13 ޖޫން

June 13, 2016 1
މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު ދެއްކި މިންވަރު ބިލިއަނަކަށް!

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް މިދިޔަ މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރިއިރު އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތަށް ވުރެ 19 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016 1
މީރާ އަށް މިދިޔަ މަހު ޖަމާކުރި އާމްދަނީ ދަށަށް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް މިދިޔަ މަހު ޖަމާކުރި އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހާ އަޅައިބަލާއިރު ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.