28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ޔުނައިޓެޑް-އެވަޓަން މެޗަށް

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 28) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ސަލާމަތް ކުރި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އެވަޓަން މިރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ މެޗު ބަލަން އޯލްޑް ޓްރެފޯޑަށް ދާނެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 4
ބެންކޮކުގައި ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ބެންކޮކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން މަޝްހޫރު ޕަތޫނާމް ސަރަހައްދުގައި ޒުވާން ދެ ގޭންގެއްގެ މެދުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 1
މިއަންމާގެ ޖަލު ފަޅާލި މީހުން ތައިލެންޑަށް!

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މިއަންމާގެ ޖަލެއް ފަޅާލުމަށް ފަހު އިއްޔެ ފިލައިގެން ދިޔަ ގައިދީން ތައިލެންްޑަށް ވަނުމަށް މިސްރާބު ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 1
ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ތައިލެންޑުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްދަ

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ތައިލެންޑުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު ދީފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 3
ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅަ ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗު ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުން ބޮޑު ޖާފަތެއް

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ތައިލެންޑުގެ ތަމްލުއާން ހޮހަޅައިން 12 ކުދިންނައި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އުފަލުގައި ތައިލެންޑުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިރޭ ބޮޑު ޖާފަތެއް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ތިން ކުއްޖަކާއި ކޯޗަށް ރަށްވެހިކަން ދީފި

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 9) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންގެ ތެރޭން ވަކި ގައުމެއްގައި ރަށްވެހިވެފައި ނުވާ ތިން ކުދިންނާއި ކޯޗަށް ތައިލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 18
ޑްރަގާ އެކު ތައިލެންޑުން ދިވެއްސެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ތައިލެންޑުގެ ޑޮން މުއާންގް އެއާޕޯޓުން ދިވެހި ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
ކުދިން ސަލާމަތްކުރި ޑައިވަރުން ބޮޑު ވަޒީރު އަރިހަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 25) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ބައިވެރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑައިވަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި ބައްދަލު ކުރައްވައިވި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
ހޮހަޅަ އަށް ވަން ދަތުރު: އެ ކުދިންގެ ދުލުން

ބެންކޮކް (ޖުލައި 20) - އެއީ ފުޓުބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް ނިންމާލުމަށް ފަހު މަޖާކޮށްލަން ހޮހަޅަ އަށް ވަން ވަނުމެކެވެ. ފުޓުބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް ނިންމާލުމަށް ފަހު އާއްމުކޮށް އެ ކުދިން އެ ހޮހަޅަ އަށް ވަދެ ހަދަ އެވެ. އެކަމަކު މަޖަލަކަށް މިދިޔަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އެ ދަތުރު 12 ކުދިންނާއި ކޯޗުގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސް ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ހާދިސާއަކަށް ވާނެ...

18 ޖުލައި

July 18, 2018 1
ހޮހަޅައިގައި ތިބި އިރު ކާނެ އެއްޗެއް ނެތް، ސަލާމަތްވީ ފެން ބޮއިގެން

ބެންކޮކް (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންގެ އަތުގައި ކާނެ އެއްޗެއް ނެތް އިރު ނުވަ ދުވަސް ވަންދެން ސަލާމަތުން ތިބީ ހޮހަޅަ އަށް ފޭބި ވާރޭ ފެން ބޮއިގެން ކަމަށް އެ ކުދިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 18, 2018
ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ޑައިވަރުގެ ކިބައިން މަސްކް މައާފަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު އިނގިރޭސި ޑައިވަރަކާ ދިމާލަށް އެއީ ކުޑަ ކުދިންނާ ބެހޭ މީހެއް ކަމަށް...

July 18, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ނެރުނު 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށާ އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ކުދިން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކާނެ...

