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ސްނެޕްޗެޓް އަދި ވީޗެޓް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ފަރުދީ މައުލޫމާތުން...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އެސްޓީ ލޯޑާގެ އުފެއްދުމެއް ޖައްވުގައި ލޯންޗްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޭކަޕް ކުންފުނި އެސްޓީ ލޯޑާގެ އުފެއްދުމެއް ޖައްވީ ސްޓޭޝަން، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ލޯންޗަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 21, 2020 2
ރޭ ބެންއާ ގުޅިގެން ފޭސްބުކުން ސްމާޓް އައިނު ނެރެނީ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު އައިނު ބްރޭންޑް ރޭ ބެންގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި އެޒިލޯރް ލަގްޒޮޓިކާއާ ގުޅިގެން ސްމާޓް އައިނު ނެރެން ފޭސްބުކުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
އެޕަލް ގަޑިތައް ހެދީ އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ ގޮތަށް

އެޕަލް އިން ސްމާޓް ގަޑިއެއް ނުއުފައްދައިގެން އުޅެނިކޮށް ސެޕްޓެމްބަރު 2014 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އާ ގަޑިއެއް ނެރެމުން އައިސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި މި ނެރުނީ ސީރީޒް 6 އެވެ. މިހާ ހިސާބަށް އައި އިރު މިއީ އެއްވަނަ ސްމާޓް ގަޑި އެވެ.

September 20, 2020 2
އެޕަލްގެ އިންޑިއާ ފިހާރަ މި މަހުގެ 23 ގައި

މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނީގެ އޮންލައިން ފިހާރައެއް މި މަހުގެ 23 ގައި އިންޑިއާގައި ލޯންޗްކުރަން ނިންމައި، އެކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައްވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2020 2
އެލްޖީގެ "ވިންގް" މިއީ އަދި މާ ތަފާތު ފޯނެއް

ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް، ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުފެއްދުމުގެ ޓްރެންޑެއް އައިސްފައި ވަނިކޮށް، ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެލްޖީން ވެސް މި ވަނީ "ތަފާތު" ފޯނެއް ދައްކާލައިފަ އެވެެ. "ވިންގް" ގެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
އެޕަލްގެ ގަޑި ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެލަވަންސެއް

ސިއްހަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޕަލް ގަޑި ބޭނުންކޮށް އޭގައި ހުންނަ ސިއްހަތާ ގުޅޭ އެޕްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ސިންގަޕޫރްގައި ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

September 19, 2020 1
އަމީތާބުގެ އަޑު އެމެޒޯން އެލެކްސާ އަށް

ވޮއިސް އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމެޒޯންގެ އެލެކްސާގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން އަޑު ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 19, 2020 1
ޗައިނާގައި 5ޖީ އަށް އޮތް ޑިމާންޑް އިތުރުވަނީ

ޗައިނާގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް އޮތް ޝައުގުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ފޯރަނާ 745: ކަސްރަތުކުރަންވީ ވަގުތު ބުނެދޭނެ

ސިއްހީ ކަންކަމަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނެރޭ ޑިވައިސްތައް މިހާރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިގޮތަށް ނެރޭ ކޮންމެ އުފެއްދުމަކީ ވެސް އެކަތި އަނެކައްޗާ އަޅާކިޔާ އިރު ފީޗާޒްގެ ގޮތުން ގިނަ...

September 18, 2020 2
އެޕަލް ގަޑިތަކާ އެކު އެޑަޕްޓަރެއް ނުލިބޭނެ

އެޕަލް އިން ދެން ނެރޭ އައިފޯނާ އެކު ޗާޖަރެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ދެކެވިފަ އެވެ. މި ފޯނަށް އިންތިޒާރުކުރަނިކޮށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ފޯނެއްގެ ވާހަކަ ނުވެސް ދައްކަ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 6
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ގެ އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި

ވީޑިއޯގޭމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ޕްލޭޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަގުގެ 12 ގައި ނެރެން ނިންމައި، އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2020
ޓެސްލާ ޗާޖަރުތަކުން އެހެން ކާރުތައް ޗާޖުކުރެވޭ މައްސަލަ

ޓެސްލާ ވީ3 ސުޕާޗާޖަރުތަކަކީ ޓެސްލާ ކަރަންޓް ކާރުތަކަށް ޚާއްސް ޗާޖިން ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. މިއީ ވަރަށް ފަހުގެ އުފެއްދުމެވެ. ޗާޖަރުތަކުގެ ތަބީއަތަކީ ޓެސްލާ ކާރެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްފައި...

