10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 13
އިބޫ ށ. އަދި ނ. އަތޮޅަށް، ފައިސަލް ތ. އަތޮޅަށް

މި މަހު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ށ. އަތޮޅާއި ނ. އަތޮޅަށް އަދި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް ތ. އަތޮޅަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 66
ޝައްކެއް ނެތް، ކޯލިޝަން ރޫޅޭތަން ފެންނާނެ: ރައީސް

އަންނަ މަހު 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ނުކުންނައިރު، އެ ކޯލިޝަން ރޫޅޭނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތ. ވިލިފުށީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 33
"ޖަޒީރާ ސިޔާސަތަކީ ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގެންގުޅޭ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ގެ ތަސައްވުރަކީ ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ކޯލިޝަންގެ ވައުދުތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 13, 2018 114
"ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދޭނެ ހިތްވަރެއް އިދިކޮޅަކު ނެތް"

ޚިޔާނާތުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭ ފަދަ ހިތްވަރެއް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކިބައިގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 13, 2018 40
ރައީސް ޔާމީންގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް ތިމަރަފުއްޓަށް

ތ. ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަންކަން ކުރަން ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ރަށަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވައުދުތަކެއް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 9
ރައީސް ޔާމީން ތ. އަތޮޅަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މާދަމާ ފައްޓަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 8
"ބާއްވަން މި އުޅެނީ އިންތިޚާބެއް ނޫން، އިންގިލާބެއް"

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވަން އުޅެނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ރައްޔިތުން ގެންނަ "އިންގިލާބެއް" ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 18
ގާނޫނުއަސާސީގެ ހުރިހާ ބާބަކާ ވަނީ ޚިލާފު ވެފައި: އިބޫ

މިހާރުގެ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފެށިތާ މާދަމާ 10 އަހަރު ފުރޭއިރު، އޭގެ ހުރިހާ ބާބަކާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޚިލާފު ވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް...

August 06, 2018 27
ނުހެދި ހުރި ރިސޯޓްތަކަށް ލޯން ހަމަޖައްސައިދޭނަން

ފައިސާގެ ދަތިތަކާ ހެދި، މިހާތަނަށް ނުނިންމި ހުރި ރިސޯޓުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނެއްގެ ވެރިކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައިދޭނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 7
އިންތިޚާބު ފަހެއް ނުކުރެވޭނެ: އިބޫ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 05, 2018 12
އިބޫ ލ. އާއި ތ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ލ. އާއި ތ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ކެމްޕެއިން...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018 27
"އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާނީ ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަސައްކަތުން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ މަސައްކަތްޕުޅުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑް ވޭވް ސަލީމް) އެ ކަމަނާ އަށް ރޭ ވަރަށް ބޮޑަަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 11
ރައީސް ޔާމީން ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ނުކުރައްވާ: ތޯރިގް

ރައީސް އަބްދުﷲ އަބްދުﷲ ޔާމީން މިހާރު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުންޏަސް އެ މަނިކުފާނަކީ އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް...

April 27, 2018 34
އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކީ ދީން ހިމާޔަތް ކުރުން: މުއިއްޒު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފައިސާގެ ގޮތުން އަގު ބޮޑު، ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ދަމަހައްޓައި...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 17
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އަށް "ފިނިފެންމަލުގެ" މަރުހަބާއެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ތ. ވިލުފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން "ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔަތަކުގެ" މަރުހަބާއެއް މިއަދު ކިޔައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 2
ސިމެންތި ޖަހަން އަރާ ހުރި އަށި ވެއްޓި ފައި ބިނދިއްޖެ

ތ. މަޑިފުށީގައި ހަދަމުން އަންނަ ގެސްޓް ހައުސެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރީގައި ސިމެންތި ޖަހަންވެގެން އަރާ ހުރި އަށި ވެއްޓި، ދިވެއްސެއްގެ ފައި މިއަދު ބިނދިއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 11
ރުއްތިބީގައި ހަދާ 170 ކޮޓަރީގެ ރިސޯޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ތ. ރުއްތިބީގައި ފަސްތަރީގެ ފެންވަރަށް ހަދާ 170 ކޮޓަރީގެ ރިސޯޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 8
މަހަށް ނިކުތް ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ތ. ބުރުނީން 11 މީހުންނާ އެކު މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 47
ޕްލާސްޓަރު ނައްޓާލަދޭން އާދޭސްކުރިން: އަަލަމް

ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕުރޮޖެކްޓް އޮފިސަރު، އަލަމް އައްބާސް، 23، އާންމުކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ގޮހެއް ނޫޅެ އެވެ. ނަމަވެސް މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން އުޅެނިކޮށް އޭނާއަށް ކުރިމަތިވީ، އިންސާނަކަށް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ދިމާނުވާނެ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ މައްސަލައެކެވެ؛ ކަނާތު ފައިގެ ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 34
ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލެއްވާކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެނިކޮށް ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ޕްލާސްޓަރު އެޅި ޒުވާނާގެ ފައިން ތަންގަނޑެއް ގިރި، އެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާއިރު އެކަމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލެއް ވާކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށް ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 8
ވަޔާ ޖެހުނު ދޮރުން މީހެއްގެ އިނގިލިތައް ބުރިވެއްޖެ

ތ. މަޑިފުށީގައި މިއަދު ބާރު ވަޔާ އެކު ލެއްޕުނު ދޮރާއި ދޮރުކަންޏާ ދޭތެރޭ ފިތިގެން އަންހެނެއްގެ ތިން އިނގިލި ބުރިވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 17
ފަގީރެއް ނެތުމުން ވަންދޫގެ ޒަކާތު ފައިސާ ހިރިލަންދުއަށް

ތ. ވަންދޫގައި ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މީހަކު ރަޖިސްޓްރީވެފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ރަށުން ލިބުނު ޒަކާތު ފައިސާ އެ އަތޮޅު ހިރިލަންދުއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލުން މިރޭ ބުުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 4
ވަންދޫ މަޝްރޫއު ފެށޭނެ ދުވަހެއް ބުނަން ދަތި: ތޯރިގް

ތ. ވަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާތީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް ވިދާޅުވާން ދަތި ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.