09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 6
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ހަވާލުކޮށްފި

ފަސް ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޑިޒައިންކޮށް އެންވަޔަރަމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދަން މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 22
ނުވަ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ނުވަ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސަައްކަތް ސަަރުކާރުން މިއަދު ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 8
ތިމަރަފުށީ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ތ. ތިމަރަފުށީގައި މިދިޔަ މާޗު މަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަޚަމްވި ޒުލޭޚާ އަބްދުުލް ޣަނީ އަށް ސްރީ ލަންކާގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް މިރޭ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 15
ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެ ވަންދޫ އަނދިރީގައި!

ތ. ވަންދު އަށް ކަރަންޓު ދޭ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެ، މުޅި ރަށުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 6
ޒުލޭޚާގެ ސިކުނޑީގެ ތިން އޮޕަރޭޝަނެއް، އަދިވެސް ހޭނާރާ

ތ. ތިމަރަފުށީގައި މިދިޔަ މަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަޚަމްވި ޒުލޭޚާ އަބްދުުލް ޣަނީ، އެއް މަސް ވީއިރު ވެސް ހޭނާރާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 7
ޒުލޭހާ އަދިވެސް ހެއެއް ނާރާ: އާއިލާ

ތ. ތިމަރަފުށީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ޒުލޭޚާ އަބްދުުލް ޣަނީގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަދިވެސް ހެއެއް ނާރަ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 10
ތިމަރަފުށީ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ ކޯމާއެއްގައި

ތ. ތިމަރަފުށީގައި އިއްޔެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު އަންހެން މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އޭނާ އޮތީ ކޯމާއެއްގައި ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 17
ފަގީރެއް ނެތުމުން ވަންދޫގެ ޒަކާތު ފައިސާ ހިރިލަންދުއަށް

ތ. ވަންދޫގައި ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މީހަކު ރަޖިސްޓްރީވެފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ރަށުން ލިބުނު ޒަކާތު ފައިސާ އެ އަތޮޅު ހިރިލަންދުއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލުން މިރޭ ބުުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 4
ވަންދޫ މަޝްރޫއު ފެށޭނެ ދުވަހެއް ބުނަން ދަތި: ތޯރިގް

ތ. ވަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާތީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ވިދާޅުވާން ދަތި ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 45
ސަގާފީ ދެ މައިޒާނެއް އުގެއިލް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ތ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ތައްޔާރުކުރި ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ބައެއް ކަންކަން ދައްކުވައިދޭ ދެ މައިޒާނެއް ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 15
ރަށެއް ސިފަވާ ގޮތަށް ވަންދޫގައި ބޮޑު ޕާކެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ކުރިއްސުރެ އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން މި ފަހަކަށް އައިސް ބައެއް ރަށްރަށުން ކުރާ ކަންތަކުން އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. މި ފަހަރު އެ މަންޒަރު ފެނުނީ ތ. ވަންދޫންނެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 17
ރިޔާޒް އެދިވަޑައިގަތް އެއްވެސް ކަމެއް ބަޖެޓުގައި ނެތް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް އެދިވަޑައިގަތް އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 3
ވަންދޫން ގެއްލުނު މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ތ. ވަންދޫން ގެއްލުނު މީހަކު އެ ރަށު ވަލުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.