29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 97
އައްޑޫގައި ވަގުންގެ "ރަސްކަން"

މި ވަގުތު އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ މި އެވެ؛ ވަގުންގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭށެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 4
މިހާތަނަށް ވައްކަމުގެ 2،710 މައްސަލައެއް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވައްކަމާއި ފޭރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ 2،710 މައްސަލައެއް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 26
ށ. ފޭދޫގައި ވައްކަން އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައި

ށ. ފޭދޫގައި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ގިނަވެ އެ ރަށު އަމާންކަން އެއްކޮށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 42
ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށްގެން ހުންނަން ލަދުގަނޭ: ޝަހީމް

ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ އެކަން ހައްލުކުރަން ދާނެ ތަނެއް ނޭނގޭ ހިސާބަށް ކަންތައް ގޮސްފައި ވާތީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށްގެން ހުންނަން މިހާރު ލަދު ގަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވައްކަމާއި ފޭރުން އިތުރުވާ މައްސަލާގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައެއްގައި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 17
ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވައްކަމުގެ ތުހުމަތެއްކޮށް، މީހަކު ބަރަހަނާކޮށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

November 22, 2020 67
ދޯންޏެއްގައި މީހަކު ބަރަހަނާކޮށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްދީފި

ދޯންޏަކަށް އެރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް އޭނާ ބަރަހަނާކޮށް ވަރަށް ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދީފި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮން ރަށެއްގައި، ކޮން ބަޔަކު...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 26
މޯލްޑިވިއަންގެ މުވައްޒަފަކު ޚިޔާނާތްވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް)ގެ މުވައްޒަފަކު އޮޅުވާލައިގެން އެ ކުންފުނިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 18, 2020
ފޭރުނު މައްސަލާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސުގެ ބައެއް ކަމަށް ބުނެ "ފަރިވާ ސްޓޭ" ގެސްޓު ހައުސް އިން ފޭރުނު މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީިހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 1
ފުލުހުންނަށް ވެގެން ފޭރުނު މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރު

ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންސްގެ ބަޔަކަށް ވެގެން "ފަރިވާ ސްޓޭ" އަށް ވަދެ ފޭރުނު މައްސަލައިގައި މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 12
ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެންްސުން ކަމަށް ބުނެ ތަނަކުން ފޭރިއްޖެ

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސުން ކަމަށް ބުނެ މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ބަޔަކު ވަދެ އެތަނުން ފޭރުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 13
ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު، ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކުށުގެ އަދަދު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި މަދުވުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ވެފައިވާކަން ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 9
ފައިސާފޭރެން އުޅުނު އިތުރު ބައެއްގެ ވަނަވަރު ހާމަކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ރޫޓް ފިހާރައިގެ ހަތަރު މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ވަނަވަރު ފުލުހުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 5
ރޫޓުގެ ފޭރުން ހުއްޓުވި ގާޑުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ރޫޓް ފިހާރަ އިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ފައިސާތައް ފޭރެން އުޅުނު މީހުން ހުއްޓުވި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަށް އަގުވަޒަންކޮށް ފުލުހުން އިއްޔެ ސެޓްފިކެޓެއް ދީފި...

November 05, 2020 49
ރޯމާ ދުވާލު ވަގަށް ނެގީ ކެފޭއެއްގެ ބިތްގަނޑު

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ތޫމް ރެސްޓޯރަންޓުގެ ބޭރުން ޖަހާ ފިލާ ބިތްގަނޑު، ދެ މީހަކު ވެގެން ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 4
ރޫޓުގެ ފޭރުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރަށް

"ރޫޓް" ފިހާރައިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ހަތަރު މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 71
ފޭރެން އުޅުނު މީހުންގެ ވަނަވަރު އާއްމުކޮށްފި

"ރޫޓް" ފިހާރައިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ހަތަރު މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ހައްޔަަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ވަނަަވަރު މިއަދު...

October 31, 2020 44
ފޭރުން ހުއްޓުވި ސެކިއުރިޓީ ގާޑަށް 50،000ރ. ދީފި

ރޫޓް ފިހާރަ އިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ފައިސާ ޖަމާކުރަން ދަނިކޮށް ފޭރެން އުޅުނު މީހުން ހުއްޓުވި ސެކިއުރިޓީ ގާޑުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، 50،000 ރުފިޔާ މިއަދު...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 2
ރޫޓުގެ ފައިސާ ފޭރެން އުޅުނު އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު

"ރޫޓް" ފިހާރަ އިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ފައިސާތައް ފޭރެން އުޅުނު އިތުރު މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

October 28, 2020 12
ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

"ރޫޓް" ފިހާރަ އިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ގެންދަނިކޮށް ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 65
ބެންކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ފައިސާތަކެއް ފޭރެން އުޅެފި

"ރޫޓް" ފިހާރައިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ޖަމާކުރަން މިއަދު ގެންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރެން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރުމުން އެ ބޭންކްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން އެކަން ހުއްޓުވައި ފައިސާތައް ސަލާމަތް ކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 9
މިދިޔަ އަހަރު ގިނައީ ވައްކަން، އެކްސިޑެންޓް، ޑްރަގް

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަވީ ވައްކަމާއި އެކްސިޑެންޓާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
ވަގަށް ނެގި ތަކެތި އީބޭގައި ވިއްކި މީހަކު ޖަލަށް

އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ފިހާރަތަކުން 19 އަހަރު ވަންދެން ވައްކަންކޮށް، ވަގަށް ނެގި މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި އީބޭގައި ވިއްކަމުން ދިޔަ އަންހެނަކު 54 މަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށް، ވަގަށް ނެގި ތަކެތީގެ ބަދަލަށް 3.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 20
ނިއުޕޯޓުގެ މުދާ ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ނިއުޕޯޓް ވިއު ރެސްޓޯރަންޓް ބަންދުކޮށް، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހުއްޓާ، ތަން ހަލާކުކޮށް ވައްކަން ކުރަމުން ދާތީ، އެ އިމާރާތާއި މުދާ ރައްކާތެރިކޮށްދޭން، ތަނުގެ ވެރިފަރާތާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 28
އައްޑޫން ވެލި ނަގާ މީހުންގެ ނަން އާންމުކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވެލަ ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެކަން ކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ މީހުންގެ ނަންތައް އާންމު ކުރަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ވަގަށް ނެގި ފޯނާ ކުޅެން ނޭނގުމުން ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާގައި މީހަކު ވަގަށް ނެގި ސްމާޓްފޯނަކާ ކުޅެން ނޭނގުމުން ފޯނުގެ ވެރިމީހާއާ އެ ހަވާލުކޮޮށްފި އެވެ.