11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 17
ތިލަފުށި ފަޅަށް ދޫކޮށްލި ބޯޓު ނައްތާލަނީ ރަނގަޅަށް

ތިލަފުށީ ފަޅަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮންނަތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ވެފައިވާ ބޯޓެއް ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން އެތަނުން ނަގައި ނައްތާލަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ދައްކަވަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށް ތިލަފުށި ބަަލަހައްޓާ ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 6
ތިލަފުށީ ބިން ހިއްކަން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަނީ

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 7
ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އުފެއްދެވި ކުންފުނި، ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް"ގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 11
ދެ ކުންފުންޏެއް އެއްކޮށްލައި އާ ކުންފުންޏެއް ހަދައިފި

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން (ޓީސީއެލް) އާއި ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް (ޖީއައިއެލް) އެއްކޮށްލައިގެން އާ ކުންފުންޏެއް މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 1
ތިލަފުށިން އަލަށް ހިއްކި ތަނުން 40 ބިމެއް ކުއްޔަށް

ތިލަފުށީގައި ގުދަންކުރުމަށާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 3
ތިލަފުށީގެ ބޮޑު މަގު ހަދަން އަމިންއަށް ދީފި

ތިލަފުށި އެކަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނާ ގުޅާލަން އަޅާ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 5
ތިލަފުށި ފަޅުން 100 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަނީ

ކ. ތިލަފުށީ ފަޅުން ގާތްގަނޑަކަށް 100 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ޓީސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.