September 17, 2020 1
ޒުވާނުން މަދުވުމުން ޖަޕާނުގެ ފިހާރަތަކަށް ރޮބޮޓް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ތަރައްގީ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ މަތިވެ، ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދަށްވުމެވެ. މިހާރުގެ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 7
އައިފޯނެއް ނެތް؛ ތައާރަފްކުރީ އެޕަލް ގަޑިއާއި އައިޕެޑް

މިރޭ އައިފޯން 12 ދައްކާލާނެ ކަމަށް ހީވެފައި އޮތަސް، ހަމައެކަނި އެޕަލް ގަޑި އާއި އައިޕެޑްގެ އާ ވާޝަންތައް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

September 15, 2020
އެލެކްސާ ޕްރިންޓް: ޝޮޕިން ލިސްޓް ޕްރިންޓްކޮށްދީބަލަ!

އެއްޗެއް ޕްރިންޓްކުރަން މި އަށް ވުރެ ވަކިން ފަސޭހަ ގޮތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޕްރިންޓްކޮށްދޭށޭ ބުނީމަ ނިމުނީ އެވެ.

September 15, 2020
އެންވީޑިއާ އިން އާމް ގަންނަނީ 40 ބިލިއަނަށް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ޖަޕާނުގެ ސޮފްޓްބޭންކުން ގަނެފައިވާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެޑްކުއާޓަރު ހުންނަ އާމް ލިމިޓެޑް، ގްރެފިކް ޗިފް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި އެމްވީޑިއާ އަށް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓިކްޓޮކް ގުޅެން ނިންމީ އެމެރިކާގެ އޮރޭކަލްއާ

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކައިލަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ކުރި މަޖޫރުގެ ތެރެއިން މައިކްރޮސޮފްޓް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، އޮރޭކަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ގުޅެން ޓިކްޓޮކުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

September 14, 2020
ޕީއެސް 5ގެ އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު

ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ވިއްކަން ފަށާނެ އިރަކަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާއިރު އެ ތާރީހު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ލައިވް އިވެންޓެއް ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 14, 2020
ޓެކް ދާއިރާ އިން އެމެރިކާ ފަހަތަށް ހިނގައިދާނެ

ޗައިނާ އިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެ ދާއިރާގެ ރިސާޗަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ވާވޭގެ އޯއެސް އަންނަ އަހަރު ސްމާޓްފޯނުތަކަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭ ބްލެކްލިސްޓްކުރުމުން، ގޫގުލް އިން އެ ކުންފުންޏާ އެކު ހިންގަމުން އައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް މިދިޔަ އަހަރު ހުއްޓާލުމުން އެންޑްރޮއިޑްގެ ބަދަލުގައި ވާވޭގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން އުފެއްދި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ހާމަނީ އޯއެސް (ހާމަނިއޯސް) އަންނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީ ސްމާޓްފޯންތަކަށް ގެންނަން...

September 12, 2020
ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް"

ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭސްބުކުން "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް" ގެ ނަމުގައި އާ ޓޫލެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

September 12, 2020 1
ވޮލްމާޓުން ޑެލިވަރީ ޑްރޯން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިޓައިލް ކުންފުނި ވޮލްމާޓުން ޑެލިވަރީ ޑްރޯން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އާ ކޮންސޯލްތައް ނޮވެމްބަރު 10 ގައި

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މައިކްރޮސޮފްޓުން ނެރޭ އާ ކޮންސޯލް އެކްސްބޮކްސް ސީރީޒް އެކްސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 7
މާސްގައި މަރުވުމަކީ ޝަރަފެއް: އީލޮން މަސްކް

މާސް އަށް ދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަކީ މިހާރު މުހިންމު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އީލޮން މަސްކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު މުހިންމީ މާސްގައި ދެމިތިބޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 3
އެޕަލްގެ އިވެންޓެއް މި މަހު 15 ގައި

އާ އުފެއްދުންތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދައްކާލާ އެޕަލް އިން މި މަހުގެ 15 ގައި ވާޗުއަލް އިވެންޓެއް ބާއްވަން ނިންމައި ދައުވަތު ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

September 09, 2020
ޗައިނާގެ ބޮޑު ޗިޕް ކުންފުނި އެމެރިކާގެ ބްލެކްލިސްޓަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާ އަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޗިޕް ކުންފުނި ސެމީކޮންޑަކްޓާ މެނުފެކްޗަރިން އިންޓަނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސްމިކް)...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
6.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ 5ޖީ ޑީލް ސެމްސަންގަށް

