07 ޖުލައި

July 07, 2018 2
ހޮހަޅައިން ފެންގަނޑު ހިންދެނީ ގަޑިއަކު 1.5 ސެންޓި މީޓަރަށް

ބެންކޮކް (ޖުލައި 7) - ތައިލެންޑުގައި ކުދިން ތާށިވެފައިވާ ހޮހަޅައިގައި ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު ހިންދެނީ ގަޑިއަކު އެވްރެޖްކޮށް 1.5 ސެންޓި މީޓަރަކަށް ކަމަށް ތައި ނޭވީ ސީލުން ބުނެފި އެވެ.

July 07, 2018 11
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަން އީލަން މަސްކުގެ އިންޖިނޭރުން ފޮނުވައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 7) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެހީވުމަށް ސްޕޭސް އެކްސްގެ ފައުންޑާ އީލަން މަސްކުގެ ކުންފުނީގެ އިންޖިނޭރުން ބެންކޮކަށް ފޮނުވައިފި...

July 07, 2018 1
ހޮހަޅާގައި ތިބި ކުދިންގެ މެސެޖް:މައިންބަފއިން ދެރަނުވޭ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 7) - މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާގެ މީހުން ދެރަނުވުމަށް އެދި ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018
ޕުކެޓް ކައިރިން ބޯޓެއް ފެތި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ

ޕުކެޓް (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން މަޝްހޫރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ޕުކެޓް ކައިރިއަށް ޕަސިންޖާ ބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލުމުން 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މަރުވެ އަދި އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

July 06, 2018 4
ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށްވާން ފަށައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގައި 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗު ތާށިވެފައި ތިބި ހޮހަޅައިގެ ޗެމްބަރުގައި އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.

July 06, 2018 10
ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު ޑައިވަރަކު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭން އުޅުނު ތައި ނޭވީގެ ކުރީގެ ޑައިވަރަކު ރޭ ދަންވަރު މަރު ވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018
ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންނަށް ފީނަން ދަސްކޮށްދޭން ފަށައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 5) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިންނަށް ޑައިވިން މާސްކް އަޅައި ނޭވާލާން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޗިއާން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ނަރޮންގްސަކް އޮސަޓަނަކޯން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 16
ހޮހަޅާގައި ތިބި ކުދިން މަޖާކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 4) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގައި ތާށިވި 12 ކުދިން އެއް ކުއްޖަކު އަނެއް ކުއްޖަކަށް ހީސަމާސާކޮށް ހަދާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 1
ހޮހަޅާގައި ތާށިވި ކުދިންނަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 3) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަ ދުވަސް ވަންދެން ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ފަސޭހަ އިން ނެރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ތައި ނޭވީ ސީލްގެ ޑައިވަރުން އެ ކުދިންނަށް ކާނާ އާއި ސިއްހީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

July 03, 2018 3
ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިން ނެރެން މަސްތަކެއް ނަގާނެ: ސިފައިން

ބެންކޮކް (ޖުލައި 3) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއާން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅަ އަށް ގެއްލުނު ކުދިން ނުވަ ދުވަސް ފަހުން ދިރި ތިއްބާ ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ކުދިން ހޮހަޅައިން ނެރެން ކުރަން...

July 03, 2018 4
ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންގެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 3) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވި ކުދިން ނުވަ ދުވަސް ފަހުން ފުރަތަމަ ފެނިފައި ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެ ޑައިވަރުންނަށެވެ. އެ މީހުންނަށް އެ ކުދިން ރޭ ފެނުމާ...

02 ޖުލައި

July 02, 2018 20
ހޮހަޅަ އަށް ގެއްލުނު ކުދިން ދިރި ތިއްބާ ފެނިއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 2) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގެ ތެރެއަށް ވަން ފަހުން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުނު 12 ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ކޯޗު ދިރި ތިއްބާ ހޮހަޅަ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ސަރަހައްދީ...

