12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 23
ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މީހުންގެ ފުރާނަަ އަށް ގެއްލުން ދިނުމަށާއި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ގޮވައިލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން މިރޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 6
ސިޓީބިޓީއެއް ނޫން، ސޯޝަލް މީޑިއާ!

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބާރު ރާއްޖޭގައި ވެސް ގަދަކަން އެނގޭ އެތައް ކަމެއް ދިމާވެ އެވެ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ސިޓީބިޓީ ފޮނުވައިގެން، އޭގެ ޖަވާބު ހޯދަން ހިނގާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވާއިރު ޖަވާބު ނުލިބުނަސް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެވާހަކަ ފަތުރާލާ ހިސާބުން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ޖަވާބުދާރީވާން ފަށަ އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަމަ އެއްޗެއް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 52
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ޕޭޖެއް ބްލޮކްކުރަނީ

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ލިއުންތަކާއި ކުރެހުންތައް ފަތުރަމުން ދިޔަ ފޭސްބުކް ޕޭޖް "ޖުހާ" ބްލޮކް ކުރަން ފުލުހުން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ފޭސްބުކްގެ ޗެޓް އެޕެއް އުފައްދަނީ

ފޭސްބުކުން އަނެއްކާ ވެސް ޗެޓް އެޕެއް އުފައްދަނީ އެވެ. ނަމަކީ "ތްރެޑްސް" އެވެ. ބޭނުމަކީ "ސްނެޕްޗެޓް" އާ ވާދަކުރުމެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަނުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ބޭނުމެއްހެން، މި ޒާތުގެ އެހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ވެސް ކުރެވެ އެވެ. ތަފާތަކީ ފޭސްބުކުން އުފައްދާ އެޕަކަށް ވެފައި، އެ ކުންފުނީގެ އެހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކާ ތިމާގެ ވުމެވެ....

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ވަޓްސްއެޕް ސްޓޭޓަސްގައި އިސްތިހާރު ކުރަން ފަށަނީ

ވަޓްސްއެޕްގައި އިސްތިހާރުކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ފޭސްބުކުން ބާއްވާ ހަފުލާތަކުގައި މި ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް، އަދި ވެސް މި ކަމުގައި ރަސްމީ ސިފައެއް ނުޖެހެ އެވެ. މި ވާހަކަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ އިވުނީ 2018 ނިމެން ދަނިކޮށެވެ. އެ އަށް ފަހު، މިއީ ހަމަ ހިނގާނެ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓުން މިކަން ވަނީ މި އަހަރު...

28 ޖޫން

June 28, 2019 49
ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި! ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހަކު ފޮޓޯއެއް އާއްމުކޮށްލަފާނެ އެވެ. އެއީ މިވެނި، އެވެނި މީހެކޭ ބުނެފާނެ އެވެ. އެއީ ތެދެއްތޯ، ދޮގެއްތޯ ދެން ތިބި މީހުން ނުބަލަ އެވެ. ޝެއާކޮށް ނަގަނީ އެވެ. ހަގީގަތެއް ބެލުމެއް ނެތި ކޮމެންޓްތައްކޮށް ބަދުނާމު ކުރަނީ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް އާއްމުވެއްޖެ، ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އެފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ހާއްސަ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 1
އެފްބީ ދޫކޮށްލުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ، އެކަމަކު ވާނުވާނޭނގޭ

ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރުމާ ދުރުވުމުން ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހާ އަށް ލިބޭ އުފާވެރިކަން ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެފްބީއާ ނުލައި އުޅެން ވެއްޖެ ނަމަ ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންކަން އެނގޭލެއް ކުޑަވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
"ދަ ސޯޝަލް ނެޓްވާކް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ޝައުގު ބޮޑު

ފޭސްބުކާއި އޭގެ ބާނީ މާކް ޒުކަބާގްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން 2010 ގެ ފިލްމު "ދަ ސޯޝަލް ނެޓްވާކް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ސްކްރީން ރައިޓަރު އާރޮން ސޯކިން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018
ފޭސްބުކުން ތިން އެޕްލިކޭޝަނެއް ހުއްޓާލަނީ

ބޭނުންކުރާ މީހުން މަދު ކަމަށް ބުނެ، ތިން އެޕްލިކޭޝަނެއް ހުއްޓާލަން ފޭސްބުކުން ނިންމައިފި އެވެ. ފޭސްބުކުން ބުނި ގޮތުގައި، އެޕްލިކޭޝަންތައް ހިންގަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަރުހީބުނުލިބޭ ނަމަ، އެޕްލިކޭޝަންތައް ތަރައްގީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ޚަރަދުކޮށް، މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 4
މިއީ ފޯނަކަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު އެޕްލިކޭޝަންތައް

ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްދޭނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ފޯނުގައި ނެތް ނަމަ، އަދި ތިޔަ އުޅެވެނީ ތަންކޮޅެއް ފަހަތުގަ އެވެ. އަހަރެންނާ އެކު އަންނާށެވެ. ދޫކޮށްލައިގެން ފަރުޖެއްސެން ނެތް އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ދައްކާނަމެވެ. ވާނީ ކުޑައިރުކޮޅެކެވެ. ތިޔަ ފޯނު ވަރަޖައި އުދުހޭނެ އެވެ.