27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 13
ހަމަލާ ރޭވިކަމުގެ ތުހުމަަތަށް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްދޭން ރޭވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ހައްޔަރުކުރި މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ދެ މީހަކު ތ. ތިމަރަފުށިން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 13
ޓެރަރިޒަމްގެ އޮޕަރޭޝަނުން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ބަންދަށް

ރާއްޖޭގައި ދޭން އުޅުނު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 12
ހަމަލާދޭން އުޅުނީ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަކަށް ނޫން: ޕޮލިސް

ފުލުހުން އިއްޔެ ހުއްޓުވާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ހަވީރަކަށް ދޭން އުޅުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

November 12, 2020 20
ޓެރަރިޒަމް ހިންގަން އުޅުނު ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއެއް ހުއްޓުވައި، އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގައި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 41
ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާއެއް ހުއްޓުވައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ރާވަމުން ދިޔަ ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާއެއް ހުއްޓުވައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 12
ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ރިޗްކްލަބް މޯލްޑިވްސް އިން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަނެފައިވާ މަސްދޯނި އެ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ އެ ދޯނި ހިފެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ދިފާއުކުރަން ނެރުނު އަމުރެއް ކަަމަށް ތުހުމަތުކޮށް،...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 8
ހަނގުރާމައިން އައި މީހާ މަރުކަޒުގައި ބަންދުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި އަންނަ މީހުން ބަންދުކުރަން ކ. ހިންމަފުށީގައި މަރުކަޒެއް ހަދައިފި އެތަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 5
ހަނގުރާމައިން އައި މީހާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް

ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދިވެހި މީހާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 14
ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އައުމުން ހައްޔަރު

ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އައުމުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 76
"އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ހިންގަނީ ހަރުކަށި ބައެއް"

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިން ހިންގަމުންދަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތްތައް އަޑީގައި ތިބެގެން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

October 07, 2020 60
ޖަލަށް ހުކުމްކުރި އަދީބު ގޭގައި!

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް، 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ޚިޔާނާތްވި މައްސަލައިގައި 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 24
ހަރުކަށިފިކުރާ ދެކޮޅަށް މީޑިއާ އިސްނަގަން އެދިއްޖެ

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމާ ދެކޮޅަށް މީޑިއާތަކުގެ ވެސް އަމިއްލަ ކަމެއް ކަމަށް ބަލައި، އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނެޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ) އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
މަޑުއްވަރިން ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރި ކަމަށް ބުނެ ރ. މަޑުއްވަރިން ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާ އުފުލި ހަ މީހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 200
"އިންޑިއާ އައުޓް އަކީ ހަރުކަށި މީހުންގެ ކަމެއް"

"އިންޑިއާ އައުޓް"ގެ ނަމުގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ހަަރަކާތަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން އަޑީގައި ތިބެގެން ހިންގާ ކަމެއް ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން އެ ޖާގަ ދޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ތުހުމަތުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 50
ރައީސަށް ގެއްލުންދޭން ބުނި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ގޮވާލި މީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 9
މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ކަންކަން ޕާޓީތަކުން ނުކުރަން އެދެފި

ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއްބާރުލުން ނުދިނުމަށް، ޕާޓީތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމަށްވާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 11
ރައީސަށް ގެއްލުންދޭން ގޮވި މައްސަލަ ބްރޯޑްކޮމުން ބަލަނީ

ޗެނަލް-13 އިން އިއްޔެ ގެނެސްދިން ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން ގޮވި މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން...

September 04, 2020 48
ރައީސްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން ގޮވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޗެނަލް-13 އިން އިއްޔެ ގެނެސްދިން ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން ގޮވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 12
ނިއުޒިލެންޑްގައި 51 މީހުން މަރާލިމީހާ އުމުރަށް ޖަލަށް

ކްރައިސްޗާޗް (އޮގަސްޓް 27) - މިދިޔަ އަހަރު ނިއުޒިލެންޑުގެ ދެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 51 މީހުން މަރާލި މީހާ ޕެރޯލް ނުލިބޭ ގޮތަށް އުމުރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 54
ގަވާއިދު ހެދީ ޔާމީންގެ ގެކޮޅާއި މުދާ ނަގަން: އިދިކޮޅު

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) އިން ގަވާއިދެއް ހަދައި އަމަލުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެކޮޅާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ހަނގުރާމަ އަށް ދާންއުޅުނު މައްސަލައެއް އަލުން ބަލަނީ

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވާން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން މީހަކަށް ކުރި ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 27
މަރުވިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ޔާސިރު މިއަދު ވަޅުލަނީ

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ އަދި ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓާ މަރުވި، ޔަމަންގެ ޔާސިރު ޔަހްޔާ 45، ތިން ދުވަސް ފަހުން މިއަދު ވަޅުލާން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 84
ޔާސިރު، އަލްގައިދާގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި:ސަރުކާރު

ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ، ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވި ޔަމަންގެ ޔާސިރު ޔަހުޔާ ސާލިހު މުތީއު އަކީ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތާ ގުޅުން އޮންނަ އަދި އެ ޖަމާއަތުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި މީހެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.