July 02, 2018 4
ހޮހަޅައިގައި ކުދިން ތިބި ތަނާ ޑައިވަރުން ކައިިރި ވަނީ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 2) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން ތިބި ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ސަރަހައްދާ ޑައިވަރިން ކައިރިވަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ހޮހަޅައިގެ ތެރޭން ފެންގަނޑުގެ ލެވެލް ތިރިވެއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 1) - ތައިލެންޑުގެ ކުދިންތަކެއް ތާށިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ތަމް ލުއަން ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ފެންގަނޑުގެ ލެވެލް މިހާރު ދަށްވަމުންދާ ކަމަށް ޗިއަން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ނަރޮންގްސަކް އޮސޮޓަނަކޯން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018
ހޮހަޅަ އަށް ގެއްލުނު ކުދިން ހޯދަން ހާހެއްހާ ޑައިވަރުން

ބެންކޮކް (ޖޫން 30) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއަން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅަ އަށް ވަތް ގޮތަށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދާ 12 ކުދިން ފެނޭތޯ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑައިވަރުން ހަރަކާތްތެރިާވާން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018
ހޮހަޅައިގައި ފެންބޮޑުވާތީ، ގެއްލުނު ކުދިން ހޯދަން ހުރަސް

ބެންކޮކް (ޖޫން 28) - ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންގަނޑު ބޮޑުވަމުންދާތީ، ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މެންބަރުން ސަލާމަތް ކުރަން ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018
ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން ދިރި ތިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ބެންކޮކް (ޖޫން 26) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މެންބަރުން ސަލާމަތުން ތިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ...

June 26, 2018
ތައި ފިލްމް "ބޭޑް ޖީނިއަސް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިއެއް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ތައިލެންޑްގެ ފިލްމް "ބޭޑް ޖީނިއަސް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިންއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 8
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ކުންފުނިން ކޮނޮއްޓާ ގަނެފި

މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓުތަކާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއާ އެކު ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓް ކުންފުނިން އެމެރިކާގެ ހަވާއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އައުޓްރިގާގެ ހަ ރިސޯޓެއް، 310 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ގަނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 10
ތައިލެންޑްގެ މި ތަޖުރިބާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް މުހިންމު

ތައިލެންޑްގައި ބޮޑެތި ގާތަކާ އެކު ހެދިފައި ހުންނަ ކުދިކުދި ރަށްތައް ފެނިފައި ޓޫރިސްޓުން ހައިރާންވެ އެވެ. އެތަނުގެ ކަނޑު އަޑީގެ ދިރުންތަކުން އެ މީހުންނަށް ގެނެސްދެނީ އިތުރު އުފަލެކެވެ. ތައިލެންޑަށް ދާ ގިނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެގައުމުގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކާއި ކަނޑުތަކާއި ފަރުތައް ވަރަށް މުހިންމެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018
އައިފާ އެވޯޑްސް މި އަހަރު ބެންކޮކްގައި

އިންޑިއާގެ ފިލްމްތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ) މި އަހަރު ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 3
މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ތައިލެންޑްގެ ފީފީ އައިލެންޑްގައި އިއްޔެ ހުޅުވި މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރާއެކު، މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު، އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ވެސް އެފަދަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 7
ތައިލެންޑްގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް ނަޝީދު

ރާއްޖެ އިން ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އައްޔަން ކުރައްވައި މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 4
ވަޒީފާދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފައިސާއަތުލި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ތައިލެންޑުގެ އަންހެނުންތަކެއްގެ އަތުން ބަޔަކު ފައިސާތަކެއް އަތުލި މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 24
ރައީސް ޔާމީނަށް ކާފަ ދަރިކަލެއް ލިބިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ކާފަ ދަރިކަލުން މިއަދު ހަވީރު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 3
އިންޑިއާ އަންހެނަކު ސާޅީގައި ސްކައިޑައިވްކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ވެސް އާދަޔާހިލާފު ސްކައިޑައިވްތަކެއް ކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ ޝީތަލް ރާނޭ-މަހާޖަން ސާޅީ އަޅައިގެން ސްކައިޑައިވްކޮށް އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 1
ރޭލް ޓްރެކުގައި ސެލްފީ ނެގި މީހަކު ރޭލުން ޖެހި މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 9) - ތައިލެންޑުގައި ރޭލް ޓްރެކެއްގައި ރޭލް އަންނަ މަންޒަރާ އެކު ސެލްފީ ނެގި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.