17 ޖުލައި

July 17, 2018 2
ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިން ވަނީ ފަސް މީޓަރަށް މަގެއް ކޮނެފައި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 17) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތިބި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މި މަހު 2 ވަނަ ދުވަހު ފެނުމުގެ ކުރިން ވެސް އެ ކުދިން ވަނީ ސަލާމަތްވާން އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ކަމަށާއި މި ގޮތުން ފަސް މީޓަރުގެ މަގެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ކުދިންނާ އެކު ހޮހަޅައިގައި ހޭދަކުރި ޑައިވަރެއް ކަމަށްވާ ޕަކް ލޮހާންޝޫން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 1
ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ކުދިންނަށް މިރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ނުދައްކާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންނަށް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ނުދައްކާނެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

July 15, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިންނާއި ކޯޗު ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

July 15, 2018 1
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލަނީ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއާން ރާއީ ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބޭތާ 17 ދުވަސް ފަހުން އުނދަގޫ އަދި ނުރައްކާ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ސަލާމަތް ކުރި 12...

14 ޖުލައި

July 14, 2018
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރި ޑައިވަރަކު ބުނަނީ އެއީ ބަތަލެއް ނޫން ކަމަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 14) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު އިނގިރޭސި ޑައިވަރަކު ބުނަނީ އެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ނިންމާލެވުނު ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ބަތަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 3
ކުދިންނާ އެކު ހޮހަޅައިގައި ހޭދަކުރި ޑޮކްޓަރު: ނަމޫނާ ބަތަލެއް

ބެންކޮކް (ޖުލައި 13) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއާން ރާއީ ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ކައިރި އަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑޮކްޓަރު ރިޗަޑް ހަރިސް ދާން ޖެހުމުގައި ޚާއްސަ ސަބަބެއް ވެ އެވެ. އޭނާ އަކީ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ޑައިވަރަކަށްވުމެވެ. އެ ޑޮކްޓަރަށް ލިބިފައިވާ ދެ ޕްރޮފެޝަނުގައި ގުޅުމެއް ނެތް ނަމަވެސް އެ ދެ...

12 ޖުލައި

July 12, 2018 3
ޕަންޕްތައް ފޭލްވުމުން، ފަހު ގްރޫޕަށް ނުކުމެވުނީ ކިރިޔާ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 12) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގެ ޗެމްބަރެއްގައި ފެން ހިއްކަން ބަހައްޓައިފައި ހުރި ޕަމްޕްތައް ފެއިލްވުމުން، ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ތިބި ޑައިވަރުންގެ ފަހު ގްރޫޕަށް ނުކުމެވުނީ ކިރިޔާ ކަމަށް ކޮމާންޑަރު ޗައިޔަނަންތާ ޕީރަނަރޮން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 5
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިންގެ ފޮޓޯތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއްމުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 11) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތިބޭތާ 17 ދުވަސް ފަހުން ސަލާމަތް ކުރި 12 ކުދިންގެ ފޮޓޯތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

July 11, 2018 2
ކުޑަކުޑަ އުއްމީދެއް މިވަނީ ހަގީގަތަކަށްވެފައި: ނޭވީ ސީލް

ބެންކޮކް (ޖުލައި 11) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ކުޑަކުޑަ އުއްމީދެއް ހަގީގަތަކަށްވުން ކަމަށް ތައި ނޭވީ ސީލްގެ ކޮމާންޑަރު ރިއާ...

10 ޖުލައި

July 10, 2018 2
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ވޯލްޑް ކަޕް ބަލާނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 10) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ވައިޑް ބޯ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބުގެ 12 ކުދިންނާއި ކޯޗަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް މެޗަށް ރަޝިޔާ އަށް ދިއުމުގެ ދައުވަތު ފީފާގެ...

July 10, 2018 8
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުން: ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެހާނުރައްކާ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 10) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރަން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެހާ ނުރައްކާ ކަމަށާއި ދުވަހަކު...

09 ޖުލައި

July 09, 2018 6
އިތުރު ހަތަރު ކުދިން ނެރެ އޮޕަރޭޝަން މެދުކަނޑާލައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 9) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިންގެ ތެރޭން ބާކީ ތިބި އަށް ކުދިންނާއި ކޯޗުގެ ތެރޭން އިތުރު ހަތަރު ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފަހު އޮޕަރޭޝަން މިއަދަށް...

July 09, 2018
ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންނާ އާއިލާތަކުން އަދި ބައްދަލެއް ނުކުރާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 9) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅަ އިން ނެރުނު ކުދިންގެ އާއިލާތަކާ ވެސް އެ ކުދިންނަށް މާ އަވަހަށް ބައްދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮމާންޑަރު ނަރޮންގްސަކް...