21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ޓައިގާ ޝްރޮފަށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް

ޓައިގާ ޝްރޮފް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ކެރެކްޓާއެއް ކުޅުނު، މި އަހަރުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ބާގީ 2" އަށް ފަހު، އޭނާގެ ޑިމާންޑް މިހާރު ވަނީ ބޮލީވުޑް ހުރަސްކޮށް، ހޮލީވުޑާ ހިސާބުގަ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
މީޑިއާ ދެކެ އަނެއްކާވެސް ރިތިކް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ރިތިކް ރޯޝަން މީޑިއާ ދެކެ އެންމެ ބޮޑަަށް ހިތްހަމަނުޖެހި ރަތަށް އެރި ދުވަސްވަރަކީ އޭނާ އާއި ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަރު ލޯބީގެ މައްސަލަގަނޑެއްގައި ކޯޅުނު ދުވަސްވަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އިހަކަށް ދުވަހު، ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް އޭނާ އަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ފިލްމް ގަބޫލު ނުކޮށް، ބޮލާލައި ޖެހި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާތަކުގައި...

31 ޖުލައި

July 31, 2018
"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އަންނަ އަހަރު

ކަރަން ޖޯހަރްގެ "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 2
ޓައިގާއާ ވައްތަރު މީހަކަށް ސަމާލުކަން

މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނާ ވައްތަރު މީހުން ފެނިގެން އެ މީހުންގެ ފޭނުންނަށް ބައެއް ފަހަރު އޮޅޭ ހިސާބަށް ވެސް ދެ އެވެ. ދާދި ފަހުން ބަތަލާ ނަރްގިސް ފަޚްރީ އިޓަލީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނިކޮށް، އޭނާއަކީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކަމަށް ހީކޮށް ފޭނަކު ސެލްފީ ނެގި ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާތަކުގެ ސުރުހީތަކަށް ވެސް އެރި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ފިލްމް ހަ ގައުމެއްގައި ޝޫޓް ކުރާނެ

ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފް އަދި ވާނީ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިިއާރްއެފް) ގެ އަދި ނަން އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާ ފިލްމް ދުނިޔޭގެ ހަ ގައުމެއްގެ އަގު ބޮޑު، ހިތްގައިމު ލޮކޭޝަންތަކުގައި ޝޫޓް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންތު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 1
ޓައިގާގެ "ބާގީ 3" ނޮވެމްބަރުގައި ފަށަނީ

މި އަހަރު 100 ކްރޯޑަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ބާގީ" ގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 2
އިންޑިއާގައި އެކްޝަނަށް މޮޅީ އަހަންނާއި ޓައިގާ: ޖޯން

އިންޑިއާގައި އެކްޝަން ފިލްމްތައް ކުޅޭ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން، އެކްޝަންތަކަށް އެންމެ މޮޅީ ޖޯން އަބްރަހަމް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ. އަދި ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފަކީ ވެސް އޭނާއާ އެއް ފެންވަރުގެ އެކްޝަން ތަރިއެއް ކަމަށް ޖޯން ބުންޏެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 1
ޓައިގާ އާއި ޑިޝާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ މާޗް މަހު ރިލީޒްކޮށް 100 ކްރޯޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ބާގީ 2" ގެ ދެ ތަރިން އަދި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ޓައިގާ ޝްރޮފާއި ޑިޝާ ޕަޓްނީ އަނެއްކާ ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 6
އެއްވެސް ބަތަލާއަކާ ވާދައެއް ނުކުރަން: ޑިޝާ

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއަކާ އެއްވެސް ވާދަވެރި ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި ވާދަކުރަން ބޭނުން ވެސް ނުވާ ކަމަށް ޒުވާން ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 1
"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގައި އާ ދެ ބަތަލާއިން

"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ބަތަލާއިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަތައް ދެކެވުމަށް ފަހު، އޭގެ ބަތަލާއިންނަކީ ކޮބައިކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ޓައިގާގެ "ބާގީ 2" 100 ކްރޯޑް ކުލަބަށް

"ބާގީ 2" އަކީ ޓައިގާގެ ފުރަތަމަ 100 ކްރޯޑް ކުލަބް ފިލްމް.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 1
ޓައިގާގެ "ރާމްބޯ" 2020 އަށް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާން ކުރި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ފިލްމް "ރާމްބޯ" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އަހަރު ފަށަން ނިންމައި، ފިލްމް 2020 ގައި ސިނަމާ އަށް ގެންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
ޓައިގާއަކީ ބޮލީވުޑްގެ ޓޯނީ ޖާ: އަކްޝޭ ކުމާރް

