09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 11
ދިރާގު ޓީވީ ޕްރޮމޯޝަން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އަލަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ މަހުގެ ފީ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 28
ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީއެއްގެ މުހިއްމުކަން އިހްސާސްވޭ: މަލީހް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އިހްސާސްވި އެއްކަމަކީ ރާއްޖެ އަށް ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީއެއްގެ މުހިއްމު ކަން ބޮޑުވެފައި އޮތް މިންވަރު ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު...

September 08, 2020 1
6.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ 5ޖީ ޑީލް ސެމްސަންގަށް

އެމެރިކާގެ ވެރައިޒަން ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ވަރުގަދަ ޑީލެއް ސެމްސަންގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ ވެރައިޒަނުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް 5ޖީ ނެޓްވޯކް އަޅައިދިނުމެވެ. މިއީ 5ޖީ ވިޔަފާރީގައި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 1
ދިރާގު ސްޓްރީމިން ބަންޑެއްޔަށް ޓިކްޓޮކް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ސްޓްރީމިން ބަންޑެއްޔަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް "ޓިކްޓޮކް" އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 6
ކްރެޑިޓް ނެތަސް އުރީދޫގެ ނަންބަރުތަކުން މިސްކޯލް ދެެވޭނެ

ކްރެޑިޓް ނެތަސް އެހެން ނަންބަރުތަކަށް މިސްކޯލް ދެވޭ ހިދުމަތެއް އުރީދޫން އިއްޔެ ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 6
ދިރާގު ބިޒް ފައިބަބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑުބަދަލެއް

ދިރާގުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ، ބިޒް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 5
ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މިއަދު ބުރޫއަރައިފި އެވެ.

August 17, 2020 6
ޔޫއޭއީއާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފި

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 17) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ޓެލެފޯނުގެ ސީދާ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2020 7
އުރީދޫ ކެމްޕޭނެއްގައި މެސީ އާއި މަސްވެރިޔާ ސާޖިން

އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު އަދި މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު "ޒުވާން މަސްވެރިޔާ"، ހަސަން ސާޖިންއާ އެކު އުރީދޫން...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 17
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ޕްލޭންތައް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފި

އުރީދޫން ދެމުން އަންނަ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޕްލޭންތައް އިތުރު ޑޭޓާއާއި ހަލުވި ސްޕީޑު ލިބޭގޮތަށް އަޕްގްރޭޑު ކޮށްފި އެވެ.

August 15, 2020 1
އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތައް އައްޑު އާއި ލ. އަށް

ސ. ހިތަދު އާއި ލ. ގަމުގައި އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 3
ދިރާގު "މަމެން"ގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްގެން ހިލޭ ޑޭޓާ

ދިރާގު "މަމެން" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 6
އުރީދޫގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިތުރު ޑޭޓާ

އުރީދޫގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ހާއްސަ ޑޭޓާ އޮފާތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 8
މިނިވަން ދުވަހަށް ދިރާގުން 55 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ

ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން 55 ޕަސެންޓް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 13
ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑާއެކު ހިލޭ ރައުޓަރެއް

ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް އަލުން ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ކަނެކްޝަނާއި ރައުޓަރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 1
އިމޯޖީ ބޭނުކޮށްގެން ދިރާގުން 5ޖީބީ ޑޭޓާ

"އިމޯޖީ" ބޭނުންކޮށްގެން މެސެޖު ކުރާ ނަމަ 5ޖީބީ ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

July 17, 2020 3
ގޫގުލް އާއި ޖިއޯ ގުޅިގެން އަގުހެޔޮ ފޯނު އުފައްދަނީ

އިންޑިއާގެ ތަރައްގީ އަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ގޫގުލް އިން އިންޑިއާގެ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނި ރިލަޔަންސް ޖިއޯގެ ހިއްސާ ގަނެ، އެ ކުންފުންޏާ...

12 ޖުލައި

July 12, 2020
ޔޫކޭ ނެޓްވޯކްތަކުން ވާވޭ ބޭރުކުރަން 7 އަހަރު ނަގާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުން، ޗައިނާގެ "ވާވޭ ޓެޖްނޮލޮޖީޒް"އާ ގުުޅުމެއް އޮތް ނަމަ، އެ ގުޅުން ކަނޑާލަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. ވާވޭ އިން އުފައްދާ މުއާސަލާތީ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. މިއީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނަމަ ކުރަންވީ އެވެ. މި ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 8
ސްޓާ ޗެނަލްތައް ވެސް ދިރާގު ޓީވީ އަށް

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އިންޑިއާގެ ޗެނަލްތައް ކަމަށްވާ ސްޓާ އިންޑިއާ ނެޓްވޯކުގެ ޗެނަލްތައް ދިރާގު ޓީވީ އަށް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 2
އުރީދޫ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް މާމެންދުއަށް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ލ. މާމެންދޫ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ދިރާގު ޕްލޭ އަށް ސޮނީގެ ޗެނަލްތައް

ދިރާގުން ތައާރަފުކުރި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެޕްލިކޭޝަން "ދިރާގު ޕްލޭ" މެދުވެރިކޮށް ސޮނީގެ ޗެނަލްތައް ބަލައިލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 3
އުރީދޫގެ މަގޭ ޕްލޭނުން ހާއްސަ އޮފާތަކެއް

އުރީދޫގެ މަގޭ ޕްލޭން ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާތަކެއް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 8
ސެޓެލައިޓްތަކަށް ހަމަލާދީފާނެތީ ޕެންޓަގަން ބިރުން

އެމެރިކާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބާރުގަދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހުންނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ގައުމުގަ އެވެ. އެއީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ކަމަށް ވި ނަމަވެސް އެވެ. އެހެން ގައުމެއްގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެއީ ބިރުވެރިކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ އެއީ އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020
އެމެރިކާ އިން ވާވޭ އަށް ކުޑަ ލުޔެއް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާ އަށް ދަތިކުރަން އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ހަސަދަވެރިކަން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނޫނޭ ބުނާ ވަރަށް ހެކި ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ސިނާއަތުގައި، ޗައިނާގެ ވާވޭ ޓެކްނޮޖީޒްގެ އަޑު ނުހަނު ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ކުންފުންނަށް ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވާނީ ފަނާކުރަނިވި ކަމެއް ކަމަށް، ތަންދޮރު...

06 ޖޫން

June 06, 2020 16
ރާއްޖެ-އިންޑިއާއާ ދެމެދު އާ ކޭބަލެއް އަޅާނެ: މަލީހް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު މިހާރު އަޅާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މިހާރު ވަނީ އައުޓްޑޭޓް ވެފައި ކަމަށާއި އެހެންވެ އާ ކޭބަލެއް އަޅާނެ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.