16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
ތައިލެންޑުގެ ވައި ނުސާފުވެ "ފޭކް ވާރޭ" ވެއްސަނީ

ތައިލެންޑުގެ ވައި ނުސާފުވެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ދަރަޖައަށް ދިއުމުން، އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ވެއްސަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 5
ސަައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 12) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އެންމެ ފަހުން ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 8
މަރުގެ އިންޒާރުލިބޭތީ ސައުދީ ކުއްޖާގެ ޓްވިޓާ ސަސްޕެންޑް

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 11) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދަތުރު ކުރި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަހަފް މުހައްމަދު އަލް ގުނޫންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

January 11, 2019 29
ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ ސަލާމަތްވުމުގައި ޓްވިޓާގެ ދައުރު

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 11) - ޖެނުއަރީ 5، ހޮނިހިރު ދުވަހު ވުޖޫދުވި ޓްވިޓާގެ އާ އެކައުންޓަކުން ބޮޑު ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާން އުޅޭކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުން ދިޔަ އެވެ. ކުވޭތުގައި ތިބި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 10
ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 9) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ބެންކޮކަށް ދިޔަ ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ދަރަޖަ އދ. އިން ދީފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 24
ބެންކޮކުގައި ހުރި ސައުދީ ކުއްޖާ އދގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 8) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ބެންކޮކަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއާ އެންމެ ފަހުން އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އެޖެންސީން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ތައި ކޭވް ޑައިވަރުންނަށް ޝަރަފްގެ އެވޯޑް ދީފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހަތް ޑައިވަރުން ނިއު އިޔާ އޮނަ ލިސްޓުގައި ހިމަނައި އެ މީހުންނަށް ޝަރަފް ދީފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018
ތައި ހޮހޮޅަ ހާދިސާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޖުލައިގައި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ތައިލެންޑްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗް ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމުތައް ހަދަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިރު، ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އެ ހާދިސާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދަ ކޭވް" އަންނަ ޖުލައި މަހު ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 2
ތައިލެންޑުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ބެންކޮކް (ޑިސެމްބަރު 11) - ފެބްރުއަރީ މަހު ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 1
ތައިލެންޑުގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަކަރުހެދި ޑްރައިވަރު ޖަލަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 24) - ތައިލެންޑުގެ ދެމަފިރިން އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ގެންދިއުމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މާ ބޮޑު އަގެއް ނެގި ޕެރިހުގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އަށް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
އާ އަހަރަށް ތައިލެންޑުން ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ވިސާ ދެނީ

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް، ދިވެހިންނަށް ތައިލޭންޑުން ހިލޭ ވިސާ ދޭން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 8
ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކުރި ތައިލެންޑްގެ ރިސޯޓް ބަންދު

ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އިސްތިހާރުކޮށް، މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ތައިލެންޑްގެ ރިސޯޓެއް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ޔުނައިޓެޑް-އެވަޓަން މެޗަށް

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 28) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ސަލާމަތް ކުރި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އެވަޓަން މިރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ މެޗު ބަލަން އޯލްޑް ޓްރެފޯޑަށް ދާނެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 4
ބެންކޮކުގައި ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ބެންކޮކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން މަޝްހޫރު ޕަތޫނާމް ސަރަހައްދުގައި ޒުވާން ދެ ގޭންގެއްގެ މެދުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 1
މިއަންމާގެ ޖަލު ފަޅާލި މީހުން ތައިލެންޑަށް!

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މިއަންމާގެ ޖަލެއް ފަޅާލުމަށް ފަހު އިއްޔެ ފިލައިގެން ދިޔަ ގައިދީން ތައިލެންްޑަށް ވަނުމަށް މިސްރާބު ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 1
ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ތައިލެންޑުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްދަ

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ތައިލެންޑުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު ދީފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 3
ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅަ ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗު ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުން ބޮޑު ޖާފަތެއް

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ތައިލެންޑުގެ ތަމްލުއާން ހޮހަޅައިން 12 ކުދިންނައި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އުފަލުގައި ތައިލެންޑުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިރޭ ބޮޑު ޖާފަތެއް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ތިން ކުއްޖަކާއި ކޯޗަށް ރަށްވެހިކަން ދީފި

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 9) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންގެ ތެރޭން ވަކި ގައުމެއްގައި ރަށްވެހިވެފައި ނުވާ ތިން ކުދިންނާއި ކޯޗަށް ތައިލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 18
ޑްރަގާ އެކު ތައިލެންޑުން ދިވެއްސެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ތައިލެންޑުގެ ޑޮން މުއާންގް އެއާޕޯޓުން ދިވެހި ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
ކުދިން ސަލާމަތްކުރި ޑައިވަރުން ބޮޑު ވަޒީރު އަރިހަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 25) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ބައިވެރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑައިވަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި ބައްދަލު ކުރައްވައިވި އެވެ.