30 ޖޫން

June 30, 2020 2
ބަލީގެ ނުރައްކާ އަދި އޮތީ ކުރިއަށް: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޖެނީވާ (ޖޫން 30) - ކޮރޯނާވައިރަހުން އަރައިގަނެވޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށާއި ބަލީގެ ނުރައްކާ އަދި އޮތީ ކުރިއަށް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 13
"ވެކްސިން ޔަގީނެއް ނޫން، އަހަރެއް ވެސް ނަގައިފާނެ"

ޖެނީވާ (ޖޫން 26) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ކާމިޔާބު ވެކްސިނެއް ސައެންސްވެރިންނަށް އުފެއްދޭނެކަން ޔަގީން ނުވާ ކަމަށާއި ވެކްސިނެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް އެކަމަށް މަދުވެގެން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
"ވައިރަހަށްވުރެ ބޮޑު ބިރަކީ އެއްބައިވަންތަކަން ނެތުން"

ޖެނީވާ (ޖޫން 23) - މިހާރު ކުރިމަތިވަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ، ވައިރަހަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ކުޑަވުމާއި ގައުމުތަކުގެ ލީޑަޝިޕް ނެތުން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސުސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.