11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 29
ރިޔާޒް މި ފަހަރު ނުކުންނަވަނީ ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަން މިހާރު ކުރައްވާ އަބްދުﷲ ރިޔާޒް، މި އަހަރުގެ އާންމު އިންތިޚާބުގައި އޭނާގެ އުފަން ރަށް ތިމަރަފުށި ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައި މިއަދު އެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 17
ރިޔާޒް އެދިވަޑައިގަތް އެއްވެސް ކަމެއް ބަޖެޓުގައި ނެތް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް އެދިވަޑައިގަތް އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 46
ރިޔާޒު ކިނބިދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ތ. ކިނބިދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް އަޑުއުފުލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 6
ކިނބިދޫ ކޭބަލްގެ މައްސަލަ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް

ތ. ކިނބިދޫގެ މަގުތަކުގައި ފެނަކައިން ކަރަންޓު ކޭބަލް އަޅާއިރު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިން ފެށިގެން ގޭގޭގެ މީޓަރާ ގުޅާ ކޭބަލަށް އެގެއެއްގެ ވެރިޔަކު ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް، އެކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވައިފި އެވެ.