04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 10
ބިރުދެއްކިޔަސް ސަޕޯޓަރުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ: އިބޫ

އިދިކޮޅުގެ އިއްތިހާދަށް ސަޕޯޓުކުރާ އާންމުންނަށް ބިރު ދައްކަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ފަހަތަށްޖެހޭ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 8
ރައީސަށް ބިރުދެއްކި މައްސަލާއި ދައުވާނުކުރަން ނިންމައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ފައިލްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 47
ނަޝީދަށް އިންޒާރު ދިނީ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްގެން: ފެނަކަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ލަމްއާންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީ ޓްވީޓްކުރީ އެ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 49
ރައީސަށް އިންޒާރު ދިން މީހެއްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ފޯނާއި އިލެކްޓްރޯނިން ޑިވައިސްތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިރޭ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 10
"ކުދިކުދި" ކޮށްލަން އުޅެނީ އަޅުގަނޑު އެކަންޏެއް ނޫން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، "ކުދިކުދި" ކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނީ އޭނާ އަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި ޕީޕީއެމުގެ އާއްމު މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެ އިންޒާރު ނިސްބަތްވާ ކަމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިއަދު...

05 މާޗް

March 05, 2018 63
އިލްހާމް ދެއްވި ހޫނު ފެނުގެ އިންޒާރު ތަހުގީގު ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުު އިލްހާމް އަހްމަދު، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކަކަށް އިންޒާރު ދެއްވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 32
ކުނޫޒަށް ރޭގަނޑު ވަދެ ޖެއްސުންކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގަނީ

ޖުމްްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ މައި ޖަގަހަ، މ. ކުނޫޒަށް ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް ގްރޫޕަކުން ވަދެ އެތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ޖެއްސުންކޮށް، މާރާމާރީ ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޕާޓީން މިރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

March 04, 2018 13
ޕީއެސްއެމްއާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާކުރާނަން: ނިޔާޒް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރުދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ސްޓޭޝަނުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް...

March 04, 2018 29
ޕީއެސްއެމުން "ޓެރަރިޒަމް"ގެ މައްސަލައަކާ އެކު ފުލުހަށް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އިންޒާރެއް މީހަކު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 8
ކުރީގެ އަނބިމީހާއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީގެން ޖަލަށް

ކުރީގެ އަނބިމީހާ އެހެން މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްފި ނަމަ މަރާލާނެ ކަމަށް ބުނެ، އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 36
ދޭން އުޅޭ ހަމަލާގެ ތަފްސީލަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވަރުގަދަ ކުރުމުން، އެ ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލް ދިނުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މައުމޫން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 78
ނަޝީދަށް ހަމަލާދީފާނެ ކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުވުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ބަޔަކު ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން، ނަޝީދު ލަންކާގައި ދިވެހިންނާ އެކު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބައްދަލުވުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 4
ނޯތު ކޮރެއާގެ ކޮންމެ ބިރަކަށް އެމެރިކާ ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ކޮންމެ ބިރަކަށް ރައްދު ދޭން އެމެރިކާ ވަނީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 49
ފުލުހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އާންމުކުރާތީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި އެހެނިހެން އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިވަކި ފުލުހުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާގެ މީހުންގެ ފޮޓޯ އާއި ޒާތީ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރަމުންދާ މީހުންނާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 35
ސައުދަށް ކުރަނީ ޝުޖާއު އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވުމުގެތުހުމަތު

އޭނާގެ މައްޗަށް ވެސް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރަނީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވުމުގެ ތުހުމަތު ކަމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 21
މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެކްސީ އަށް އަރާ މީހުންނަށް އިންޒާރުދީ، ބިރު ދައްކާ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 11
މައުމޫން ފެކްޝަނުުގެ އެކްޓިވިސްޓު ގޭބަންދަށް ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓް ރަހުމާ...

June 06, 2017 28
މައުމޫން ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅައި، އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަންގެ އެކްޓިވިސްޓަކު މާލެއިން އިއްޔެ...

03 މެއި

May 03, 2017 47
ޔާމީންގެ މަރު، ކުރިންނާއި ފަހުން ވެސް އިހުމާލު!

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ހާދިސާ އަށް ދެ ހަފުތާ ވެގެންދާ އިރު، އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ހަގީގީ ގާތިލުން ހޯދިފައި ނުވާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ނުވަތަ އެ މަރުގެ ހަގީގަތް އޮޅުވައިލުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 130
ޓެރަރިޒަމަށް ވަނީ ވަކި ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަތަ!

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޔާމީން ރަޝީދު "ކަތިލާނެ" ކަމަށް ފުލުފުލުގައި އިންޒާރު ދިންއިރު ފުލުހުން "އަޅައެއްނުލި" އެވެ. އެއީ، ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ މީހަކަށް ވާތީ ހެއްޔެވެ؟ ސަރުކާރާ އިދެކޮޅު ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައި ދިނުމަކީ ފުލުހުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި މިހާރު ނުހިމެނޭ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 14
ޝުޖާއު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ބަޔަކަށް ފައިސާ ދީގެން، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 51
ނިލަންދޫގައި ނޫސްވެރިންނަށް ބިރެއް ނުދައްކާ: ޚަލީލް

ފ. ނިލަންދޫ އަށް ދިޔަ މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓްގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކަށް އެރަށު ބަޔަކު ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 19
ނޫސްވެރިންނަށް ބިރު ދެއްކުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތުގެ ހިޔާލު ހޯދަން އެ އަތޮޅު ނިލަންދު އަށް ދިޔަ ދެ ނޫސްވެރިއަކަށް ރޭ އެ ރަށު ބަޔަކު ބިރު ދެއްކުމުން، އެކަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.