12 ޖުލައި

July 12, 2018 3
ޕަންޕްތައް ފޭލްވުމުން، ފަހު ގްރޫޕަށް ނުކުމެވުނީ ކިރިޔާ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 12) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގެ ޗެމްބަރެއްގައި ފެން ހިއްކަން ބަހައްޓައިފައި ހުރި ޕަމްޕްތައް ފެއިލްވުމުން، ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ތިބި ޑައިވަރުންގެ ފަހު ގްރޫޕަށް ނުކުމެވުނީ ކިރިޔާ ކަމަށް ކޮމާންޑަރު ޗައިޔަނަންތާ ޕީރަނަރޮން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 5
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިންގެ ފޮޓޯތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއްމުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 11) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތިބޭތާ 17 ދުވަސް ފަހުން ސަލާމަތް ކުރި 12 ކުދިންގެ ފޮޓޯތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

July 11, 2018 2
ކުޑަކުޑަ އުއްމީދެއް މިވަނީ ހަގީގަތަކަށްވެފައި: ނޭވީ ސީލް

ބެންކޮކް (ޖުލައި 11) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ކުޑަކުޑަ އުއްމީދެއް ހަގީގަތަކަށްވުން ކަމަށް ތައި ނޭވީ ސީލްގެ ކޮމާންޑަރު ރިއާ...

10 ޖުލައި

July 10, 2018 2
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ވޯލްޑް ކަޕް ބަލާނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 10) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ވައިޑް ބޯ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބުގެ 12 ކުދިންނާއި ކޯޗަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް މެޗަށް ރަޝިޔާ އަށް ދިއުމުގެ ދައުވަތު ފީފާގެ...

July 10, 2018 8
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުން: ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެހާނުރައްކާ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 10) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރަން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެހާ ނުރައްކާ ކަމަށާއި ދުވަހަކު...

09 ޖުލައި

July 09, 2018 6
އިތުރު ހަތަރު ކުދިން ނެރެ އޮޕަރޭޝަން މެދުކަނޑާލައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 9) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިންގެ ތެރޭން ބާކީ ތިބި އަށް ކުދިންނާއި ކޯޗުގެ ތެރޭން އިތުރު ހަތަރު ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފަހު އޮޕަރޭޝަން މިއަދަށް...

July 09, 2018
ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންނާ އާއިލާތަކުން އަދި ބައްދަލެއް ނުކުރާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 9) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅަ އިން ނެރުނު ކުދިންގެ އާއިލާތަކާ ވެސް އެ ކުދިންނަށް މާ އަވަހަށް ބައްދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮމާންޑަރު ނަރޮންގްސަކް...

07 ޖުލައި

July 07, 2018 2
ހޮހަޅައިން ފެންގަނޑު ހިންދެނީ ގަޑިއަކު 1.5 ސެންޓި މީޓަރަށް

ބެންކޮކް (ޖުލައި 7) - ތައިލެންޑުގައި ކުދިން ތާށިވެފައިވާ ހޮހަޅައިގައި ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު ހިންދެނީ ގަޑިއަކު އެވްރެޖްކޮށް 1.5 ސެންޓި މީޓަރަކަށް ކަމަށް ތައި ނޭވީ ސީލުން ބުނެފި އެވެ.

July 07, 2018 11
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަން އީލަން މަސްކުގެ އިންޖިނޭރުން ފޮނުވައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 7) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެހީވުމަށް ސްޕޭސް އެކްސްގެ ފައުންޑާ އީލަން މަސްކުގެ ކުންފުނީގެ އިންޖިނޭރުން ބެންކޮކަށް ފޮނުވައިފި...

July 07, 2018 1
ހޮހަޅާގައި ތިބި ކުދިންގެ މެސެޖް:މައިންބަފއިން ދެރަނުވޭ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 7) - މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާގެ މީހުން ދެރަނުވުމަށް އެދި ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 1
ހޮހޮޅައިގައި ތިބި ކުދިންނަށް ފީފާ ރައީސްގެ ދައުވަތެއް

މޮސްކޯ (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިންނަށް މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް މެޗު ބެލުމަށް ރަޝިއާ އަށް އައުމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

July 06, 2018 4
ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށްވާން ފަށައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގައި 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗު ތާށިވެފައި ތިބި ހޮހަޅައިގެ ޗެމްބަރުގައި އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.

July 06, 2018 10
ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު ޑައިވަރަކު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭން އުޅުނު ތައި ނޭވީގެ ކުރީގެ ޑައިވަރަކު ރޭ ދަންވަރު މަރު ވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018
ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންނަށް ފީނަން ދަސްކޮށްދޭން ފަށައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 5) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިންނަށް ޑައިވިން މާސްކް އަޅައި ނޭވާލާން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޗިއާން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ނަރޮންގްސަކް އޮސަޓަނަކޯން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 16
ހޮހަޅާގައި ތިބި ކުދިން މަޖާކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 4) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގައި ތާށިވި 12 ކުދިން އެއް ކުއްޖަކު އަނެއް ކުއްޖަކަށް ހީސަމާސާކޮށް ހަދާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.