29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 23
އަނިޔާ ދީފައި އުފަލުގައެއް ނޫޅެވޭނެ: ފައިސަލް

މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ދީފައި ނުވަތަ ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި އުފަލާއި އަރާމާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 29, 2019 23
"ދީނަށް އިހާނެތިވުން ހުއްޓޭނީ ސައްހަ ގޮތް ބުނެދީގެން"

އިސްލާމްދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާއި ކުޑައިމީސް ކުރުމުގެ އަމަލުތަކުން ޅަދަރީން ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ދީނުގެ ސައްހަ އަގީދާ އޮޅުންފިލުވައިދީގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 16
ހަރުކަށިކަން ދުރުކޮށް ދީން ހިމާޔަތް ކުރާނަން: އިމްރާން

ހަރުކަށިކަމާއި ނޭއްގާނީކަމާއި ދެކޮޅުވެރިކަން ދުރުކޮށް، އިސްލާމް ދީން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 25
ބާތިލު އަގީދާތަކަށް ގޮވާލަނީ މިނިވަންކަން ނަގާލަން

އިސްލާމް ދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ގޮންޖަހައި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅެން ގޮވާލަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ނަގައިލަން ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 15
"އިންތިހާބު ދުވަސްވަރު ލާދީނީ ފިކުރުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވާ"

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ދީންތައް ފެތުރުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށާއި މިއީ ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 14
އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ އެހެން ދީންތަކާ ދުރުވާން

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ސަރުކާރުން އަލުން ފާހަގަ ކުރަން ނިންމީ، ރާއްޖޭގައި ނަސޯރާ ދީނާއި އެހެން ދީންތައް ފެތުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާތީ، އެ ފިކުރުތަކުން ދިވެހިން...

December 20, 2017 28
ދިވެހިންނަކީ މުސްލިމުންނަށް ވާތީ ހަސަދަވެރިވާ ބަޔަކުއުޅޭ

ރާއްޖެއަކީ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް މުސްލިމް ގައުމަކަށް ވާތީ، ހަސަދަވެރިވާ ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 31
"އެހެން ދީންތައް ގެންނަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރޭ"

ރާއްޖެ އަށް އެހެން ދީންތައް ގެންނަން ބޭރުގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 19
ދީނީ މައްސަލާގައި ރާއްޖެއާ މެދު ތަފާތުކުރޭ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ދީނަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތުމުން، ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭގައި ބައެެއް ފަރާތްތަކުން ބައެއް ކަންކަމުގައި ތަފާތުތައް ގެންގުޅުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން...

December 30, 2016 2
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ރަސްމީ ޖަލްސާ އާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 15
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް މި ފަހަރު ތަފާތު ގޮތަކަށް

މާލޭގައި ހުންނަ މެދު މެދުޒިޔާރަތް ދައްކާލުމާއެކު، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް މި އަހަރު ކުލަގަދަ ގޮތަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.