13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 28
އައްޑޫން ވެލި ނަގާ މީހުންގެ ނަން އާންމުކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވެލަ ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެކަން ކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ މީހުންގެ ނަންތައް އާންމު ކުރަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ވަގަށް ނެގި ފޯނާ ކުޅެން ނޭނގުމުން ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާގައި މީހަކު ވަގަށް ނެގި ސްމާޓްފޯނަކާ ކުޅެން ނޭނގުމުން ފޯނުގެ ވެރިމީހާއާ އެ ހަވާލުކޮޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 8
ކަލައިދޫ ގެއަކުން 352،500ރ. ވަގަށް ނަގައިފި

ލ. ކަލައިދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި 352،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 7
ގެއްލުނު ސައިކަލެއްގެ އަގު ދައްކަންކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ދުއްވާލަން ގެންދިޔަ ސައިކަލެއް ގެއްލުނު މައްސަލައެއްގައި ސައިކަލުގެ ފުރިހަމަ އަގު ދައްކަން ސައިކަލާ ހަވާލުވި މީހާގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

August 31, 2020 3
ލޯބިވެރިޔާ ގެއްލުމުން ޑްރައިވަރުންގެ ފޯނު ވަގަށްނަގަނީ!

ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރަންޓް ވިއްކާލައި އާއިލާގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ލޯބިވެރިޔާއާ ކައިވެނިކުރަން އިންޑިއާގެ އެހުމްދުއާބާދު ދޫކޮށް ޕޫނޭ އަށް ދިޔަތާ ތިން ވަނަ އަށްވީ ދުވަހު އޮޓޯ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 2
ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ވެސްޓޯ ފިހާރަ ފަޅާލައި އެއް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މުދާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ވަގަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން 78،240 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
ޔޫރޯ އޮފީހުން ބައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، ބައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 8
ޔޫރޯ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، ފައިސާތަކެއް ނަގައިފި

ޔޫރޯ ސްޓޯރުގެ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ރޭ ފަޅާލައި، އެ ތަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 18
މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އަނެއްކާ ވެސް ވައްކަންކޮށްފި

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ފަޅާލައި އެ ތަނުގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނަގާފައި ވަނިކޮށް އެތަން އަނެއްކާ ވެސް ފަޅާލައިގެން ވައްކަންކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ގޫގުލް އިން ވައްކަންކުރުމުން 18 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ގޫގުލްގެ ސެލްފް ޑްރައިވިން ކާރު ޔުނިޓް ވޭމޯގައި މަސައްކަތްކުރި އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ އިންޖިނިއަރަކު ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނެގިކަން ސާބިތުވެ 18 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020
ފްލައިޓް ޑިލޭވުމުން ހިންގި މާރާމާރީން ޖަލަށް

ފުރަން އޮތް ފްލައިޓް ޑިލޭވުމުން ރުޅި ގަދަވެ އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ އެއާޕޯޓެއްގައި މުވައްޒަފުންތަކަކާ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ތިން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 5
ގޮގްލްސް ހޮވައިގެން ގެނެސްދޭ ބުޅަޅެއް

ސެލީ ބެލް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ގެންގުޅޭ ބުޅާ އެވެރީ އަކީ އަބަދު ވެސް އެކި ބާވަތުގެ ދިރޭ އެއްޗެހި ގެއަށް ގެންނަ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީދަލާއި ބޮއް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ފާއިތުވި މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ބުޅާ މުޅިން ވެސް ގެންނަނީ ފަތާއިރު އަޅާ ކަހަލަ ގޮގްލް އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ހުޅުޖެހުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޖަމާއަތް ހަދައިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް އަރައި، ބޮޑެތި ވައްކަންކޮށް، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރ. އަތޮޅުން ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައި، ދެން ތިބި މީހުންގެ ބަންދަށް އަށް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 7
ހުޅުޖެހުން، ވައްކަމުގެތުހުމަތަށް އިިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އަރައި، ބޮޑެތި ވައްކަންކޮށް، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރ. އަތޮޅުން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 15
ހުޅުޖެހުމާއި ވައްކަމުގެ ތުހުމަތަށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 50
ކާށިދޫ ދަނޑުތަކުން ވަގުން ނުގެންދާކަށް އެއްޗެއް ނެތް

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ކ. ކާށިދޫގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ވަގުންގެ އުނދަގޫ އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އެ މީހުން ބުނާގޮތުން ދަނޑުގައި ހައްދާ މިރުހާއި ދޮންކޭލާއި ކަރައެއް ވެސް މި ފަހަކުން ނުލިބެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 2
މަގުމަތީ ވެއްޓިފައި އޮތް މީހެއްގެ ފޯނު ވަގަށްނަގައިފި

ތ.ތިމަރަފުށީގައި އުޅޭ ނުކުޅެދިންތެރިކަން ހުންމަ މީހަކު އެ ރަށު މަގެއްގެ މައްޗަށް ވެެއްޓިފައި އޮއްވައި އޭނާގެ ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ވަގަށް ނަގައި އެ ވިއްކާލަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 10
އެޕޯލޯގެ ބޮޑު ވައްކަމަށް މަހެއް: ތަފްސީލެއް ނެތް

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންސްގެ 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ވައްކަމަށް މަހެއް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއަސް އެކަމުގެ ތަފްސީލް ހާމަނުކޮށް ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 12
މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

އައްޑޫ މަރަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ފަޅާލައިގެން ރޭ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި އެ ތަނުގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

May 11, 2020 14
އާރޮން ގޮވައިގެން ދިވެހި ކުރެހުންތެރިޔާ އެމެރިކާ ކޯޓަށް

ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިޔާ އަލީ ޝިމްހާގް ކުރެހުމެއް ވަގަށް ނަގައި، ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ މިއުޒިޝަން އާރޮން ކާޓާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކަށް ހުށަޅައިފި...

08 މެއި

May 08, 2020 10
ޕީޕީއީ ލައިގެން ވައްކަންކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް!

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޭނުންކުރާ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ލައިގެން މާލޭގެ ގެއަކަށް ވަދެ ވައްކަންކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 1
ދޯންޏެއް ވަގަށް ނެގި ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރު ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއް ބަޔަކު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހަތަރު ދިވެހިން މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.