އެމެރިކާގެ ވެރައިޒަން ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ވަރުގަދަ ޑީލެއް ސެމްސަންގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ ވެރައިޒަނުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް 5ޖީ ނެޓްވޯކް އަޅައިދިނުމެވެ. މިއީ 5ޖީ ވިޔަފާރީގައި ސެމްސަންގަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ނެޓްފްލިކްސްގެ ބައެއް ކޮންޓެންޓް ހިލޭ ބެލޭގޮތް ހަދައިފި

ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތުގައި ނެޓްފްލިކްސް އަކީ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ހިދުމަތެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ސަބްސްކްރައިބްކޮށްގެން އަގެއް ދައްކައިގެން ލިބޭ ހިދުމަތަކަށް ވިޔަސް އޭގެ ބައެއް ކޮންޓެންޓްތައް އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި މިހާރު ހިލޭ ބެލޭނެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މައިކްރޮސޮފްޓަށް!

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ "ޖޮއިންޓް އެންޓަޕްރައިޒް ޑިފެންސް އިންފްރަސްޓްރަކްޗާ"، (ޖެޑައި) ކްލައުޑް ކޮންޓްރެކްޓާ ހެދި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑު އަރާރުމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓާ އެކު ކުރިއަށް ދާން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

September 06, 2020
"އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ނެރެފި

މާވެލްގެ "އެވެންޖާޒް" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު މީހުން އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަ "މާވެލްސް އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ހުކުރު ދުވަހު ނެރެފި އެވެ.

September 06, 2020 1
ކަވަރުގެ ކުލަ ބަދަލުކޮށްލެވޭ ފޯނެއް ވީވޯ އިން ހަދަނީ

ކޮންމެ އާ ސްމާޓް ފޯނަކީ ކޮންމެވެސް ބަދަލަކާ އެކު ނެރޭ އެއްޗެކެވެ. މިކަމުގައި ފޯނު ނެރޭ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ވެސް ބޮޑެވެ. ޗައިނާގެ ވީވޯ އިން މިހާރު އަންނަނީ އެ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް ފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓާ ބިމުން ހަވަޔަށް

މައިކްރޮސޮފްޓް ފްލައިޓް ސިމިއުލޭޓާ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން މި ސީރީޒް ކުޅޭކަން...

September 05, 2020
އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެފްބީއާ ދުރުވާ ނަމަ ފައިސާ ދެނީ

އެމެރިކާގައި އަންނަ ނޮވެމްބަރު ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެ ގައުމުގައި ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓައިލާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދޭން މާކް...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 5
ޕަބްޖީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ އަށް ފައު-ޖީ

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް އޮތް މަޝްހޫރު ގޭމް ޕަބްޖީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި މަނާކުރުމާ އެކު، އެ ގޭމްގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާ މީހުންނަށް ފައު-ޖީ (ފިއަލެސް އެންޑް...

September 04, 2020
ސެލްފީ ކެމެރާ ނުފެންނަ ފޯނެއް ނެރެނީ

ސްމާޓްފޯން ފަރުމާކުރުމުގެ ފަންނަކީ ވެސް މިހާރު ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމަކަށް ވެފައި އޮތް ކަމެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މި ފަހަރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތެއް ގެންނާނެ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
އެލްޖީން ނެރޭނީ ދެ ސްކްރީން ލީ ފޯނެއް؟

ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ ރޭހުގައި އުޅޭ ކުންފުނިތައް މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ. މިކަން ފުރަތަމަ ހަގީގަތަކަށް ހަދައި އާންމުންނާ ހަމަށް އެ ޒާތުގެ ފޯނު ގެނެސްދިން ފުރަތަމަ ކުންފުނީގެ ޝަރަފު ހޯދީ ސްމާޓް ފޯނުގެ ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 7
އިންޑިއާގައި ޕަބްޖީ މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ވަނީ ޗައިނާއާ ގުޅުން ހުރި 118 އެޕެއް މިއަދު މަނާކޮށްފައި

September 02, 2020 27
ރާއްޖޭން މައިކްރޮސޮފްޓާއި އެކު މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ސްޓާޓަޕްތަކާ ގުޅޭ ވެއްޓެއް ނުވަތަ އީކޯސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރަން މައިކްރްސޮފްޓާއި ގުޅިގެން ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

September 02, 2020 1
އެމެޒޯންގެ ޑްރޯން ޑެލިވަރީ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން، މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ އެމެޒޯން އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ޕްރައިމް އެއާ" އަށް އެމެރިކާގެ ފެޑެރެލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން...