16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 10
ތިލަފުށީގައި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ހަދައި ނިންމައިފި

ކެމިކަލް ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ރައްކާ ކުރުމަށްޓަކައި ހ. ތިލަފުށީގޭގައި ހަދާފައިވާ ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، މާލޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރި ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 18
ތިލަފުށީގައި ގުދަންތައް ހަދަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް

ތިލަފުށީގައި ކެމިކަލް ގުދަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 9.5 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏާ، ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑް) އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 8
ތިލަފުށިން ކެމިކަލް ގުދަން ކުއްޔަށްދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

މާލޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަންތައް ކ. ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރަން އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑް) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 61
ކެމިކަލް ގުދަންތައް ބަދަލުކުރަން ރައީސް އަންގަވައިފި

މާލޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް، މީހުން ދިރިނޫޅޭ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ފެށުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 3
ތިލަފުށީގެ ބޮޑު މަގު ހަދަން އަމިންއަށް ދީފި

ތިލަފުށި އެކަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނާ ގުޅާލަން އަޅާ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުން އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 5
ތިލަފުށި ފަޅުން 100 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަނީ

ކ. ތިލަފުށީ ފަޅުން ގާތްގަނޑަކަށް 100 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ޓީސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.