13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 15
މޮޅު ކުއްޖެއް، އެކަމަކު ސިއްހީ ހާލަތު ދަށަށް!

އަބްދުﷲ ޖިނާހު އަލީ ފެންނަ އިރު އެހެން ކުދިންނާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ފާހަގަނުވެދާނެ އެވެ. ތައުލީމީ ގޮތުން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކަށް އެކަނި ވިސްނައިފި ނަމަ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހުރި ވޭންތައް ނޭނގިދާނެ އެވެ. މިދިއަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލްގެ ގަދަ 10 ގައި އޭނާ ހިމެނުނެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ ހަމައެކަނި އޯޓިޒަމްގެ ކުއްޖަކަށް ވުމެއް ނޫނެވެ: އޭނާގެ ދެ...

11 ޖޫން

June 11, 2019 30
ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 16
ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ، ތާޖުއްދީންގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 5
ތާޖުއްދީން ސްކޫލު: ތަފާތު ދައްކަމުން ބަދަލަކަށް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް މުހިއްމީ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކިޔެވުމާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރާއި ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ތަރައްގީކުރުމަކީ ވެސް، މީގެ 30 އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި ސްކޫލުން ސަމާލުކަން ދޭ ކަމެކެވެ. އިންޓަ ސްކޫލުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ އަކީ އެކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 53
އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ނުލިބޭތީ ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާ!

އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެން ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ، ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 61
ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ވެސް ބާރުގަދައީ ގޭންގު؟

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޑިސިޕްލިން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އެ ކުދިން އިސްލާހު ކުރުމަށް ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޓީޗަރުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ދަރިންގެ ތައުލީމަށް ގުރުބާން ވަމުން އަންނަ...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 3
ހައްޔަރުކުރި އެއް ކުއްޖެއްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް (ޓީއެސް) ގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބަންދަށް 10...

January 18, 2018 50
ދެ ހަމަލާ އިން އަނެއްކާވެސް ބިރުވެރިކަމެއް!

ސްކޫލުގައި ދެ ދަރިވަރެއްގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ބަދަލުހިފަން ގޭންގްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ގޮވައިގެން ގޮސް ސްކޫލަށް ވަދެ ދަރިވަރުންނަށް ހަމަލާ ދޭ ހިސާބަށް ކަންކަން...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 38
ސްކޫލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ސްކޫލުތަކަށް ވަދެ ދަރިވަރުންނަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގަމުންދާތީ ސްކޫލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

January 17, 2018 31
ޒަހަމްކޮށްލީ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅުމެއް ނެތް ދަރިވަރެއް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް (ޓީއެސް) ގައި އިއްޔެ މާރާމާރީ ހިންގީ ދެ ކުއްޖެއްގެ ދެމެދުގައި ޖެހުނު މައްސަލައަކުން ކަމަށާއި އެކަމަކު ޒަހަމްވީ އެކަމާ އެއްވެސް ގުޅުން ނެތް ކުއްޖެއްކަން "މިހާރު"...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 42
ޓީއެސްގައި މާރާމާރީ ހިންގައި، ކުއްޖަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް (ޓީއެސް) ގެ ތެރެއަށް ބަޔަކު މިއަދު ވަދެ މާރާމާރީއެއްގައި ހިންގައި ކުއްޖަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 3
ސްކޫލު ގައިޑް - ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ދުލުން

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ. ދަރިވަރުން ގިނަ ބޮޑެތި ސްކޫލުތަކުގައި ވެސް ކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. އެކަމަކު ދަރިވަރުންގެ މި ޝަކުވާތައް ގިނަ ފަހަރަށް މެނޭޖްމެންޓަށް އޮންނަނީ ނޭނގި އެވެ. އެހެންވެ މި ފަހަރުގެ ގައިޑްގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދަރިވަރުން، އެކުދިންނަށް ސްކޫލުގެ މާހައުލުން މަދުވާ ނުވަތަ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 42
އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގްރޫޕް: އުފާވެރި މޫނުތަކެއް

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ސްކޫލުތަކެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އިންޓަ ސްކޫލު އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް އެންމެ ވިދާލާ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޫލުތަކެވެ. އެކަމަކު އެ ފެންނަ ވިދުމަށް ވުރެ، މި ސްކޫލުތަކުގެ އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގުޅުން މާ ބަދަހި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 61
ތާޖުއްދީންގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ކުއްޖަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިއްޔެ އެ ސްކޫލުގައި މާރާމާރީ ހިންގައި ކުއްޖަކު ޒަހަަމްކޮށްލި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 8
ތާޖުއްދީންގައި ހުރި ފްލޫ ކްލިނިކް އައިޖީއެމްއެޗަށް

ހުމާއި ރޯގާއާ އެކު އެޗް1އެން1 ފެތުރެމުން ދާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުން އިތުރުވުމުން ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި އައިޖީއެމްއެޗުން ގާއިމުކުރި ފްލޫ ކްލިނިކް އައިޖީއެމްއެޗަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 12
އައިޖީއެމްއެޗް ފުރި، ބަލި މީހުން ތާޖުއްދީނަށް

ވައިރަލް ރޯގާ އާއި އެޗް1އެން1 ގެ ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އައިޖީއެމްއެޗަށް ދައްކާ މީހުން އިތުރުވެ ޖާގަ ފުރުމާ ގުޅިގެން ހުމުގެ ކްލިނިކެއް ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ވެސް...

March 14, 2017 5
ފްލޫ ކްލިނިކް ތާޖުއްދީނަށް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހަދާފައިވާ ފްލޫ ކްލިނިކް، ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 4
މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް މިއަދު ހަވީރު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 51 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބާއްވާ ދަރިވަރުންގެ ޕެރޭޑް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑެޓް ކޯޕްސް އިން ބުނެފި އެވެ.