27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 1
ކޮކާ ކޯލާ ލޯންގް ރަން އޭޕްރިލް 10 ގައި

ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު މިހާރު ބާއްވަމުން އަންނަ ކޮކާ ކޯލާ ލޯންގް ރަން 10 އޭޕްރިލް ގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 29
މެރެތަން ފުރިހަމަކުރައްވައި ފަސްޓްލޭޑީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު، ޓީއެފްޖީ ރަންގައިި މިއަދު މެރަތަނެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި ތާރީހުން ޖާގަ ހޯއްދަވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަސްޓް ލޭޑީއެއް މެރަތަން ފުރިހަމަކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 26
ރައީސް، ޓީއެފްޖީ ރަން އަށް ލ. އަތޮޅަށް

ލ. އަތޮޅުގައި މާދަމާ ބާއްވާ ޓީއެފްޖީ ރަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އެ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން ދުވުމުގެ ރެކޯޑެއް މުގުރާލަނީ

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދުނިޔޭގެ ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑު ފޮތަށް އަރާ ވަރުގެ ދުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 1
ވައު ކިޑްސް ރަންގައި ދެހާސް ބައިވެރިން ދުވެފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ "ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްޒް ރަން" ދެ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 26
މަރިޔަމް ވަހީދާގެ ފުރަތަމަ މެރެތަން، ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް

އިއްޔެ އޮތް ޓީއެފްޖީ ލޯންގް ރަންގައި މަރިޔަމް ވަހީދާ، އުމުރުން 67 އަހަރުގައި، މެރެތަން ފުރިހަމަކުރައްވައި، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ޖާގައެއް ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
ވާއު ކިޑްސްގެ ފަންޑް ރައިޒްކުރާ ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެމް) އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ އެކު ކުރިއަށްގެންދާ ވާއު ކިޑްސް ރަންގެ ފަންޑް ރައިޒް ކުރާ ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަން މިމަހު 27 ގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެމް) އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ އެކު ކުރިއަށްގެންދާ ވާއު ކިޑްސް ރަން މިމަހު 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 2
ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަން އޭޕްރީލް މަހު

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ބާއްވާ ހަތް ވަނަ ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަން އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018
މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ލޯވަ ބޮޑީ - 3

"މިހާރު ފިޓް" ގެ މި އެޕިސޯޑްގައި ވެސް މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތިރި ނުވަތަ ލޯވަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ލޯވަ ބޮޑީ - 2

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" މި އެޕިސޯޑްގައި ވެސް މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ ތިރި ނުވަތަ ލޯވަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018
މިހާރު ފިޓް: ވާމްއަޕް ސްޓްރެޗް

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެ މީހެއްގެ އުމުރާއި ސިއްހީ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަސްރަތުކުރަންޖެހޭނެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 1
ބީއެމްއެލް-ޓީއެފްޖީގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވުން އަންނަ މަހު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ގުޅިގެން ބާއްވާ "ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑްސް ރަން 2017" އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 3
ފުރިހަމަ އިވެންޓެއް، "ޝުކުރިއްޔާ ޓީއެފްޖީ"!

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުލް މެރެތަނެއް ނުވަތަ ހާފް މެރެތަނެއް ފުރިހަމަކުރެވުމުން ލިބުނު އުފަލާ އެކު ބައެއް ދުވުންތެރިން ފިނިޝިން ޕޮއިންޓް ހުރަސްކުރީ ރޮމުންނެވެ. ބައެއް ބައިވެރިން ދުވީ ކުދިންނާ އެކު އާއިލީ ދުވުމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެއް ފުރައިގެ ޒުވާން ކުދިން ހީ ސަކަރާތުގެ ތެރެއިންނެވެ. ޕާސަނަލް ބެސްޓް ރެކޯޑް ހެދުމަށް ސީރިއަސްކަމާ އެކު...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018
ރޭހުގެ ބައިވެރިންނަށް ޓީއެފްޖީން މަޖައްލާއެއް ނެރެފި

ޓީއެފްޖީ ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަންގެ ބައިވެރިންނަށް މީގެ ކުރިން ލިބޭނީ ރޭހާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލުއި ފޮތެކެވެ. އެކަމަކު އަހަރުން އަހަރަށް ޓީއެފްޖީގެ އިވެންޓްތަކަށް އަންނަ ފުރިހަމަ ބަދަލުތަކާ އެކު އެކަން ވެސް މި ވަނީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް އަރުވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން މި ފަހަރު މިވަނީ ރޭހުގެ ބައިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، މުހިއްމު އެތައް...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 1
ލޯންގް ރަންގެ އެކްސްޕޯ ވެސް މި ފަހަރު ހުޅުމާލޭގައި

ޓީއެފްޖީގެ ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަން މި ފަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މިއޮތީ ހުޅުމާލެއާ ގުޅިފަ އެވެ. އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އެ ރޭސް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާއިރު މި ފަހަރު ރޭހުގެ އެކްސްޕޯ ވެސް އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުމާލޭގަ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 1
ރެޑިކަަލް ވޯލްޑް ސަމިޓުގައި ޓީއެފްޖީން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ރެޑިކަލް ފިޓްނަަސް ޓްރެއިނަރުން ބައިވެރިވެގެން ބާއްވާ، ރެޑިކަލް ވޯލްޑް ސަމިޓުގައި ޓީއެފްޖީގެ ޓްރެއިނަރުން ބައިވެރިވެ، އެ ސަމިޓުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018
ޓީއެފްޖީގެ ސީއެސްއާރް ޕްރޮޖެކްޓް 300 ބައިވެރިންނާއެކު

އެންމެންނަށް ވެސް ފެންނާނީ ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ހުޅުވާލި ދުވުމުގެ ޕްލެޓްފޯމެވެ. އެ ޖިމުން 2013 ވަނަ އަހަރު ލޯންގް ރަންގެ ނަމުގައި ފެށި އިވެންޓަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި ތިބި ދުވަން ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް ހުޅުވާލަދިން ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. އެކަމަކު އޭރުން ފެށިގެން ވެސް ޓީއެފްޖީން އައީ ދުވަން ބޭނުންވާ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
ޓީއެފްޖީ ލޯންގް ރަން: މި ފަހަރު 1500 ޖާގަ!

ޓީއެފްޖީން އޭޕްރިލް 20 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ "ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަން" ގައި ބައިވެރިވާން 1500 ޖާގަ ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018
ޓީއެފްޖީގެ މި އަހަރުގެ ލޯންގް ރަން އޭޕްރިލް 20 ގައި

ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި ހާއްސަ ދުވުމަކުން، ޓީއެފްޖީން މި އަހަރުގެ ލޯންގް ރަން ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.