20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 4
ތައިލެންޑްގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ ބޮޑުކުރަނީ

އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ އަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލްކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 2
ތައިލެންޑު ޓޫރިސްޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 12) - ތައިލެންޑުގައި ޓޫރިސްޓުން އުޅޭ ހިސާބުތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްދީ ހަތަރު މީހުން މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 5
ތައިލެންޑުގެ އާ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ރައްޔިތުން ރުހުންދީފި

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 8) - ތައިލެންޑުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ޑްރާފްޓް ކުރި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 1
ތައިލެންޑުގެ އާ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ތާއީދު އޮތްތޯ ބަލަނީ

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 7) - ތައިލެންޑުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ޑްރާފްޓް ކުރި އާ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ރައްޔިތުން ރުހޭތޯ ބެލުމަށް މިއަދު ވޯޓު ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 12
ފޭސްބުކުގައި އެންމެ ބަހެއް ބުނެލުމުން ވެސް ދައުވާކުރަނީ

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 2) - ތައިލެންޑުގެ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ބަދު ބަސް ރައްދުވާ ގޮތަށް ފޭސްބުކުގައި އެންމެ ބަހެއް ބުނެލި އަންހެނަކަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 1
ފައްޅީގެ ފްރީޒަރުން 40 ކުދި މިނިކާވަގު ފެނިއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖޫން 1) - ތައިލެންޑުގެ މަޝްހޫރު ފައްޅިއެއްގައި ގެންގުޅޭ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މިނިކާވަގު ހިފަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައްޅީގައި ހުރި ފްރީޒަރެއްގެ ތެރޭން މަރުވެފައިވާ 40 ކުދި މިނިކާވަގު ފެނިއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 2
ފައްޅިއަކުން 137 މިނިކާވަގު ހިފަނީ

ބެންކޮކް (މެއި 31) - ތައިލެންޑުގެ މަޝްހޫރު ފައްޅިއެއްގައި ގެންގުޅޭ 137 މިނިކާވަގު ހިފުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
ތައިލަންޑުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 17 މަރު

ތައިލެންޑުގެ އަންހެން ކުދިން ސްކޫލެއްގެ ނިދާބައިގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 17 ދަރިވަރުން މަރުވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.