21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 10
އުރީދޫން "އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް" ތައާރަފު ކޮށްފި

އެއް ފަހަރާ ރީޗާޖުކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލޭންތަކާއެކު އުރީދޫގެ "އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް" ޕްލޭންތައް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 6
ޕީއެސްއެމުން ފޭސް2 އޯޕަން އެކްސެސް ވިއުގަ ބޭނުންކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެޗްޑީސީން ގާއިމްކުރަން އުޅޭ އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯކް ބޭނުންކޮށްގެން ޕީއެސްއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށަން އެޗްޑީސީއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު...

November 19, 2020 4
ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާއިން ދެގުނަ ޑޭޓާ

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްގެން ދެ ގުނަ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 22
ޓެލެކޮމް ހިދުމަތް ދެނީ ގެއްލުންވާ ގޮތަށް: ބޮންޑޭ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޓެލެކޮމް ހިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވެ ހަމައެކަނި އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ބޮޑެތި ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ކަަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓުވަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 10
ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޗެނަލްތައް ދިރާގު ޕްލޭއަށް

މޮބައިލް ފޯނުންނާއި މޮބައިލް ޑިވައިސްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޓީވީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަފާތު ކޮންޓެންޓް ސްޓްރީމް ކުރުމަކީ މިހާރު މުނިފޫހިފުލުވުމަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮށްއުޅޭ ކަންތަކެވެ. އެގޮތުން ދިރާގުން މިވަނީ ފޯނުން ލައިވް ޓީވީ އަދި ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑުގެ ގިނަ ކޮންޓެންޓުތައް ބަލާލެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަސްޓަމަރުންނާ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 84
މުވާސަލާތީ ހިދުމަތަށް އިތުރު ކުންފުންޏެއް ގެންނަނީ

ރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވެސް ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 26
ދިރާގުގެ ފައިދާ 18 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި ދިރާގަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 586.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއަކާ އެކު 158.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާވެއްޖެ އެވެ.

November 01, 2020 4
އުރީދޫގެ ސާފު ފައިދާ 53 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި އުުރީދު އަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 53 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020
ހަނދުގެ މުއާސަލާތީ ވިއުގަ ނޮކިއާ އަށް

ނާސާ އިން ނޮކިއާ ލެބްސްއާ މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރީ 14.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 7
ދިރާގު ޕޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގުޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ފަސް ޕަސެންޓު އަނބުރާ ލިބޭ ކޭޝް ބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 15
ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގާއެކު ހޭދަވި އުފާވެރި ވަގުތުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 1
ދިރާގު ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ދިރާގުގެ މޮބައިލް ޕްރީޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، "ޕްރީޕެއިޑް ކޮމްބޯ ޕްލޭންސް" ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 11
ދިރާގު ޓީވީ ޕްރޮމޯޝަން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އަލަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ މަހުގެ ފީ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 28
ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީއެއްގެ މުހިއްމުކަން އިހްސާސްވޭ: މަލީހް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އިހްސާސްވި އެއްކަމަކީ ރާއްޖެ އަށް ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީއެއްގެ މުހިއްމު ކަން ބޮޑުވެފައި އޮތް މިންވަރު ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު...

September 08, 2020 1
6.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ 5ޖީ ޑީލް ސެމްސަންގަށް

އެމެރިކާގެ ވެރައިޒަން ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ވަރުގަދަ ޑީލެއް ސެމްސަންގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެއީ ވެރައިޒަނުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް 5ޖީ ނެޓްވޯކް އަޅައިދިނުމެވެ. މިއީ 5ޖީ ވިޔަފާރީގައި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 1
ދިރާގު ސްޓްރީމިން ބަންޑެއްޔަށް ޓިކްޓޮކް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ސްޓްރީމިން ބަންޑެއްޔަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް "ޓިކްޓޮކް" އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 6
ކްރެޑިޓް ނެތަސް އުރީދޫގެ ނަންބަރުތަކުން މިސްކޯލް ދެެވޭނެ

ކްރެޑިޓް ނެތަސް އެހެން ނަންބަރުތަކަށް މިސްކޯލް ދެވޭ ހިދުމަތެއް އުރީދޫން އިއްޔެ ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 6
ދިރާގު ބިޒް ފައިބަބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑުބަދަލެއް

ދިރާގުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ، ބިޒް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 5
ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މިއަދު ބުރޫއަރައިފި އެވެ.

August 17, 2020 6
ޔޫއޭއީއާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފި

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 17) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ޓެލެފޯނުގެ ސީދާ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2020 7
އުރީދޫ ކެމްޕޭނެއްގައި މެސީ އާއި މަސްވެރިޔާ ސާޖިން

އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު އަދި މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީ އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު "ޒުވާން މަސްވެރިޔާ"، ހަސަން ސާޖިންއާ އެކު އުރީދޫން...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 17
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ޕްލޭންތައް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފި

އުރީދޫން ދެމުން އަންނަ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޕްލޭންތައް އިތުރު ޑޭޓާއާއި ހަލުވި ސްޕީޑު ލިބޭގޮތަށް އަޕްގްރޭޑު ކޮށްފި އެވެ.

August 15, 2020 1
އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތައް އައްޑު އާއި ލ. އަށް

ސ. ހިތަދު އާއި ލ. ގަމުގައި އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުތަކެއް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 3
ދިރާގު "މަމެން"ގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްގެން ހިލޭ ޑޭޓާ

ދިރާގު "މަމެން" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 6
އުރީދޫގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިތުރު ޑޭޓާ

އުރީދޫގެ 15 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން ހާއްސަ ޑޭޓާ އޮފާތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 8
މިނިވަން ދުވަހަށް ދިރާގުން 55 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ

ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން 55 ޕަސެންޓް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.