16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 2
ބުލީކުރުމާއި ނިދި ހަމަނުވުން؛ ފުރާވަރުގެ ބޮޑު މައްސަލަ

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަމަކީ ސައިބަ-ބުލީ އާއި ހަމަނިދި ނުލިބުން ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 4
ކޯމާ އިން ހޭލެވުނުއިރު ދަރިއަކު ލިބިފައި!

ފިޓް ޖެހި، ކޯމާގައި އޮތުމަށް ފަހު ހޭ އެރި އިރު، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޒުވާން އަންހެނަކަށް ދަރިއަކު ލިބިފައި އޮތުމުން އޭނާ އަށް ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 2
އެންމެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑުގެ ރިކޯޑް އިންޑިއާ އަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު އޮތް މީހާގެ ރިކޯޑް އިންޑިއާގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 1
އެންމެން އެކުގައި ކެއުމުން ގުޅުން ބަދަހިވޭ

އާއިލާ އެންމެން އެކީގައި ކެއުންތަކަށް އިންސާފު ކުރާ ނަމަ ގުޅުން ބަދަހިވާ ކަމަށާއި ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ކާން ވެސް މިކަމުން ބާރުއަޅާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ނިދި މަދު ޒުވާނުން ނުރައްކާތެރި ކަންކަމަށް ހިތްޖެހޭ

ޓީންއޭޖްގައި ހަމަ ނިދި ނުލިބި އުޅޭ ނަމަ "ރިސްކީ ބިހޭވިއާ" ނުވަތަ ތިމާ އާއި އެހެން މީހުންނަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގެ ރޫހު އުފެދޭ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018
އަބަދު ރުޅިވެ، ރައްޓެހިވުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްތަ؟

ބައެއް ޖޯޑުތައް އުޅޭތީ ފެންނަނީ އަބަދުވެސް "ކޮމްޕްލިކޭޓެޑް" ވެގެންނެވެ. ދުވަސްކޮޅަކު ލޯބިން އުޅެފައި އަނެއްކާ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ރުޅި ހަދާލައިގެން އުޅެ އެވެ. މިހެން އުޅެފައި އަނެއްކާ ރައްޓެހިވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އަނެއްކާވެސް މި ބުރު ތަކުރާރުވެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 20
ފަސްޓް ގްލޯބަލް ރޮބޮޓިކްސް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ރާއްޖެއަށް

މެކްސިކޯގައި ބޭއްވި ރޮބޮޓް އޮލިމްޕިކްސް "ފަސްޓް ގްލޯބަލް" ޗެލަންޖްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމު އައިސްލޭންޑާއި ކޮލަމްބިއާއާ އެކު ދެވަނަ އަށް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 6
ރޮބަޓް މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ "ރަނި ކަނބާ"

މެކްސިކޯގައި ބާއްވާ "ފަސްޓް ގްލޯބަލް" ރޮބޮޓިކްސް ޗެލެންޖްގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ކުދިން ހިމެނޭ ޓީމުން "ރަނި ކަނބާ"ގެ ނަމުގައި ރޮބަޓެއް ބައިވެރިކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 5
ފުރާވަރު ކުދިންނަށް "ފޯނާ ހެދި" ހަމަ ނިންޖެއް ނުލިބޭ

ކުރީގެ ޖީލުތަކާ އަޅާބަލާ އިރު މިހާރުގެ ފުރާވަރު ކުދިން ރޭގަނޑު ނިދާފައި ތިބޭ ވަގުތު މަދުވެއްޖެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބަކީ ސްމާޓްފޯން ބޭނުންކުރުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހެކިތައް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 8
ލޯބި، ވަރި، ކައިވެނި: މިއީ ގުޅުންތަކުގެ ފަހަރު

ޒުވާން އުމުރުގައި، އެކި ޖަޒުބާތްތަކުގައި ޖެހިގެން ވަރަށް ގިނަ ކައިވެނި ކުރެވި، ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ވަރިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، ކައިވެންޏާ ދާދި އެއްވަރަކަށް ރާއްޖޭގައި ވަރި ވެސް ގިނަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދެން ދިމާވާ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖެ...

