19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 8
ތިލަފުށީ ފަޅުން ބޯޓު ނެގުމާ މެދު ހޫނު ބަހުސެއް

ތިލަަފުށި ފަޅަށް މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިއްސުރެ "އެއްލާލާފައި" އޮތް އެމްވީ ސީހޯމް ސަފަޔާގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ) ގައި އިއްޔެ ހޫނު ބަހުސެއް ކޮށް، އެއް މެމްބަރަކު އަނެއް މެމްބަރަކަށް ތުހުމަތުތައް ކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 24
ތިލަފުށީގައި ގުދަންތައް އަޅަން ހަވާލުކުރީ އަގުބޮޑުކޮށް

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް ތިލަަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ތިލަފުށީގައި ގުދަންތަކެއް އަޅަން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއަައިޒެޑްއެލް)...

November 18, 2019 3
ކެމިކަލް ގުދަންތައް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައިފި

ކެމިކަލް ރައްކާކުރަން މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ގުދަންތައް ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ތިލަފުށީގައި އެޅި ގުދަންތައް ދޫކުރާނެ 34 ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި އެއްބަސްވުންތައް ހެދުމަށް...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 1
ކެމިކަލް ގުދަން ހަދަން 19 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރަން އަޅާ ގުދަންތައް ޑިޒައިންކޮށް، އިމާރާތް ކުރަން 19 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ތިލަފުށްޓާއި ގުޅިފަޅު ބަލަހައްޓާ ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 5
ގުދަންތައް ހެދުން އިއުލާންކޮށްގެން ހަވާލުކުރަން ލަފާދީފި

ތިލަފުށީގައި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ހެދުން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑް) އަށް ލަފާދީފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 23
އަވަސް ކުރަން ޖެހޭ 26 ގުދަން ދެމަސް ތެރޭ ނިމޭނެ

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް ރައްކާކުރާ ގުދަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަވަހަށް ތިލަފުށްޓަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ 26 ގުދަން ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިމާރާތްކޮށް ނިންމާނެ ކަމަށް ތިލަފުށި ބަލަހައްޓާ ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑް) އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 17
ތިލަފުށި ފަޅަށް ދޫކޮށްލި ބޯޓު ނައްތާލަނީ ރަނގަޅަށް

ތިލަފުށީ ފަޅަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮންނަތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ވެފައިވާ ބޯޓެއް ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން އެތަނުން ނަގައި ނައްތާލަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ދައްކަވަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށް ތިލަފުށި ބަަލަހައްޓާ ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 6
ތިލަފުށީ ބިން ހިއްކަން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަނީ

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 7
ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އުފެއްދެވި ކުންފުނި، ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް"ގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 11
ދެ ކުންފުންޏެއް އެއްކޮށްލައި އާ ކުންފުންޏެއް ހަދައިފި

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން (ޓީސީއެލް) އާއި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއައިއެލް) އެއްކޮށްލައިގެން އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 1
ތިލަފުށިން އަލަށް ހިއްކި ތަނުން 40 ބިމެއް ކުއްޔަށް

ތިލަފުށީގައި ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 3
ތިލަފުށީގެ ބޮޑު މަގު ހަދަން އަމިންއަށް ދީފި

ތިލަފުށި އެކަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނާ ގުޅާލަން އަޅާ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 5
ތިލަފުށި ފަޅުން 100 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަނީ

ކ. ތިލަފުށީ ފަޅުން ގާތްގަނޑަކަށް 100 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ޓީސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.