11 މާޗް

March 11, 2020 24
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އޮތް ފޮއްޓެއް ފާސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ޑަސްބިނެއްގެ ކައިރީގައި، ގޮތް ނޭނގޭ ފޮއްޓެއް އޮތުމުން ސިފައިން އެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 3
މަޑުއްވަރީ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ދައުވާ

ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ރ. މަޑުއްވަރީން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 6
ބޯޑާސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރެވޭނީ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން

ރާއްޖެ އަކީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބޮޑު ގައުމަކަށް ވެފައި ބޯޑާ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020
ޕާކިސްތާން އަދިވެސް އެފްއޭޓީއެފްގެ "ގްރޭ ލިސްޓު"ގައި

ކަރާޗީ (ފެބްރުއަރީ 23) - މަނީ-ލޯންޑްރިން އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ހޭދަކުރޭތޯ ފާރަވެރިވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އެކްޝަން ޓާސްކް ފޯސް (އެފްއޭޓީއެފް) ގެ "ގްރޭ ލިސްޓް" ގައި ޕާކިސްތާން...

February 23, 2020 7
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި 3 މީހެއްގެ ގެ ފާސްކޮށްފި

ޅ. ނައިފަރުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ރަށުގެ ތިން ގެއެއް އިއްޔެ ބަލައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 19
ލަންކާގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ހަތަރު ދިވެއްސަކު އެބަ އުޅޭ ކަމަށާއި އެ މީހުން އަދި ހައްޔަރުކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 3
ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހާދިސާއާ ދިވެއްސަކާ ގުޅުމެއް ނެތް

ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ދިވެއްސަކާ ގުޅުމެއް ވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 73
ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް 43 މިލިއަންގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް

ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރާއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު 43 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް މިއަދު އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 24
ހުޅުމާލޭގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައިގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 27
"ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން"

ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 10
ހަނގުރާމައިން ގެންނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ތަން ހަދައިފި

ހަނގުރާމައިން އަނބުރާ ގެންނަ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރާ މަރުކަޒު ކ. ހިންމަފުށީގައި ހަދާ ނިންމާލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 46
ޔާމީން ވެއްދީ ޔުނިޓުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްފައި

މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވާ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް އެމަނިކުފާނު ވެއްދީ ކުރިއަށް ވުރެ އެތަނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮށްފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ)ގެ ތުހުމަތުތައް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ދޮގު ކުރައްވައިފި...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 14
ދެ ޓޫރިސްޓަކު މަސްތުވެގެން ދިނީ ބޮމުގެ އިންޒާރެއް!

ދަބަހުގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ސެކިއުރިޓީންނަށް އިންޒާރުދިން ދެ ޓޫރިސްޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
ޕާކިސްތާނުން ޓެރާ ގްރޫޕްތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 8) - ހައްދުފަހަނަޅި ހަރުކަށި ޖަމާއަތްތައް ޚާރިޖީ އަދި ދާޚިލީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުން ޕާކިސްތާނުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ހިމެނޭ ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 14
ހަރުކަށިފިކުރު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެދިއްޖެ

ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނޭޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ) އިން މިރޭ އެދިއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
އިރާގުގައި އައިއެސް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ވަނީ

އެއްއިރެއްގައި އިރާގުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފަހު ބަލިވެފައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިން އަލުން އިންތިޒާމްވެ، ވަރުގަދަ ވާން ފަށައިފި އެވެ.

December 23, 2019 4
ސީރިއާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ކަންކަން އެބަ ބަލާ

ސީރިިއާގައި ތިބި ބައެއް ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 91
ހަރުކަށި ފިކުރު ދެނެގަންނާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ދެނެގަންނާނެ ގޮތާއި އެ މީހުންގެ ސިފަތައް ނޭޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން މިއަދު ކަނޑައަޅައި އާންމު ކޮށްފި އެވެ.

December 22, 2019 45
ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަށް ހިތްވަރެއް ނުދެން: އިޔާޒް

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަށް ހިތްވަރު ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބައެއް އިލްމުވެރިން ހިމެނޭ މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާ އަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް މިއަދު ރައްދު...

December 22, 2019 13
މައްސަލައަކީ ވެކްސިނެއް ނޫން، ހައްގުން މަހްރޫމްކުރުން!

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު މައިންބަފައިންގެ އަތުން ނެގީ ވެކްސިން ދޭން އިންކާރު ކުރާތީ އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އެ...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 97
ހަރުކަށި ފިކުރާ އަބަދުވެސް ދެކޮޅު: މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާ

ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމާ އަބަދުވެސް ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާނެ ބައެއް އިލްމުވެރިން ހިމެނޭ މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 2
މަޑުއްވަރިން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ފިކުރު ފަތުރައި އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހިންގަމުން އަންނަ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 19, 2019 19
ހަރުކަށިކަމާ ދެކޮޅަށް އިލްމުވެރިން ތެދުވާން ގޮވާލައިފި

އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ޓެރަރިޒަމާއި ޖިނާއީ އަމަލުތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ދީނީ އިލްމުވެރިން ތެދުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ގޮވާލައިފި...

December 19, 2019 32
6 ގެއެއް ފާސްކޮށް 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިން: ޕޮލިސް

އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ފިކުރު ފަތުރައި އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރ. މަޑުއްވަރީގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 35
ހަރުކަށި ފިކުރުގެ "ބޮޑެއް" އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ފިކުރު ފަތުރައި އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރަމުންދާތީ ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 22
ހަރުކަށި ފިކުރަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ޝަމާލް

ހަރުކަށި ފިކުރު ގެންގުޅޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ބާރުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް އިއްޔެ...

December 17, 2019 31
ސީރިއާގައި ތިބި ދިވެހިން ހަތް މަސް ތެރޭ ގެންނަނީ

މީހުން މެރުމާއި ބޮން ގޮއްވުން ފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)އާ ބައިއަތު ހިފައި ސީރިއާ އަށް ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހާލުގައި...