05 ޖުލައި

July 05, 2016 3
ހިބަޅިދޫ މައްސަލާގައި އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ

ބ. ހިބަޅިދޫއިން ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 7
މުލިއާގެ ކައިރި ބޮން ބޭއްވި މީހުންނަށް ބޮޑު ހުކުމެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މުލިއާގެ ކައިރީގައި ބޮމެއް ބޭއްވި މައްސަލާގައި އެކަކު 20 އަހަރަށް އިތުރު ތިން މީހަކު 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު...

June 30, 2016 12
ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ރަސްމީ އަދަދު 180 ގައި!

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހަނގުރާމަ ކުރަން ގޮސް އުޅޭ ދިވެހިންގެ އަދަދު، ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ހިސާބުތަކުން 180 އަށް އަރާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު، ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އެ އަދަދު...

29 ޖޫން

June 29, 2016 49
ދިވެހި އިސް "ޓެރަރިސްޓަކު" ރާއްޖޭން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގޮސް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ އިސް މަގާމެއްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 16
އިއްތިހާދުން ދަނީ ރާއްޖެ ބަދުނާމުކުރަމުން: މިނިސްޓަރު

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިއްތިހާދެއް ހަދައިގެން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކައި ރާއްޖެ ބަދުނާމުކުރަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 23, 2016 25
ދިވެހިން ހަނގުރާމަ އަށް ފޮނުވާ މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ހަނގުރާމައަށް ދިވެހިން ފޮނުވާ ބައެއް މީހުން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެމީހުން މޮނިޓާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު...

June 23, 2016 32
އަދީބާ ފިސްތޯލައާ ކޮން ގުޅުމެއް؟

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅެން ގާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ މީހަކު، ހަތިޔާރެއް ގެންގުޅުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެކެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ހުއްދައެއް ނެތި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު...

22 ޖޫން

June 22, 2016 5
ނާޒިމް ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ރޭ ފުލުހުން ހާމަކުރި މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަގުތުން މިނިވަން ކުރުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

June 22, 2016 44
ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެގެން ނުވާނެ: ފާއިޒް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރޭ ވެވުނީ އިއުތިރާފެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު...

June 22, 2016 1
މުހުތާޒާއި ނިހާންގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިނާއި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު...

21 ޖޫން

June 21, 2016
ޓެރަރިޒަމާ ގުޅޭ ކަރުދާސް ދިރާސާ ކުރަން ކޮމެޓީއަަކަށް

ޓެރަރިޒަމާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހާމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ކަރުދާސް އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް 11 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 5
ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވަން ހުރިހާ މެމްބަރުން އެއްގަލަކަށް

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަކީ ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ބިރެއް ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަން ހުރިހާ އެންމެން އެއްގަލަކަށް އަރަން ޖެހޭ...

June 20, 2016 10
އިންސާފު ނެތް ނަމަ ޓެރަރިޒަމަށް މަގުފަހިވޭ: މެމްބަރުން

އަދުލު އިންސާފު ނެތް ތަނެއްގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ހަރަކާތްތަކާއި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުން އިތުރުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 13
ފަޔާޒާއި ސިފައިންގެ ދެ މީހުންނަށް މާދަމާ ހުކުމް ކުރަނީ

ރިޔާސީ ލޯންޗް "ފިނިފެންމާ" ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މާލޭ އޭރިޔާގެ ކޮމާންޑަރު ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފަޔާޒު (ޕާޕާ) އާއި ސިފައިންގެ އިތުރު ދެ މީހަކަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
އަދީބު ޖަލަށް ދޫކުރާނީ ތަހުގީގުތަކަށް ފަހު: ފުލުހުން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކުރާނީ އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ނިމުމުން ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 16, 2016 15
"ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތެއް ހިންގަފާނެ"

ދީނީ މަގުސަދެއް އޮވެގެން ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ވުރެ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތެއް ހިންގުން ގާތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު...

14 ޖޫން

June 14, 2016 23
ދިވެހިން ހަނގުރާމައަށް ދާ ސަބަބު ދެނެގަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި ފިކުރީ ހައްދުފަހަނައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ދީނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި ހަނގުރާމަތަކުގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ނެޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިރާސާއެއް ކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 1
ޕާޕާ، ތިހާމް އަދި ޒަމީރުގެ ޝަރީއަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން އަންގާރަ ދުވަހު

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސިފައިންގެ މާލޭ އޭރިޔާގެ ކޮމާންޑަރު ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފަޔާޒު (ޕާޕާ) އާއި ސިފައިންގެ އިތުރު ދެ މީހެއްގެ...

June 12, 2016 36
ދިވެހިންތަކެއް ސީރިއާ އަށް، އަނބިމީހާ ވެސް ގޮވައިގެން

ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ގުޅުމަށް އިތުރު ދިވެހި ގުރޫޕެއް ހިނގައްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016 3
މެޖިސްޓްރޭޓް ނިހާންގެ މައްޗަށް ވެސް މިރޭ ހުކުމް ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާކަން ދެއްކުމަށް ސައްހަ ނޫން ލިޔުމެއް ހެދި މައްސަލާގައި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ހުކުމް މިރޭ އިއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 24
ކުރީގެ ޕީޖީ މުހުތާޒް 17 އަހަރަށް ޖަލަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ މައްޗަށް އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ،...

June 09, 2016 25
އަދީބަށް 15 އަހަރުގެ ހުކުމެއް، ޖުމްލަ 25 އަހަރު

އަދީބު 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކުރި އިރު އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑުން ވަނީ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި. އަދީބަށް ކުރިން 10 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އައިސްފައި ވާތީ މިހާރު އޭނާގެ...

08 ޖޫން

June 08, 2016 11
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު ސިޔާސަތަށް މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ޓެރަރިޒަމާއި ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހާމަކުރާ ކަރުދާހެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުއްވައި މެމްބަރުންގެ ހިޔާލަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 26
އަދީބު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް...

June 05, 2016 2
"ފިނިފެންމާ" މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ވެސް ސިއްރުކޮށްފި

ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އޭނާގެ ދެ ބޮޑީގާޑަކަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ސިއްރު...

04 ޖޫން

June 04, 2016 4
ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރާނެ ދުވަހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 1
ޔޫރޯ އަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް

ޕެރިސް (ޖޫން 1) - މި މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ފްރާންސްގައި ފަށާ ޔޫރޯ މުބާރާތުގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދިނުމުގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 1
ހައްޔަރުކުރި ޓީޗަރުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި

ލ.ކުނަހަންދޫން ހައްޔަރުކުރި އެ ރަށު ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރުގެ ބަންދަށް އެ އަތޮޅު ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 10 ދުވަސް ދީފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 2
ޓީޗަރު ހައްޔަރުކުރީ ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރާތީ

ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރު ހައްޔަރުކުރީ ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

May 30, 2016 26
"ނުރައްކާތެރި ތުހުމަތެއް"ގައި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ކުނަހަންދު އަށް ރޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންތަކެއް އަރައި، އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.