23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020
ޓައިގާ ކިޔާފައިވާ ލަވަ ދައްކާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ކިޔާފައިވާ ލަވަ "އަންބިލީވަބަލް" ވީޑިއޯއާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އޭގެ ޝޫޓިން ލަވައަކާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ލަވައިން ތަންކޮޅެއް އިއްވާލައިފި

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރަން މަސައްކަތްކުރި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ ފުރަތަމަ ލަވަ ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ޓައިގާގެ "ރާމްބޯ" ގެ ޑައިރެކްޝަން ރޯހިތަށް؟

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އިއުލާންކުރި ޓައިގާ ޝްރޮފް "ރާމްބޯ" ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ސިދާތު އާނަންދުގެ ބަދަލުގައި ރޯހިތު ދަވަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ޓައިގާގެ "ހީރޯޕަންތީ 2" ގައި ކެޓްރީނާ ނުވަތަ ސާރާ

ޓައިގާ ޝްރޮފް މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ފިލްމު "ހީރޯޕަންތީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ނުވަތަ ސާރާ އަލީ ޚާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 3
ލޮކްޑައުންގައި ޓައިގާ ދަސްކުރީ ލަވަކިޔަން

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" އަންނަ މަހު ޖަޕާނުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އެ ގައުމުގެ ބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020
ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ކާމިޔާބީ އަކީ ސަޕޯޓަރުން

ސަޕޯޓަރުން އަބަދުވެސް ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކުރާތީ މޯޓިވޭޝަން އިތުރުވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމު "ގަންގްބާއި ކަތިއަވާޅީ" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ހާތީ މޭރޭ ސާތީ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020
އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ފެށުން "ބާގީ 3" އަށް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒްކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ޓައިގާ ޝްރޮފް "ބާގީ 3" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީގެ ކޮޕް ޔުނިވާސް އަށް އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު އިތުރުވާ ކެރެކްޓާ "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
ޓައިގާގެ "ހީރޯޕަންތީ 2" އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައިގައި

ބޮލީވުޑްގެ މިހާރުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ހީރޯ ޓައިގާ ޝްރޮފް މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ފިލްމު "ހީރޯޕަންތީ" ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައިގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"100 ނޮޓް އައުޓް" އާއި "އޯ މައި ގޯޑް" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އުމޭޝް ޝުކްލާ އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 1
ޓައިގާ ދެން ކުޅޭނީ "ހީރޯޕަންތީ 2"

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ "ބާގީ 3" އަށް ފަހު، ޓައިގާ ޝްރޮފް ދެން ޝޫޓިން ފަށާނެ ފިލްމަކީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ހީރޯޕަންތީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އެކްޓަރު އިރުފާން ޚާން ކުޅުނު ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ "އާރްއާރްއާރް" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮޑްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 3" އަލާޔާ އަށް؟

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ކޮލެޖް ލޯބީގެ ފިލްމު ސީރީޒް "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ" ގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް އަލާޔާ ފަރްނީޗަރުވާލާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް އިން ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 22 ގައި ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، ޝޯގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މި މަހުގެ 21 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު: ޕާޓް ވަން-ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.