29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ތައި ކޭވް ޑައިވަރުންނަށް ޝަރަފްގެ އެވޯޑް ދީފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހަތް ޑައިވަރުން ނިއު އިޔާ އޮނަ ލިސްޓުގައި ހިމަނައި އެ މީހުންނަށް ޝަރަފް ދީފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018
ތައި ހޮހޮޅަ ހާދިސާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޖުލައިގައި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ތައިލެންޑްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗް ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމުތައް ހަދަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިރު، ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އެ ހާދިސާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދަ ކޭވް" އަންނަ ޖުލައި މަހު ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 2
ތައިލެންޑުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ބެންކޮކް (ޑިސެމްބަރު 11) - ފެބްރުއަރީ މަހު ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 1
ތައިލެންޑުގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަކަރުހެދި ޑްރައިވަރު ޖަލަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 24) - ތައިލެންޑުގެ ދެމަފިރިން އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ގެންދިއުމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މާ ބޮޑު އަގެއް ނެގި ޕެރިހުގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އަށް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
އާ އަހަރަށް ތައިލެންޑުން ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ވިސާ ދެނީ

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް، ދިވެހިންނަށް ތައިލޭންޑުން ހިލޭ ވިސާ ދޭން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 8
ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކުރި ތައިލެންޑްގެ ރިސޯޓް ބަންދު

ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އިސްތިހާރުކޮށް، މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ތައިލެންޑްގެ ރިސޯޓެއް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ޔުނައިޓެޑް-އެވަޓަން މެޗަށް

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 28) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ސަލާމަތް ކުރި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އެވަޓަން މިރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ މެޗު ބަލަން އޯލްޑް ޓްރެފޯޑަށް ދާނެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 4
ބެންކޮކުގައި ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ބެންކޮކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން މަޝްހޫރު ޕަތޫނާމް ސަރަހައްދުގައި ޒުވާން ދެ ގޭންގެއްގެ މެދުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 1
މިއަންމާގެ ޖަލު ފަޅާލި މީހުން ތައިލެންޑަށް!

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މިއަންމާގެ ޖަލެއް ފަޅާލުމަށް ފަހު އިއްޔެ ފިލައިގެން ދިޔަ ގައިދީން ތައިލެންްޑަށް ވަނުމަށް މިސްރާބު ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 1
ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ތައިލެންޑުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްދަ

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ތައިލެންޑުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު ދީފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 3
ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅަ ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗު ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުން ބޮޑު ޖާފަތެއް

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ތައިލެންޑުގެ ތަމްލުއާން ހޮހަޅައިން 12 ކުދިންނައި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އުފަލުގައި ތައިލެންޑުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިރޭ ބޮޑު ޖާފަތެއް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ތިން ކުއްޖަކާއި ކޯޗަށް ރަށްވެހިކަން ދީފި

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 9) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންގެ ތެރޭން ވަކި ގައުމެއްގައި ރަށްވެހިވެފައި ނުވާ ތިން ކުދިންނާއި ކޯޗަށް ތައިލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 18
ޑްރަގާ އެކު ތައިލެންޑުން ދިވެއްސެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ތައިލެންޑުގެ ޑޮން މުއާންގް އެއާޕޯޓުން ދިވެހި ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
ކުދިން ސަލާމަތްކުރި ޑައިވަރުން ބޮޑު ވަޒީރު އަރިހަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 25) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ބައިވެރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑައިވަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި ބައްދަލު ކުރައްވައިވި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
ހޮހަޅަ އަށް ވަން ދަތުރު: އެ ކުދިންގެ ދުލުން

ބެންކޮކް (ޖުލައި 20) - އެއީ ފުޓުބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް ނިންމާލުމަށް ފަހު މަޖާކޮށްލަން ހޮހަޅަ އަށް ވަން ވަނުމެކެވެ. ފުޓުބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް ނިންމާލުމަށް ފަހު އާއްމުކޮށް އެ ކުދިން އެ ހޮހަޅަ އަށް ވަދެ ހަދަ އެވެ. އެކަމަކު މަޖަލަކަށް މިދިޔަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އެ ދަތުރު 12 ކުދިންނާއި ކޯޗުގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސް ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ހާދިސާއަކަށް ވާނެ...

18 ޖުލައި

July 18, 2018 1
ހޮހަޅައިގައި ތިބި އިރު ކާނެ އެއްޗެއް ނެތް، ސަލާމަތްވީ ފެން ބޮއިގެން

ބެންކޮކް (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންގެ އަތުގައި ކާނެ އެއްޗެއް ނެތް އިރު ނުވަ ދުވަސް ވަންދެން ސަލާމަތުން ތިބީ ހޮހަޅަ އަށް ފޭބި ވާރޭ ފެން ބޮއިގެން ކަމަށް އެ ކުދިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 18, 2018
ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ޑައިވަރުގެ ކިބައިން މަސްކް މައާފަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު އިނގިރޭސި ޑައިވަރަކާ ދިމާލަށް އެއީ ކުޑަ ކުދިންނާ ބެހޭ މީހެއް ކަމަށް...

July 18, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ނެރުނު 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށާ އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ކުދިން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކާނެ...

17 ޖުލައި

July 17, 2018 2
ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިން ވަނީ ފަސް މީޓަރަށް މަގެއް ކޮނެފައި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 17) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތިބި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މި މަހު 2 ވަނަ ދުވަހު ފެނުމުގެ ކުރިން ވެސް އެ ކުދިން ވަނީ ސަލާމަތްވާން އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ކަމަށާއި މި ގޮތުން ފަސް މީޓަރުގެ މަގެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ކުދިންނާ އެކު ހޮހަޅައިގައި ހޭދަކުރި ޑައިވަރެއް ކަމަށްވާ ޕަކް ލޮހާންޝޫން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 1
ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ކުދިންނަށް މިރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ނުދައްކާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންނަށް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ނުދައްކާނެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

July 15, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިންނާއި ކޯޗު ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

July 15, 2018 1
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލަނީ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއާން ރާއީ ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބޭތާ 17 ދުވަސް ފަހުން އުނދަގޫ އަދި ނުރައްކާ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ސަލާމަތް ކުރި 12...