06 ޖޫން

June 06, 2017 6
އަންހެން ދަރިއަކު ނެތުމުގެ ހިތާމަ ފިލީ އަޖައިބަކުން

މިއީ ރިކްޝާ ދަމާ ބަބްލޫ ޝޭޚްގެ ވާހަކަ އެވެ. އުމުރުން 55 އަހަރުގެ ބަބްލޫގެ ވާހަކަ ބަންގަލަދޭޝްގެ ފޮޓޯގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ ޖީއެމްބީ އާކާޝް އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 1
ފުރާވަރުގެ ކުދިން ގިނައިން މަރުވަނީ އެކްސިޑެންޓްތަކުން

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި، ފުރާވަރުގެ ކުދިން އެންމެ ގިނައިން މަރުވަނީ މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓް ތަކުގައި ލިބޭ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 2
ސިފަ އެކަންޏެއް ނޫން، އަޑާއި ވަހުން ވެސް ހިތްކިޔާ

މީހަކު އެހެން މީހަކަށް ހިތްކިޔައި ޝައުގުވެރިކަން އުފެދެނީ އެ މީހެއްގެ ބުރުސޫރައިގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޮންނަނީ ގަބޫލުކުރެވިފަ އެވެ. އެކަމަކު ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ސިފައިގެ އިތުރުން އެ މީހެއްގެ އަޑާއި ގައިން ދުވާ ވަހަކީ ވެސް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުމުގެ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 2
މަރަކަށް ފަހު ކެފެއިންގެ ނުރައްކަލާ މެދު އިންޒާރު ދެނީ

ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މާގިނައިން ކެފެއިން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި ހާދިސާއަށް ފަހު ކެފެއިންއާ މެދު ސަމާލުވުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިންޒާރު ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017
އީ-ސިނގިރެޓުން ޒުވާނުން ދުންފަތަށް ޝައުގުވެރިކުރުވާ

އީ-ސިނގިރެޓަކީ ޒުވާނުން ދުންފަތާ ދުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް ދިރާސާތަކުން ވެސް ލިބިފައި ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ދުވަހަކު ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ޒުވާނުން އޭގެ ތެރެއަށް ޝައުގުވެރިކުރުވާ އެއްޗަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
ލޯބި ވެވުނީތަ؟ ތިއީ ކުށްހީއަކަށް ވެދާނެ

މީހަކަށް މާބޮޑަށް ހިތްކިޔުމަކީ ލޯބި ވެވުން ކަމަށް އެއްބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެއީ ހަމަ އެކަނި ޖިސްމާނީ ގައިގޯޅިކަމަކަށް ހިތް އެދުން ކަމަށާއި ލޯބި ވެވުން ނޫން ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ވެސް އުޅެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 2
ލޯބިވާ ވަރު އަންގަން ސެލްފީ ނެގުމަކީ މޮޔަކަމެއް

ލޯބިން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ބައެއް މީހުން އެ މީހުންގެ އުފާވެރިކަން ހާމަކުރަން ދެ މީހުން އެކުގައި ސެލްފީ ނަގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ މިގޮތަށް މާގިނައިން އެކުގައި ސެލްފީ ނަގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރާ ބައިވެރިން އެ މީހުންގެ ގުޅުން ބަލިކަށި ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 13
މީހެއްގެ ބައިވެރިޔަކު ޖަހައިގަނެގެން އުފަލެއް ނެތް: ދިރާސާ

މީހަކަށް ދެރައެއް ދީފައި އުފަލުގައި ނޫޅެވޭނޭ ބުނާތީ އަބަދުވެސް އިވެ އެވެ. ލޯބީގެ ގުޅުންތަކުގައި މިއީ އަދި ވަކިން ގިނައިން ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. ލޯބިން އުޅޭ ދެ މީހެއްގެ ދެމެދަށް އެހެން މީހަކު ވަދެ އެތަނުން އެކަކު "ޖަހައިގަތުން" އެއީ އާންމު ކަމެކެވެ. މިހެން ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް އުފަލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ މި ވަނީ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 1
ގުޅުމެއް ހަލާކުވާ ފަސް ސަބަބު

ކައިވެނި ނުވަތަ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ހަލާކުވެގެން ދިއުމަށް ދިމާވެދާނެ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް ހުރެ އެވެ. ބައެއް ކަންކަމަކީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ދިމާވާ ކަންކަމެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ދިމާވާ ކަންކަމާއި އަބަދު ދިމާވާ ކަންކަން ހުރެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ތިމާ އަށް މާޔޫސްކަން ގެނެސްދޭ ކޮންމެ ކަމަކީ ކައިވެނީގެ ނުވަތަ ލޯބީގެ ގުޅުން ހީނަރުވުމަށް...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 6
ބައިވެރިޔާ އަށް ތިޔަ އިތުބާރު ކުރަނީ މާބޮޑަށް

ތިމާ މީހާ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ މޮޅު ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ތަބީއަތެވެ. މި އާންމު ވިސްނުނާ ޚިލާފަށް ވިސްނުން ހުންނަ މީހުން ވަރަށް މަދެވެ. އެކަމަކު ތިމާގެ ވިސްނުމުގެ ގާބިލްކަމާއި ބުރުސޫރަ ރީތިވުމާއި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ހުނަރު ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅުވުމަކީ ވާނެ ކަމެއް...