06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 50
ރައީސަށް ގެއްލުންދޭން ބުނި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ގޮވާލި މީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 4
ވިލުފުށިން ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ތ. ވިލުފުށީގައި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

August 18, 2020 3
ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު ވިލުފުށީގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އެހީއާ އެކު ތ. ވިލުފުށި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އައުޓްޑޯ ޖިމެއް ހަދައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 8
ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ:އިމްރާން

ރާއްޖޭގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓަން އެންމެން އަތުގުޅާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 26, 2019 5
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެއްބައިވަންތަވާންޖެހޭ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން، ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރައްޔިތުން ދެއްކި އެއްބައިވަންތަކާއި އަޅައިލުމުގެ ނަމޫނާ ކުރިއަށް ނެރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު...

December 26, 2019 11
ވިލުފުށީގައި އެއްބައިވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާއެއް

މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގައި ރާއްޖެ އަށް އެރި ސުނާމީގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވި އެއް ރަށް ކަމަށް ވާ ތ. ވިލުފުށީގައި ހެދި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބިނާ ރައީސް އިބްރާހިމް...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 27
އިދިކޮޅުގެ ދައުވަތު މިއުޅެނީ ގަބޫލު ނުކުރެވިގެން:ރިޔާޒް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދެމުން އައި ނަމަވެސް އެ ދައުވަތު ގަބޫލު ނުކުރެއްވިގެން އުޅެނީ، ވެރިކަމަށް އައިސް އެ ސަރުކާރުން ކުރާނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭތީ...

August 14, 2018 66
ޝައްކެއް ނެތް، ކޯލިޝަން ރޫޅޭތަން ފެންނާނެ: ރައީސް

އަންނަ މަހު 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ނުކުންނައިރު، އެ ކޯލިޝަން ރޫޅޭނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 9
ރައީސް ޔާމީން ތ. އަތޮޅަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މާދަމާ ފައްޓަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 7
އިންތިޚާބު ފަހެއް ނުކުރެވޭނެ: އިބޫ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 17
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އަށް "ފިނިފެންމަލުގެ" މަރުހަބާއެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ތ. ވިލުފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން "ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔަތަކުގެ" މަރުހަބާއެއް މިއަދު ކިޔައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 7
ކުރީގެ ކައުންސިލަރެއްގެ ގޭ ބަންދުގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސައިން ޖަބީން ހަ މަހަށް ގޭ ބަންދުކުރަން އެ ރަށު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލުކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 7
ވިލުފުށީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށްވާ ހުސައިން ޖަބީން ގޭ ބަންދު ކުރަން ހުކުމް ކޮށްފައިވާތީ، އޭނާގެ ކެންޑިޑެސީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 5
ދެ ރަށެއްގެ ބޯފެނާއި 4 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރަނީ

ދެ ރަށެއްގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށާއި ހަތަރު ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 6
ހުކުމަކާއެކު ވިލުފުށީ ކައުންސިލަރެއް މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ

ތ. ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޖަބީން ހަ މަހަށް ގޭގައި ބަންދުކުރަން އެ ރަށު ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 11
އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ހައްޔަރުކުރީ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ތ. ވިލުފުށީ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 31
ދެމަފިރިންގެ މަރުގެ ހަގީގަތެއް އަދިވެސް ނޭނގެ!

ދެމަފިރިން އެއްފަހަރާ މަރުވެފައި ތިއްބައި ފެނުން ވީ ރާއްޖޭގައި ހިނގި ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ކަމަކަށެވެ؛ މ. ލައިޓް ސިގްނަލް ގޭގެ ފަސްވަނަ ބުރީގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު ތ. ވިލުފުށީ، ގާސިމް ޝާހިދު 50، އާއި ރަޒީނާ އިބްރާހީމް، 40، މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދިވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަނީ އެހެންވެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 9
ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން ދެ ހަށިގަނޑު މޯޗަރީ އަށް

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބައި މިއަދު ފެނުނު ދެމަފިރިންގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހަދާފައިވާ ލޭގެ ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެ ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު...

January 08, 2017 53
ގެއެއްގައި ދެމަފިރިއަކު މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނިއްޖެ

ތ. ވިލުފުށީ ދެމަފިރިއަކު މާލޭގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއް ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބާ މިއަދު މެންދުރު ފެނިއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 24
ވިލުފުށީގައި ގެންގުޅުނު ކިނބޫ ސިފައިންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ތ. ވިލުފުށީ ކައިރީގައި އޮންނަ ހޮނޑެލިފުށިން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ހިފައި ވިލުފުށީގައި ބާއްވާފައި އޮތް ކިނބޫ ބޮޑުވެ، ރައްޔިތުންނަށް ބިރުހީވުމުން ސިފައިންނާ އިއްޔެ ކިނބޫ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 10
ވިލުފުށި ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ތ. ވިލުފުށީގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައިގައި މިރޭ ރޯވެ އެއްކޮށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.