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ބާގީ 2" ގައި ޓައިގާ ޝްރޮފް ދައްކުވައި ދީފައިވާ އެކްޓިން އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ ކުޅެފައިވާ ވަރުގަދަ އެކްޝަން މަންޒަރުތަކާ އެކު، ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އިއްތިފާގު ވަނީ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ، 28، އަކީ މި ވަގުތު ބޮލީވުޑްގައި ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ހީރޯގެ ގޮތުގަ...

30 މާޗް

March 30, 2018
މި ހިސާބަށް އައީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން: ޓައިގާ

ބައްޕަ ޖެކީ ޝްރޮފްކީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކަށް ވިޔަސް، ބޮލީވުޑްގައި ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ ބަލައިގެންފައި ވަނީ އަމިއްލަ އަށް ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށާއި ބައްޕަގެ ހިޔަނީގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 1
ޖެކްލީންގެ ލަވައިގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މި މަހުގެ 30 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ބާގީ 2" ގައި ހިމެނޭ އައިޓަމް ލަވަ "އޭކް ދޯ ތީން" ގެ މައްސަލާގައި އެ ލަވައިގެ އޮރިޖިނަލް ހިމެނޭ ފިލްމް "ތޭޒާބް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އެން ޗަންދްރާ އާއި އޮރިޖިނަލް ލަވައިގެ ކޮރިއޯގްރަފީ ހެދި ސަރޯޖް ހާން "ބާގީ 2" ގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 1
މަދޫރީގެ ޖާދޫ ޖެކްލީން އަށް ދެއްކޭނެ ބާ؟

މަދޫރީ ޑިކްސިޓްއަކީ ބޮލީވުޑުން އުފަންވި އެންމެ ވަރުގަދަ އަންހެން ނެށުންތެރިޔާ އެވެ. އޭނާ 1988 ގައި ކުޅުނު ފިލްމް "ތޭޒާބް" ގައި ހިމެނޭ ލަވަ "އޭކް ދޯ ތީން" އަކީ މަދޫރީގެ ވިދުން ވެސް ބޮލީވުޑްގައި ގަދަކޮށްލި ލަވައެކެވެ. އޭނާގެ ނަމާ އެކު މިހާރު ވެސް ފުރަތަމަ ހަނދާނަށް އަންނާނީ އެ ލަވ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 1
ބާޣީ 2 ޓްރެއިލާ: ޓައިގާ ޝްރޮފް ވަރަށް ކުޅަދާނަ

ޓައިގާ ޝްރޮފާއި ލޯބިވެރިޔާ ދިޝާ ޕަޓަނީގެ "ބާޣީ 2"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފަ އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މި ޓްރެއިލާ ދައުރުވާން ފެށުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އެ ކަމުގޮސްގެން ތައުރީފު ކޮށްފައިވެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 1
"ބާޣީ 2" ނުނިމެނީސް "ބާޣީ 3" އިއުލާންކޮށްފި

ޓައިގާ ޝްރޮފް ބަތަލުގެ ބައި ކުޅެފައިވާ "ބާޣީ 2"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ލޯންޗުކުރަން ދެ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް މީގެ ތިން ވަނަ ބައެއް ވެސް އުފައްދާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ރިތިކާއި ޓައިގާ ޖިމްނާސްޓިކްސް ދަސްކުރަނީ

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން އުފައްދާ ޓައިގާ ޝްރޮފް އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ އެކްޝަން ތުރިލާގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ސިދާރްތު އާނަންދް ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ޖޫން މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރިތިކާއި ޓައިގާ ފެންނާނީ އެކަކަށް ވުރެ އަނެކަކު މޮޅުވާން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށެވެ. އެކަމާ ބެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަރަށް...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ ވާނީ ކަޕޫރު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާންކުރި ފިލްމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބުނު ފިލްމެކެވެ. އެއީ ކުރިން ހީކޮށްފައި ވެސް ނުވާ ދެ އެކްޓަރަކު ފިލްމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާތީ އެވެ. އެއީ ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ޓައިގާ ޝްރޮފް އެވެ.