15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 16
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވާ މީހުން ކަރަންޓީންކުރާނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މާލެއިން ފެނުމާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި އެންގުންތަކާ ހިލާފަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށިކޮށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށާއި އެ ފަދަ މީހުން ކަރަންޓީނުކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 7
ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅުގެ ކުލިން 30 ޕަސެންޓް މާފުކޮށްފި

ތިލަފުއްޓާއި ގުޅީފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ކުލިން 30 ޕަސެންޓް މާފުކޮށްދީފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 77
މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖުގެ ސާވޭ އަށް މެޝިންތައް ގެނެސްފި

މާލެ އާއި ތިލަފުށި ގުޅުވައި އަޅަން ނިންމާފައި ބުރިޖުގެ ސާވޭ އަށް ބޭނުންވާ މެޝިނއތަކެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 74
ތިލަފުށި-މާލެ ބްރިޖްގެ އަގުބޮޑުކަމުން ކަންބޮޑުވޭ:ސައީދު

ތިލަފުށި، ގުޅިފަޅު އަދި މާލެ ގުޅައިލުމަށް މި ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުބޮޑުކަމުން ހައިރާންވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ މަޝްރޫއަށް އިދިކޮޅުން ރޭ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 126
މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް އަޅާނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށި ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު އަޅަން ހަވާލުކުރާނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 1
ތިލަފުށީގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ބިދޭސީއަކު މިއަދު ފިހިއްޖެ އެވެ.

December 29, 2019 61
މާލެ ފުރެން އަދި ކައިރި ވެސް ނުވޭ: މަލީހް

މާލޭގެ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބަހުސްގެ ތެރެއަށް ވަދެވަވަޑައިގެން ހިޔާލުފާޅުކުރައްވައި، މާލެ އަދި ފުރެން ކައިރިވެސް ނުވާ ކަމަށް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 1
ތިލަފުށީގެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރަން ނިންމައިފި

ތިލަފުށީގެ މަގުތައް މަރާމާތުކުރަން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑް) އާއި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އާ ދެމެދު...

December 24, 2019 4
ބޯޓާ ހެދި ގެއްލުމެއް ވެދާނެ، ފިނޭންސުން މަޝްވަރާކުރަނީ

ތިލަފުށި ފަޅުތެރޭގައި އެޅި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ބޯޓާ ހެދި ދައުލަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރަން ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒް...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 24
ކުނި ޖަމާކުރާ ސަރަހައްދު ފުރި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް!

ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ޑިސްޕޯސަލް ސައިޓް ފުރި ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 16
ބޯޓުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވިމީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ތިލަފުށި ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބޯޓު ނަގައި ނައްތާލަން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޖީއެމްއައިޒެޑް) އިން ޕާކަވަން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (މާމިގިލީ އިބޫ) އާއި އެ ތަނުގެ ވެރިން އަމަލު ކުރައްވާފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަަށާއި އެހެންވެ މި މައްސަލާގައި އިހުމާލުވާ އެންމެންނާ...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 22
އިބޫގެ ވާހަކަތައް ފިނޭންސުން ދޮގުކޮށްފި

ތިލަފުށި ފަޅުތެރެއިން ބޯޓު ނަގައި ނައްތާލަން ޕާކަވަން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ކޯޓުތަކުން ނެރުނު އަމުރުތަކާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ އެކު ކުރި މުއާމަލާތްތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގްރޭޓާ މާލެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (މާމިގިލީ އިބޫ) އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ފިނޭންސް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 10
ތުހުމަތުތަކަށް ޖާގަ ނުދޭން އެމްޑީ އިބޫ އޭސީސީ އަށް

ތިލަފުށީގެ މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތައް ގެންނަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންް (އޭސީސީ)ގެ ރުހުން ހޯދަން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) އިން އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ހަޅައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 5
މައްސަަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް އޮޑިޓް ކުރަނީ

ތިލަފުއްޓާއި ގުޅިފަޅު ބަލަހައްޓާ ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިިޒެޑްއެލް)ގެ އޮޑިޓެއް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 13
ބޯޓުގެ މައްސަލައިގައި އެމްޑީ އިބޫ "ހޫނުފެނަށް"

ތިލަފުށި ފަޅުގައި އެޅި ދަގަނޑު ބޯޓު ނަގަން ހަވާލުކުރުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (މާމިގިލީ އިބޫ) އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީގައި ހޫނު ރައްދެއް ދީ، އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 33
ތިލަފުށި ހިންގާ ކުންފުނީގައި އެތެރޭގައި ކޯޅުމެއް

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށްޓާއި ގުޅިފަޅު ބަލަހައްޓާ ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާއި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑާ ދެމެދު ބޮޑު ކޯޅުމެއް އުފެދި ކުންފުނި ހިންގުމުގައި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 8
ތިލަފުށީ ފަޅުން ބޯޓު ނެގުމާ މެދު ހޫނު ބަހުސެއް

ތިލަަފުށި ފަޅަށް މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިއްސުރެ "އެއްލާލާފައި" އޮތް އެމްވީ ސީހޯމް ސަފަޔާގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ)...

November 19, 2019 4
ކެމިކަލް ގުދަންތައް ނިމުމުން ރައީސަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ތިލަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، ހިނިތުންވުމާ އެކު ކެމިކަލް ގުދަންތައް ބައްލަވައިލެއްވީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެއީ،...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 24
ތިލަފުށީގައި ގުދަންތައް އަޅަން ހަވާލުކުރީ އަގުބޮޑުކޮށް

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް ތިލަަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ތިލަފުށީގައި ގުދަންތަކެއް އަޅަން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއަައިޒެޑްއެލް)...

November 18, 2019 3
ކެމިކަލް ގުދަންތައް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައިފި

ކެމިކަލް ރައްކާކުރަން މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ގުދަންތައް ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ތިލަފުށީގައި އެޅި ގުދަންތައް ދޫކުރާނެ 34 ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި އެއްބަސްވުންތައް ހެދުމަށް...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 10
ތިލަފުށީގައި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ހަދައި ނިންމައިފި

ކެމިކަލް ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ރައްކާ ކުރުމަށްޓަކައި ހ. ތިލަފުށީގޭގައި ހަދާފައިވާ ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، މާލޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރި ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ފެންޑަރެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ތިލަފުށީގައި، ދޯނި އެހެލާއިރު ބޭނުންކުރާ ފެންޑަރެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 20
ބޯޓު މައްސަލާގައި ކުންފުނީގެ އިހުމާލެއް ނެތް: އިބޫ

ތިލަފުށި ފަޅުގައި އެޅި ދަގަނޑު ބޯޓު ނަގަން ހަވާލުކުރި ޕާކަވަން ކުންފުނިން ހޯދަން އެދުނު މާލީ ބަދަލު، ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޖީއެމްއައިޒެޑް) އިން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވީ ފުލުހުން ކަަމަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (އިބޫ) މިދިޔަ ހަފުތާގައި...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 9
ތިލަފުށިން ދުން އެރުން ހުއްޓުވަން އަމާޒު ހިފައިފި

ކ. ތިލަފުށިން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުން އެރުން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.